Telugu Hot Stories ఆ రెండు గంటలు…1

మత్తు గా పట్టి న నిద్రలోంచి తృళ్ళిపడి లేచాను. మళ్ళీ తలుపు మీద చప్పుడు… ‘ అబ్బ! వస్తున్నానండీ! ” అంటూ మంచం దిగబోతూ టేబుల్ మీదున్న గడియారం వంక చూశాను. ఆ రోజు కీ ఇవ్వలేదే మో, తొమ్మిదీ నలభై ని ముషాల వద్ద ఆగి పోయింది.
అంతలోనే మరోసారి తలుపుతట్టి న చప్పుడు.

” మీ సిని మా పిచ్చితో నా నిద్రకు ము ప్పొచ్చిపడింది ” గట్టి గానే విసుక్కుంటూ వెళ్ళి గభాల్న గడియ తీసి విసురుగా వెన క్కొచ్చేశాను. మంచం పక్కన టీ పాయ్ మీదున్న గ్లాసులోని నీళ్ళన్నీ గట గటా తాగే సి ” ఎలా ఉంది సిని మా ? ” అంటూ పక్కకు తిరిగాను.
అంతే!! నా చేతిలోని ఖాళీ గ్లాసు కింద పడి పోయింది. ” ను వ్వా ! ” అన్న మాట నా గొంతు కలోంచి అప్రయత్నంగా వెలువడింది.
నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేక పోయాను. భయంతో వణి కి పోయాను. నా గుండె కొట్టు కునే స్పీడు పెరిగి పోయింది.

ఆ రెండు గంటలు…
మత్తు గా పట్టి న నిద్రలోంచి తృళ్ళిపడి లేచాను. మళ్ళీ తలుపు మీద చప్పుడు… ‘ అబ్బ! వస్తున్నానండీ! ” అంటూ మంచం దిగబోతూ టేబుల్ మీదున్న గడియారం వంక చూశాను. ఆ రోజు కీ ఇవ్వలేదే మో, తొమ్మిదీ నలభై ని ముషాల వద్ద ఆగి పోయింది.
అంతలోనే మరోసారి తలుపుతట్టి న చప్పుడు.
” మీ సిని మా పిచ్చితో నా నిద్రకు ము ప్పొచ్చిపడింది ” గట్టి గానే విసుక్కుంటూ వెళ్ళి గభాల్న గడియ తీసి విసురుగా వెన క్కొచ్చేశాను. మంచం పక్కన టీ పాయ్ మీదున్న గ్లాసులోని నీళ్ళన్నీ గట గటా తాగే సి ” ఎలా ఉంది సిని మా ? ” అంటూ పక్కకు తిరిగాను.

అంతే!! నా చేతిలోని ఖాళీ గ్లాసు కింద పడి పోయింది. ” ను వ్వా ! ” అన్న మాట నా గొంతు కలోంచి అప్రయత్నంగా వెలువడింది.
నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేక పోయాను. భయంతో వణి కి పోయాను. నా గుండె కొట్టు కునే స్పీడు పెరిగి పోయింది.

అంతలోనే మరో విషయం గుర్తొచ్చింది. … దాంతో మరింత భయమేసింది.
” ఇప్పుడు టై మెంతయింది ? ” గాద్గది కంగా ధ్వనించింది నా గొంతు క… పిల్లి కి చెలగాటం, ఎలుక కు ప్రాణ సంకటంలా నా ప్రశ్న అతని కి నవ్వులాటయింది.
” అదా నీ భయం…. ఇప్పుడు సరిగ్గా పదిని ముషాలు తక్కువ పద కొండయింది. మన కి రెండు గంటల పైన టైముంది. ఈ అమూల్యావకాశాన్ని మాటల్తో పొద్దు పుచ్చడం భావ్యం కాదు భామా మణీ ” అంటూ మంచం దిగాడు.
ఆ సమయం లో నా ప్రాణాలు పోయినా బాగుండునని పించింది. ” నీ కిది ధర్మం కాదు. నాకంటే చాలా చిన్నవాడివి… అయినా చేతులెత్తి దణ్ణం పెడుతున్నాను. నన్నే మీ చెయ్యకు… నీ కంటే పెద్ద దాని మీద
మోజు పడడం అన్యాయం ” ఏడు పొక్కటే తరువాయిగా రెండు చేతులూ జోడించి దీనాతి దీనంగా మొర పెట్టు కున్నాను.

వెకిలి గా నవ్వాడు భాను మూర్తి. ” న్యాయాన్యాయాలు ఆలోచించబట్టే ఇంత కాలం ఉపేక్షించాను. లేక పోతే ఈ రావడం ఎప్పుడో వచ్చేవాణ్ణి … అంత వరకూ ఎందుకూ… పశువాంఛతో నిన్ను అనుభ వించాలని వచ్చిన వాణ్నయితే ఇంత సేపూ నిన్నిలా నిలబడి మాట్లాడనిచ్చేవాణా! తలుపు తీయగానే నీ మీద విరుచుకు పడే వాణ్ణి… ఈ పాటి కి నే వచ్చిన పని కూడా అయిపోయేది. ఏ దుర్మూహూర్తాన నిన్ను చూశానో కానీ, అప్పటి నుంచీ నా మనస్సు నీ మీదే లగ్నమై పోయింది. నా కోరిక సమంజ స మయింది కాదని నాకు తెలుసు… అందుకే ఇంత కాలం నిగ్రహించు కున్నాను. ఈనాడు నిగ్రహించు కోలే క ఈ సాహసం చేశాను” అంటూ నా చేతుల్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని లాలనగా చుంబించాడు.

భాను మూర్తి ఉపన్యాసం నాలో సంచలనం రేకెత్తించింది.
ఆ మాటల్లో నిజం లేక పోలేదు! నాలో ఏదో బలహీనత ఆవహించుకుంది… అందుకే నా చేతుల్ని వెనక్కు తీసుకోలేక పోయాను.
అత ను మా పక్క వాటాలో దిగి దాదాపు సంవత్సరం కావస్తోంది. వివాహం కూడా అయింది. భార్య అందంగానే ఉంటుంది. అయినా ఎందువల్లో అతని దృష్టి నా మీద పడింది.
పాతి కేళ్ళుదాటని భాను మూర్తి, ముఫ్ఫై ఐదుదాటి న నా మీద మరులు గొనడం నాకు మొదట్లో ఆశ్చర్యంగా తోచింది… తర్వాత తర్వాత ఆ వాలుచూపుల కూ, మందహాసాల కూ అల వాటు పడి పోయాను.
” ఏమిటిది?.. పెట్టాలనుకుంటే పైకి తిట్టేయ్! నీ మౌనంతో నన్ను చిత్ర వధ చేయకు… యన్… ఆర్… నో… త్వరగా చెప్పు ” నాకు మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ ఆశగా చూశాడు.
అలా అడిగినప్పుడాతని కంఠ మెందుకో వణికింది. అంతటి కోరికతో వచ్చిన వాడు ఇప్పుడిలా నా కాళ్ళకుబంధ మేయడంలో పర మార్ద మే మిటో నాకు బోధ పడలేదు. అతని పట్ల జాలే సింది.
మనస్సు మంచులా కరిగి పోయింది…. మంచి చెడుల మధ్య కొన్ని క్షణాలు నలిగి పోయాను.
” నేనంటే నీ కెందుకంత ఇదీ? ” అతని భుజాల మీద చేతులేసి లాలనగా అడిగాను.