సునీత టీచర్ – 2

” మా ఇంట్లో కూడా ఎవరూ లేరు టీచర్. అమ్మా నాన్నా పెళ్ళికి వెళ్ళారు” అని చెప్పాను.
“అయితే సరే, ఈ రాత్రికి మా ఇంట్లోనే భోంచేద్దువు గాని, తరువాత పాఠం చెబుతాను” అంది.
మేము భోజనం చేసేసరికి 10 అయ్యింది. అప్పుడు నాకు పాఠం చెప్పడానికి తను సిద్ధమైంది.
“చూడు సాగర్, ఈ పాఠం నీ పరీక్షలకే కాదు, జీవితాని కి కూడా కావల్సింది. అందుచేత శ్రద్ధగా నేర్చుకో” అంది.
నేను సరేనన్నాను.
” ముందు నీ కు సెక్స్ గురించి ఏం తెలుసు?”
“నాకు అసలు ఏమీ తెలీదు టీచర్.” నటించాను.
“సరే, మగ వాళ్ళలోనూ, ఆడ వాళ్ళలోనూ ఉండే ప్రత్యేక మైన భాగాలు ఏమిటో చెప్పు.”

“నాకు వాటి పేర్లు సరిగా తెలియదు టీచర్.”
“ఫరవాలేదు. నీకు తెలిసింది చెప్పు.”
“మగ వాడికి పొడవుగా గొట్టం లాంటిది ఉంటుంది. ఆడ వాళ్ళకు పైన రెండు బంతులు ఉంటాయి. కింద ఒక కన్నం ఉంటుంది, నాకు ఇంతే తెలుసు టీచర్” అమాయకంగా మొహం పెట్టాను. తను చిన్నగా నవ్వింది.
” మగ వాడి కి ఉండేదాన్ని పురుషాంగం అంటారు. దాన్నే పచ్చిగా మొడ్డ, లవడా అని కూడా అంటారు. ఆడ వాళ్ళకు పైన ఉండే బంతుల్లాంటి వాటిని స్తనాలు అంటారు. వాటినే బూతులో చల్లు అంటారు. అలాగే అమ్మాయిల కు కింద ఉండే కన్నాన్ని యోని అంటారు. బూతుల్లో దానిని పూకు అంటారు.”
“ఎప్పుడైనా స్తనాల ను చూసావా?”
“ఒక సారి TV లో ఎడా ఇంగ్లీషు సినిమా వచ్చినపుడు చూసాను టీచర్. ఆ అమ్మాయి తన బట్టలన్నీ తీసేసింది.

అప్పుడు చూసాను. కానీ ఇంతలో నాన్న వచ్చి TV ఆపేసారు.” అని అమాయకంగా చెప్పాను.
తను నవ్వుతూ “ఆ సినిమాలు ఈ వయసులో నువ్వు చూడ కూడదు” అంది.
“టీచర్, ఒక డౌటు అడగనా?”
“మొహమాటం దేనికి అడుగు.”
” పిల్లలు ఎలా పుడతారు టీచర్?”
“స్త్రీ పురుషులిద్దరూ సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు మగ వాడి
వీర్యం అమ్మాయి యోనిలోనికి పోయి అండం తో కలిస్తే పిల్లలు పుడతారు.”
” మాడం, వీర్యం అంటే ఏమిటి?”

“అదేంటీ, వీర్యం అంటే తెలీదా?”
“నాకు ఈ విషయాలు పెద్ద గా తెలియదు టీచర్.”

” మగ వాడు శారీరకంగా ఉదేకం పొందినప్పుడు పురు షాంగం నుంచి చిక్కని ద్రవం వస్తుంది. దాన్నే వీర్యం అంటారు. అలాగే ఆడ వాళ్ళలో కూడా ద్రవాలు ఊరుతాయి”
“నాకు అర్థం కావడం లేదు టీచర్. అసలు ద్రవాలు ఎలా ఊరుతాయి.”
“అదీ, శారీరకంగా ఉద్రేకం చెందినప్పుడు వాటంతట అవే ఊరుతాయి.”
“ఏమో టీచర్, నాకు అంతా గందర గోళంగా ఉంది. అసలు ఆడవాళ్ళు గాని మగ వాళ్ళు గాని శారీరకంగా ఉదే కం ఎలా చెందుతారు?”
తను నా వైపు చూసింది. నేను ప్రపంచంలోకెల్లా అమాయకుడిలా మొహం పెట్టాను.
“నువ్వు సినిమాలో అమ్మాయిని బట్టలు లేకుండా చూసావు గా. అప్పుడు నీ పురుషాంగం పెద్దదయ్యిందా?”

“అవును టీచర్. నాకు భలే అని పించింది.”
“అలా పెద్దదవ్వటం ఉద్రేకం వల్ల జరిగింది.”
“అలాగా, మరి ఆడ వాళ్ళు ఎలా ఉద్రేకం చెందుతారు టీచర్?”
“ఆడ వాళ్ళకు పెదాలు, చల్లు లాంటి వాటిపై ముద్దులు పెట్టినపుడు ఉదే కం చెందుతారు. అంతే కాదు స్తనాలను ఒత్తినపుడు కూడా ఆడ వాళ్ళకు సుఖంగా ఉండి ఉదే కం పెరుగుతుంది”
తను ఇదంతా చెబుతున్నప్పుడు నేను తనతో ఇవన్నీ చేస్తున్నట్లు ఊహించుకున్నాను. కాని అది బయట పడకుండా ఏమీ అర్థం కానట్లు మొహం పెట్టాను. .
“చూడు ఇప్పుడు నేను ఆడదాన్నేగా, నన్ను నువ్వు కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నావనుకో, నేను ఉదేకం చెందుతాను.” నేను ఇంకా నటిస్తుండే సరికి తను నాకు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలనుకుంది.