వదిన కూతురు పూకు నాకా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఉదయ్ న వయసు 28 yars
మా వదిన కూతురు వయసు 14 పెద్ద మనిషి 2 ఇయర్స్
కంప్లెట్

మా వదిన కూతురు పెరు అనిత తానూ పెద్ద మనిషి అవకా ముందు రోజు నా దగ్గర పడుకునేది తాను నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్
కానీ తను పెద్ద మనిషి అయ్యేక న దగ్గర పెడుకునేది కాదు
కానీ నాకు తన మీద ఎటువంటి ఉదేశం ఉడేది కాదు
కానీ ఒక రోజు తాను ఇంట్లో కాబోడ్ పెన మా వదిన డబ్బులు
స్కూల్ పీజీ కోసం కోబోవుడ్ లో పెట్టి మా వదిన అన్నయ్య
ఉదయనే ఊరు వెళ్ళారు నేను టీవీ చూస్తూనను అనిత
వచ్చి కాబోడ్ పెన చేయ పెట్టిదీ తనకు అందండాం లేదు
అనిత నను పిలచి బాబాయ్ డబ్బులు నాకు అందండం లేదు

నువ్వు తీసి ఇవ్వ అంది సరే అని నేను చెయ్యి పెట్టాను నాకు
అందడం లేదు అనిత బాబాయ్ ఇప్పుడు ఎలా అంది ,సరే
ఒక పని చేదం అన్న, ఏంటి అంది నేను నిన్ను పట్టుకుని పెకి
లేపుతా అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు తిసే,అన్న సరే అంది
నేను గట్టిగా పట్టుకుని పెయికి లేప, అప్పుడు తన రెండు సోలు ,న ముఖానికి తగిలాయి ఒక సరిగా న సుల్ల గట్టి బడింది, అనిత స్కూల్ కి వెళ్లిపోంది కానీ నా మనస్సు లో
ఒక కోరిక కలిగింది, తన పూకు దేగాలి ఆలోచన కలిగింది
అప్పుడు నేను ,న మొబైల్ లో సెక్స్ మూవీ లు చూసాను
నా సుల్ల గట్టబడి ,నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది సాయంత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *