ముద్దుల అత్త పూకు ……2 పార్ట్

అత్త కళ్ళు సగం మూతలు పడి ఉన్నె.అత్త గట్టి గ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ హ అ. . అంటూ ముల్గుతూ మా మయ్య పూకు నాకటానికి వీలుగా ఇంకా తొడలను
వెడల్పు చేసి తలను ఇంక లోపలి కి అది మీ పెట్టు కో సాగింది. దానితో మా మయ్య రెచ్చి పొయి ఇంకా గట్టి గా కుమ్ముతున్నాడు . ఇక చదవండి …. మెల్లి గ తన నాలుకను ,బయట కి తీసి మల్లి లోపలికి పోనిస్తు ,ఇల మా మయ్య నాలుకతో అత్త కుత్త దెంగ సాగాడు.అత్త ఇక లాభం లేదు అని మా మయ్యను మడ్డ పట్టు కొని తన వైపుకు లాక్కుంది.
ఇప్పుడు మా మయ్య మడ్డ అత్త నోటి దగ్గర ఉంది .అత్త మెల్లి గా నాలుకతొ మా మయ్య సంచీని గోలీ ల ను నాకుతూ మెల్లి గా ముక్కుతో సంచీని కదిలించింది.తన పెదాలతో రెండు గోలి లను నోటి లోకి లాక్కొని మల్లి వదులుతూ మడ్డ చుట్టు చేత్తో రుద్దూ ఉంది. మా మయ్య మడ్డ బాగ నిగిడి చిన్న సైజు మైకులా తయారైంది. ముందు ఎర్ర తొప్పె బయటి కి వచ్చి అత్త గద్దని తగులుతూ ఉంది. అత్త మెల్లి గా మా మయ్య కాల్ల సందులో చేరి మడ్డను చేత్తో పట్టు కో కుండా గుద్ద పై చేతులు వేసి మడ్డని చూస్తు తన పెదాలతో ఎరని తొప్పెకు ముద్దు పెట్టింది. మెల్లి గా నాలుకతో తొప్పే మీద తిప్పుతూ ఉంది.
దానితొ మా మయ్య తన మడ్డ ను పూర్తి గా అత్త నోట్లో పెట్ట టాని కి గుద్దని కిందికి నెట్టాడు, కాని అత్త పెట్టు కో కుండా ఇంకా కవ్వించటానికి గుద్ద ను పైకి నెట్టి అలాగే మడ్డంతా ఉప్.. ఉప్పు… ఉప్చూ… అంటూ ముద్దులు పెదుతు,,,, మెల్లి గా పెదాలను ‘0’ షేప్ లొ ఉంచి మామయ్య తొప్పె వరకు నొట్లో పెట్టు కొని లొపలికి పీల్చినిది. మా మయ్య మడ్డ లొనుంచి కొంచం కొంచం వస్తున్న తడిని నాలి కతొ నాకే సింది. ఇక ఆగ లేను అన్నటు మా మయ్య గుద్దను పైకేత్తి, అత్త తలను పైకి లేపి మడ్డ ను అబాగ నొటిలొ పెట్టు కొని చీక సాగింది. అత్త బుగ్గలు మామయ్య మడ్డ లొపలికి వచ్చినప్పుడు లావు గా ఉబ్బు
.అత్త ఆతంగా మామయ్య మడ్డ ను ఫాస్ట్ గా తలను ఆడి సూ చీక సాగింది. మా మయ్య ఆ సుఖాని కి తట్టుకో లేక చీకవే లంజా , హా,, అలాగే చీకు… ని యమ్మని దెంగ ,,, ని కుత్తని దెంగ అంటూ ..నొటి లొ మడ్డ పెట్టి దెంగ సాగాడు.. అలా దెంగు తూనె అత్త పూకును నాలుకతో కస కస పొడుస్తుంటే.. అత్త తొడలు రెండు జాపి …ఇం కా గుద్ద పైకి ఎత్తి, నొట్లో మడ్డ ఉండటం తొ మాటలు రాక ..ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ అని మూల్గుతు మా మయ్య చేత నాకించు కో సాగింది.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

అలా దెంగు తుంటే అత్త పూకు లొంచి రసాలు కారి పోతున్నా.. అత్త మా మయ్య మడ్డ మీద ఉమ్మేస్తు దాన్ని మళ్ళా తన నోట్లోకి తీసుకుంటు నాలిక మొత్తం తెరిచి నాక సాగింది.అది చూసి నేను మరింత రెచ్చి పోయి నా మడ్డ ను అదిరి పొయెల కొట్టు కుంటు చూడ సాగాను. కా సేపటి కి అత్త పూకులొ రసాలు బాగ ఊరి బయట కు రాసాగైందనితో అత్త మా మయ్య మడ్డ ని బయటి కి తీసి ఏవండి ఇంక చాలు పైకి వచ్చి నన్ను మీ మడ్డ తొ దెంగండి మీ మడ్డ బాదుడుతొ నా పూకు ఇ రొజు పులి సిపొవాలి అంది.
