తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 5

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్నవాడి మే
డ్రమ్మును జూచితేను నొకనాడుదయంబునెనిద్రలేపగన్
నామది నంత నిండె మద నోన్మత లింగస్వరూపమేకనిన్
నేమురిపెంబుగా తడిమి ముద్దులు బెట్టితి నమ్మచెల్లెలా

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
సమ్మగ దింపినా మదము కొవ్వుయు దీర దెంగె పె
ద్దమ్మను వద్దు వద్దనిన మదించిన సింహబలంబు తోడపె
ద్దమ్మవు యైన నేమి యని దేంగెను చెల్లెల నీదు పుత్రుడే

చెల్లిలి పుత్రుడే గనుక చెక్కిలి ముద్దిడ కౌగిలించనా
సళ్ళను మీటగా రవిక చీరను లంగను విప్పిపూకులో
వేళ్ళను దూర్చగా తడమ మూలలు పూకురసాలుకారెనే
చెల్లెల యింతసౌఖ్యమెఱుగనే రతి క్రీడన యిన్నియేళ్ళుగన్

చెల్లిలి పుత్రుడే గనుక చెక్కిలి ముద్దిడ ప్రేమగానునా
సళ్ళను మీటగా రవిక విప్పగ చీరను లంగ జార్చగా
నాలుక దూర్చనా భగము నాకగ పూకురసాలు జుర్రెనే
సుల్లను జూడగా బలిసి గాడిద తంటునుబోలియున్నదే
పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ ధ్వజస్థంభమున్
బోలిన మేడ్రమున్ బలము మెండుగ యున్న రమేశ్వరుడే
మూలలు బట్టి కోర్కెలను పెంచగ పూకున దోపి నిండుగా
దూలను దీర్చనీ కొడుకు దాస్యము జేతునె వాడిమొడ్డకున్
పిల్లడుగాదు మన్మధుడు వాడుమదోన్మత లింగరూపుడే
సుల్లను దోపి పూకు చినగంగను దెంగును సమ్మసమ్మగా
మెల్లగ యన్ననూ వినడు మొడ్డను పూకున దోపినిండుగా
సళ్ళను బట్టియున్ పిసుకు గుద్దన వేళ్ళను దోపితిప్పుచూ

ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వ మేడ్రమ
న్నంతగ ఎత్తుగా తొడలమధ్యన ఆలయధ్వజ స్థంభ మ
న్నంతగ నుండెనే తడిమి ముద్దులు బెట్టితి చేత బట్టియున్
పుత్రసమానుడే గనుక! నామద సారము లూరె చెల్లెలా
చేతను బట్టి మేడ్రమును చెక్కిలి కాన్చగ వాడులేచి మొ
డ్డంతయు నోటబెట్ట కసి తోడను చీకితి నమ్మ చెల్లెలా
ఎంతగ చీకనేమి మరి యంతగ పెద్దగ నైన మొడ్డ నా
గొంతుక లోకి దోపిరతి జేయగ దెంగెను నోటిలోన పూ
కంతయు విచ్చు కోగ రతి సారము ధారలు గాను కార పూ
కంతయునాకెను కసిగ చీకుచు పూకురసాలుజుర్రిమొ
డ్డంతను పూకులో కసిగ దూర్చగ గట్టిగ దెంగె పూ
కంతయు వంగబెట్టి నను సమ్మగ చెల్లెల నీదు పుత్రుడే
చేతను బట్టిజూడగను జానెడు మేడ్రమును చెంపకు

చిన్నవాడని ద్రోసి పుచ్చగ జిత్తమొల్లదె చెల్లెలా
దున్నినాడు కసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించకె స్వర్గ సౌఖ్యము జూపు నీ
వన్నమోజుగ నున్న పుత్రుని సంగ మించవె చెల్లెలా

చిన్నవాడనిద్రోసిపుచ్చగజిత్తమొల్లదెచెల్లెలా
దున్నినాడుకసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించక చిన్ననాటనె నేర్పినా
వన్నసత్యమునేనెరుంగదులేవె దాచకుచెల్లెలా

చిన్నవాడని ద్రోసిపుచ్చగ జిత్త మొల్లదె చెల్లెలా
దున్నినాడు కసంత దీరగ ఆశ్వమేడ్రుడు తృప్తిగన్
కన్నవాడని సంశయించక చిన్న నాటనె నేర్పినా
వన్నసత్యమునే నెరుంగుదు లేవె దాచకు చెల్లెలా
చిన్ననాటనె మొడ్డ చీక గ నేర్పితి వీవు చెల్లెలా

పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ ధ్వజస్థంభమున్
బోలిన మేడ్రమున్ బలము మెండుగ యున్నరమేశ్వరుడే
మూలలు బట్టికోర్కెలను పెంచగ పూకున దోపి నిండుగా
దూలను దీర్చనీ కొడుకు దాస్యము జేతునె వాడిమొడ్డకున్

పిల్లడు కాదు బారుగను పెద్దగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గల్గిన వాడు కామ రతి కేళిని నేర్చిన వాడు నవ్వురా
జిల్లెడి మోము వాడు సరసజ్ఞతె రింగియు స్త్రీలకోర్కె రం
జిల్లగ జేసి సింహ రతి జేయు బలాడ్యుడె వాడు చెల్లెలా !
పిల్లడు గాదు మన్మధుడు వాడు మదోన్మత లింగరూపుడే
సుల్లను దోపి పూకుచినగంగను దెంగును సమ్మసమ్మగా
మెల్లగ యన్ననూ వినడు మొడ్డను పూకున దోపినిండుగా
సళ్ళను బట్టియున్ పిసుకు గుద్దన వేళ్ళను దోపితిప్పునే
సళ్ళను మీటుచూ మొనలు చీకగ కామపు కోర్కె లేపునే
నాలుక దూర్చగా కసిగ నాకుచు పూకురసాలు జుర్ర గన్
కీలము బట్టగా కొరికి సమ్మగ రుద్దుచు గుద్ద లోన నే
వేళ్ళను దూర్చగా కెలుకు మొడ్డను దోపియు దెంగు చెల్లెలా

పంచ దార తేనె పాలను నింపగ
పూకు నాకు నేమి పోటు గాడు
పగలు రాత్రి యనక పూకు పగల
దెంగు చుండు నేమి నాదు సుతుడు

చిన్న వాడు చెల్లి కొడుకని జూడక
మొడ్డ చీకి పూకు విప్పి జూప
దెంగ కుండు నేమి మగటిమి గలవాడు
నాదు కొడుకు దూల దీర్చ గాను

చిన్నవాడు గాదు శృంగార పురుషుడు
పెద్ద యమ్మ నైన ముద్దు జేయ
మొడ్డ జూప లొంగి పోతిని వాడికి
తప్పు నాది కాదు తెలుసు కొనవె

ఉఛ్ఛము నీచమూ గలదె పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయ నా
ఉచ్చను అమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె కమ్మగుందననిన్
పెంచితి నాకు బానిసగ వాడిని చిన్నతనంబునుంచియున్
ఎచ్చులు కావె కామరతి సేవకుడయ్యెను నాకుపుత్రుడే
ఉఛ్చము నీచమూ మరచి పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయనీ
ఉచ్చను అమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె నీదుపుత్రుడున్
పెంచితి వీవు బానిసగ వాడిని ఎంతటి లంజవె నీవు చెల్లి నా
ఉచ్చను కూడనీ కొడుకు నోటన పోయగ కోర్కెగున్నదే

ఉఛ్ఛము నీచమే లనని గుద్దను నాకును నాదు పుత్రుడే

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె వాడు చెల్లెలా
ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకుపూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు చెల్లెలా
వదనము కాంతితో మెరిసె ప్రౌడ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికము రతి కామమ దనోన్మత హస్తిని లంజ వీయనన్
వదలడు రాత్రులూపగలు వద్దనియన్ననుయన్నివేళలన్
అధర ద్వయంబు బట్టగ జుర్రుకొనునాలుకదూర్చినోటిలో
చెదిరినకేశ సంపదలు చక్కగదువ్వగవాల్జడేయగన్
కుదురుగ నుండ నీయడు గచెల్లెలయేమమనిజెప్పనే
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగగ వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయగా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వగా
ముదముగ నీదు పుత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు చెల్లెలా
ఉదయము నేను పూజలను జేయగ పుత్రుని లింగ రూపమే
హృదయమునందు నామదిన కన్పడ పూజలుజేయ స్త్రీత్వసం
పదలను అందచందము లువాడికి యర్పణ జేతు చెల్లెలా
గుదమున తైల మర్దనము జేయ సుఖంబు గవేళ్ళు దూర్చగా
పదిలము గాను రంధ్రమునుపెద్ద గజేయగ మొడ్డ దోపు నె
మ్మదిగను గుద్ద నంతయును నింపగ సళ్ళను బట్టి నూగగు
ద్దదరగ దెంగు నీసుతునికి దాసిగ నైతిని నేను చెల్లెలా
వదనము లోన యందములు వృద్ధిని బొందెవాడు దెంగగన్

గుదమున సళ్ళు వంటికిని కొవ్వుయెబట్టగ లావు నైతినే
వదలక రాత్రు లూ పగలు పూకున మొడ్డను దోపి దెంగగన్
పదిలము గాను ముద్దుగ నుపెండ్లము నీవని ముద్దు జేయునే

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగగ మొడ్డ దింపియున్
దున్నును పూకునంతయును తీటను దీర్చగ సమ్మసమ్మగా

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధనారిసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

పెద్దగ నయ్యెనే చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతినే బలిసి పోవగ నిత్యము వాడు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకునిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ చెల్లి పుత్రుడే!

దొరకనె లేద లంజమొగుడెవ్వరుచెల్లెలిపుత్రుడేయనిన్
వరుసనుజూడ కన్ కసిగ పూకునమొడ్డనుదించు కొంటివే
వరుసకు కోడలైతివిగ పుత్రుని లంజవు సోదరి వైననూ
కొరికెన చెంపలంత రతికేళిన సమ్మగ తృప్తితీరగన్

కొరికెను చెంపలూ చనులు చీకెను సమ్మగ తీటతీరగన్
పిరుదల మధ్య మేడ్రమును వత్తుచుముద్దులు బెట్టగా
సరసములాడుచూ రతికిసిధ్ధముజేసెనుఏమిజేతునే
వరుసలు వావి జూడకనె వాడికి లొంగితి నమ్మచెల్లెలా

కొరికెన చంపలు సరసము లాడుచు
ముద్దులు బెట్టగ వడిన జేరి
చీకెన సళ్ళను గుబ్బలు తీటను
దీర్చగ సమ్మగ తిమ్మిరణగ
నాకెన పూకును నాలుక దోపగ
గొల్లిని మీటగ సాడు జుర్ర
గొరిగెన ఆతులు చంకలు నున్నగ
మోజులు దీర్చగ నాదు కొడుకు

నలిపించు కొంటివ తీటను దీరగ
బలిసిన చన్నులు మోజు గాను
చీకించు కొంటివ చనుగుబ్బల సలుపు
తగ్గగ సమ్మగ నోట దోప
పిసికించు కొంటివ మదమెక్కి కొవ్వుయె
బట్టిన వళ్ళంత వాడి చేత
పెట్టించు కొంటివ ముద్దులు తనువంత
తమకము తోడనె తిమ్మిరెక్కి
నాకించు కొంటివ నాలుక దోపగ
పూకురసాలను పీల్చ గాను
గొరిగించు కొంటివ చంకలు అతులు
చక్కగ నున్నగ గాట్లు లేక
చేయించు కొంటివ స్నానము వళ్ళంత రుద్దగ
మూలలు వదలక ముద్దు గాను
దెంగించు కొంటివ దూలంత తీరగ
పూకంత నింపగ మొడ్డ దోప

గుద్దించు కొంటివ గుద్దన గూటము

దింపగ సమ్మగ దూల దీర
గాడిద తంటుల గుఱ్ఱపు మొడ్డను
బోలిన లావుగ పెద్ద గాను
బారుగ బలిసిన మొడ్డను దోపగ
సింహర తినిజేయ చిన్న వాడు

ఎంతటి లంజవే కసిగ దెంగగ నేర్పితి వీవువాడికిన్
ఎంతటి లంజవే ఎనిమి దేళ్ళకె వాడికి నేర్పినావు పూ
కంతయు విప్పిజూపితివి చిన్నతనంబునె మొడ్డచీకగన్
ఎంతటి కామమే కొడుకు కేరతి కేళిని నేర్ప గాను నీ

వెంతటి జాణవే కొడుకు నేరతి బానిసజేసుకొంటివే
పుత్రుడి కన్నినేర్పితివి ఎంతటి లంజవె చెల్లిభారతీ
ఎంతటి పుణ్య కార్యములు జేసిన పుట్టునొ ఆశ్వమేడ్ర మ
న్నంతగ మేడ్రమున్ కలిగి నీసుతుడయ్యెను లింగరూపుడే
ఎంతటి సౌఖ్యమో శివుడు దెంగగ స్వర్గమె గాద చెల్లెలా

చక్కని వాడు శక్తిబల శౌర్యము వీరము యున్నవాడు నా
పూకున పుట్టినాడు చను బాలను నిచ్చితి ఆరువర్షముల్
మక్కువ తోడ చిన్నతన మందునె మొడ్డను చీకి పెంచితిన్
చిక్కని పాలుతేనియలు చక్కెర పాకము తియ్యపండ్లు నా
పూకున దోపి పెట్టితిని పూకు రసాలను జుర్ర నేర్పినెం
చక్కగ పెంచితిన్ పదకొండు వయస్సునె వాడి మేడ్రమున్
పూకున దూర్చుకోగ మద మెక్కిన సింహము బోలి దెంగుటన్
మక్కువ గాను నేర్పితిని పుత్రుడు నారతి దాసుడయ్యెనే

పాలరసాలకామమద పల్లవ భామిని తల్లి చన్నులన్
పాలను చిన్నతమ్ముడికి పట్టిన తాగక నుండ రమ్మనీ
తల్లియె నోటబెట్ట తమి తీరగ చన్నుల పాలు జుర్రగన్
సళ్ళకు తీటతగ్గి మద సారము కారెను అమ్మ పూకునన్

తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని నోట బెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమదోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధనారిసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము వాడు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకు నిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ రంకు పుపౌత్రుడే!

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు బావిల నయ్యెర పూకున దోపి దెంగగన్

పెద్దగ లావుగా బలిసి బారుగ ఆశ్వపు మేడ్రము బోలిమొడ్డతో

గుద్దదరంగ దెంగగను సమ్మగ పూకుయె పెద్దగ నయ్యెపౌత్రుడా

బలిసిన గుద్ద, భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడపారతీ
గులకసి దీర పౌత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగముద్దు లెట్టగన్
చిలకర పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ నీకు లంజ నైతిరా

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ రంకు పౌత్రుడా

పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపౌత్రుడా!

మనుమడి మొడ్డ చిన్నతన మందున బట్టగ ముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహర తిజేసె డివాడ వుఅశ్వ మేడ్రుడా

చినగగ దెంగి తీవుర కసీగు లదీర గ ముద్దు పౌత్రుడా

తిరుమల లోన కేశముల నివ్వగ మొక్కులు దీర్చవెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగమూటనుగట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావు గద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకు నున్నగ చంకలాతులన్
గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్

తిరిపెమును వేయగా గొరుగు చుందువ చంకలాతులన్

మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులుదీర్చ ప్రౌఢవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబునె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసుఖ లాలస జూప లింగడా

వరుసలు వావి జూడక వయస్సులు జూడక లావు సన్నమూ

కురచగ పొట్టి గున్నను యెత్తుగ నున్నను పెద్ద గుద్దలూ

నెరిసిన కేశ సంపదలు వత్తుగ నల్లగ తెల్లగున్ననూ

పిరుదలు దాటు వాల్జడన మల్లెల మాలలు బెట్టి ముద్దుగా

బరువుగ సళ్ళు జారినను బొడ్డుకు నేత్తియు బట్టి సమ్మగా

మురిపెము దీర దెంగుదువు వృద్దలు ప్రౌఢలు కన్నెపిల్లలన్

వరుసకు అమ్మపెద్దచినయమ్మలు అమ్మలగన్నయమ్మలన్

అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుసత్యమున్

బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడభారతీ
గులకసిదీర పుత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగ ముద్దులెట్టగన్
చిలకర పూకునిండుగనుసుల్లనుదోపగ నీకులంజనైతిరా

ముద్దుగ ముద్దముద్ద కునుముద్దలుపెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామముదీర్చగ ముద్దుపుత్రుడా

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ వృద్దమాతకున్
గుద్దదరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారములయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
మద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లి పుత్రుడా

పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర దెంగెడి చెల్లి పుత్రుడా !
చనువుగ మొడ్డ చిన్నతన మందున బట్టగ ముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహమునుబోలి న అశ్వ మేడ్రుడా
చినగగ దెంగు చుంటివి రసమ్మ గపూకు నుపెద్ద జేయగన్

తిరుమల లోన కేశముల నివ్వగ మొక్కులు దీర్చ వెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగ మూటను గట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావుగద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకు నున్నగ చంకలాతులన్
గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చగ ప్రౌఢవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబునె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసుఖలాలస జూప లింగడా

కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుచెల్లెలా

బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్

కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడ సుందరీ
గులకసిదీర పుత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగ ముద్దులెట్టగన్
చిలకగ పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ సమ్మగ దెంగె చెల్లెలా

ముద్దుగ ముద్దముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లిపుత్రుడా

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ పెద్దయమ్మకున్
గుద్దదరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పుత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

పెద్దగ నయ్యెనే బలిసి భారములయ్యెను సళ్ళు చెల్లెలా
మద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ వాడునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల వాడు వీర్యమును నింపగ లావుగ నైతి చెల్లెలా

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

వాసన నూనెను వంటికి పూసియు
మర్దనము జేయును సున్ని పిండి
తోరుద్ది ముద్దుగ తనువంత తోమగ
మురికిని వదలగ స్నాన మందు
కుంకుడు రసముతో కురులును తలంటును
సబ్బును రుద్దియు శుభ్ర పరచి
చంకలు చన్నులు చేతులు కాళ్ళును
గుద్దయు మూలలు చక్క గాను

ఏమేసి పెంచావె వాడిని ఎంతగ
పెద్దగ బారుగ బలసి యుండు
గాడిద తంటుయొ గుఱ్ఱపు మేడ్రమొ
బోలియు బారుగ మూరె డుండు
ఆగక అలువక అత్యంత నేర్పుగ
రతిని జేసెడి సింహ బలుడు
వద్దన్న వదలక పూకును నోటిని
గుద్దను దెంగును సుఖములివ్వ

పూకు నందున నోటన మొడ్డ దోపి
దెంగు చిక్కని వీర్యము నింపు చుండ
మూడు పూటలు లావు నయ్యె దేహము
మెరిసి నున్నగ నయ్యెను ముద్దుగాను
గుడిలోన దర్శన కైవరుస లోనుండ
వెనుకన నిలబడి పిర్ర లొత్తు
వాల్జడ నందున బెట్టినమల్లెల
వాసన బీల్చు వెనుక జేరి
దర్శన మైనంత నేసళ్ళుమీటును
పక్కన కూర్చొని ముద్దు గాను
గుడిలోన దేవత కన్నను నీయంద
మే మిన్న యనుచును ముద్దు లిచ్చు
తాళి గట్టని మొగుడయ్యె తృష్ణ దీర్చ
తాళి గట్టిన మొగుడేల నింక నాకు
చెల్లి పుత్రుడె మొగుడయ్యె చెల్లి కేమొ
కోడ లైతిని చెల్లికి సవితి నైతి

గుడి ముందు పూలను కొనిబెట్టి
వాల్జడ పాయన పూలుబెట్టు
గుడిలోన ప్రదక్షిణ జేయుచు శృంగార
శిల్పాల జూపగ సరస మాడు
గుడిలోన పూజలు జేయించు ఇద్దరి
పేర్లను జెప్పును ముద్దు మొగుడు
పెద్దమ్మ పదిమంది ముందున ఏకాంత
మందున పెండ్లము నైతి చెల్లి

ఆకలి దీర్చగ వాడికి అమ్మ నైతి
నిత్య సేవలు జేయగ దాసి నైతి
మంచి సలహాలు నివ్వగ మంత్రి నైతి
రతిని జేసెడి సమయాన రంభనైతి

కాళ్ళను పైనవేసుకొని గట్టిగ మొడ్డను పూకు కాన్చియున్
కీలము మీదరుద్దుచును కోర్కెలు రేపగ సళ్ళు మీటుచున్
మెల్లగ మెల్లమెల్లగను మొడ్డను దించును పూకు నిండుగన్
దూలను దీర్చగా కసిగ దెంగును తృప్తిగ నీదు పుత్రుడే

తలచిన జాలు వాడిని మదోన్మత మౌనులె దేహమంతయున్
వలచితి తాళి గట్టకనె వాడికి పెండ్లము నైతి చెల్లెలా
కొలిచితి లింగ రూపుడిగ సర్వము వాడికి దోచి ఇచ్చితిన్
తెలుపగ వాడి కామ రతి దాసిని జీవిత మంత చెల్లెలా

జిలజిల రేగు పూకున కసెక్కి మదోన్మత సాడు కారునే

జలజల ధారలై తొడల సందున కారుచు నుండ పాకముల్

సలుపుగ నుండు ముచ్చికలు సళ్ళు కసెక్కియు తీట గుండునే

బలిసిన ఆశ్వ మేడ్రమును బోలియు బారుగ నుండు మొడ్డతో

బలముగ పూకు నిండుగనుబెట్టగ కాళ్ళను యెత్తి గట్టిగా

అలుపుయెలేక సింహము నుబోలి యుదీర్ఘ ముగాను దెంగునే

గులజిల దీర నిత్యరతి కేళిన తృప్తిగ దెంగును నీదు పుత్రుడే

మిలమిల లాడె దేహమున మోమున వృద్ధిని బొందె అందముల్

తెలిపతి వీవు స్త్రీమనసు కోర్కెలు నర్ధము జేసుకొనంగన్
వలపుగ నేర్పి తీవుగద పూకును నాకుట చిన్ననాటనే
మలిచితి వీవు దాసుని గవాడిని చిన్నతనానె చెల్లెలా
తలుచును నిన్నె దేవతగ నిత్యము జాణవె నీవు చెల్లెలా

మర్దన జేయును వంటికి కురులకు తైలము రాసియు దేహ మంత
మర్దనజేయగ ముద్దుగ సున్నిపిండిబెట్టి మూలమూలల వదలకుండ
తలంటుస్నానము జేయించు కురులకు కుంకుడు రసముతో చక్కగాను
మూలమూలలు సబ్బురుద్ది వేళ్ళుదోపి శుభ్రము జేయును బొక్కలన్ని
దేహమంత శుభ్రపరచి గులాబి నీళ్ళతో పాలుతేనియలతో అభషేకించ నాలుక బెట్టి వళ్ళంత నాకును చన్నులు చంకలు పాదాలనుండి తలదాకా.

నాలుక దోపగపూకంత గుద్దబొక్కన నాలుకదోపి సమ్మగా నాకునే వంగొన బెట్టి రసాలూరిన పూకున అశ్వమేడ్రమంతటి మొడ్డదించి దెంగునే

ఐనను మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడి మేడ్రమే
ఐనను ప్రౌఢ వృద్ధ విధ వైనను పొట్టిగ లావు గున్నదే

యైనను బాన పొట్టున్నది లావుగ పెద్దగ బొడ్డు నంటు స

ళ్ళున్నది పెద్దగా తొడలు లావుగ పిర్ర లు వళ్ళు కొవ్వుతో బ

యున్నది కామమున్నముస లమ్మలు యైనను

నున్నగ నున్నదాన్ని కసి దీరగ పూకున బారు మొడ్డతో

జానెడు మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడి మేడ్రమే
దున్నగ పూకు నంతయును తీటయె దీరగ కారిపోవగన్

దాని మదోన్మతామృతము దాస్యము జేతురె వాడిమొడ్డకున్

వలపులవయ్యారి వేయను వరుసకు
పెద్దమ్మ నైనను ముద్దు జేయు
పలుచని చీరెలు బొడ్డుకు కిందుగ
గట్టమని కొనిపెట్టు చీరే లెన్నొ
కురులను దువ్వగ చక్కగ వాల్జడ
వేయగ జడ నిండ పూలు బెట్టు
కనులకు నిండుగ కాటుక బెట్టగ
నుదుటన తిలకము దిద్దు చెల్లి

మనసెరిగిన వాడు ముద్దుల నీదు సుతుడె
ముద్దు మురిపాలు దీర్చెడి మొగుడు నయ్యె
తృప్తి సుఖములు నిచ్చెడి తోడు నయ్యె
మంచి మొగుడు నిచ్చితి వీవు చెల్లి

రెండు జడలు వేసి లంగా వోణి వేయగ కన్నెపిల్లలా వుంటి

వనగను లావాటి మొడ్డను నోటన దోపగ చీకించుకొనును
పిక్కలు దాటగ వాల్జడ వేయగ పిర్రలు దాటగ మల్లె పూలను బెట్టగ

వలపుల వయ్యారివే ననుచును వంగొన బెట్టగ పూకంత పగల దెంగు
పెద్దకొప్పును వేసి పట్టు చీర గట్టగ పెద్ద గుద్దల ముద్దుల పెద్దమ్మా యనుచును బారాటి మొడ్డదోపి పూకు గుద్దదరగ దెంగు
పండుగ నాడు మంచి సుగంధ తైలము వంటికిపట్టించి సున్నిపిండి

తో మర్దన జేసి తలంటు స్నానము జేయించు కుంకుడు రసము పోసి కురులను శుభ్రము జేసి సబ్బు రాసి మూల మూలలన్ని రుద్ది

చంకలు చేతులు చన్నులు నడుము తొడలు పూకు గుద్ద బొక్కను శుభ్రపరచి వళ్ళంత తుడిచి కురులకు సాంబ్రాణి వేసి చక్కగ దువ్వి
నీవే దేవత వనుచును పూజ జేయను పూకు లోన
మొడ్డ దోపి ముద్దు ముద్దుగ మంత్రాలు పఠించ దెంగు
ఏమని జెప్పనే చెల్లెలా నీ కొడుకు శృంగార లీలలు
వంటిటి లోన వదలాక దెంగు పడకింటి లోన పగలు దెంగు

ఎన్నడెరుంగ దెంగిచు కోవగ ఇంత సుఖముండునని

అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

కొడుకు తో అమ్మ

ఉంపుడు గత్తె నైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడు గత్తెవే యనెను పూలను బెట్టి నలంకరించి న
న్నంపగ తండ్రి వద్దకును నామొగు డప్పుడేమొ న
నిప్పుడలంకరించి జడ నిండుగ పూలను బెట్టి పంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు! సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ! ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడ నీ
వెప్పుడు ఇంక నెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితిని మదోన్మత పూకురసాలు జుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
ఎప్పటి నుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలు జుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండ నా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నీవు నా తొడలు పంగను జాపగ పూకు నాకు చు
న్నప్పుడు మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే

తప్పను కోకనే శివుడు తల్లియె కోరగ పెళ్లియాడెగా

తాపము దీర్చగా కసిగ దెంగగ దేవుడు నయ్యెపుత్రుడా
తాపము తోడదేహము తీటగ నుందిర తట్టుకోలేనురా
తాపము దీర్చగా మొగుడు దెంగక నుండగ దించుకొంటి నే
నప్పుడు పెద్దపెద్ద కసి మొడ్డలు లెక్కకు మించి ఇంకనా
కిప్పుడు ఇంటనే బలిసి గాడిద తంటును బోలి మొడ్డతో
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లి పూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురు నన్నుయందరున్

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నదొ లేదొ జూడగన్
నాకితి పూకు చంకలను నాలుక తోడను తల్లి జెప్పగన్
చిక్కని పాలుతేనియలు స్నానము నందున పోసితల్లికిన్
నాకితి తల్లి కామ మదనోన్మత సారము చిన్ననాటనే

పెదవు లరూపునే పొలతి పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టియ
న్నదితె లిసేను తల్లి తన పూకును జూపగ చిన్ననాటనే
అధరపు వంపుసొంపులను ఆకృతిని జూడగ ఇంతి కామ మె
వ్విధముగ స్త్రీమదోన్మతము మోమును జూడనెరింగి యెందరో
విధవలు కన్నె ప్రౌడలను వృద్ధల పూకులు నాకు లభ్యమౌ

విధమును జెప్పె నాజనని ముద్దుల పూకును దెంగు పుత్రుడన్

అర్ధం:

పెదవుల ఆకృతి ఎలా వుంటే ఆడదాని పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టి

అనే విషయం నా అమ్మ చిన్నప్పుడే తన పూకు చూపించి చెప్పింది.

ఆడదాని పెదవుల రూపం జూచి దాని పూకు ఎలా వుంటుందో స్త్రీ మదోన్మతము మోమును జూడ తెలిసిన వాడిని కాబట్టే యెంతో మంది కన్యలు, ప్రౌడలను వృద్ధల విధవల పూకులు నాకు లభ్యమౌతాయి.

చెక్కిలినొక్కి ముద్దుగను చెల్లెలి చక్కని గుబ్బచన్నులం
దొక్కట గోరులుంచి జిగియూరువు లంటుచు పూకునాకగా
అక్కయె మొడ్డ చీకగను అమ్మయె పూకున తేనె పోయగన్
నాకితి ముగ్గురిన్ కసిగ! దెంగితి ముగ్గురి పూకులన్ కసిన్

అర్ధం:

బుగ్గలు నొక్కి చెల్లెలి సళ్ళ లో గోళ్ళు దిగేసి, చెల్లి బలసిన తొడలు విడదీసి

పూకు నాకు తుంటే, అక్క మొడ్డ చీకుతుంటే, అమ్మ పూకులో తేనె పోసి

ముగ్గురి పూకులు నాకి, ముగ్గురి పూకులు దెంగితిని

అమ్మకు తాళిగట్టి మదనాలిని జేసిన పుత్రుడివు పె
ద్దమ్మను దాని కూతురిని దెంగగ చాలక దానికూతురిన్
ప్రేమగ లొంగదీసుకొని పెళ్ళికి సిద్ధము జేసినావు వం
శమ్మున స్త్రిలనందరిని సమ్మగ దెంగిన చాలలేద యే
భామను జూచినా విధవ ప్రౌఢలు వృద్ధలు కన్నెపిల్లలన్
అమ్మను దాని కూతురిని అత్తను కోడలు అక్కచెల్లెలన్
అమ్మలు పెద్దయమ్మ చినయమ్మలు అమ్మగన్నయమ్మ అ
త్తమ్మలు మేనయత్త వదినమ్మలు పంతులు గారి పెండ్లమున్

ప్రేమగ ముద్దుగా పొగిడి పట్టగ దెంగుదు వీవు పుత్రుడా
రాముడు వైన ముగురమ్మల పూకులు దెంగ కుందువా
భీముడు వైనకుంతి మద మంతయు దీరగ దెంగ కుంధువా
అమ్మయశోద దేవకికి కామసుఖాలనునివ్వకుందువా
ఏమని జెప్పమందువుర యెందరి స్త్రీలను దెంగనేమిలే
అమ్మకు కామదాసుడివి కామమదోన్మత అశ్వమేడ్రుడా
బ్రహ్మము దెంగెకూతురగు భారతి పూకును పెళ్ళియాడగన్
రాముడు దెంగెకూతురగు సీతను భూసుత కూతురే గదా
అమ్మలగన్నయమ్మముగురమ్మల మూలపుటమ్మచాల పె
ద్దమ్మ మురారులమ్మ జగన్మాతయె ఈశ్వర పత్నినయ్యె ఈ
అమ్మకు నీవెరా శివుడ దైవము దాసుడ నీవె పుత్రుడా
తొమ్మిది మాసముల్ కఢుపునందునమోసి కనంగ ఢెబ్బదీ
తొమ్మిది మాసముల్ కడుపునింఢుగపాలనునిచ్చినానురా
కామమదోన్మతామృతము జుర్రుట నేర్పితి చిన్ననాటనే
అమ్మఋణంబు దీర్చుకొన సమ్మగ దెంగర లింగరూపుడా!

ఇంటి లోన ఇంతి ఇన్సెస్టు జేయగ
కొడుకు తోడ యెవరి కేమి తెలియు
ఇంటి రంకు బట్ట ఈశ్వరుని తరమా
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

పడుచు పిల్ల పొందు పనస తొనల తీరు
ప్రౌఢ పొందు ఆమ్ర పండు తీరు
వృద్ద పొందు అరటి పండు తీరు శివుడా
పండు తినుట తెలియ పండగేను

యాగము పేరుచెప్పికొని అర్థము భూప్రజ వేడి తెచ్చినన్*
భోగము సేయవచ్చు నిజ పుత్త్ర సహోదర దార బంధు సం
యోగము గాగనంచు మది నూహ యొనర్చి యతండఖండ మా
యాగుణదూషితాత్ముడయి యచ్చొటు వెల్వడి యెల్లభూములన్*

జడకుచ్చును మెడహెచ్చును
నడగచ్చును బొచ్చుపెరిగి నలువగు మేనున్*
నిడుదగు తొడల బెడంగున్*
కడు వలమగు నడుము కలుగు కలికిది భళిరా

గౌరవ సాంప్రదాయకుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె నొక్కడిన్
మార్చిమరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ కోసమే

మూడుతరాల మొడ్డలతో భారతి

అదిగో భారతి పంతులమ్మ యదిగో అందానికే యందమా
మదనోన్మత్త రతీ స్వరూపిణి శుభాంగ శృంగార లీలావతీ
వదనం దేవత స్వరూపం మగడు మామా పుత్ర సంభోగమున్
ముదమున్ మూడు తరాల భార్యగను భోగించేను సంతృప్తిగన్

వంగొని పిర్రలెత్తగను పంగను జాపగ బారు వాల్జడే
పంగకు మధ్య వేలబడి భూమికి తాకచు నుండ మామయే
లంగను యెత్తి నాలుకను లోతుగ పూకున దూర్చి నాకగన్
భంగిమ బాగు బాగనుచు భర్తయె మొడ్డను నోట దోపగన్
కంగులు వీడి భారచను గుబ్బలు నాట్యము జేయ పుత్రుడే
దాగియు జూడ రమ్మనుచు తల్లియె పిల్వగ గుద్దలోన చ
క్కంగను నూనె మర్దనము జేయగ మొడ్డను దింప! దెంగరా
లింగ నమశ్శివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
లింగము బెట్టికుక్కి యదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
ముగ్గురు మేడ్రముల్ కసిగ నూపుచు దెంగుచు నుండ సమ్మగా
స్వర్గమిదేనురా రతిన సౌఖ్యమిదేనుర! దూర్చినా మరో
ముగ్గురి మొడ్డలైన యన, ముగ్గురు వేగము పెంచి యెంతగా
దెంగిన దాని కామగుల దీరక నుండెగ, దానికి యెంత కామమో
ముగ్గురు నల్గురైదుగురి మొడ్డలు చాలవు అశ్వమేడ్రమే
దెంగిన చాలదే వృషభ దడ్డుయొ గాడిదతంటు యైననూ
బాగుగ దూర్చిదెంగగను పూకున చాలదు, దానిపూకు బో
రింగుయె ఊటభావిల రసాలను నూరుచు ఎప్పుడైన సి
ద్ధంగనె నుండు, కామకసి దీర్చెడి బారుగ లావుగాను పె
ద్దంగను మొడ్డయున్నకసిదీరగ దెంగమనంగ యెందరో
దెంగిరి కాని దాని కసి దీరదు, గుర్రపు మొడ్డ దూర్చగా
పంగను జాపి దెంగమనును పచ్చిగ బూతులాడుచున్
లింగము నేక దంతమును లోతుగ పూకున గుద్దలోన దో
పంగను విఘ్ననాయకుడు బాగుగ దెంగు వినాయకా యనున్

లింగము యేదియైన మద గుర్రపు గాడిద తంటు యైన దో

పంగను పూకులో దిగుడు బావిల మొడ్డను దించు కోగ నే

దెంగును దూల లంజ యది ద్రౌపది యేముగ పూర్వజన్మమున్

దెంగును కుంతిలా మనసు నచ్చిన వాడిని పిల్వగాను యే

భోగము దాన్ని మించి మురి పించును బాగుగ దెంగ రూక లి

వ్వంగను వాడికే! కసిగ మొడ్డను చీకగ దెంగ రా యనిన్

వంగొని పంగజాపగను మొడ్డను దూర్చుకొ నేటిలంజయే

దెంగిరి యెందరో కసిగ నీకసి తీర్చనె లేరు యెవ్వరున్

లింగస్వరూప శంకరుని లింగము దెంగగ మోజునయ్యె సం

భోగము లోన శంకరుని మించిన వాడు మరెవ్వరేయనిన్

ద్రౌపది, పాండవుల వరుసలు
సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుని వద్దకు ఒక కవి వచ్చాడు.
ద్రౌపద్యాః పాండుతనయాః పతి దేవర భావుకః |
న దేవరో ధర్మరాజః సహదేవో న భావుకః ||
అనే శ్లోకాన్ని మనసులో ఉంచుకొని రాజు

“ద్రౌపదికి పాండవు లైదుగురు భర్తలు కదా! వారిలో ఒకరు ఆమెకు భర్త అయినప్పుడు తక్కినవారు ఆమెకు ఏమవుతారో ఆశువుగా కందపద్యంలో చెప్పగలవా?” అని కవిని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడా కవి చెప్పిన పద్యం …..

కం.
పతి మఱఁదియు సహదేవుఁడు,
పతి బావయు ధర్మజుండు, బావలు మఱఁదుల్
పతులు నర నకుల భీములు,
పతు లేవురు సింగభూప! పాంచాలి కిలన్.
సింగభూపాలుడు ఆనందించి కవిని ఉచితంగా సత్కరించాడట!

కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
శివుని విల్లు విరచిన వశిష్ట, విశ్వ
మిత్ర శిష్యు డైన విశిష్ట మిత్ర కులజు
భూజ కోరిన దశరథ రాజు పెద్ద
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
మదినిఁ దలచినఁ వానిని, మదన కాముఁ
గన్నఁ దండ్రిని, నీలపుఁగలువ వర్ణ
దేహుడౌ కృష్ణ దేవుని, దేవకమ్మ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.

కోక నదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు కోదండ – రాము డంత
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కూడు కొనగ
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కులుకు నడకల సిగ్గుతో – కువలయేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – పడతి మురిసె !

కోకనదుడు = శివుడు, కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కువలయేశుడు = రాజు (దశరథ మహారాజు)

మంచిగుణములవాడని మనసు బడెను
జీవితమ్మును పంచగ బావకొరకు
మేను పులకించె మగువకు మేన మామ
కొడుకునే భర్తగా పొంది పడతి మురిసె

ధైర్య సాహస గుణములు ధార్ఢ్యదేహ
మపరిత జ్ఞాన శోభితు డార్య సుతుడు,
తనను మురిపించి యలరించు మేనమామ
కొడుకునే, భర్తగా పొంది పడతి మురిసె.

కోకనదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు రాముడు – కొలువు లోన
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క

కొల్లబోయిన హృదయంబు – కోరి విడచి
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కొలువు దీర
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కొత్త నడకల ముదమున -కోసలేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – కొమిరె( పడతి )మురిసె !
కోక నదుడు = శివుడు
కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కోసలేశుడు = దశరథ మహారాజు

తండ్రి వలె ప్రేమ గా జూచు తనదు మామ
కన్న తల్లిని మరపించు నెన్న నత్త
మెట్టి నింటను మమతల పెట్టు వారి
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
గాలి నాతడు, నామెసౌగంధికమ్ము,
గీతమయ్యెను, నామెసంగీతమయ్యె,
గువ్వ మరదలు, బావనే గూడు, మావ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె!!!

గౌరవ సాంప్రదాయ కుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె! నొక్కడిన్
మార్చి మరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ లంజలై

భర్తల చాటుగా కసిగ మేడ్రము పూకున దించు కోవగన్

భర్తల చాటుగా సుతుని మేడ్రము పూకున దించు కొందురే

మీరిన కోర్కెతో సుతుడు ముద్దులు బెట్టగ దేహమంతయున్

జారెను బొందు వీడగను చీరయు లంగయు నేల తాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

భారము లయ్యెసళ్ళుమద పాకము లూరెను పూకు విచ్చగన్

జారెడి పూకుపాకములు జుర్రగ నాలుక దోప పూకులో

సారము జుర్రగా సుతుడు కీలము బట్టియు చీకచుండగన్

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా

గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్

గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు నా

గర్భము నందు మోసితిని చన్నుల పాలను నిచ్చి పెంచితిన్

దర్పము తోడ యవ్వనము నందున బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ అమ్మపూకుగుల దీరగ దెంగెడి ఆశ్వ మేడ్రుడా

గర్వము గాను వుందిగద సమ్మగ దెంగుచు నుండ నీవు శృం

గారర తీశ్వరా శివుడ సార్ధక నామము నీది పుత్రు శృం

గారసు ఖాలబొందగను గౌరిని నేనుర గర్భమివ్వరా

వీర్యము నింపగా కడుపు వచ్చును బిడ్డను నిత్తు పుత్రుడా

తొండము నేకదంతమును దూర్చగ పూకున గుద్ద బొక్కలో

నిండుగ లింగమంతయును నింపగ నోటిని దెంగుచుండ బ్ర

హ్మాండము బద్దలై నటుల యోనిన పార్వతి కామసారముల్

తొండము తోడ పీల్చెనుగ వినాయకు డప్పుడు కామకేళిలో

జననీ స్తన్యము గ్రోలుచున్ జరణ కంజాతంబునన్ గింకిణీ

స్వన మింపారగ దల్లి మేన మృదుల స్పర్శంబుగా దొండ మ
ల్లన యాడించుచు జొక్కు విఘ్నపతి యుల్లాసంబుతో మంత్రి వె

న్ననికిన్ మన్నపు పొంపుమీర నొసగున్ భద్రంబు లెల్లెప్పుడున్

చివరి పాదంలో మొదటి అక్షరం “న”. యతిస్థానంలోని అక్షరం “భ”. ఈ రెండు హల్లులకీ యతి చెల్లదు. కానీ, “భ”ముందు పదం “నొసగున్”లో “న్” ఉంది కాబట్టి, దానికి “న”తో యతి చెల్లుతుంది. యతిస్థానంలో సంధి జారిగినప్పుడు, సాధారణంగా సంధి జరగకముందు ఉన్న అక్షరంతోనే యతిమైత్రి జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఈ కింద పద్యంలో రెండు, నాలుగు పాదాలు గమనించండి:

అంకము జేరి శైలతనయా స్తనదుగ్ధములాను వేళ బా

ల్యాంక విచేష్ట దొండమున నవ్వలి చన్ గబళింపబోయి యా
వంక గుచంబు గాన కహి వల్లభ హారము గాంచి వే మృణా

ళాంకుర శంక నంటెడి గజాస్యుని గొల్తు నభీష్ట సిద్ధికిన్!

“బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులగు త్రిమూర్తులకు జన్మనిచ్చింది ఆది పరాశక్తి అగు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. అప్పుడు రాజరాజేశ్వరీ దేవికి మూడవ నేత్రం ఉండేది. అనంతరం, తనను ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు వివాహ మాడ వలసిందిగా కోరింది. మొదట ముగ్గురూ నిరాకరించారు. ఆమె నచ్చచెప్పిన పిమ్మట, శివుడు తనని వివాహమాడేందుకు అంగీకరించి, ఒక షరతు పెట్టాడు. తనను (ఆది పరాశక్తిని) వివాహమాడిన అనంతరం మూడవ నేత్రం శివునికి ఇవ్వాలి. అందుకు ఆ దేవత అంగీకరించి, వివాహానంతరం శివునికి మూడవ నేత్రమును ఇచ్చింది. అప్పుడు శివుడు ఆ మూడవ నేత్రముతో ఆ దేవతను భస్మం చేసిసి, ఆ భస్మరాశిని మూడు భాగాలుగా విభజించి, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతిలను సృష్టించాడు.”

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నగ

గొరిగితివొ లేదని జూడ గాను

నాలుక తోడనె నాకుచు నుందువు

చంకలు పూకును చక్క గాను

వేళ్ళను పూకున బెట్టగ విప్పార్చి

పూకు పెదాలను పట్టి లాగి

తొడలు జాపంగ నున్నగ గొరిగెడి

మంగలి వీవుర ముద్దు సుతుడ

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగా కసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై

ఇంకను యేమి కావలెను ఇంతికి ఈకలి కాల మందునన్
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్

చిక్కులు దీసి కేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
పిక్కలు దాటు వాల్జడన పిర్రల దాటగ మల్లెమాలలే

మక్కువ తోడబెట్టగను ముద్దులు బెట్టగ నగ్నదేహమున్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గ మిదేను పుత్రుడా

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్

మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ

చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ

చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ

చిక్కని పండు మామిడి రసాలను తియ్యని పాలకోవలన్

చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబి జాములూ

తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ

ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ

పూకు రసాలతో మదన పాకసు గంధము పీల్చు పుత్రుడా

మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా

పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్

చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్

పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

తొమ్మిది మాసముల్ కదుపు నందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ సళ్ళన పాలుతాగి పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ భోజన మెట్టి పెంచగన్

