పల్లెటూరి పిల్లలు పార్ట్-1

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాజు. నేను నా జీవితంలో జరిగిన కొన్ని మరచి పోలేని పల్లెటూరి అనుభ వాలు మీకు చెబుతాను. ఆవి నేను ఎంజినీరింగ్ 2వ సంవత్సరం చదువుతున్న రోజులు. శలవుల కు మా అక్క వూరికి వెళ్ళాను. అక్క ఉంటూన్న వూరు కృష్ణ జిల్లాలో బాగా పల్లెటురు. వాళ్ళకు వ్యవ సాయం ఉండటం తో ఆ వూరిలో స్తిరపడి పోయారు. అక్కకు ఒక్కతే కూతురు. దాని పేరు సిజయ. దానిని నాకు ఇచ్చి పెళ్ళి చేయాలని మా అక్క కోరిక. ఇంటి కి వెళ్ళగానే అక్క పలక రించి, ‘స్నానం చేసి రా భోజనం చేద్దువు గానీ అంటూ, ‘ఒసేవ్ స మీన బాబు కు స్నానానికి నీళ్ళు పెట్టవే’ అంది. వెంటనే ‘అలాగె అమ్మగారూ అన్న చక్కటి కంటం దొడ్లోంచి వినబడింది. వాయస్ ఎంతో స్వీట్ గా ఉండేటప్పటికి సమీన ఎవరా అని
చూ సాను. కానీ మనిషి కనబడలేదు. దొడ్లోకి వెళ్ళాను. బాత్రూంలో వేడి నీళ్ళు పెట్టి ఉన్నా. నా కళ్ళు

అపయత్నం గా స మీన కోసం వెది కాయి కానీ ప్రయోజనం లేదు. ఎవరబ్బా ఈ స మీన అను కొంటూ స్నానం ముగించి బయట కు వచ్చాను. ఇంట్లోకి టవలు కట్టు కొని వస్తుంటే ఎవరో హటాత్తు గా ఎదురు వచ్చి నన్ను చూసి తల వంచుకుని పక్కకు తప్పుకొంది. ఆ మె అందం చూసి నాకు మతి పోయింది. నిజంగా ఇంత అంద గత్తెలు భూమి మీద వుంటార అని విస్తు పోయను. ఆమె పని మనిషి స మీన అని నాకు అర్ధం అయ్యింది. దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి. చక్కటి గులాబి రంగు వంటి చాయ. కోల మొహం. అంద మైన వెడల్పటి కళ్ళు, కొనదేరిన అంద మైన ముక్కు. ఆ ముక్కుకు చిన్న ముక్కుపుడక .

గుండంగా ఉన్న చిన్ని నోరు. ముద్దు పెట్టాలని పించే ఎర్రని పెదాలు. బరువైన పెద్ద పెద్ద సళ్ళు, సన్నటి నడుము, ఎత్తైన పిర్రలు చూసి నేను చూపు తిప్పుకోలేక పోయాను. నా చూ పుల కు తట్టుకోలేక స మీన తల దించు కొని, పక్కకు జరిగి వెళ్ళిపోయింది. ఇంతలో మా అక్క కుతురు విజయ నన్ను చూసి, ‘ఏంటి మావయ్యా అలా నిలబడి పోయావు. బట్టలు మార్చుకు రా భోంచేద్దు వు గానీ అంటూ దగ్గరికి వచ్చింది. మా అక్క కూతురు కూడా మంచి అందగత్తె. సిజయ గురించి మళ్ళీ చెబుతాను. సిజయ మాటల కు నేను తేరు కొని ఈ

లోకం లోకి వచ్చాను. అక్కడ ఎవరు లేక పోవడంతో సిజయను చూస్తూ ఎత్తైన దాని పిరల మీద ఒక్కటి చరిచాను. ‘పో బావ అప్పుడే మొదలు పెట్టా వూ అంటూ సిజయ తప్పుకుంటుంటే చెయ్యి పట్టు కొని దగ్గరికి లాగి దాని సళ్ళు పిసికాను. సిజయ సిగ్గు పడి ‘ఛీ ఫో’ అంటూ
వెళ్ళిపోయింది. నేను లుంగి కట్టు కొని భోజనం ముగించి వరండాలోకి వచ్చాను. ఇంతలో స మీన పని ముగించు కొని ఇంటి కి వెళ్ళిపోయింది. నాకు మన సంతా స మీన నిండి పోయింది. అక్కను మాటల్లో పెట్టి దాని గురించి అడిగాను. దాని పూర్తి పేరు స మీన బే గుం అని, దానికి ఒక కుతురు ఉందని, మొగుడు చిన్న చిన్న వ్యాపారాల మీద ఊళ్ళవెంట తిరుగుతుంటాడని చెప్పింది. ఇంట్లో పని
దొడ్లో పసువుల పని అంతా తనే చుసు కుంటూందని, ఇవాళ ఎదో పని వుండి తొందరగా వెళ్ళిందాని చే ప్పింది. సిజయ ఇంటర్ చదువుతోంది. కాలేజ్ కు వెళ్ళింది. నేను అక్క పొలం చూ సి వద్దామని మావయ్య స్కూటర్ తీసుకొని వెళ్ళాను. కాసేపు అలా తిరిగి ఇంటి కి వస్తుంటే దారిలో స మీన నడచి వెళోంది. నేను స్కూటర్ ఆపి ‘ఎక్కడకు వెళుతున్నావు అని అడి గాను. నేను పక్కన స్కూటర్ ఆపగానే బిత్తర పోయి ‘ మీ ఇంటికే వెళ్తున్నానూ అంది. స్కూటర్ ఎక్కు నేను

ంటి దగ్గర దింపుతాను అన్నాను. ఒద్దు మీ వాళ్ళు చూస్తే బాగుండదు అంటూ వెళ్ళిపోయింది. నేను వెంట పడి ‘సమీన నువ్వు చాలా బగుంటా వూ అన్నాను. అది అలాగే అంటూ నవ్వింది. నేను ఇంకాస్త చొరవ తీసుకొని నిన్ను దెంగుతున్నవాడు అదృష్ట వంతుడు అన్నాను. స మీన
మొహం ఎర బడింది. ఆ అదృష్టం నాకు కూడా కలిగించ రాదా అన్నాను ధైర్యం చేసి. మాట్లాడ కుండా నడుస్తోంది. ‘ప్లీజ్ ఎక్కడికైనా వెళదాము నతో పాటు రా’ అన్నాను. స మీన మళ్ళీ నవ్వి ‘అంత ఆగ లేక పోతున్నావా అంది. నిజంగా నిన్ను చూసాక నా మతి పోయింది నిన్ను దెంగాలన్న కోరిక పెరుగుతోందీ అన్నాను. ‘అంత . కోరిక ఉంటే బయట కు వద్దు, ఇంట్లోనే బాగుంటూంది. ఈ
టైం మీ ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరు. మీ అక్క బయట కు వెళ్తుంది, సిజయ కాలేజ్ నుంచి రావడాని కి టైం పడుతుంది. అందుకని నువ్వు, నేను వెళ్ళాక పది ని ము షాలలో ఇంటి కి వచ్చెయ్యి అంది. నా మనసు ఆనందంతో ఉరకలు వేసింది. పది నిముషాల పాటు బయట తిరిగి తర్వాత ఇంటి కి వెళ్ళాను.
ఇంకా ఉంది