తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – 4

జన్మనిచ్చిన తల్లి కామపుకొర్కె దీర్చగ పాపమా
జన్మమప్పుఢు పూకును చీల్చుకొనంగ వచ్చితి పెద్దగై
జన్మని చ్చిన పూకు లోనికి బోవ పట్టను గాననే
జన్మ స్థానములోకి పోవగ సుల్ల దించగ పాపమా!
జన్మని చ్చిన తల్లి కామపు కోర్కె దీర్చగ పాపమా?
జన్మస్థలము యంద చందము శోభ జూడగ ప్రేమతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకు రసాలు జుర్రగ కోర్కెతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకున సుల్లను దించగ కోర్కెతో
జన్మస్థలము లోన మేఢ్ర రసాలు నింపిన పాపమా?
జన్మనిచ్చిన తల్లి కేకడు పుజేయ దెంగిన పాపమా

రాముడు వైన నీవు ముగురమ్మల పూకులు దెంగకుందువా?
భీముడు వైన నీవు మద భామిని కుంతిని దెంగ కుందువా?
అమ్మ యశోదదేవకిల కామము దీరగ దెంగ కుందువా?
అమ్మను పెళ్ళియాడితివి కామమ దోన్మతలింగరూపుడా

భార స్థనాల భారతిశుభాంగ సుగంధిని శోభనాంగి శృం
గార మదోన్మతా ముదిత కుంభనితంబ సుదీర్ఘకుంతలా
పిర్రలు సళ్లు పిక్కలను మీటెడివాల్జడ నూగుచుండగన్
దారిన బోవ నిన్నుగని దెంగగ జూతురె తల్లి భారతీ

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున దోపగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ మర్దన జేయకుండగన్
వంటికి సళ్ళకూ తొడలు పిర్రలు పిక్కలు గుద్దపూకుయున్
బట్టలు విప్పినగ్నముగ పూకున మొడ్డను దోపదెంగకన్
కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ దెంగక నున్న పుత్రుడా!

సంక్రాంతి నెలలో రాత్రి తల్లి ఇంటి ముందు

వంగొని ముగ్గులేయగను పంగను జాపి పిర్ర్రలు మీదుగా వాల్జడ నేలతాక ఆ
భంగిమ లోన భార చన్నులు వేలాడు చుండెగ బ్రాబ్లౌజు పైట లోన దాగకన్
భంగిమ బాగుబాగనుచు పుత్రుడే చీరెను లంగను నెత్తియు పూకు లోనికిన్
వంగొని గొల్లిచీకి నాలుకంత పూకులో దోపగ వాల్జడ నెత్తి చేత బట్టగన్ చీ
కంగనె తల్లి పూకులో కామమదోన్మత రసాలూరి తొడలు మీదుగ ధారలై కా రంగ రతిరసప్రవాహంబు లో పుత్రుడు తడిచి కోర్కెలతిశయించ బారైన
లింగాన్ని వర్షానికి తడిచి గుల్లబారిననేలలోకి బలంగా గునపం దిగేసినట్లు దిం
పంగ తల్లి పూకులో లోతుగా నిండుగా పూకంత దెంగుదెంగుచు పెద్దగ జే
యంగను దెంగర దెంగర గట్టిగా సమ్మగా ఆపక బలంగా ఇంకా మరింతగ
దెంగర లంజ కొడకా దొంగనాకొడక సమ్మగుందిరా సచ్చినోడ నీ జిమ్మడ
దెంగర పూకు పగల దెంగరా పూకు చినిగేలా దెంగరా దెంగు చావదెంగరా

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారము లయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవు చను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే
గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడ నాతనువు నున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధి బొందెదనుర యోనిన వీర్యము నింప నీవు ము
ప్పొద్దుల పూకు పూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపి మర్దనము జేయగ వేలును దోపి బొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగను దెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంత బొందు యా
నందము జెప్పలేను సుతుడా మరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకు నింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగు కోర్కె నా
గుద్దను పూకు నోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతి తంటులను చీకగ దోపు కొనంగ దెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూల మైననూ
నందుల మేడ్రమైన రతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధము నేను కామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా

సిగ విడిజార మోముపయి చెమ్మట బిందువులూర గబ్బి చ
న్మొగడలు నిక్కుదేర తెగి ముత్తెపుపేరులు శయ్యచేరగా
భగ మతి సారమూర జలపంక కళంకిత జీలువారగా
వగ పురుషాయితంబున అవశ్యము నేలుము లింగరూపుడా
పంగను జాపయా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రాని పుత్రుడు, రతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్

వాసన జూపిపూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాట రతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెయా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగస్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్దగ సళ్ళు పిర్రలున్
ఉన్నవి కేశసంపదలు నున్నగ పిక్కలు దాటచుండగన్
ఉన్నవి పెద్దగాను బలి సున్నవి చన్నులు జారకుండగన్
ఉన్నవి లావుగా తొడలు ముద్దుగ కుంభము బోలి పిర్రలున్
ఉన్నది లోతుగా బలిసి ముద్దుగ పెద్దగ పూకుబొక్కయున్
ఉన్నవి యందచందములు ఉన్నది కొవ్వును బట్టి వంటిలో
ఉన్నవి తీరనీ కసి మదోన్మత కోర్కెలు తీర్చలేదు నీ
నాన్నయె, దెంగరా కొడక తల్లిని దెంగర సమ్మసమ్మగా
కన్నది నిన్ను నా కసిని కామము దీర్చగ దెంగడానికే
యన్నది కన్నతల్లి మద యోనిన పుత్రుడు మొడ్డదూర్చగన్

విధవ అమ్మమ్మ మనుమడి తో శృంగార రతికేళి

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్ప రసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతి నలింగ స్వరూపుడె పౌత్రుడీశ్వరా

ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకుపూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు నిత్యమున్

వదనము కాంతితో మెరిసెవృద్ధ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయ గసమ్మ గమొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమురతి కామమ దనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు వృ
ద్ధవిధవ యైన నేమియని దెంగును పాత్రుడునన్ను ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్పరసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొందమద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా
విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా
వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతి నలింగ స్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా
ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకు పూజలు జేయవేయనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింప నిత్యమున్
వదనము దేహమున్ మెరిసె వృద్ధతనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనము జేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమునయ్యె కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు వృ
ద్ధ విధవయైన నేమి రతినందున లంజవనేను నన్ను! యే
మిదిర మరింత బారుగ నిటారుగ సైంధవ మేడ్ర మంతయు
న్నదిర దూర్చితే చినుగునేమొ మదీయ భగంబునంతయున్
వద్దుర యన్ననూ వినక పూకున మొడ్డను దించు! సమ్మగు
న్నదిర దెంగరా కసిగ మొడ్డను అద్గది దెంగు దెంగరా
గుద్దదరంగ పూకు చినగంగను దెంగర సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా కసిగ నుందిర దెంగర చావ దెంగరా
చిధ్రము జేయరా కసిగ గట్టిగ యింక మరింక గట్టిగా
వృద్ధన నీతలంచకుర ముద్దుల మోమున యందచందముల్
పెద్దగ సళ్ళుపిర్రలు శుభాంగ సుగంధసు కీలపుష్పమున్
ముద్దులు బెట్టగా తనువు నంతయు నాకర చీకరా మహా
నందము బొందవచ్చునుర తియ్యటితేనెలు పోసి పూకులో
కదళి ఫలాలు దూర్చగ తినేయరపూకునుమెల్లమెల్లగా
మదనరసాలు యేరులు గపారు ను జుర్రర జుర్రరాశివా
వదలక నన్ను ఈఇలనస్వర్గ సుఖాలనునిత్యమివ్వరా
వదలకు నన్నుఈశ్వరుడ వీవుర పార్వతి నేను రాశివా
పదునుగనీదు నాగలిని బెట్ట సుక్షేత్ర ముదున్నుదున్నరా
వదిలితినింత కాలముగ బీడుగ బెట్టితి నాదు భూమినే
మదనరసాల తోబలిసి పెద్దగ నయ్యెర కొవ్వు బట్టియున్
గుదమున వుందిరా పొగరు చన్నులు దేహము తీటగాను యు
న్నదిర దహించె నా తనువు నీదిర దించర నీదు మేడ్రంబున్
అధరములమధ్య చీకుదును నోటనవీర్యమునింపగాను పీ
ల్చెదను నాదు పూకునను లోతుగమొడ్డ దిగేసి దెంగరా
మదనపు సచ్చినోడ మదమంతయు తీరగ సమ్మసమ్మగా
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగర వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయరా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వరా
విధవను ముద్దు పౌత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు ఈశ్వరా
ఉదయము నీకు పూజలను జేయగ పౌత్రుని లింగ రూపమే
హృదయమునందు నామదిన కన్పడ పూజలుజేయ స్త్రీత్వసం
పదలను అందచందము లువాడికి యర్పణ జేతు నీశ్వరా

