తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 5

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్నవాడి మే
డ్రమ్మును జూచితేను నొకనాడుదయంబునెనిద్రలేపగన్
నామది నంత నిండె మద నోన్మత లింగస్వరూపమేకనిన్
నేమురిపెంబుగా తడిమి ముద్దులు బెట్టితి నమ్మచెల్లెలా

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
సమ్మగ దింపినా మదము కొవ్వుయు దీర దెంగె పె
ద్దమ్మను వద్దు వద్దనిన మదించిన సింహబలంబు తోడపె
ద్దమ్మవు యైన నేమి యని దేంగెను చెల్లెల నీదు పుత్రుడే

చెల్లిలి పుత్రుడే గనుక చెక్కిలి ముద్దిడ కౌగిలించనా
సళ్ళను మీటగా రవిక చీరను లంగను విప్పిపూకులో
వేళ్ళను దూర్చగా తడమ మూలలు పూకురసాలుకారెనే
చెల్లెల యింతసౌఖ్యమెఱుగనే రతి క్రీడన యిన్నియేళ్ళుగన్

చెల్లిలి పుత్రుడే గనుక చెక్కిలి ముద్దిడ ప్రేమగానునా
సళ్ళను మీటగా రవిక విప్పగ చీరను లంగ జార్చగా
నాలుక దూర్చనా భగము నాకగ పూకురసాలు జుర్రెనే
సుల్లను జూడగా బలిసి గాడిద తంటునుబోలియున్నదే
పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ ధ్వజస్థంభమున్
బోలిన మేడ్రమున్ బలము మెండుగ యున్న రమేశ్వరుడే
మూలలు బట్టి కోర్కెలను పెంచగ పూకున దోపి నిండుగా
దూలను దీర్చనీ కొడుకు దాస్యము జేతునె వాడిమొడ్డకున్
పిల్లడుగాదు మన్మధుడు వాడుమదోన్మత లింగరూపుడే
సుల్లను దోపి పూకు చినగంగను దెంగును సమ్మసమ్మగా
మెల్లగ యన్ననూ వినడు మొడ్డను పూకున దోపినిండుగా
సళ్ళను బట్టియున్ పిసుకు గుద్దన వేళ్ళను దోపితిప్పుచూ

ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వ మేడ్రమ
న్నంతగ ఎత్తుగా తొడలమధ్యన ఆలయధ్వజ స్థంభ మ
న్నంతగ నుండెనే తడిమి ముద్దులు బెట్టితి చేత బట్టియున్
పుత్రసమానుడే గనుక! నామద సారము లూరె చెల్లెలా
చేతను బట్టి మేడ్రమును చెక్కిలి కాన్చగ వాడులేచి మొ
డ్డంతయు నోటబెట్ట కసి తోడను చీకితి నమ్మ చెల్లెలా
ఎంతగ చీకనేమి మరి యంతగ పెద్దగ నైన మొడ్డ నా
గొంతుక లోకి దోపిరతి జేయగ దెంగెను నోటిలోన పూ
కంతయు విచ్చు కోగ రతి సారము ధారలు గాను కార పూ
కంతయునాకెను కసిగ చీకుచు పూకురసాలుజుర్రిమొ
డ్డంతను పూకులో కసిగ దూర్చగ గట్టిగ దెంగె పూ
కంతయు వంగబెట్టి నను సమ్మగ చెల్లెల నీదు పుత్రుడే
చేతను బట్టిజూడగను జానెడు మేడ్రమును చెంపకు

చిన్నవాడని ద్రోసి పుచ్చగ జిత్తమొల్లదె చెల్లెలా
దున్నినాడు కసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించకె స్వర్గ సౌఖ్యము జూపు నీ
వన్నమోజుగ నున్న పుత్రుని సంగ మించవె చెల్లెలా

చిన్నవాడనిద్రోసిపుచ్చగజిత్తమొల్లదెచెల్లెలా
దున్నినాడుకసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించక చిన్ననాటనె నేర్పినా
వన్నసత్యమునేనెరుంగదులేవె దాచకుచెల్లెలా

చిన్నవాడని ద్రోసిపుచ్చగ జిత్త మొల్లదె చెల్లెలా
దున్నినాడు కసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించక చిన్న నాటనె నేర్పినా
వన్నసత్యమునే నెరుంగుదు లేవె దాచకు చెల్లెలా
చిన్ననాటనె మొడ్డ చీక గ నేర్పితి వీవు చెల్లెలా

పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ ధ్వజస్థంభమున్
బోలిన మేడ్రమున్ బలము మెండుగ యున్నరమేశ్వరుడే
మూలలు బట్టికోర్కెలను పెంచగ పూకున దోపి నిండుగా
దూలను దీర్చనీ కొడుకు దాస్యము జేతునె వాడిమొడ్డకున్

పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గల్గిన వాడు కామ రతి కేళిని నేర్చిన వాడు నవ్వురా
జిల్లెడి మోము వాడు సరసజ్ఞతె రింగియు స్త్రీలకోర్కె రం
జిల్లగ జేసి సింహ రతి జేయు బలాడ్యుడె వాడు చెల్లెలా !
పిల్లడు గాదు మన్మధుడు వాడు మదోన్మత లింగరూపుడే
సుల్లను దోపి పూకుచినగంగను దెంగును సమ్మసమ్మగా
మెల్లగ యన్ననూ వినడు మొడ్డను పూకున దోపినిండుగా
సళ్ళను బట్టియున్ పిసుకు గుద్దన వేళ్ళను దోపితిప్పునే
సళ్ళను మీటుచూ మొనలు చీకగ కామపు కోర్కె లేపునే
నాలుక దూర్చగా కసిగ నాకుచు పూకురసాలు జుర్ర గన్
కీలము బట్టగా కొరికి సమ్మగ రుద్దుచు గుద్ద లోన నే
వేళ్ళను దూర్చగా కెలుకు మొడ్డను దోపియు దెంగు చెల్లెలా

పంచ దార తేనె పాలను నింపగ
పూకు నాకు నేమి పోటు గాడు
పగలు రాత్రి యనక పూకు పగల
దెంగు చుండు నేమి నాదు సుతుడు

చిన్న వాడు చెల్లి కొడుకని జూడక
మొడ్డ చీకి పూకు విప్పి జూప
దెంగ కుండు నేమి మగటిమి గలవాడు
నాదు కొడుకు దూల దీర్చ గాను

చిన్నవాడు గాదు శృంగార పురుషుడు
పెద్ద యమ్మ నైన ముద్దు జేయ
మొడ్డ జూప లొంగి పోతిని వాడికి
తప్పు నాది కాదు తెలుసు కొనవె

ఉఛ్ఛము నీచమూ గలదె పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయ నా
ఉచ్చను అమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె కమ్మగుందననిన్
పెంచితి నాకు బానిసగ వాడిని చిన్నతనంబునుంచియున్
ఎచ్చులు కావె కామరతి సేవకుడయ్యెను నాకుపుత్రుడే
ఉఛ్చము నీచమూ మరచి పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయనీ
ఉచ్చను అమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె నీదుపుత్రుడున్
పెంచితి వీవు బానిసగ వాడిని ఎంతటి లంజవె నీవు చెల్లి నా
ఉచ్చను కూడనీ కొడుకు నోటన పోయగ కోర్కెగున్నదే

ఉఛ్ఛము నీచమే లనని గుద్దను నాకును నాదు పుత్రుడే

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె వాడు చెల్లెలా
ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకుపూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు చెల్లెలా
వదనము కాంతితో మెరిసె ప్రౌడ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికము రతి కామమ దనోన్మత హస్తిని లంజ వీయనన్
వదలడు రాత్రులూపగలు వద్దనియన్ననుయన్నివేళలన్
అధర ద్వయంబు బట్టగ జుర్రుకొనునాలుకదూర్చినోటిలో
చెదిరినకేశ సంపదలు చక్కగదువ్వగవాల్జడేయగన్
కుదురుగ నుండ నీయడు గచెల్లెలయేమమనిజెప్పనే
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగగ వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయగా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వగా
ముదముగ నీదు పుత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు చెల్లెలా
ఉదయము నేను పూజలను జేయగ పుత్రుని లింగ రూపమే
హృదయమునందు నామదిన కన్పడ పూజలుజేయ స్త్రీత్వసం
పదలను అందచందము లువాడికి యర్పణ జేతు చెల్లెలా
గుదమున తైల మర్దనము జేయ సుఖంబు గవేళ్ళు దూర్చగా
పదిలము గాను రంధ్రమునుపెద్ద గజేయగ మొడ్డ దోపు నె
మ్మదిగను గుద్ద నంతయును నింపగ సళ్ళను బట్టి నూగగు
ద్దదరగ దెంగు నీసుతునికి దాసిగ నైతిని నేను చెల్లెలా
వదనము లోన యందములు వృద్ధిని బొందెవాడు దెంగగన్

