Joint firm-14

పద్మ అరవడాని కన్నట్టు నోరు తెరిచింది గానీ ఆమె నోట్లోంచి ఒక వెచ్చటి నిట్టూర్పు తప్ప ఇంకే మీ రాలేదు. తన గుద్ద లోని కండరాలు అతని నాలికను బయట కు తొయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆమెకు తెలుస్తోంది. కానీ అదే మీ పట్టనట్టే కోదండం బలంగా నాలి కను లోపలి కి తోస్తున్నాడు. కాసేపటి కి అతని నాలిక ఆమె గుద్దలోకి దూరిపోయింది. మెల్లి గా నాలి కను లోపలి కీ బయటి కీ లాగుతూ పెదాలతో ఆమె గుద్దని కొరుకుతూ ఉంటే పద్మ కి కళ్లల్లో నక్షత్రాలు కనిపించ సాగాయి. తొడలని అతని మెడ చుట్టూ కాలి మడ మలని అతని వీపు మీదా బిగించి మెలికలు తిరగ సాగింది. ఇందాకటి నుంచీ గొంతులోనే తిరుగుతున్న మూలుగు ఆహ్ అంటూ బయట కు వచ్చింది.
ఆమె పరిస్థితిని ఏమీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు కోదండం. అతని పెదాలు ఆమె గుద్దని వదిలి పెట్టడం లేదు. అతని చేష్టలకు అణు గుణంగా ఆమె గుద్ద వణకడం పెరిగే కొద్దీ అతని స్పీడు కూడ పెరిగింది. పద్మ కు ఒళ్లంతా కరెంట్ షాక్

నరనరానా తీయటి జలదరింపులు. ఆమె పూకు లోంచి ధార గా రసాలు కారి పోతున్నాయి. తన ఒంట్లో ఏమి జరుగుతోందో ఆమెకు తెలియడం లేదు. ఇంత ధార గా ఆమె ఎప్పుదూ కార్చుకోలేదు. మ్.. ఆహ్.. ఆహ.. ఆహ్ అంటూ సన్నగా మూలుగుతూ అలా అతనికి వళ్లు వప్పగించే సింది.
పద్మ గుద్ద వణుకుడు తగ్గడం మొదలయినాక కోదండం తన నోటిని అవతలకు తీసాడు. ఆమె గుద్దని ప్రేమగా మళ్లీ ముద్దు పెట్టుకుని తడి తడి గా ఉన్న ఆమె తొడలను నాకడం మొదలెట్టాడు. పద్మ మెల్లటి మూలుగులు ఏదో ఇంకో ప్రపంచం లోంచి వస్తున్నట్టు ఉన్నాయి. అతని ప్రణయ చేష్టల కు ఐసు అయిపోయి సొమ్మసిల్లి నట్టు పడి పోయి ఉంది ఆమె.
మెల్ల గా అక్కడి నుంచి తల పైకి ఎత్తి ఆమె కాళ్లను తన భుజాల మీద నుంచి కిందకి దింపి ఆమె పక్కన సర్దుకున్నాడు అతను. ఆమె పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకుని చెక్కిలి నిమురుతూ ‘మనసు తీరిందా?’ అని చిలిపి గా అడిగాడు. –
ఏదో కల లోంచి బయట పడినట్టు మత్తుగా మూతలు పడి పోయిన రెప్పల్ని పైకెత్తి సమ్మోహనం గా నవ్వింది

పద్మ.. ‘ఛీ అసహ్యం.. ‘ అంటూ అతని చెంప మీద చిన్నగా కొట్టింది. ఆమె గొంతు బొంగురు గా వస్తే సర్దుకుంది.
‘అక్కడ నోరు పెట్టడానికి మన సెలా వచ్చిందీ?’ గోము గా అడిగింది.
నీ వంట్లో ప్రతీ భాగ మూ నాకు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి. ఇందాక నీ కాళ్లు భుజాన వేసుకున్నప్పుడు అది జాలి గా చూసినట్లనిపించింది. పోనీలే అని దాని సరదాను తీర్చాను.
కొయ్, కొయ్.. అన్నీ అబద్ధాలు.
నవ్వుతూ ఆమె పెదాలను తన పెదాలతో అందుకున్నాడు. ఆమె ఆబ గా నోరు తెరిచి అతని నాలి కను నోట్లోకి లాక్కుంది. ఒక రెండు నిమిషాలు ఇద్ద రికీ ఊపిరి సలప లేదు.

ఆమె నోట్లోంచి నోరు బయటకు లాక్కుని మరింక పెట్టు కో అంటూ ఓ చన్ను పిసికాడు కోదండం.

