ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు 1

‘ఆ ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు ఎవరూ’ పక్కగా వెళుతున్న రాంబాబుని భుజం పట్టుకుని అడిగేను. ‘ఏం ఆంటీ! చూపులతో కాల్చేస్తున్నాడా!’ రాంబాబు నవ్వేడు. ‘చస్ వెధవా! ఎవరో చెప్పూ ‘పెద్ద గ్రంధ సాంగుడే… మన మాణిక్యమ్మగారి దత్త పుత్రుడు. ఆవిడ ఆస్తి పాస్తి వ్యవహారాలు చూడట మే కాదూ చుట్టూ చూసి మెల్ల గా అన్నాడు రాంబాబు ‘ఆవిడ పొలాన్ని కూడా వాడే దున్నుతున్నాడు ‘. నా ముఖం ఎర బడింది…’చీ మరీ.. బొత్తి గా కొడుకు వరస ‘ ‘పె వాడు కాదులే.. ఆమె గారి అప్ప కొడుకే..

ఆస్తి తో పాటు అదీ అప్పగించింది ఊ.. అనుభవిస్తున్నాడు ‘ చిలిపి గాకన్ను కొట్టాడు రాంబాబు. ‘ వెధవ కబుర్లు మాని వెళ్ళి పని చూడు ‘ చిరాకు పడ్డాను. రాంబాబు నవ్వు కుంటూ వెళ్ళి పోయాడు. అక్కయ్య మన మరాలి బారసాల కు ఈ పల్లెటూరు వచ్చాను. హైదరబాదులో మావారి ఉద్యోగ రీత్యా వుంటున్నాం మా గురు గారు, అదే మా వారు ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళటం వల్ల ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనట్టు ఉంటుంది. టైము గడిచినట్టు ఉంటుందని వచ్చేను కాని, లేక పోతే రాక పోదును. అసలు ఇక్కడికి రావటానికి మరో కారణం … శర్మ… అత గాడికి మా వారితో పాటు ట్రైనింగ్ ఒకే సారి వెళ్ళాల్సి రావడంతో ఇక్కడి కి రావాల్సి వచ్చింది.

ఆయన కి నెల రోజుల ట్రైనింగ్ ఉంటుందని తెలిసిన రోజున .. నేనూ.. శర్మ చాలా ప్లాను వేసుకున్నం. ఆయన ట్రైనింగ్కి అటు బాంబే వెళ్ళడ.తోటే మన మెటై నా హనీ మూన్ వెళదాం అన్నాడు శర్మ.. ఆనందంగా సమ్మతించాను. అయితే ఆ ట్రైనింగ్ ఇద్దరికి తగలబడింది.

ఇంటి మొగుడు లేక .. రంకు మొగుడు లేక అన్నట్టు అయింది నా పరిస్తితి. ఇద్ద రిది ఒకే ఆపీస్ కావడంతో ఈ పరిస్తితి వచ్చింది.

ఏం బావున్నావా! ‘ మాణి క్యమ్మగారు పలక రించారు వస్తూనే. ‘ ఆ..ఆ..’ తలూపేను. ‘ఈ మద్య దత్తత చేసుకున్నా..తెలుసా ‘ అందామె ‘అప్పుడే తొందరే మిటండి.. మీకూ … ఏం వయసై పోయిందని…’ నవ్వేను. మాణి క్యమ్మ గారు నా కంటే పదేళ్ళు పెద్దది. మనిషి నలబై లో పడ్డా ఇం కా ఒంటి బిగువు తగ్గలేదు.
కొబ్బరి కాయల్లా ఉన్న స్తనాలు … చాప మీద కూర్చుంటే ఓ క్షణంలో నెక్ జాకెట్టు లోంచి తొంగి చూశాయి. కుర్చీలో ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు క్షణం అటు చూశాడు. “ఏం నాయనా రోజూ పిసికి పాకం పడుతున్నా ఆ సళ్ళ మీద మోజు తీరడం లేదా?” మనసులోనే గొణుక్కున్నాను..