గుదమున సళ్ళు వంటికిని కొవ్వుయెబట్టగ లావు నైతినే
వదలక రాత్రు లూ పగలు పూకున మొడ్డను దోపి దెంగగన్
పదిలము గాను ముద్దుగ నుపెండ్లము నీవని ముద్దు జేయునే

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగగ మొడ్డ దింపియున్
దున్నును పూకునంతయును తీటను దీర్చగ సమ్మసమ్మగా

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధనారిసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

పెద్దగ నయ్యెనే చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతినే బలిసి పోవగ నిత్యము వాడు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకునిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ చెల్లి పుత్రుడే!

దొరకనె లేద లంజమొగుడెవ్వరుచెల్లెలిపుత్రుడేయనిన్
వరుసనుజూడ కన్ కసిగ పూకునమొడ్డనుదించు కొంటివే
వరుసకు కోడలైతివిగ పుత్రుని లంజవు సోదరి వైననూ
కొరికెన చెంపలంత రతికేళిన సమ్మగ తృప్తితీరగన్

కొరికెను చెంపలూ చనులు చీకెను సమ్మగ తీటతీరగన్
పిరుదల మధ్య మేడ్రమును వత్తుచుముద్దులు బెట్టగా
సరసములాడుచూ రతికిసిధ్ధముజేసెనుఏమిజేతునే
వరుసలు వావి జూడకనె వాడికి లొంగితి నమ్మచెల్లెలా

కొరికెన చంపలు సరసము లాడుచు
ముద్దులు బెట్టగ వడిన జేరి
చీకెన సళ్ళను గుబ్బలు తీటను
దీర్చగ సమ్మగ తిమ్మిరణగ
నాకెన పూకును నాలుక దోపగ
గొల్లిని మీటగ సాడు జుర్ర
గొరిగెన ఆతులు చంకలు నున్నగ
మోజులు దీర్చగ నాదు కొడుకు

నలిపించు కొంటివ తీటను దీరగ
బలిసిన చన్నులు మోజు గాను
చీకించు కొంటివ చనుగుబ్బల సలుపు
తగ్గగ సమ్మగ నోట దోప
పిసికించు కొంటివ మదమెక్కి కొవ్వుయె
బట్టిన వళ్ళంత వాడి చేత
పెట్టించు కొంటివ ముద్దులు తనువంత
తమకము తోడనె తిమ్మిరెక్కి
నాకించు కొంటివ నాలుక దోపగ
పూకురసాలను పీల్చ గాను
గొరిగించు కొంటివ చంకలు అతులు
చక్కగ నున్నగ గాట్లు లేక
చేయించు కొంటివ స్నానము వళ్ళంత రుద్దగ
మూలలు వదలక ముద్దు గాను
దెంగించు కొంటివ దూలంత తీరగ
పూకంత నింపగ మొడ్డ దోప

గుద్దించు కొంటివ గుద్దన గూటము

దింపగ సమ్మగ దూల దీర
గాడిద తంటుల గుఱ్ఱపు మొడ్డను
బోలిన లావుగ పెద్ద గాను
బారుగ బలిసిన మొడ్డను దోపగ
సింహర తినిజేయ చిన్న వాడు

ఎంతటి లంజవే కసిగ దెంగగ నేర్పితి వీవువాడికిన్
ఎంతటి లంజవే ఎనిమి దేళ్ళకె వాడికి నేర్పినావు పూ
కంతయు విప్పిజూపితివి చిన్నతనంబునె మొడ్డచీకగన్
ఎంతటి కామమే కొడుకు కేరతి కేళిని నేర్ప గాను నీ

వెంతటి జాణవే కొడుకు నేరతి బానిసజేసుకొంటివే
పుత్రుడి కన్నినేర్పితివి ఎంతటి లంజవె చెల్లిభారతీ
ఎంతటి పుణ్య కార్యములు జేసిన పుట్టునొ ఆశ్వమేడ్ర మ
న్నంతగ మేడ్రమున్ కలిగి నీసుతుడయ్యెను లింగరూపుడే
ఎంతటి సౌఖ్యమో శివుడు దెంగగ స్వర్గమె గాద చెల్లెలా

చక్కని వాడు శక్తిబల శౌర్యము వీరము యున్నవాడు నా
పూకున పుట్టినాడు చను బాలను నిచ్చితి ఆరువర్షముల్
మక్కువ తోడ చిన్నతన మందునె మొడ్డను చీకి పెంచితిన్
చిక్కని పాలుతేనియలు చక్కెర పాకము తియ్యపండ్లు నా
పూకున దోపి పెట్టితిని పూకు రసాలను జుర్ర నేర్పినెం
చక్కగ పెంచితిన్ పదకొండు వయస్సునె వాడి మేడ్రమున్
పూకున దూర్చుకోగ మద మెక్కిన సింహము బోలి దెంగుటన్
మక్కువ గాను నేర్పితిని పుత్రుడు నారతి దాసుడయ్యెనే

పాలరసాలకామమద పల్లవ భామిని తల్లి చన్నులన్
పాలను చిన్నతమ్ముడికి పట్టిన తాగక నుండ రమ్మనీ
తల్లియె నోటబెట్ట తమి తీరగ చన్నుల పాలు జుర్రగన్
సళ్ళకు తీటతగ్గి మద సారము కారెను అమ్మ పూకునన్

తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని నోట బెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమదోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధనారిసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము వాడు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకు నిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ రంకు పుపౌత్రుడే!

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు బావిల నయ్యెర పూకున దోపి దెంగగన్

పెద్దగ లావుగా బలిసి బారుగ ఆశ్వపు మేడ్రము బోలిమొడ్డతో

గుద్దదరంగ దెంగగను సమ్మగ పూకుయె పెద్దగ నయ్యెపౌత్రుడా

బలిసిన గుద్ద, భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడపారతీ
గులకసి దీర పౌత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగముద్దు లెట్టగన్
చిలకర పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ నీకు లంజ నైతిరా

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ రంకు పౌత్రుడా

పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపౌత్రుడా!

మనుమడి మొడ్డ చిన్నతన మందున బట్టగ ముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహర తిజేసె డివాడ వుఅశ్వ మేడ్రుడా

చినగగ దెంగి తీవుర కసీగు లదీర గ ముద్దు పౌత్రుడా

తిరుమల లోన కేశముల నివ్వగ మొక్కులు దీర్చవెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగమూటనుగట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావు గద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకు నున్నగ చంకలాతులన్
గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్

తిరిపెమును వేయగా గొరుగు చుందువ చంకలాతులన్

మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులుదీర్చ ప్రౌఢవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబునె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసుఖ లాలస జూప లింగడా

వరుసలు వావి జూడక వయస్సులు జూడక లావు సన్నమూ

కురచగ పొట్టి గున్నను యెత్తుగ నున్నను పెద్ద గుద్దలూ

నెరిసిన కేశ సంపదలు వత్తుగ నల్లగ తెల్లగున్ననూ

పిరుదలు దాటు వాల్జడన మల్లెల మాలలు బెట్టి ముద్దుగా

బరువుగ సళ్ళు జారినను బొడ్డుకు నేత్తియు బట్టి సమ్మగా

మురిపెము దీర దెంగుదువు వృద్దలు ప్రౌఢలు కన్నెపిల్లలన్

వరుసకు అమ్మపెద్దచినయమ్మలు అమ్మలగన్నయమ్మలన్

అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుసత్యమున్

బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడభారతీ
గులకసిదీర పుత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగ ముద్దులెట్టగన్
చిలకర పూకునిండుగనుసుల్లనుదోపగ నీకులంజనైతిరా

ముద్దుగ ముద్దముద్ద కునుముద్దలుపెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామముదీర్చగ ముద్దుపుత్రుడా

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ వృద్దమాతకున్
గుద్దదరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారములయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
మద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లి పుత్రుడా

పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర దెంగెడి చెల్లి పుత్రుడా !
చనువుగ మొడ్డ చిన్నతన మందున బట్టగ ముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహమునుబోలి న అశ్వ మేడ్రుడా
చినగగ దెంగు చుంటివి రసమ్మ గపూకు నుపెద్ద జేయగన్