అమ్మలగన్నయమ్మముగురమ్మల మూలపుటమ్మచాలపె
ద్దమ్మ మదోన్మతమ్మ రతిధ్యాసగలమ్మ సుదీర్ఘ వాల్జడు
న్నమ్మ విశాలపద్మ నయనంబుల కుంభనితంబసుందరీ
కామమనోహరశోభన సుగంధ శుభాంగిని పౌత్ర కామినీ

అమ్మలగన్నయమ్మమద నోన్మత అమ్మను పెద్ద యమ్మచి
న్నమ్మల గన్నహస్తిని మదామృతభాండ రసాలు పొంగు అ
మ్మమ్మ విశాల పుష్పదళ ముద్దుల పార్వతి దేవి పౌత్రుని మే
డ్రమ్మును లింగరూపశివుడే ననుచూ రతి జేసె భక్తితో మే
డ్రమ్మును దించరా కసిగ నుందిర పూకు గులంత దీర్చరా

కామరసాలసాలమద పల్లవ హస్తిని పార్వతమ్మ నా
అమ్మను గన్నయమ్మ మద భామిని పెద్ద స్థనాల పెద్ద గు
ద్దమ్మ సుకీల ద్వార మద నోన్మత భాండ వికస్మితాబ్ద ప్రే
మామృత భాండమే పగిలె పాత్రుడు లింగ ప్రతిష్ట జేయగన్

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంత జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దు గున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్ప రసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము కామ కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె పౌత్రుడీశ్వరా

ఉదయము పూజ జేయగను ముద్దుగ మేడ్రము జూప పూజలే
విధముగ జేయమందువన మొడ్డకు పూజలు జేయవే యనిన్
అధరముల మధ్య దోపగను ఆర్తిగ చూషణ పూజ జేయగన్
మదన రసాల వీర్యమును నోటన తీర్ధముగ నింపు నిత్యమున్
వదనము కాంతితో మెరిసెవృద్ధ తనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనముజేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికము రతి కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు గా
విధవవు యైన నేమియని దెంగును పాత్రుడునన్ను ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్ను వీడకన్
వదనము అందచందములు ముద్దుగ నున్నవటంచు వాడునా
హృదయము దోచి దాచిన సుపుష్పరసాలను జుర్రు జుర్ర సం
పదలభివృద్ధి బొంద మద పౌత్రుని లంజగ నైతి ఈశ్వరా

విధవను వృద్ధ మాతనని వద్దని నెంతగ జెప్పిన నన్నువీడకన్
వదనము అందచందములు మెచ్చగ ముద్దు లుబెట్టి దోచె నా
హృదయము నందు కోర్కెలను రేపి వికస్మిత పుష్పసారమున్
అదునుగ జుర్రి దెంగ మద పౌత్రుని లంజ గనైతి ఈశ్వరా

వదలడు రాత్రులూ పగలు బారుగ లావుగ నుండు మేడ్రమున్
గుదమున కాన్చి భార చనుగుబ్బలు మీటుచు కోర్కె రేప ప
ల్విధములు గాను రాత్రి పగలూ కసి దీరగ దెంగు దెంగు యె
వ్విధముగ జూచి నారతిన లింగ స్వరూపుడె వాడు ఈశ్వరా

