నా మొగుడు 2 వ భాగం

నా ప్రయత్నం కొద్ది గా ఫలించి నాట్లుంది.. .. (ఇందాకె అన్నాను గా.. మా వారికి నేను ఎంత పచ్చి గా వుంటే అంత కూరిక పుడుతుందని!) ఆయనా కళ్ళ లో కోపము , చిరాకు తగ్గుముఖం పట్టి దాని స్తనాం లో కసి రాజు కొసాగింది!!!

బహు స అంత తొందర గా కరిగి పోతే విలువ వుందదే మో అను కుంటు, ఆ ఇంగ్లిష్ పుస్తకం లోకి మళ్ళి తనా చూపు తిప్పారు!

నేను ఇంక ఆ రూట్ లో వెళ్తే మా వారు తగ్గుతారు అని నిర్నాయం తీసుకొని ఆయనా ముందర అలగే నించొని, వెళ్ళి, వెళ్ళి గా నా జాకెట్టు, చీర విప్పి ఆయనా మీద వెసిరేస!!! యాకెట్టు మీద పడ గానే పెద్ద గా చలించల కాని, నా చీర ఆయనా వళ్ళో పడగానె, బూక్ లోంచి కళ్ళు తిప్పి నాకే సి ఇంకాస్త కసిగ చూడటం మొదలు పెట్టారు ! ఇదే మంచి అవకాసం అని నేను ఆయనా దగ్గర గా వచ్చి,

చేతిలోని బూక్ తీసి నేల మీద పడేసి, ఆయనా వళ్ళో కూర్చొ ని, మెడ చుట్టు చేతులు వేసి చిలిపి గా కళ్ళ లో కళ్ళు పెట్టా !!!!

మా గురుదు (అదే నాండి, మా వారు !) ఇం కాస్త పడి పోయి నా నాడు ము చుట్టూర రెండు చేతులు వేసి నన్ను తనాలోకి వత్తె సుకుంటు అన్నాడు ” ఆ లంగ ఒకటి అడ్డు ఎందుకు అది కూడ తీసేయచ్చు కదా”.
నేను “ళంగ లో వున్నా బంగ రం కావలంతె.. నువ్వె తీసుకొ” అంతు కసిగ ఆయనా పెదల మీద ముద్దు పెట్ట
(ఇక్కడ నుంచి కధ చాలా పచ్చి గా మితి మీరినా బూతులు తో నిండి వుంతుంది! ఇందులో కల్పితం ఏమి
లేదు! నేను ముందరే చెప్పాగ మా ఆయనా స్పంగారం లో చాలా పచ్చి గా రఫ్ గా వుంతారు అని!!! ఆయనా అలా చేస్తనే నాకు కూడా త్రుప్తి !!! ఇక చదివి మీ అభిప్రయం చెప్పంది!!!)
మా వారు ఒక్క సారిగా (కసి తో కూడినా కోపం) నా జుట్టు పట్టు కొని తనా వళ్ళో నుంచి లేపి నించో పెట్టి, తను కూడా లేచి నించొని, రెండో చేత్తో తనా నిగిడినా

అంగాన్ని పట్టు కొని అన్నాడు ” బేవార్పు లంజా ఆర గంట నుంచి మడ్డ లేచింది ఎమైనా చెయ్యవే అంటే, నాట కాలు దెంగుతావ.. నీ యమ్మ ని దెంగా మదపు ముండ మాదిగ లంజా మడ్డ లేచి సలపరం తో ఇక్కడ చచ్చిపోతోంటే .. మడ్డా తీసి పూకు లో పెట్టు కోకుండ .. ఇప్పుదేమో లంగ ఇప్పుకో అంటావా. నే యమ్మ.. నా గుద్ద నాకుతు ఉచ్చా తాగవే పూకు ముండ” అంటు.. నన్ను ఎముకలు విరిగి పోయేల కౌగలించుకొని నా ముఖం అంతా పిచ్చి పిచ్చి గా ముద్దులు పెడుతున్నాడు !!!

మా ఆయనా నోట్లోంచి వచ్చిన ఆ బూతులు, ఆయనా చేష్టలు చూసి నాలో కామం కట్టలు తెంచుకొని బయటకి రావటం
మొదలు పెట్టింది. నేను కూడా అంతే తమకం గా అల్లుకు పోతూ, ఆయనా పిర్రల మీద రెండు చేతులు వేసి గట్టి గట్టి గా పిసుకుతూ, ఒక చేతి వేళ్ళు ఆయనా రెండు పిర్రల మధ్యలో పెట్టి మృదువుగా రాస్తూ అన్నా “ఏంట్రా సాయంత్రం ఒఫీసు నుంచి వచ్చినా దగ్గర నుంచి అంత వేడి గ వున్నావు. అయినా… .. ముండా కోడకా .. . నా లంగ లో బంగ రం ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎమైనా చేస్త నాంటే కాదందా !!!! నా శరీరం లో అణువణువు, ప్రతి అంగం నీ గురించే ఎప్పుడు ఎదురుచూస్తు వుంటాయి.. ప్రతి రాత్రి పూట నువ్వు ఇచ్చె సుఖం తల్చుకుంటూ రోజంతా మళ్ళీ రాత్రి,

ఎప్పుడవుతుందా అని ఎదురు చూస్తు వుంటా !!!!! అంత కోపం దేని కి .
పిల్లాడి ఎదురుగా ఎందుకు వద్దన్నా అంతే…
మా వారు మళ్ళీ కుర్చి లో కూర్చొని, నన్ను తనా వళ్ళోకి లాక్కుని ఇంకో సిగరెట్ వెలిగిస్తూ “పరవలేదులే ఆ తిమె లో కోపం వచ్చింది. అంతే అన్నారు”.

సాయంత్రం నుంచి మంచి వేడి మీద ఉన్నారేంటి ..” అన్నా మా వారు ఇంకా సమధనాం ఇవ్వలేదని.
దానికి మా వారు నావ్వుతూ ” ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న contract ఇవ్వాల tendor లు పూర్తి అయ్యయి. ఇప్పుడు ఒక 5-6 ల కారాలు, పని పూర్తి అయ్యాక ఇంకొ 10-12 ల కారాలు వస్తాయి ఎంతో ఖర్చుపెట్టి ఈ పొజిషన్ లోకి వచ్చా. చెప్పు నీకు ఏమి కావలి .. అంటూ మంచి కసిగా.. నీ నడుము కి పూకు కి బంగ రం తో ఏమైనా చేయించనా !”

నేను ” చంపుతా అలా అన్నావంటే దీని కి ( మా ఆయ్నా చేయి లంగా మీద నుంచే దిమ్మ మీద వేసుకొని) ఎప్పుడు నా మొగుడి గాడిద రాడ్డే కావాలి కడుపు నిండా తిండి పెడుతున్నావు, కసి తీర కుళ్ళపొడుస్తావు.. అంత కన్నా నాకు ఏమి వద్దు మీ అమ్మ కో, చెల్లి కో ఏదైనా కొని ఇద్దాము. మీ అమ్మ గారు వాళ్ళూ చాలా సార్లు మనా అవసరాల కి సహాయం చేసారు” అన్నా.
మా ఆయనా కి ఒక్క సారిగ నా మీద విపరీతమైనా ప్రేమ పుట్టు కొచ్చి, ఏదేదో అన్నాడు నువ్వు నా దేవత, నీ లాంటి భార్య దొర కటం తనా అదృష్టమని, ఇంకా ఇంకా ఏదేదో మాట్లాడుతూ నా ముఖం అంతా ముద్దులు పెట్టాడు.

నేను “అబ్బా. ఇలా ఎంత సేపు ముద్దులు పెడతావు. లంగా ఊడతీసి దెంగ రా ఇంక నాన్నూ” అంటూ ఆయనా రాడ్డు ను కసిగా పట్టు కొని వత్తా. నాకు తెలుసు ఈ రాత్రి మా ఇద్ద రికి సివరాత్రే అవుతుందని. మా ఆయన కి నా మీద అప్పుడప్పుడు విపరీతమైనా (మా మూలు కంటే ఎక్కువగా) ప్రేమ వచ్చినా ప్పుడు ఆ రాత్రి తెల్ల వార్లూ నా నాడు ము విరిగి పోయేలా అనుభవిస్తాడు నాన్ను!!!

నా మనా సులో మాటే ఆయనా కూడా అన్నారు “ఎందుకే తొందర. ఈ రాత్రి అంతా నీకు జాగార మే. ఇవ్వాళ నిన్ను పిచ్చి పచ్చి గా అనుభ విద్దామని వుంది” అని నా భుజలు పట్టు కొని నించోపెట్టి
ఎముకలు విరిగి పోయేలా నాన్ను కౌగలించుకొని నా ముఖం మీద పిచ్చి గా ముద్దులు పెడుతూ, నాకుతూ, నా ఎత్తైనా, కొవ్వెక్కి కోరిక తో సలపరం పెడుతున్నా నా పిర్రలు రెండూ చపాతి పిండి పిసికి నాట్టు పగిలి పోయేలా పిసుకుతోంటే నేను కూడా కసి తో, కోరిక తో రగిలి పోతూ ఒక చెయ్య ఆయనా కి ఇష్టమైనా పిర్రల గాడిలో పెట్టి మృదువుగా, గుండ్రం గా ఆయనా గుద్ద కన్నాం చుట్టురా మధ్య వేలి తో రాస్తూ, ఇంకొక చెయ్య ఆయనా చంక లో పెట్టి అక్కడ వెండ్రుకలను వేళ్ళ తో పట్టి లాగుతూ, పొడుస్తూ, మధ్య మధ్య లో చంక లో కండని పట్టి పిసుకుతూ, నా శరీరాన్ని ఆయనా కి మనా స్పూర్తి గా అప్పచెప్పి…..

“ఇవ్వాళ ఏంట్రా పిచ్చి పిచ్చి గా వెర్రి ఎక్కిస్తున్నావు. నా వంటిలోని ప్రతీ అవయవం తనివి తీరా నిమిరి, పిసికెయ్యి !!! ఇవాల నాకు చాలా కసిగా వుంది. నీ గుద్ద దెంగలని వుంది రా ముండ కొడకా దా . నన్ను అనుభవించు..

నన్ను ఇంకా ఇంకా గట్టిగా పిసుకు.. నీ యమ్మ ఈ లంగా ఎందుకు రా ఇంకా నా వంటి మీద దా.. ఇది గో చూడు నా లంగా నాడా దీన్ని లాగి పడెయ్యి. అబ్బా.. ఏంట్రా… ముక్కు లో నాలుక పెడతావేంట్రా. లంజ కొడకా .. అబ్బా.. ఓహొ అంత నాకాలని వుంటే.. మొత్తం నాలుక లోపిలికి తోసి నాకరా పూకు నా కొడకా.” అని అంటూ ఆయనా పిర్రల మధ్య లో వున్నా చెయ్య ని ఇంకా కిందకి తోసి.. నా అర చెయ్య తో ఆయనా లజా సంచిని (అదే నండీ .. మా ఆయనా వట్టలు) మృదు వు గా నిమురుతూ.. నా బొటనా వేలు ఆయనా గుద్ద లోకి నెమ్మది గా తొయ్యటం చెయ్య గానే
ఇంకా ఉంది….