అపర్ణ పూకు

నా పేరు రాజేష్.మా ఊరు కాకినాడ.నేను ఒక రోజురాత్రి సినిమా కు వెళ్ళాను(ఫష్ట్ షో)చూసి వస్తుంటే రోడ్డు ప్రక్కన ఒక ఆంటీ నుంచుని ఉంది. ఆటో గురించి నిలబడిందేమో అనుకున్నాను.(ఆంటి వయసు 35ఉంటుంది. ఫిగర్ కత్తిలా ఉంది.36-32-38)ప్రక్కన బండి ఆపి ఎక్కడకు వెళ్ళాలని అడుగుదామని ఆంటి దగ్గరకు నడుచుకుని వెళ్ళాను.అప్పుడు ఆ ఆంటి వస్తావని అడిగింది.(నే)నేను(ఆ)ఆంటి

నే.ఎక్కడకి
ఆ.దెంగించుకోడానికి.
నే.(ఆంటి అలాంటిది అని నేను ఊహించలేదు.) ఆ. త్వరగా చెప్పరా అని అంది.
నే.ఎంత అని అడిగాను.
ఆ.300రూ.అంది
నే.200రూ.ఉన్నాయి అన్నాను.
మొదటి బోణి ఎంత ఉంటే అంత ఇవ్వు అంది.
ఖాళి గ్రౌండ్ లోకి తీసుకెళ్ళింది.
నే.జాకెట్ పైనుండి ఆంటి సళ్ళు నొక్కుతున్న.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *