తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 5

వంగొని పిర్రలెత్తగను పంగను జాపగ బారు వాల్జడే
పంగకు మధ్య వేలబడి భూమికి తాకచు నుండ మామయే
లంగను యెత్తి నాలుకను లోతుగ పూకున దూర్చి నాకగన్
భంగిమ బాగు బాగనుచు భర్తయె మొడ్డను నోట దోపగన్
కంగులు వీడి భారచను గుబ్బలు నాట్యము జేయ పుత్రుడే
దాగియు జూడ రమ్మనుచు తల్లియె పిల్వగ గుద్దలోన చ
క్కంగను నూనె మర్దనము జేయగ మొడ్డను దింప! దెంగరా
లింగ నమశ్శివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
లింగము బెట్టికుక్కి యదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
ముగ్గురు మేడ్రముల్ కసిగ నూపుచు దెంగుచు నుండ సమ్మగా
స్వర్గమిదేనురా రతిన సౌఖ్యమిదేనుర! దూర్చినా మరో
ముగ్గురి మొడ్డలైన యన, ముగ్గురు వేగము పెంచి యెంతగా
దెంగిన దాని కామగుల దీరక నుండెగ, దానికి యెంత కామమో
ముగ్గురు నల్గురైదుగురి మొడ్డలు చాలవు అశ్వమేడ్రమే
దెంగిన చాలదే వృషభ దడ్డుయొ గాడిదతంటు యైననూ
బాగుగ దూర్చిదెంగగను పూకున చాలదు, దానిపూకు బో
రింగుయె ఊటభావిల రసాలను నూరుచు ఎప్పుడైన సి
ద్ధంగనె నుండు, కామకసి దీర్చెడి బారుగ లావుగాను పె
ద్దంగను మొడ్డయున్నకసిదీరగ దెంగమనంగ యెందరో
దెంగిరి కాని దాని కసి దీరదు, గుర్రపు మొడ్డ దూర్చగా
పంగను జాపి దెంగమనును పచ్చిగ బూతులాడుచున్
లింగము నేక దంతమును లోతుగ పూకున గుద్దలోన దో
పంగను విఘ్ననాయకుడు బాగుగ దెంగు వినాయకా యనున్

లింగము యేదియైన మద గుర్రపు గాడిద తంటు యైన దో

పంగను పూకులో దిగుడు బావిల మొడ్డను దించు కోగ నే

దెంగును దూల లంజ యది ద్రౌపది యేముగ పూర్వజన్మమున్

దెంగును కుంతిలా మనసు నచ్చిన వాడిని పిల్వగాను యే

భోగము దాన్ని మించి మురి పించును బాగుగ దెంగ రూక లి

వ్వంగను వాడికే! కసిగ మొడ్డను చీకగ దెంగ రా యనిన్

వంగొని పంగజాపగను మొడ్డను దూర్చుకొ నేటిలంజయే

దెంగిరి యెందరో కసిగ నీకసి తీర్చనె లేరు యెవ్వరున్

లింగస్వరూప శంకరుని లింగము దెంగగ మోజునయ్యె సం

భోగము లోన శంకరుని మించిన వాడు మరెవ్వరేయనిన్

ద్రౌపది, పాండవుల వరుసలు
సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుని వద్దకు ఒక కవి వచ్చాడు.
ద్రౌపద్యాః పాండుతనయాః పతి దేవర భావుకః |
న దేవరో ధర్మరాజః సహదేవో న భావుకః ||
అనే శ్లోకాన్ని మనసులో ఉంచుకొని రాజు

“ద్రౌపదికి పాండవు లైదుగురు భర్తలు కదా! వారిలో ఒకరు ఆమెకు భర్త అయినప్పుడు తక్కినవారు ఆమెకు ఏమవుతారో ఆశువుగా కందపద్యంలో చెప్పగలవా?” అని కవిని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడా కవి చెప్పిన పద్యం …..

కం.
పతి మఱఁదియు సహదేవుఁడు,
పతి బావయు ధర్మజుండు, బావలు మఱఁదుల్
పతులు నర నకుల భీములు,
పతు లేవురు సింగభూప! పాంచాలి కిలన్.
సింగభూపాలుడు ఆనందించి కవిని ఉచితంగా సత్కరించాడట!

కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
శివుని విల్లు విరచిన వశిష్ట, విశ్వ
మిత్ర శిష్యు డైన విశిష్ట మిత్ర కులజు
భూజ కోరిన దశరథ రాజు పెద్ద
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
మదినిఁ దలచినఁ వానిని, మదన కాముఁ
గన్నఁ దండ్రిని, నీలపుఁగలువ వర్ణ
దేహుడౌ కృష్ణ దేవుని, దేవకమ్మ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.

కోక నదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు కోదండ – రాము డంత
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కూడు కొనగ
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కులుకు నడకల సిగ్గుతో – కువలయేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – పడతి మురిసె !

కోకనదుడు = శివుడు, కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కువలయేశుడు = రాజు (దశరథ మహారాజు)

మంచిగుణములవాడని మనసు బడెను
జీవితమ్మును పంచగ బావకొరకు
మేను పులకించె మగువకు మేన మామ
కొడుకునే భర్తగా పొంది పడతి మురిసె

ధైర్య సాహస గుణములు ధార్ఢ్యదేహ
మపరిత జ్ఞాన శోభితు డార్య సుతుడు,
తనను మురిపించి యలరించు మేనమామ
కొడుకునే, భర్తగా పొంది పడతి మురిసె.

కోకనదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు రాముడు – కొలువు లోన
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క

కొల్లబోయిన హృదయంబు – కోరి విడచి
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కొలువు దీర
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కొత్త నడకల ముదమున -కోసలేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – కొమిరె( పడతి )మురిసె !
కోక నదుడు = శివుడు
కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కోసలేశుడు = దశరథ మహారాజు

తండ్రి వలె ప్రేమ గా జూచు తనదు మామ
కన్న తల్లిని మరపించు నెన్న నత్త
మెట్టి నింటను మమతల పెట్టు వారి
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
గాలి నాతడు, నామెసౌగంధికమ్ము,
గీతమయ్యెను, నామెసంగీతమయ్యె,
గువ్వ మరదలు, బావనే గూడు, మావ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె!!!

గౌరవ సాంప్రదాయ కుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె! నొక్కడిన్
మార్చి మరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ లంజలై

భర్తల చాటుగా కసిగ మేడ్రము పూకున దించు కోవగన్

భర్తల చాటుగా సుతుని మేడ్రము పూకున దించు కొందురే

మీరిన కోర్కెతో సుతుడు ముద్దులు బెట్టగ దేహమంతయున్

జారెను బొందు వీడగను చీరయు లంగయు నేల తాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

భారము లయ్యెసళ్ళుమద పాకము లూరెను పూకు విచ్చగన్

జారెడి పూకుపాకములు జుర్రగ నాలుక దోప పూకులో

సారము జుర్రగా సుతుడు కీలము బట్టియు చీకచుండగన్

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా

గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్

గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు నా

గర్భము నందు మోసితిని చన్నుల పాలను నిచ్చి పెంచితిన్

దర్పము తోడ యవ్వనము నందున బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ అమ్మపూకుగుల దీరగ దెంగెడి ఆశ్వ మేడ్రుడా

గర్వము గాను వుందిగద సమ్మగ దెంగుచు నుండ నీవు శృం

గారర తీశ్వరా శివుడ సార్ధక నామము నీది పుత్రు శృం

గారసు ఖాలబొందగను గౌరిని నేనుర గర్భమివ్వరా

వీర్యము నింపగా కడుపు వచ్చును బిడ్డను నిత్తు పుత్రుడా

తొండము నేకదంతమును దూర్చగ పూకున గుద్ద బొక్కలో

నిండుగ లింగమంతయును నింపగ నోటిని దెంగుచుండ బ్ర

హ్మాండము బద్దలై నటుల యోనిన పార్వతి కామసారముల్

తొండము తోడ పీల్చెనుగ వినాయకు డప్పుడు కామకేళిలో

జననీ స్తన్యము గ్రోలుచున్ జరణ కంజాతంబునన్ గింకిణీ

స్వన మింపారగ దల్లి మేన మృదుల స్పర్శంబుగా దొండ మ
ల్లన యాడించుచు జొక్కు విఘ్నపతి యుల్లాసంబుతో మంత్రి వె

న్ననికిన్ మన్నపు పొంపుమీర నొసగున్ భద్రంబు లెల్లెప్పుడున్

చివరి పాదంలో మొదటి అక్షరం “న”. యతిస్థానంలోని అక్షరం “భ”. ఈ రెండు హల్లులకీ యతి చెల్లదు. కానీ, “భ”ముందు పదం “నొసగున్”లో “న్” ఉంది కాబట్టి, దానికి “న”తో యతి చెల్లుతుంది. యతిస్థానంలో సంధి జారిగినప్పుడు, సాధారణంగా సంధి జరగకముందు ఉన్న అక్షరంతోనే యతిమైత్రి జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఈ కింద పద్యంలో రెండు, నాలుగు పాదాలు గమనించండి:

అంకము జేరి శైలతనయా స్తనదుగ్ధములాను వేళ బా

ల్యాంక విచేష్ట దొండమున నవ్వలి చన్ గబళింపబోయి యా
వంక గుచంబు గాన కహి వల్లభ హారము గాంచి వే మృణా

ళాంకుర శంక నంటెడి గజాస్యుని గొల్తు నభీష్ట సిద్ధికిన్!

“బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులగు త్రిమూర్తులకు జన్మనిచ్చింది ఆది పరాశక్తి అగు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. అప్పుడు రాజరాజేశ్వరీ దేవికి మూడవ నేత్రం ఉండేది. అనంతరం, తనను ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు వివాహ మాడ వలసిందిగా కోరింది. మొదట ముగ్గురూ నిరాకరించారు. ఆమె నచ్చచెప్పిన పిమ్మట, శివుడు తనని వివాహమాడేందుకు అంగీకరించి, ఒక షరతు పెట్టాడు. తనను (ఆది పరాశక్తిని) వివాహమాడిన అనంతరం మూడవ నేత్రం శివునికి ఇవ్వాలి. అందుకు ఆ దేవత అంగీకరించి, వివాహానంతరం శివునికి మూడవ నేత్రమును ఇచ్చింది. అప్పుడు శివుడు ఆ మూడవ నేత్రముతో ఆ దేవతను భస్మం చేసిసి, ఆ భస్మరాశిని మూడు భాగాలుగా విభజించి, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతిలను సృష్టించాడు.”

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నగ

గొరిగితివొ లేదని జూడ గాను

నాలుక తోడనె నాకుచు నుందువు

చంకలు పూకును చక్క గాను

వేళ్ళను పూకున బెట్టగ విప్పార్చి

పూకు పెదాలను పట్టి లాగి

తొడలు జాపంగ నున్నగ గొరిగెడి

మంగలి వీవుర ముద్దు సుతుడ

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగా కసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై

ఇంకను యేమి కావలెను ఇంతికి ఈకలి కాల మందునన్
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్

చిక్కులు దీసి కేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
పిక్కలు దాటు వాల్జడన పిర్రల దాటగ మల్లెమాలలే

మక్కువ తోడబెట్టగను ముద్దులు బెట్టగ నగ్నదేహమున్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గ మిదేను పుత్రుడా

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్

మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ

చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ

చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ

చిక్కని పండు మామిడి రసాలను తియ్యని పాలకోవలన్

చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబి జాములూ

తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ

ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ

పూకు రసాలతో మదన పాకసు గంధము పీల్చు పుత్రుడా

మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా

పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్

చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్

పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

తొమ్మిది మాసముల్ కదుపు నందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ సళ్ళన పాలుతాగి పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ భోజన మెట్టి పెంచగన్

అమ్మను గాక వేరొకరి నాలిగ జేసుకొనంగ నేలరా

సమ్మగ పూకు దెంగగను సంతస మొందెడి తల్లి యుండగన్

కమ్మని పూకుపాకములు కోరిక దీరగ జుర్రుకోవరా

అమ్మను నీకు అమ్మనుర శోభన సోయగ అందచందము

న్నమ్మను కామకోర్కె మదనోన్మత కోర్కెలు యున్నదాన్ని నీ

అమ్మను గాననే శివుడ ఆలిని జేసుకొ నంగ దెంగరా

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

పెద్ద సళ్ళున్న భారతీ దేవి సళ్ళను యెత్తి బ్రా రవికలో బెట్టగ చీరను బొఢ్ఢుకు జానెడు కిందుగా గట్ట పిక్కలు దాటు వాల్జడలో పిర్రల దాకా మల్లెపూల మాలలను బెట్టి, పిర్రలు సళ్ళు మల్లె మాలలు ఊగుతూ, దారిలో పోతుంటే రతీదేవి భూమికి వచ్చిందా అన్నట్లుంది. జారని పైట సర్దు కొంటూ బలిసిన సళ్ళు చూపిస్తూ వీధిలో పోతుంటే చూచిన ఊళ్ళోని మగాళ్ళందరికి మొడ్డలు చేత్తో పట్టుకొని కొట్టు కొంటున్నారు. అంతేనా వూరక్కుకలకు కూడా మొడ్డలు లేచాయి. అప్పుడు అ దారిలో మగాళ్ళ వీర్యము, కుక్కల వీర్యము యేరుల గా ప్రవహించింది, ప్రతి రోజు, ఓ తల్లి భారతీ

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్తమ తార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన సోయగ తల్లిభారతీ

సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును! గంఢు తుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలు బట్టి మరందము గ్రోలు చందమున్

అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగ భారతిన్

మురిపెము తోడ జూచెను సుపుత్రుడు కామ కోర్కెతో

వరుసలు జూడ నేల మదభామిని ప్రౌడ శుభాంగి తల్లి యే

సరసము లాడగా రతికి సిద్దము జేయగ పుత్రు డాశగా

కరములు బట్టి చన్మొనలు మీటగ పెద్దగ నయ్యె భారమై

బరువుగ సళ్ళు జారగను బట్టగ చేతుల నందు పుత్రుడే

మురిపెము తోడ చన్నులను నోటన దూర్చగ చీకు చుండగా

విరిసెను పూకు కామమద పాకము పొంగగ, జిహ్వ దోపగన్

కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్

అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్

కరిచెను మోమునంతయును కోర్కెలు మీర కసేక్కతల్లియున్

మురిసెను బారు గాబలిసి పెద్దగ నుండిన పుత్ర మేడ్రమున్

కరువుగ చేత బట్టగను చీకగ ముద్దుగ కోర్కె తోడనే

పరచెను పంగ జాపగను మొడ్డను లోతుగ దించుకోవగన్

విరిసిన పూకు లోతులకు దింపగ మొడ్డను దెంగు దెంగగన్

కురులను లాగుచూ కసిగ సమ్మగ వేగము పెంచి గుద్దగన్

ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యము లుయెన్నడునైన కామకేళిలో

దరువులు వేయగా మదన సారము పొంగగ పుత్ర వీర్యమే

కురిసెను తల్లి పూకుమ దసార ముతోక లసేను

వరములు

ఎరుగను ఇంత గా బలి సి పెద్ద గ లావు గ నున్న మొడ్డనే
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చ ప్రౌఢల వృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబు నె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసు ఖలాల సజూప లింగడా

నీ వాలుజడ

చేమంతుల అందానికి పచ్చని పసిడి కాంతులిచ్చిన నీ వాలుజడ
సన్నజాజుల పరిమళాన్నిప్రతి పాయలోను నింపుకున్ననీ వాలుజడ.
గులాబుల గుబాళింపులను గుచ్చెత్తి నను పిచ్చెత్తించేనీ వాలుజడ
మొగలి పూల వాసనతో రేయికి సెగలు రేపే నీ వాలుజడ
మదనుని కొరడాలా నీ యవ్వనాన్ని నియంత్రించే నీ వాలుజడ
జడగంటలను చేతపట్టి మదిలో వలపుల జేగంటలు మోగించే నీ వాలుజడ.
మల్లెల మాలలను చుట్టుకునివిల్లెత్తిన శృంగారంలానీ వాలుజడ.
సైకత వేదికలని తాకుతూయామినీ వాహినిలా సాగేనీ వాలుజడ.
నీ నడుము కదలికలవద్దవయ్యారం నేర్చుకుంటూనీ వాలుజడ.
అలుకలో చెళ్ళుమనినాబుగ్గల తాకిన పట్టుకుచ్చులనీ వాలుజడ
ప్రణయంలో నా మెడను చుట్టి చెంతకు లాగిన నీ వాలు జడ.
వసంతుని ధనువుకి కట్టిన పూలనారిలా నీ వాలుజడ.
రాత్రులలో కామునితో కయ్యానికి కాలుదువ్వే నీ వాలుజడ.
సరసాలలో మిన్నాగులా కదులుతూ క్షీరనీరాలింగనాల మధ్య నలుగుతూ
సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగే నీ వాలుజడ.

మ. ఒడినందుండినయట్టి మల్లెపువులందొక్కొక్కటిన్ దీసి వా
ల్జడ యల్లించుకొనంగ దల్లికిడు వేళన్, వచ్చు నన్ గాంచి వె
ల్వడగా నిల్వగ బాఱువోక మునిగాళ్ళన్ నిల్చు నానాటి నీ
పడుచుం బ్రాయపు జిన్నె నా కనులకున్ బ్రత్యక్షమౌగావుతన్

అవి పెళ్ళయి భార్య కాపరానికి వచ్చిన తొలినాళ్ళు. ఆమెతో పాటు అత్తగారు కూడా వచ్చారు. ఈయన పని మీద వెళ్ళి సాయంకాలానికి యిల్లు చేరుకొన్నారు. వాళ్ళింట్లో పెరడు, ఆ పెరటిలో ఒక మల్లె చెట్టూ ఉండేవి కాబోలు. మల్లెపూలు కోసుకొచ్చి, ఒడిలో పోసుకొని, తల్లి దగ్గర కూర్చొని ఉంది కొత్త పెళ్ళికూతురు. ఒకో పువ్వుని తల్లికి అందిస్తూ ఉంటే ఆమె కూతురికి చక్కని వాలుజడ అల్లుతోంది. ఈ లోపున ఈయన వచ్చారు. ఇంకా కొత్త కదా, సిగ్గూ బిడియం పోలేదు. ఆయన్ని అలా చూసేసరికల్లా ఆ నవోఢకు ఏం చేయడానికీ పాలుపోలేదు. దగ్గరకి వెళ్ళాలా, అలాగే ఉండాలా, సిగ్గుతో పారిపోవాలా – ఏమీ తెలియక, ఏదో చేయాలన్న తొందరలో, దిగ్గునలేచి మునిగాళ్ళపై నిలుచుండిపోయింది. అలా నిలుచుండిపోయిన ఆమె పడుచుప్రాయపు విలాసం తన కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమైతే బాగుండునని కోరుకొంటున్నారు.

గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములోమెరుపు పెద్దగనూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్డదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!