ముద్దుల అత్త పూకు ……4 పార్ట్

ఇంతలో తలుపు దభామని తెరుచుకుంది.అంతె నా గుండెలు ఆగి పొయాయి. ఒక్క సారి గా అటు తిరిగి చూ సాను ,ఇంకె వరు మా అత్త , కళ్ళు రెండు పెద్ద వి చేసి నావైపే చుస్తోంది, నేను నా మడ్డ నా చేతి లొ ఉన్నవి షయం గుర్తుకు వచ్చి వెంటనే దాన్ని లొపలకు దోపే సాను.
మా అత్త మెల్లి గా వంట గదిలోకి వెల్లి పొయింది నాకు ఏమి అర్ధం కాలేదు. గుండె వేగంగా కొట్టు కో సాగింది , నా చప్పుడు నాకే తెలుస్తోంది. మడ్డ ఎప్పుదో చల్ల పడి
ముడుచు కొని పోయింది.నేను దె వుడిని తల్చుకుంటు కాసేపు అక్కడే కూర్చున్నను.
అత్త ఇంకా వంట గదిలొనే ఉంది .తను ఏమి చెయ్య బొతోందొ నకు అర్ధం కావట్లేదు. మా మయ్య కు కాని చెప్తే నా పని అంతే ,ఇక ఈ విషయం ఇంట్లో తెలిస్తే ఇంక అంతే థను ఎక్కడన్న దూ కి చావాల్సిందే
ఇప్పుడెలా మామయ్య 5.00 కి ఇంటి కి వస్తాడు. ఇప్పుడు టైం 2.00 .ఇం కా రావడానికి 3.00 గంటలు ఉంది.ఇ 3.00 గంటల లోపు నేను ఏదైన చెయ్యాలి .ఒక పని చేస్తే , ఇంట్లో నుంచి పారి పోతే , కాని తర్వాత నా పరిస్తితి , కుడు గుడ్డ , నీల్లు , వా మ్మొ తల్చుకుంటేనే వట్టలు నోట్లో కి
వస్తున్నాయి.
ఒక పని చేస్తే అత్త మా మయ్య కి చెప్పి మా మయ్య వచ్చి అడిగితే అంతా అభద్ధం నేను ఏమిచెయ్యలేదు అత్త నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపటాని కి ఇలాచె పోంది అంటే , మా మయ్య నా మట ఎందుకు వింటాడు ,ఎంతె నా మొగుడు కి పెళ్ళాం పూకే రుచి పక్కనోడి మడ్డ ఎట్లా నచ్చుతుంది, మరి ఇప్పుడెలా . ఇంక ఒక్కటే మార్గం వెల్లి అత్త కాళ్ళ మీద పడి క్షమించ మని అడగటం.ఆ మె క్షమిస్తే ఇంక తన కి ఏ భయం లేదు లేక పొతే ఎలా ఇనా వెళ్లి పోవాలి . |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
ఈ ఆలొచన బాగానే ఉంది అని పించి వెంటనే వంట గది వెపు కు నడిచాను.అక్కడ అత్త ఏవో సర్దు తుంది మెల్లి గా తలుపు దగ్గిరకి నడిచి అక్కడ నిలబడి అట్ట అని పిలవ
బొయాను , కాని గొంతు పెగలట్లేదు… గుండెలు వేగంగా కొట్టు కోసాగయి. నా అవస్త గ మనించి అత్త నా వైపు తిరిగి ఏంటా అన్నట్టు నా వైపుకు కల్లు ఎగరవేసింది , నేను ఎదితే అది అయిందిది అని మాట్లాడటాని కి సిద్ధ పడ్డాను. మరి మరి .. ఆ ఏంతా మరి చెప్పు..అది కాదు అత్త నన్ను క్ష మించు అన్నను .ఎందుకురా అంది , అది నేను .. అది నేను ఇందాక .. ఏ మిందిరా ఇందాక చెప్పు ..అదే ఇందాక అక్కడ పాప మీద అలా ….ఆ అలా …అదే అత్త అల తొడల దగ్గర చూసాను కదా.ఇంకె ప్పుడు అలా చెయ్యను అత్త .
ప్లీజ్ నన్ను క్ష మించు అత్తా ..ఇంకెప్పుడు ..ఏదొ మూడ్ వచ్చి అలా చేసాను కాని ఇంకె ప్పుడు అలా చెయ్యను అత్త .
దయ చేసి ఈ విషయం మా మయ్యతో కాని మా అమ్మా వాళ్ళతో కాని చెప్పద్దు అత్త . నువ్వు ఏమి చెయ్య మంటే అది చేస్తాను అన్నాను. ఏంట్రా లంచ మా ..తప్పుచేసింది కాకుండా ఇప్పుడు మల్లి నన్ను కాక పడుతున్నవ అంది కొపంగా.నేను కాదు అత్త నిజం ఇంకెప్పుడు అల్ల చెయ్యను నన్ను అన్మ్ము ఈ ఒక్కసారికి నన్ను క్షమించు అత్త అంటు కాళ్ళపై పడి పోయాను.అత్త కాసేపు అలాగే ఉంది , మెల్లి గా నా భుజాలు పట్టు కొని నన్ను లేపి సరే నేను ఎవ్వరికి చెప్పను లె లే అంది. నాకు కొంచం ఊపిరి వచ్చినట్లు ఐంది . హమ్మయ్య అనుకున్నను . కాని న మ్మస్టయ్ కాక నిజం గాన అత్తయ్య అన్నను .అవును నిజ మగానే ,ఈ వి షయ నేను ఎవ్వరితో చెప్ప కూడదు అంతే నువ్వు నాకు ఒక పని చెయ్యాలి అన్నాను.ఏంటి అత్తయ్య అన్నాను. చెప్తాను ముందు రా ఇక్కడ కూర్చో నిదానంగా చెప్తాను . నువ్వు ముందు అన్నం తిను.అని నాకు కంచంలొ అన్నం పెట్టింది.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

ఆకలి లేదు అని చెప్పను .లెదు తినాలి అంది .నేను ఇంక మాట్లాడ కుండా తిన్నాను.ఆ భయం తో గ మనించ లేదు కాని ఆ రోజు అత్త పల్చటి చీర పల్చని జాకెట్ వేసుకొని ఉంది . లోపలి అందాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. అన్నం తిని చెయ్యి కడు క్కొని చెయ్యి తుడుచు కుంద్ద ము అని టవల్ కొసం అటు ఇటు చూసాను ,అత్త తన చీర కొంగును ఇచ్చి తుడుచు కో మంది.నేను తుడుచుకుంటుంటే కొంగు జారి జాకెట్ మొత్తం కనపడినిది అబ్బ రెండు సల్లు జాకెట్ నిందు గా ఎంట బాగున్నయో అను కుంటు సారి అత్త అంటు అటు వైపుకు తిరిగి నన్ను ఏమి చెయ్య మంటావో చెప్పు అత్త అన్నాను. ముందు నువ్వు ఇటు తిరుగు చెప్తాను అంది.నేను అటు వైపుకు తిరి గాను , నా కళ్ళు పెద్ద వి అయ్యయి. మా అత్త ప మిటని అల్ల గే ఉంచింది ,ఇం కా జాకెట్ లొనుంచి రెండు సల్లు అల్లగే కన పడుతున్నాయి.
నా మడ్డ మళ్ళి గట్టి పడ సాగింది ,అల్ల గే చూస్తూ గుటకలు మింగుతూ ఎమిటి అత్త ఏ మిచెయ్యాలి అన్నాను. నేను చెప్పినట్లు చేస్తే ని గురించి ఎవ్వరికి చెప్పను అంది.ఎ మిటి అత్త ఏమిచెయ్యలి చెప్పు అన్నను సల్ల వైపు చూస్తు. నువ్వు ఒక్క సారి నీ మడ్డ ని నా ముందు ఊపు కొని కార్చుకోవాలి అది నేను నా కల్ల తో చూడాలి అంది . నాకు ఒక్క సారిగా తల తిరిగి నట్లు కల్లు బైర్లు కమ్మి నట్లు అని పించింది నన్ను నేను న మ్మలేక పొయాను ఇది నిజమేనా అని పించింది నన్ను నేను గిచ్చు కోని చుసాను. నువ్వు నిజమే వింటున్నవ్ అని మళ్ళి అత్త అంటం తో ఈలొకం లోకి వచ్చను.నువ్వు చలా స్సలు మి మా మయ్య నన్ను దెంగుతుంటే దుప్పట్లో నువ్వు నీది కొట్టు కొవటం చూ సాను . నువ్వు నిద్ర పోతున్నప్పుడు ని బారు మడ్డ ను చాలా సార్లు చూ సాను . పచ్చి గా అడుగు తున్నను , ని మడ్డ నాకు కావాలి లేదా ని విషయం మీ మామయ్యతొ చెప్తాను అంది.