అలాగే అంటూ మా మయ్య లేచి పైకి వచ్చి అత్త పెదాలను తను అప్పటి దాకా నాకి, రసలా తో తడిసిన తన పెదాలతో భందించి గట్టి గా ముద్దు
పెట్టు కున్నాడు.అత్త రెండు తొడల ను రెండు చేతులతో పట్టు కొని కాళ్ళు బార్లా చాపి ఇక పూకు భజన మొదలు పెట్టర న లంజ కాడ అంది. మా మయ్య లేచిన మడ్డను అత్త పూకు మీద రూదుతూ మెల్ల గా మడ్డ ను గుహ లొకి తొసాడు.అబ్బా చమ్మగా ఉందిర నా కొడకా …. ఇంకా పెట్టు రా లంజా కొడాక ,బాగ దోపు నా కుత్త చినిగి పొవలి , ను వ్వు దెంగు తుంటే, గుద్ద అదిరి పొవలి ర రార . . . .,
అంటూ మా అత్త ఇంకా తొడలను చాపి గాలి లోకి కాళ్ళని పెట్టింది.అ భంగి మలొ మా అత్త కళ్ళు రెండు చాపి ‘వి’ షేప్ లొ గాలిలోకి లేపింది.
మడ్డను గట్టిగా తోసి మళ్ళా పూర్తి గా బయట కు తీస్తు అలాగే మళ్ళి తోస్తు ఉన్నడు.
దానితో పూకు పెదాలు మడ్డ కి బాగా తగిలి అవి కూడ కొంత వరకు మడ్డ తో పాటు లోపలి కి పొయి ఇంకా సుఖన్ని ఇవ్వ సాగై. అలా మడ్డ ను దొపి తిసి దెంగు తుంటే అత్త అహ్మ్మ్మ నొపి ఈ ఇ ఇ ర దొంగ నా
మొ గుద అ అ హ హ్….. అలా పొడ వొద్దు అంటూనే ఇం కా కాళ్ళను జాపి దెంగించు కొంటొంది.
మా మయ్య అలాగే మీద కు వాలి అత్త సల్ల ను చీకుతూ కొరుకుతూ గుద్ద ను ఎత్తి నాటు పొట్లు పూకులో కి పొడుస్తున్నాడు.అత్త రెండు కాల్లు మా మయ్య నడు ము చుట్టు వేసి మెలిక పెట్టి గాలి లో కి గుద్ద ఎత్తి మడ్డ చేత వాటంగా పొడిపించుకుంటోంది.అత్త పూకులోకి మడ్డ దూరి దెంగు తుంటే నా కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తు అలాగే మడ్డను కొట్టు కో సాగాను. మా మయ్య గుభి గుభి మని అత్త పూకుపై పోట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు.
ఆ పోట్ల కు అత్త మై మరచి కింద నుంచి ఎదురు ఎత్తులు ఇస్తు దెంగు,,దెంగు ,ఇంకా గట్టిగ కొట్టు…. వ్ కొట్టు … కొట్టు గట్టి గ అలాగే …అక్కడే ..అమ్మ అ హ ఆపకు ,బలె కొడుతున్నావ్ రా అబ్బా ఆ. …. మ్మ్మ హా ఆ ,, గట్టి గా అదు ము నీ మడ్డ మొత్తం తో….నా పూకు గోడలు చినిగి పోవాలి … అలాగే పొడువ్..ని మడ్డ తొ నా పూకును బద్దలు చె… నా పూకుని పచ్చడి చై.. అలాగే కొట్టు కొట్టు … గట్టి ఉమ… అంటూ అరుస్తూ మా మయ్య ఇం కా గట్టి గా వాటేసు కొని తన గోళ్ళతొ గిచ్చుతూ పిర్ర ని పిసుకుతు తనలొ అదు ము కొసాగింది.
|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
దానితో మా మయ్య రె౦ పొయి ఇంకా గట్టి గా కుమ్ము తున్నాడు . మా మయ్య వట్టలు అత్త పూకు పైన తగిలి టప ,తప అని సబ్దం వస్తున్నా… అత్త గట్టిగా అదుము కొంటోంది. స్వర్గంలొ తేలి పొతున్నరు .నాకు మా మయ్యను లాగి అత్తను పడేసి దెంగాలన్నంత కోరిక పుట్టింది.
అంతలొ అత్త అలాగే దెంగర నాలంజ గాడ ,,,ఐ పొవచ్చింది అక్కడే కొట్టు …అబ్బ ఎమి తొవ్వు తున్నావ్ రా , నా పూకుని రసాల కొసం అహా,,,,, అ అలాగే అక్కడే ..అ మ్మా ఆ ఐ పొతొంది … అబ్బా ఆ దెంగు ర ఆ… దెంగూ ఊ.. మ్మ ఉహా అ …అమ్మ………ఆ.అ.అ హా ఆ అ అంటూ అలాగే గట్టి గా కరుచు కోని పొయింది.
అలా గే మామయ్య వట్టల్ని నిమురుతు తుప్తి గా కళ్ళు మూసు కొని ఆ ఆనందాన్ని అనుభ వించ సాగింది. మా మయ్య అలాగే గట్టిగ నాలుగు కుమ్ములు కుమ్మి గుద్దను గట్టిగ అది మీ పెట్టి అత్త పూకులొ రసం కర్చడు .ఇద్ద రి రసాలు కలసి పూకు సందు లోనుంచి తెల్లగా బయట కు కారుతు గుద్దలోకి దిగి పోయింది. మా మయ్య అలాగే అత్త సల్ల మీద పడుకున్నాడు.
నేను ఆగ లేక కొట్టు కుంటు అటు ఇటు కదలటంలొ నా పక్కన పడు కున్న మా అత్త కూతురు కదిలింది.
దానికి 13 ఏల్లు ఉంటె.ఇంకా పూకు పగ ల లేదు. నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది .
దాని పూకును చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అని.అంతే కాసేపు అలాగే మడ్డ ను ఆడించు కొని కార్చు కున్నను… నా లుంగి తడిసి పోయింది..
మెల్లి గా ఒక గంట ఓపిక పట్టాను…అంతా నిద్ర పొయారు అని నిస్చ ఇంచు కున్నను.ఇంకా పగలని ,లేత చిన్న.. బుజ్జి.. నా మరదలు కుత్త చాలని తెగ తొందర గా ఉంది. మెల్ల గా దు ప్పటి లో నుంచి లేచి నా మరదలు కాళ్ళ దగ్గరికి చేరాను…
నేను నా మరదలు పగలని పూకు … తరువాయి భాగం. నా ముద్దుల అత్త పూకు 2 వ భ గం మీకు పూర్తి గా మడ్డ లేపి ఉంటుంది అని ఊహించ గలను ..