కొజ్జాదాని కథ

నే.(నేను)కొ.(కొజ్జా)ఆ.(డ్రైవర్)
నేను ఉండేది తిమ్మాపురం.
అప్పుడు టైం రా.09:30 అయింది.చిన్నపని ఉండి కాకినాడ వెళ్తున్న ఆటో లో.అచ్చంపేట జం.లో ఓరేంజ్ లో ఆంటీ ఎక్కింది.ఆది కొజ్జాది.
కొ.నమస్తే డ్రైవర్ బావ అని అంది.
ఆ.నమస్తే. ఈ రోజు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నావేంటి అని అడిగాడు.
రేపు ప్రుద్దట ఊరు వెళ్వాలి.
కొ.ఎక్కడ వరకు అని నన్ను అడిగింది.

నే.ఏమి మాట్లాడలేదు.
కొ.చెవిటోడ,మాటలు రావ అని అంది.
ఆ.సిగ్గు , భయం అయిఉంటాయి.
మేము ఇద్దరం ఒక దగ్గరే దిగాం.ఇద్దరం నడుస్తున్నాం.నేను దాని వెనకాల నడుస్తున్నాను.(36-30-38)దాని సైజులు.
నే.వామ్మో ఏం ఉందిరా… అని అన్నాను.
కొ.ఏం పేరు అని అడిగింది.
నే.రాజేష్ అని చెప్పాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *