Telugu Kama Kathalu ఆ రెండు గంటలు…3

నిలబడలేని పరిస్థితి. అతని భుజాలు పట్టు కుని లే పాలని ప్రయత్నించి విఫల మయ్యాను. నిస్సవటం గా నేల మీది కి జారాను.
వీపు కింద నేల చమ్మగా తగిలింది. అతని పని ఏమాత్రం ఆపకుండా కొత్త పొజిషన్ లో అడ్జస్ట్ అయిపోయి తల ఆడిస్తున్నాడు భాను. నా తొడల మధ్య ఆకలి గొన్న వాడిలా ఆబ గా నాకేస్తోన్న భాను మూర్తి ని చూస్తుంటే చచ్చేంత సిగ్గేసింది.

ఎట్టకేలకు తలెత్తి, నా నుదుటన చిందిన చెమట బిందువులను తన అరచేత్తో తుడుస్తూ అడిగాడు భాను మూర్తి ” ఎలా ఉందోయ్” అని.
ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా అతని భుజం మీద నా ముని పళ్ల ముద్ర వేశాను.
” నీ సుకు మార సౌందర్యాన్ని ఈ కటిక నేల మీద … ” ఆ వాక్యం పూర్తి కానివ్వకుండా అతని అధరాల కు నా అధరాలతో సీలు వేశాను. తను నా మీద కు ఒరుగుతూ రెమ్మల మధ్య దారి చూసుకుని ఒక్క పోటుతో అడుగంటా దిగి పోయాడు. నిండుగా వెచ్చగా ఉన్నాడు లోపల, మా వారితో కలగని ఏదో కొత్త సంతృప్తి కలుగుతోంది నాలో,
పావు గంట పైగా తోమి తో మీ వదిలాడు నన్ను. పది నిముషాల్లో మళ్ళీ రెడీ అయ్యాడు.
కాలం స్థంభించి పోలేదు.!
కాలం
అదే భాను మూర్తి బాధ.! నాకూ లోలోపల ఏదోగా ఉంది. మౌనంగానే ఇద్దరం బట్టలేసుకున్నాం.

” ఇక పావుగంటే టై ముంది… ” మంచం అంచున దిగాలుగా కూర్చుంటూ చూశాడు భాను మూర్తి, నాలో ఆరాటం మొదలయింది.
ఏ క్షణానయినా ఆయన సినిమా నుంచి రావచ్చు. ఈ లోగా భాను మూర్తిని బయట కు పంపేయాలి. నా తొటు పాటు అతనికి కనబడ నీయకుండా అతని ముందు నించుని ” భానూ… మనం గడిపిన ఈ రెండు గంటలూ నువ్వొక కలగా భావించి మర్చిపోవాలి ” అతని తలను నా వక్షోజాల కు వత్తు కుంటూ అన్నాను.
” ఆడదాన్ని ఇంత కటే విడ మరచి చెప్పలేను… నిండు మనసుతో నా ఈ మనవి మన్నిస్తావనుకుంటున్నాను… ”

భాను మూర్తి కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. మౌనంగా మంచం దిగి నా చేతిలో చెయ్యేశాడు. ” ఈ రహస్యం నాలోనే దాచుకుంటాను” అన్నట్టు ఉన్నాయత ని చూపులు.
ఇద్ద రం కలిసి తలుపు దగ్గరకు నడిచాం. ఆఖరు సారి గా నన్ను తన కౌగిలిలో బంధించి, చెక్కిళ్ళను చుంబించి బాధ గా నిట్టూర్చి బరువుగా అడుగులేసుకుంటూ బైటకు నడిచాడు.

తలుపు తట్టిన చప్పుడు వినబడ్డంతో అల్లి బిల్లి గా అల్లు కున్న ఆలోచనల్లోంచి తృళ్ళిపడి లేచాను.
ఆయనతో అదే చిక్కు!తలుపు మీద చప్పుడు చేయడ మేగానీ పేరు పెట్టి పిలవరు.ఆ విషయం గ మనించే భాను మూర్తి అంత సులువుగా నన్ను ఏ మార్చాడు.
గబ గబా వెళ్ళి తలుపు తీసి వెంటనే తిరిగొచ్చి మంచం మీద

వాలి పోయాను.
ఆయన వంక చూడడానికి మొహం చెల్ల లేదు. గోడ వైపు తిరిగి కళ్లు మూసుకున్నాను. ఆయన కాళ్ళు కడుక్కోవడం, బట్టలు మార్చుకోవడం కళ్ళు తెరవకుండానే గ మని స్తున్నాను.
” రాణీ గారు గాఢ సుషుప్తిలో ఉన్నట్టున్నారు! ” మంచం మీద మేను వాల్చి నన్ను తన వైపు తిప్పుకోబోయారు.
ఆ చేతిని నెమ్మదిగా పక్కకు నెట్టేశాను.

” సిని మా భలే గుందిరా!… అందులో జ్యోతిలక్ష్మి తొడలు నీ తొడల్లాగా బలంగా…”
మీ జ్యోతిలక్ష్మి మండి పోనూ… ” నా తొడల మీద పాకుతున్న ఆయన చేతుల్ని విదిలించి కొట్టి ఉక్రోషాన్ని ఆపుకోలేక పోయాను.
” ఎంత సేపూ ఆ మాయదారి సిని మాలే కానీ మీకు ఇల్లూ, ఇల్లాలూ అఖర్లేదు
” అదేంట్రా…. నీ సమ్మతి మీద నే కదా నే సిని మాకెళ్లింది? ఇప్పుడీ రాద్ధాంత మేంటి ?”
వెల వెల బోయిన ఆయన మొహం చూసి నాలి క్కరుచుకున్నాను. గిల్టీ కాన్షస్ అంటే ఇదేనే మో? భాను మూర్తి నన్నేం చేశాడో చెప్పలేక, ఆ ఆందోళనను అనచు కోలేక, ఏ వంకా లేనమ్మ డొంకట్టు కేడ్చిందన్నట్టు ఏదేదో వాగాను…. నా స్థితి కి నాకే సిగ్గేసింది.

” ఇక నుంచీ మీరు సెకండ్ షో సిని మాలకెళ్లడం మానెయ్యండి ” అంటూ ఆయన గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నాను.
సరే నీ మాట కాదంటానా ” అంటూ నా మీది కి ఒరి గారాయన.
( సమాప్తం )