అమ్మను గాక వేరొకరి నాలిగ జేసుకొనంగ నేలరా

సమ్మగ పూకు దెంగగను సంతస మొందెడి తల్లి యుండగన్

కమ్మని పూకుపాకములు కోరిక దీరగ జుర్రుకోవరా

అమ్మను నీకు అమ్మనుర శోభన సోయగ అందచందము

న్నమ్మను కామకోర్కె మదనోన్మత కోర్కెలు యున్నదాన్ని నీ

అమ్మను గాననే శివుడ ఆలిని జేసుకొ నంగ దెంగరా

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

పెద్ద సళ్ళున్న భారతీ దేవి సళ్ళను యెత్తి బ్రా రవికలో బెట్టగ చీరను బొఢ్ఢుకు జానెడు కిందుగా గట్ట పిక్కలు దాటు వాల్జడలో పిర్రల దాకా మల్లెపూల మాలలను బెట్టి, పిర్రలు సళ్ళు మల్లె మాలలు ఊగుతూ, దారిలో పోతుంటే రతీదేవి భూమికి వచ్చిందా అన్నట్లుంది. జారని పైట సర్దు కొంటూ బలిసిన సళ్ళు చూపిస్తూ వీధిలో పోతుంటే చూచిన ఊళ్ళోని మగాళ్ళందరికి మొడ్డలు చేత్తో పట్టుకొని కొట్టు కొంటున్నారు. అంతేనా వూరక్కుకలకు కూడా మొడ్డలు లేచాయి. అప్పుడు అ దారిలో మగాళ్ళ వీర్యము, కుక్కల వీర్యము యేరుల గా ప్రవహించింది, ప్రతి రోజు, ఓ తల్లి భారతీ

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్తమ తార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన సోయగ తల్లిభారతీ

సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును! గంఢు తుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలు బట్టి మరందము గ్రోలు చందమున్

అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగ భారతిన్

మురిపెము తోడ జూచెను సుపుత్రుడు కామ కోర్కెతో

వరుసలు జూడ నేల మదభామిని ప్రౌడ శుభాంగి తల్లి యే

సరసము లాడగా రతికి సిద్దము జేయగ పుత్రు డాశగా

కరములు బట్టి చన్మొనలు మీటగ పెద్దగ నయ్యె భారమై

బరువుగ సళ్ళు జారగను బట్టగ చేతుల నందు పుత్రుడే

మురిపెము తోడ చన్నులను నోటన దూర్చగ చీకు చుండగా

విరిసెను పూకు కామమద పాకము పొంగగ, జిహ్వ దోపగన్

కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్

అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్

కరిచెను మోమునంతయును కోర్కెలు మీర కసేక్కతల్లియున్

మురిసెను బారు గాబలిసి పెద్దగ నుండిన పుత్ర మేడ్రమున్

కరువుగ చేత బట్టగను చీకగ ముద్దుగ కోర్కె తోడనే

పరచెను పంగ జాపగను మొడ్డను లోతుగ దించుకోవగన్

విరిసిన పూకు లోతులకు దింపగ మొడ్డను దెంగు దెంగగన్

కురులను లాగుచూ కసిగ సమ్మగ వేగము పెంచి గుద్దగన్

ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యము లుయెన్నడునైన కామకేళిలో

దరువులు వేయగా మదన సారము పొంగగ పుత్ర వీర్యమే

కురిసెను తల్లి పూకుమ దసార ముతోక లసేను

వరములు

ఎరుగను ఇంత గా బలి సి పెద్ద గ లావు గ నున్న మొడ్డనే
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చ ప్రౌఢల వృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబు నె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసు ఖలాల సజూప లింగడా

నీ వాలుజడ

చేమంతుల అందానికి పచ్చని పసిడి కాంతులిచ్చిన నీ వాలుజడ
సన్నజాజుల పరిమళాన్నిప్రతి పాయలోను నింపుకున్ననీ వాలుజడ.
గులాబుల గుబాళింపులను గుచ్చెత్తి నను పిచ్చెత్తించేనీ వాలుజడ
మొగలి పూల వాసనతో రేయికి సెగలు రేపే నీ వాలుజడ
మదనుని కొరడాలా నీ యవ్వనాన్ని నియంత్రించే నీ వాలుజడ
జడగంటలను చేతపట్టి మదిలో వలపుల జేగంటలు మోగించే నీ వాలుజడ.
మల్లెల మాలలను చుట్టుకునివిల్లెత్తిన శృంగారంలానీ వాలుజడ.
సైకత వేదికలని తాకుతూయామినీ వాహినిలా సాగేనీ వాలుజడ.
నీ నడుము కదలికలవద్దవయ్యారం నేర్చుకుంటూనీ వాలుజడ.
అలుకలో చెళ్ళుమనినాబుగ్గల తాకిన పట్టుకుచ్చులనీ వాలుజడ
ప్రణయంలో నా మెడను చుట్టి చెంతకు లాగిన నీ వాలు జడ.
వసంతుని ధనువుకి కట్టిన పూలనారిలా నీ వాలుజడ.
రాత్రులలో కామునితో కయ్యానికి కాలుదువ్వే నీ వాలుజడ.
సరసాలలో మిన్నాగులా కదులుతూ క్షీరనీరాలింగనాల మధ్య నలుగుతూ
సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగే నీ వాలుజడ.

మ. ఒడినందుండినయట్టి మల్లెపువులందొక్కొక్కటిన్ దీసి వా
ల్జడ యల్లించుకొనంగ దల్లికిడు వేళన్, వచ్చు నన్ గాంచి వె
ల్వడగా నిల్వగ బాఱువోక మునిగాళ్ళన్ నిల్చు నానాటి నీ
పడుచుం బ్రాయపు జిన్నె నా కనులకున్ బ్రత్యక్షమౌగావుతన్

అవి పెళ్ళయి భార్య కాపరానికి వచ్చిన తొలినాళ్ళు. ఆమెతో పాటు అత్తగారు కూడా వచ్చారు. ఈయన పని మీద వెళ్ళి సాయంకాలానికి యిల్లు చేరుకొన్నారు. వాళ్ళింట్లో పెరడు, ఆ పెరటిలో ఒక మల్లె చెట్టూ ఉండేవి కాబోలు. మల్లెపూలు కోసుకొచ్చి, ఒడిలో పోసుకొని, తల్లి దగ్గర కూర్చొని ఉంది కొత్త పెళ్ళికూతురు. ఒకో పువ్వుని తల్లికి అందిస్తూ ఉంటే ఆమె కూతురికి చక్కని వాలుజడ అల్లుతోంది. ఈ లోపున ఈయన వచ్చారు. ఇంకా కొత్త కదా, సిగ్గూ బిడియం పోలేదు. ఆయన్ని అలా చూసేసరికల్లా ఆ నవోఢకు ఏం చేయడానికీ పాలుపోలేదు. దగ్గరకి వెళ్ళాలా, అలాగే ఉండాలా, సిగ్గుతో పారిపోవాలా – ఏమీ తెలియక, ఏదో చేయాలన్న తొందరలో, దిగ్గునలేచి మునిగాళ్ళపై నిలుచుండిపోయింది. అలా నిలుచుండిపోయిన ఆమె పడుచుప్రాయపు విలాసం తన కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమైతే బాగుండునని కోరుకొంటున్నారు.

గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములోమెరుపు పెద్దగనూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్డదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!