ఆ కుర్రాడు ఆ తాటి పళ్ళ లాంటి సళ్ళని ఆశ గా నోట్లో దోపు కుంటూంటే ఎలా వుంటుందనే ఊహ కే అప్రయత్నం గా నా బాడీ బి గుసుకున్నట్టయింది. ఆ కుర్రాడి కేసి చూశను. తెల్ల గా ఉంగరాల జుట్టు మూతి మీద ఎర్రనూగు మీసం .. బుగలు చిదిపితే పాలు కారే పసితనం .. ఇరవై ఏళ్ళలోపు వుంటాయి. ఏ కుర్రోడు మణి క్యమ్మ గార్ని అర గ దీయగలుగుతున్నాడా? ఆవిడ గారు దూలిష్ణు .

సందేహం లేదు. నలుగురు ఆడాళ్ళు కూచుంటే చాలు ఆవిడ నోట్లోంచి బూతు కబుర్లు ఆగ కుండా వస్తాయి ఎంత వేసినా వేయ మనే మనిషి లాగే ఉంటుంది. ఈ కుర్రాడు వేయగ లడా? నాచూపు ఓరగా ఆకు రాడి తొడల మధ్యకు చేరింది. ఒక తొడ మీద ఉబ్బెత్తు గాచుంది. జేబులో .. ఏ చక్ర కేళి అరటి పండో దాచు కునట్టుంది. ఇందాకా లేదే ఆ ఉబ్బు.. అప్రయత్నం గా నా పమిట కేసి చూశాను. పమిట ఒక దాన్నే కప్పుతోంది. రెండోది, లో నెక్ జాకెట్టు లోంచి కారప్పూస పొట్లంలా నిండు గా.. నన్నొందు కో రాజా

అన్నట్టు నిక్కి నిక్కి చూస్తోంది…అందుకే కాబోలు.. ఆ ఉబ్బు .. నవ్వుకుని పమిట సరిచేసుకున్నాను.
ఆ కుర్రాడే కాదు నావి కాస్త పెద్ద సైజు ఏమో, ప్రతి వాళ్ళు అలా గుడ్లు అప్పగించి చూస్తూనే ఉంటారు. – బస్ ఎక్కితే చాలు దిగే లోపున రెండు మూడు హారన్ లు గ్యారంటీ… ఓ సారి ఒక కుర్రాడయితే బస్ లో నా పిర్రల కి అది మేస్తు, తను నీరు కారి పోవట మే కాక ఆ జిడ్డు నా చీర కి అంటించేసాడు. ఇంటి కొచ్చి ఆ రాత్రి మా గురు గారి చేత రెండు షాట్లు వేయించు కుంటే కాని ఆ కుర్రాడు బస్ లో ఎక్కించిన పోటు దిగలేదు.

రాంబాబు – ఎర చొక్కా కుర్రాడు ఏదో మాట్లాడు కోవటం గమనించి అటు చూశాను. నన్ను ఓర చూపులతో చూస్తూ ఆ కుర్రాడు రాంబాబుతో ఏదో అడుగుతున్నాడు. రాంబాబు తలూపుతున్నాడు. వాళ్ళేం మాట్లాడు కుంటు న్నారా? అని ఆసక్తిగా చూస్తుంటే అక్కయ్య నన్ను పిల్చి, బార సాలె తంతు , వడ్డన చూడమంది. ఆ కుర్రాడ్ని మరో సారి చూసి నేను తలూపి వంటింట్లోకి నడిచాను.

“ఏం ఆంటీ అరిటాకులు కోయటంలో నేనూ సాయం చేయనా ….” అయిదు నిమిషల్లో నా దగ్గర కొచ్చేడు రాంబాబు. ఆకులు బొత్తి పెడుతూ చిలిపిగా కన్ను గీటాడు.

“ఏంటీ ఆ కుర్రాడు అడు గుతున్నాడు” మెల్లి గా నసిగుతూ అడిగాను. ” ఇది గో ఇలాగే దర్శనం ఇచ్చి వుంటావ్ కుర్రాడు పిచ్చెక్కి పోతున్నాడు” కళ్ళతో రాంబాబు నా పమిట కేసి చూసేడు. మప్పికంగా రెండు సళ్ళు లోనెక్ లోంచి మాంచి వాటంగా తొంగి చూస్తున్నాయి. కత్తి పీట మీద కి వంగి ఆకులు కోస్తున్నాను కదా మరీ పచ్చిగా కనపడుతున్నాయ్.