వదనము దేహమున్ మెరిసె వృద్ధతనంబున స్త్రీత్వయందముల్
గుదమున నూనె మర్దనము జేయగ సమ్మగ మొడ్డదోపి గు
ద్దదరగ దెంగు బూతులను తిట్టుచు పచ్చిగ కామకోర్కెల
త్యధికమునయ్యె కామమదనోన్మత హస్తిని లంజ వీవు గా
విధవవు యైన నేమి రతి నందున లంజవు నీవు నన్ను! యే
మిదిర మరింత బారుగ నిటారుగ సైంధవ మేడ్ర మంతయు
న్నదిర దూర్చితే చినుగునేమొ మదీయ భగంబునంతయున్
వద్దుర యన్ననూ వినక పూకున మొడ్డను దించుసమ్మగు
న్నదిర దెంగరా కసిగ మొడ్డను అద్గది దెంగు దెంగరా

గుద్దదరంగ పూకు చినగంగను దెంగర సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా కసిగ నుందిర దెంగర చావ దెంగరా
చిధ్రము జేయరా కసిగ గట్టిగ యింక మరింక గట్టిగా
వృద్ధననీ తలంచకుర ముద్దుల మోమున యందచందముల్
పెద్దగ సళ్ళుపిర్రలు శుభాంగ సుగంధసు కీలపుష్పమున్
ముద్దులు బెట్టగా తనువు నంతయు నాకర చీకరా మహా
నందము బొందవచ్చునుర తియ్యటి తేనెలు పోసి పూకులో

కదళి ఫలాలు దూర్చగ తినేయర పూకును మెల్లమెల్లగా
మదన రసాలు యేరులుగ పారును జుర్రర జుర్రరా శివా
వదలక నన్ను ఈఇలన స్వర్గ సుఖాలను నిత్యమివ్వరా
వదలకు నన్నుఈశ్వరుడ వీవుర పార్వతి నేను రాశివా
పదునుగ నీదు నాగలిని బెట్ట సుక్షేత్రము దున్నుదున్నరా
వదిలితి నింత కాలముగ బీడుగ బెట్టితి నాదు భూమినే
మదన రసాలతో బలిసి పెద్దగ నయ్యెర కొవ్వు బట్టియున్
గుదమున వుందిరా పొగరు చన్నులు దేహము తీటగా యు
న్నదిర దహించె! నా తనువు నీదిర దించర నీదు మేడ్రంబున్
అధరముల మధ్య చీకుదును నోటన వీర్యము నింపగాను పీ
ల్చెదను! నాదు పూకునను లోతుగ మొడ్డ దిగేసి దెంగరా
మదనపు సచ్చినోడ మదమంతయు తీరగ సమ్మసమ్మగా
ఎదురెదురుంగ నిల్చొనగ ఎత్తుకొని దెంగర వంగొన పిర్రలె
త్తి దరువు వేయరా కసిగ తీటను దీర్చ సుఖంబు నివ్వరా
విధవను ముద్దు పౌత్రుడికి ముండగ నైతిని నేడు ఈశ్వరా
ఉదయము నీకు పూజలను జేయగ పౌత్రుని లింగ రూపమే
హృదయము నందు నామదిన కన్పడ పూజలు జేయ స్త్రీత్వ సం
పదలను అందచందములు వాడికి యర్పణ జేతు నీశ్వరా
గుదమున తైల మర్దనము జేయ సుఖంబుగ వేళ్ళు దూర్చగా
పదిలము గాను రంధ్రమును పెద్దగ జేయగ మొడ్డ దోపు నె
మ్మదిగను గుద్ద నంతయును నింపగ సళ్ళను బట్టి నూగ గు
ద్దదరగ దెంగు పౌత్రుడికి దాసిగ నైతిని నేను ఈశ్వరా
వదనము లోన యందములు వృద్ధిని బొందెవాడు దెంగగన్

స్నానము జేయగా తడిచి చీరన దాగని గుద్దపిర్రలన్
చన్నుల యందచందములు జూడగ పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
నున్నగ పెద్దగా బలసి నున్నద నంచును చీరెనెత్తిగన్
తిన్నగ నాలుకే జొనిపి నాకగ గుద్దను గుద్దబొక్కలో
ఎన్నడె రుంగనీ సుఖము తోకసి రేగిన తల్లి కోర్కెతో

వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగని వృద్ధనారి సం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనె పోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృతముధ్భవ మౌనుయెంత దు
ర్భాషణ లాడ నంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

వృధ్ధతనంబు వచ్చినను వృధ్ధిని బొందెర స్త్రీత్వయందముల్
పెద్ద స్ఠనాలుపెద్దగను పిర్రలు దాటిన వాల్జడందముల్
ముద్దుల మోములోమెరుపు నున్నని దేహము కాంతులీనుచున్
వృద్దననీ తలంచకుర పూకున మొడ్డను దించుపౌత్రుడా

నెరిసిన నెమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరిసెడి కొప్పు లొన సిరిమల్లెల మాలలరంకరించగన్
బరువుగ జారు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించిబెట్టగన్
అరువది యేళ్ళు వచ్చినను అందము తగ్గని కామసుందరీ

సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును వృధ్ధపార్వతీ
విరిసిన పుష్ప గంధము నెఱింగిన ముద్దుల పౌత్రుడేరమే
శ్వరశివ లింగడై రతిని జేయుగ నిత్యము తృష్ణ దీరగన్
మురిపము దీర వృధ్ధతన మందున వృధ్ధిని బొందెయందముల్

నెరిసిన నెమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ వాల్జడ యేపిక్కలుదాటగనూగు చుండగన్
పిరుదలు దాక మల్లెలను బెట్టగ శోభన పెళ్ళికూతురై
బరువుగ నూగు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించి బెట్టగన్

సరసములాడ వచ్చె సరసజ్ఞతెరింగిన పౌత్రు కౌగిలిన్
అరువది యేళ్ళ వృద్ధ మదనామృత సారము పొంగగన్
ఇరువదియేళ్ళ పౌత్రశివలింగ నాట్యము జేయ పుష్పమే
విరియగ సంగమించె రతిక్రీడను వృద్ధ శుభాంగి పార్వతీ

అరువది యేళ్ళ వృద్ధ మదనామృత సారము పొంగగన్
ఇరువది యేళ్ళ పౌత్రశివ లింగనాట్యము జేయ పుష్పమే
విరియగ సంగమించె రతిక్రీడను వృద్ధ శుభాంగి పార్వతీ
సరసము లాడ వచ్చె సరసజ్ఞతెరింగిన పౌత్ర కౌగిలిన్

కరువు గపౌత్ర లింగము నుచీక గబారు గలావు నవ్వగన్

పెరిగెను అశ్వ మేడ్రమునుబోలి మరింతగ పెద్ద గవ్వగన్

దొరకున ఇంత

ముదిమిన కామ కోర్కెకసి వృద్ధిని బొందిన స్త్రీలు కోర్కెలే
ముదిమి వయస్సు భర్తలకు మొఢ్ఢయె లేవక దెంగకుండగన్
వెదుకును కుర్రవాళ్ళను శుభాంగములన్నియు జూప చుండగన్
వదనమున గానిపించు నుర వారి నెఱుంగుట కూడ విద్యయే”

వదలకువృద్ధ ప్రౌఢలను యందము మెచ్చగ పొంగికోర్కెలే
ముదముగ స్త్రీత్వమే విరియ పొందును కోరుచు కుర్ర వారితో
అదనపు కామ సౌఖ్యములు భర్తల చాటుగ బొందు లంజలై
ముదిమి శుభాంగ గౌరవ సమాజ కులాంగన ప్రౌఢవృద్ధలున్

వృద్ధాప్యం బునవాల్ జడేసి చనులే బ్రాబ్లౌజు తో నెత్త బొ
డ్డున్ దాటంగను చీరెగట్టిపిరుదల్ దాటంగ పూలెట్టి ఆ

నందోత్సాహము తోడ పౌత్రుడు శివమేఢ్రంబు జూడంగనే
గుద్దంతా తఢిచేను పూకు రసమే కారంగ అమ్మమ్మకున్

మీరిన ప్రేమతో చనులు మీటగ పౌత్రుడు ముద్దు లెట్టగన్
పార్వతి పుష్పమే విరిసి భారము లయ్యెనుసళ్ళుముచ్చికల్
పిర్రలు వత్తుచూ నదిమి బట్టగ పుత్రుని ఆశ్వ మే డ్రమే
మర్దన జేయ కీలమును మేడ్రము దించను పూకు నింపగన్

ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వమేఢృమ
న్నంతగ నుందిరా చినుగు నేమొర పూకున దించితేనునీ
దంతయు మెల్లమెల్లగను దూర్చర అద్గది సచ్చినోఢ ఆ
సాంతము దించరా కొఢక సమ్మగ దెంగర లంజ పౌత్రుఢా!

వంగొన బెట్టి అమ్మ భగ మందున మేఢృము దూర్చిదెంగగన్
దెంగర లింగఢా శివుఢ దెంగర ఈశ్వర లింగస్వరూపుఢా
నాగుల దీరగా మదన నాట్యము జేయర సృష్టికార్యమున్
ఆగక జేయరా పగలు రాత్రియు ముద్దుల పౌత్రుడాశివా!

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము నీవు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకునిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ రంకు పౌత్రుఢా!

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ రంకు పౌత్రుడా

పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర అమ్మల గన్న అమ్మనే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపౌత్రుడా!

మనుమడి మొడ్డ చిన్నతనమందునబట్టగముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహమునుబోలి న అశ్వ మేడ్రుడా
చినిగిన నేమి లేకసి గకుమ్మ రదూలనుదీర్చ పౌత్రుడా

బలిసిన గుద్ద, భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడపార్వతీ
గులకసి దీర పౌత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగముద్దు లెట్టగన్
చిలకర పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ నీకు లంజ నైతిరా

తిరుమల లోన కేశములనివ్వగమొక్కులుదీర్చ వెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగమూటనుగట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావుగద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకునున్నగచంక లాతులన్

గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్
మురిపముదీర ముద్దుగను మొక్కులుదీర్చ ప్రౌఢలవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబు నెనేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసు ఖలాల సజూప లింగడా

– పెద్దమ్మ పిచ్చి కుదిరింది

పెద్దమ్మ కు హిస్టిరియా అని వైద్యలు చెప్పారు. పిచ్చిదన్నారు లోకులు. భర్త కూడా దీనికి పిచ్చి పట్టింది అన్నాడు. డాక్టర్ కు చూపించు కోవడానికి పట్నం లో వున్న చెల్లి కొడుకు శివ దగ్గరకు వెళ్ళింది. పెద్దమ్మ పిచ్చి కుదిరింది

ముద్రను వేసి పిచ్చిదని భర్తయు వైద్యులు పంపినారు నీ

వద్దకు పిచ్చికాదు మద పిచ్చనె రింగియు ప్రేమ తోడనే

ముద్దుగ జూచి మద పిచ్చియె దీర్చగ పూకు లోన నీ

పెద్దగ లావుగా బలసి బారుగ నుండెడి మొడ్డ దింప గన్

వైద్యు లెరుంగ లేని మద పిచ్చిని కుదిర్చి నావు పుత్రుడా

గుద్దను పూకునూ కసిగ గుర్రపు మేడ్రము బోలిన మొడ్డతో

పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వు బట్టియున్

ముద్దుగ నయ్యెరా తనువు మోమున అందము వృద్ధిబొందె ము

ప్పొద్దుల తిండి బెట్టకడు పంతయు నింపగ కొవ్వు బట్టిము

ప్పొద్దుల మొడ్డ దోపగను పూకున వీర్యము నింపనిత్యమూ

ముద్దుల లంజనైతినిర పూకును దెంగగ లేని భర్తయే

వద్దని యన్ననేమి మద పిచ్చకు దర్చగ రంకు భర్తవై

ముద్దుగ యేలుకొంటివిగ జీవిత మంతయు నీకు దాసినే

అమ్మా పెద్దమ్మ మధ్య సంభాషణ

చెల్లీ యెప్పుడు వచ్చితీవు? సుఖులే శృంగార నీ ప్రేమికుల్

నీ లావణ్యమభిమానించు వూరిజనులూ నీపొందు నాశించు మ
గాళ్ళే వెంట బడన్ రతిదాజ్య దాసు జనులూ చుట్టముల్

చెల్లీ! యెప్పుడు వచ్చితీవు? సుఖులే శృంగారనీప్రేమికుల్
సళ్ళుపి ర్రలువా ల్జ డంద ములుజూచీ
నీలావ ణ్య శుభాం గ రనించుప్రేమికులూ నీపొందునాశించు యె
న్నాళ్ళేవెంటబడన్ రతిదాజ్యదాసు జనులూ చుట్టముల్