తిరుమల లోన కేశముల నివ్వగ మొక్కులు దీర్చ వెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగ మూటను గట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావుగద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకు నున్నగ చంకలాతులన్
గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చగ ప్రౌఢవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబునె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసుఖలాలస జూప లింగడా

కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుచెల్లెలా

బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్

కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడ సుందరీ
గులకసిదీర పుత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగ ముద్దులెట్టగన్
చిలకగ పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ సమ్మగ దెంగె చెల్లెలా

ముద్దుగ ముద్దముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లిపుత్రుడా

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ పెద్దయమ్మకున్
గుద్దదరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పుత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

పెద్దగ నయ్యెనే బలిసి భారములయ్యెను సళ్ళు చెల్లెలా
మద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ వాడునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల వాడు వీర్యమును నింపగ లావుగ నైతి చెల్లెలా

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

వాసన నూనెను వంటికి పూసియు
మర్దనము జేయును సున్ని పిండి
తోరుద్ది ముద్దుగ తనువంత తోమగ
మురికిని వదలగ స్నాన మందు
కుంకుడు రసముతో కురులును తలంటును
సబ్బును రుద్దియు శుభ్ర పరచి
చంకలు చన్నులు చేతులు కాళ్ళును
గుద్దయు మూలలు చక్క గాను

ఏమేసి పెంచావె వాడిని ఎంతగ
పెద్దగ బారుగ బలసి యుండు
గాడిద తంటుయొ గుఱ్ఱపు మేడ్రమొ
బోలియు బారుగ మూరె డుండు
ఆగక అలువక అత్యంత నేర్పుగ
రతిని జేసెడి సింహ బలుడు
వద్దన్న వదలక పూకును నోటిని
గుద్దను దెంగును సుఖములివ్వ

పూకు నందున నోటన మొడ్డ దోపి
దెంగు చిక్కని వీర్యము నింపు చుండ
మూడు పూటలు లావు నయ్యె దేహము
మెరిసి నున్నగ నయ్యెను ముద్దుగాను
గుడిలోన దర్శన కైవరుస లోనుండ
వెనుకన నిలబడి పిర్ర లొత్తు
వాల్జడ నందున బెట్టినమల్లెల
వాసన బీల్చు వెనుక జేరి
దర్శన మైనంత నేసళ్ళుమీటును
పక్కన కూర్చొని ముద్దు గాను
గుడిలోన దేవత కన్నను నీయంద
మే మిన్న యనుచును ముద్దు లిచ్చు
తాళి గట్టని మొగుడయ్యె తృష్ణ దీర్చ
తాళి గట్టిన మొగుడేల నింక నాకు
చెల్లి పుత్రుడె మొగుడయ్యె చెల్లి కేమొ
కోడ లైతిని చెల్లికి సవితి నైతి

గుడి ముందు పూలను కొనిబెట్టి
వాల్జడ పాయన పూలుబెట్టు
గుడిలోన ప్రదక్షిణ జేయుచు శృంగార
శిల్పాల జూపగ సరస మాడు
గుడిలోన పూజలు జేయించు ఇద్దరి
పేర్లను జెప్పును ముద్దు మొగుడు
పెద్దమ్మ పదిమంది ముందున ఏకాంత
మందున పెండ్లము నైతి చెల్లి

ఆకలి దీర్చగ వాడికి అమ్మ నైతి
నిత్య సేవలు జేయగ దాసి నైతి
మంచి సలహాలు నివ్వగ మంత్రి నైతి
రతిని జేసెడి సమయాన రంభనైతి

కాళ్ళను పైనవేసుకొని గట్టిగ మొడ్డను పూకు కాన్చియున్
కీలము మీదరుద్దుచును కోర్కెలు రేపగ సళ్ళు మీటుచున్
మెల్లగ మెల్లమెల్లగను మొడ్డను దించును పూకు నిండుగన్
దూలను దీర్చగా కసిగ దెంగును తృప్తిగ నీదు పుత్రుడే

తలచిన జాలు వాడిని మదోన్మత మౌనులె దేహమంతయున్
వలచితి తాళి గట్టకనె వాడికి పెండ్లము నైతి చెల్లెలా
కొలిచితి లింగ రూపుడిగ సర్వము వాడికి దోచి ఇచ్చితిన్
తెలుపగ వాడి కామ రతి దాసిని జీవిత మంత చెల్లెలా

జిలజిల రేగు పూకున కసెక్కి మదోన్మత సాడు కారునే

జలజల ధారలై తొడల సందున కారుచు నుండ పాకముల్

సలుపుగ నుండు ముచ్చికలు సళ్ళు కసెక్కియు తీట గుండునే

బలిసిన ఆశ్వ మేడ్రమును బోలియు బారుగ నుండు మొడ్డతో

బలముగ పూకు నిండుగనుబెట్టగ కాళ్ళను యెత్తి గట్టిగా

అలుపుయెలేక సింహము నుబోలి యుదీర్ఘ ముగాను దెంగునే

గులజిల దీర నిత్యరతి కేళిన తృప్తిగ దెంగును నీదు పుత్రుడే

మిలమిల లాడె దేహమున మోమున వృద్ధిని బొందె అందముల్

తెలిపతి వీవు స్త్రీమనసు కోర్కెలు నర్ధము జేసుకొనంగన్
వలపుగ నేర్పి తీవుగద పూకును నాకుట చిన్ననాటనే
మలిచితి వీవు దాసుని గవాడిని చిన్నతనానె చెల్లెలా
తలుచును నిన్నె దేవతగ నిత్యము జాణవె నీవు చెల్లెలా

మర్దన జేయును వంటికి కురులకు తైలము రాసియు దేహ మంత
మర్దనజేయగ ముద్దుగ సున్నిపిండిబెట్టి మూలమూలల వదలకుండ
తలంటుస్నానము జేయించు కురులకు కుంకుడు రసముతో చక్కగాను
మూలమూలలు సబ్బురుద్ది వేళ్ళుదోపి శుభ్రము జేయును బొక్కలన్ని
దేహమంత శుభ్రపరచి గులాబి నీళ్ళతో పాలుతేనియలతో అభషేకించ నాలుక బెట్టి వళ్ళంత నాకును చన్నులు చంకలు పాదాలనుండి తలదాకా.

నాలుక దోపగపూకంత గుద్దబొక్కన నాలుకదోపి సమ్మగా నాకునే వంగొన బెట్టి రసాలూరిన పూకున అశ్వమేడ్రమంతటి మొడ్డదించి దెంగునే

ఐనను మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడి మేడ్రమే
ఐనను ప్రౌఢ వృద్ధ విధ వైనను పొట్టిగ లావు గున్నదే

యైనను బాన పొట్టున్నది లావుగ పెద్దగ బొడ్డు నంటు స

ళ్ళున్నది పెద్దగా తొడలు లావుగ పిర్ర లు వళ్ళు కొవ్వుతో బ

యున్నది కామమున్నముస లమ్మలు యైనను

నున్నగ నున్నదాన్ని కసి దీరగ పూకున బారు మొడ్డతో

జానెడు మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడి మేడ్రమే
దున్నగ పూకు నంతయును తీటయె దీరగ కారిపోవగన్

దాని మదోన్మతామృతము దాస్యము జేతురె వాడిమొడ్డకున్

వలపులవయ్యారి వేయను వరుసకు
పెద్దమ్మ నైనను ముద్దు జేయు
పలుచని చీరెలు బొడ్డుకు కిందుగ
గట్టమని కొనిపెట్టు చీరే లెన్నొ
కురులను దువ్వగ చక్కగ వాల్జడ
వేయగ జడ నిండ పూలు బెట్టు
కనులకు నిండుగ కాటుక బెట్టగ
నుదుటన తిలకము దిద్దు చెల్లి

మనసెరిగిన వాడు ముద్దుల నీదు సుతుడె
ముద్దు మురిపాలు దీర్చెడి మొగుడు నయ్యె
తృప్తి సుఖములు నిచ్చెడి తోడు నయ్యె
మంచి మొగుడు నిచ్చితి వీవు చెల్లి

రెండు జడలు వేసి లంగా వోణి వేయగ కన్నెపిల్లలా వుంటి

వనగను లావాటి మొడ్డను నోటన దోపగ చీకించుకొనును
పిక్కలు దాటగ వాల్జడ వేయగ పిర్రలు దాటగ మల్లె పూలను బెట్టగ

వలపుల వయ్యారివే ననుచును వంగొన బెట్టగ పూకంత పగల దెంగు
పెద్దకొప్పును వేసి పట్టు చీర గట్టగ పెద్ద గుద్దల ముద్దుల పెద్దమ్మా యనుచును బారాటి మొడ్డదోపి పూకు గుద్దదరగ దెంగు
పండుగ నాడు మంచి సుగంధ తైలము వంటికిపట్టించి సున్నిపిండి

తో మర్దన జేసి తలంటు స్నానము జేయించు కుంకుడు రసము పోసి కురులను శుభ్రము జేసి సబ్బు రాసి మూల మూలలన్ని రుద్ది

చంకలు చేతులు చన్నులు నడుము తొడలు పూకు గుద్ద బొక్కను శుభ్రపరచి వళ్ళంత తుడిచి కురులకు సాంబ్రాణి వేసి చక్కగ దువ్వి
నీవే దేవత వనుచును పూజ జేయను పూకు లోన
మొడ్డ దోపి ముద్దు ముద్దుగ మంత్రాలు పఠించ దెంగు
ఏమని జెప్పనే చెల్లెలా నీ కొడుకు శృంగార లీలలు
వంటిటి లోన వదలాక దెంగు పడకింటి లోన పగలు దెంగు

ఎన్నడెరుంగ దెంగిచు కోవగ ఇంత సుఖముండునని

అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

కొడుకు తో అమ్మ

ఉంపుడు గత్తె నైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడు గత్తెవే యనెను పూలను బెట్టి నలంకరించి న
న్నంపగ తండ్రి వద్దకును నామొగు డప్పుడేమొ న
నిప్పుడలంకరించి జడ నిండుగ పూలను బెట్టి పంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు! సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ! ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడ నీ
వెప్పుడు ఇంక నెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితిని మదోన్మత పూకురసాలు జుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
ఎప్పటి నుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలు జుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండ నా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నీవు నా తొడలు పంగను జాపగ పూకు నాకు చు
న్నప్పుడు మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే

తప్పను కోకనే శివుడు తల్లియె కోరగ పెళ్లియాడెగా

తాపము దీర్చగా కసిగ దెంగగ దేవుడు నయ్యెపుత్రుడా
తాపము తోడదేహము తీటగ నుందిర తట్టుకోలేనురా
తాపము దీర్చగా మొగుడు దెంగక నుండగ దించుకొంటి నే
నప్పుడు పెద్దపెద్ద కసి మొడ్డలు లెక్కకు మించి ఇంకనా
కిప్పుడు ఇంటనే బలిసి గాడిద తంటును బోలి మొడ్డతో
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లి పూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురు నన్నుయందరున్

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నదొ లేదొ జూడగన్
నాకితి పూకు చంకలను నాలుక తోడను తల్లి జెప్పగన్
చిక్కని పాలుతేనియలు స్నానము నందున పోసితల్లికిన్
నాకితి తల్లి కామ మదనోన్మత సారము చిన్ననాటనే

పెదవు లరూపునే పొలతి పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టియ
న్నదితె లిసేను తల్లి తన పూకును జూపగ చిన్ననాటనే
అధరపు వంపుసొంపులను ఆకృతిని జూడగ ఇంతి కామ మె
వ్విధముగ స్త్రీమదోన్మతము మోమును జూడనెరింగి యెందరో
విధవలు కన్నె ప్రౌడలను వృద్ధల పూకులు నాకు లభ్యమౌ

విధమును జెప్పె నాజనని ముద్దుల పూకును దెంగు పుత్రుడన్

అర్ధం:

పెదవుల ఆకృతి ఎలా వుంటే ఆడదాని పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టి

అనే విషయం నా అమ్మ చిన్నప్పుడే తన పూకు చూపించి చెప్పింది.

ఆడదాని పెదవుల రూపం జూచి దాని పూకు ఎలా వుంటుందో స్త్రీ మదోన్మతము మోమును జూడ తెలిసిన వాడిని కాబట్టే యెంతో మంది కన్యలు, ప్రౌడలను వృద్ధల విధవల పూకులు నాకు లభ్యమౌతాయి.

చెక్కిలినొక్కి ముద్దుగను చెల్లెలి చక్కని గుబ్బచన్నులం
దొక్కట గోరులుంచి జిగియూరువు లంటుచు పూకునాకగా
అక్కయె మొడ్డ చీకగను అమ్మయె పూకున తేనె పోయగన్
నాకితి ముగ్గురిన్ కసిగ! దెంగితి ముగ్గురి పూకులన్ కసిన్

అర్ధం:

బుగ్గలు నొక్కి చెల్లెలి సళ్ళ లో గోళ్ళు దిగేసి, చెల్లి బలసిన తొడలు విడదీసి

పూకు నాకు తుంటే, అక్క మొడ్డ చీకుతుంటే, అమ్మ పూకులో తేనె పోసి

ముగ్గురి పూకులు నాకి, ముగ్గురి పూకులు దెంగితిని

అమ్మకు తాళిగట్టి మదనాలిని జేసిన పుత్రుడివు పె
ద్దమ్మను దాని కూతురిని దెంగగ చాలక దానికూతురిన్
ప్రేమగ లొంగదీసుకొని పెళ్ళికి సిద్ధము జేసినావు వం
శమ్మున స్త్రిలనందరిని సమ్మగ దెంగిన చాలలేద యే
భామను జూచినా విధవ ప్రౌఢలు వృద్ధలు కన్నెపిల్లలన్
అమ్మను దాని కూతురిని అత్తను కోడలు అక్కచెల్లెలన్
అమ్మలు పెద్దయమ్మ చినయమ్మలు అమ్మగన్నయమ్మ అ
త్తమ్మలు మేనయత్త వదినమ్మలు పంతులు గారి పెండ్లమున్

ప్రేమగ ముద్దుగా పొగిడి పట్టగ దెంగుదు వీవు పుత్రుడా
రాముడు వైన ముగురమ్మల పూకులు దెంగ కుందువా
భీముడు వైనకుంతి మద మంతయు దీరగ దెంగ కుంధువా
అమ్మయశోద దేవకికి కామసుఖాలనునివ్వకుందువా
ఏమని జెప్పమందువుర యెందరి స్త్రీలను దెంగనేమిలే
అమ్మకు కామదాసుడివి కామమదోన్మత అశ్వమేడ్రుడా
బ్రహ్మము దెంగెకూతురగు భారతి పూకును పెళ్ళియాడగన్
రాముడు దెంగెకూతురగు సీతను భూసుత కూతురే గదా
అమ్మలగన్నయమ్మముగురమ్మల మూలపుటమ్మచాల పె
ద్దమ్మ మురారులమ్మ జగన్మాతయె ఈశ్వర పత్నినయ్యె ఈ
అమ్మకు నీవెరా శివుడ దైవము దాసుడ నీవె పుత్రుడా
తొమ్మిది మాసముల్ కఢుపునందునమోసి కనంగ ఢెబ్బదీ
తొమ్మిది మాసముల్ కడుపునింఢుగపాలనునిచ్చినానురా
కామమదోన్మతామృతము జుర్రుట నేర్పితి చిన్ననాటనే
అమ్మఋణంబు దీర్చుకొన సమ్మగ దెంగర లింగరూపుడా!

ఇంటి లోన ఇంతి ఇన్సెస్టు జేయగ
కొడుకు తోడ యెవరి కేమి తెలియు
ఇంటి రంకు బట్ట ఈశ్వరుని తరమా
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

పడుచు పిల్ల పొందు పనస తొనల తీరు
ప్రౌఢ పొందు ఆమ్ర పండు తీరు
వృద్ద పొందు అరటి పండు తీరు శివుడా
పండు తినుట తెలియ పండగేను

యాగము పేరుచెప్పికొని అర్థము భూప్రజ వేడి తెచ్చినన్*
భోగము సేయవచ్చు నిజ పుత్త్ర సహోదర దార బంధు సం
యోగము గాగనంచు మది నూహ యొనర్చి యతండఖండ మా
యాగుణదూషితాత్ముడయి యచ్చొటు వెల్వడి యెల్లభూములన్*

జడకుచ్చును మెడహెచ్చును
నడగచ్చును బొచ్చుపెరిగి నలువగు మేనున్*
నిడుదగు తొడల బెడంగున్*
కడు వలమగు నడుము కలుగు కలికిది భళిరా

గౌరవ సాంప్రదాయకుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె నొక్కడిన్
మార్చిమరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ కోసమే

మూడుతరాల మొడ్డలతో భారతి

అదిగో భారతి పంతులమ్మ యదిగో అందానికే యందమా
మదనోన్మత్త రతీ స్వరూపిణి శుభాంగ శృంగార లీలావతీ
వదనం దేవత స్వరూపం మగడు మామా పుత్ర సంభోగమున్
ముదమున్ మూడు తరాల భార్యగను భోగించేను సంతృప్తిగన్