ఓ సారి కిందకు దిగు అంది. అతని మాటను పట్టించు కోకుండా.
కోదండం యాంత్రికంగా పక్కకు జరిగాడు. పద్మ మంచం దిగి వెళ్లి కుర్చీ మీద నున్న తువ్వాలు తెచ్చి అతని ముఖం తుడిచింది.
ఇదేంటీ ? అని అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా.
అక్కడ తది అంతా నీ ముఖం నిండా అంటు కుంది సిగ్గు గా గొణి గి అక్కడనుంచే ఆ తువ్వాలును కుర్చీ మీద కు గిరాటు వేసింది.
జబ్బ పట్టు కొని తలగడ మీద కు లాగ బోయాడు తను.
ఉహు అంటూ ఆ చేతిని విడిపించుకుని అతని తొడల వైపు వాలింది పద్మ, నోరు సున్నాలా చాపుకుని.
వణుకుతున్న చేతులతో పద్మ అతని మొడ్డను పట్టు కుంది. ఆమె పిడికిలి అతని మొడ్డ చుట్టూ బిగుసుకుంది. ఇంకా అంత మేర కు బయటే ఉన్న అతని మొడ్డ వంక అబ్బురంగా చూస్తూ చేతిని కింద కూ పైకీ ఆడించింది. రెండో చేత్తో అతని

వట్టల్ని పట్టుకుని వాటి బరువు తూచింది. అరచేతిలో కదులుతున్న వాటిని చూస్థూ ముందుకు వంగి నాలి క తో అతని మొడ్డ చివర రాసింది.
నును వెచ్చగా తగిలిన ఆమె అధరాల స్పర్శ కు అతని నరాలు జివ్వు మన్నాయి.
నేనడిగినప్పుడు ఒప్పుకోనన్నావుగా ఆనందం గా ఆమె తలని నిమిరి సన్నగా అడిగాడు.
సమాధానంగా నోరు తెరిచి అతని మొడ్డను లోపలికి లాగే సుకుంది ఆమె.
పద్మా.. అంటూ పరవశించి పోయాడు అతను.
ఒక చేత్తో అతని మొడ్డని నిమురుతూ అతని మొడ్డ ముందు భాగాన్ని నోటితో పీల్చెయ్య సాగింది పద్మ. అలా చేస్తూ తల పైకి ఎత్తి కోదండం వంక చూసింది. అతని కళ్లు మూత పడి ఉన్నాయి. తన లోనే నవ్వు కుని అతని మొడ్డని ఇంకొంచెం నోట్లో కి తెసుకుంది. వెచ్చగా కాలి పోతోంది. అతని మొడ్డ. పన్ను తగల కుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఆబ గా అతని మొడ్డని పీల్చెయ్య సాగింది.

హమ్మా.. అంటూ కోదండం నడుము పైకెత్తాడు. అతని వట్టల్లో వీర్యం సల సలా కాగుతూ సుళ్లు తిరుగుతోంది.
అతని తొందర అర్ధ మయ్యి పద్మ గబుక్కున నోరు బయటకు లాగే సింది. నాలికతో అతని మొడ్డ చివర చిన్న చిన్నగా రాస్తూ ఆ కింది చర్మాన్ని చేత్తో నిమిరింది. కోదండం మెళి కలు తిరిగి పోయాడు. అతని ఊపిరి బరువుగా ఉంది.
పద్మ కు అతన్ని అలా ఆడించదం సరదాగా ఉంది. ‘ఉండు, నీ పని చెబుతా ‘ అంటూ అతని మొడ్డ కింద నుంచి మీద దాకా నాలి కతో రాసింది. కోదండం ఇక ఆగ లేక పోయాడు. అథని రసాలు చివ్వున బయటకు చిమ్మి ఆమె ముఖం మీద పడ్డాయి. గబుక్కున తల కిందకి దించి అతన్ని నోట్లోకి తీసుకుంది. లోపల అతను ఇంకో సారి రసాల్ని ఎగజిమ్మాడు. ఈ సారి అతని రసాలు ఆమె ముక్కు మీద పడ్డాయి. ఇంక అలా జరగ కుండా అతన్ని నోట్లోకి తీసుకుంది. కోదండం ఇంకో నాలుగైదు సార్లు పిచికారీ చేసాడు. ఆబ గా అతని రసాలను పీల్చ సాగింది ఆమె. రెండు చేతులతో ఆమె తలను పట్టుకుని కొద్ది కొద్ది గా

మొలను కదిలిస్తూ మత్తుగా మూలిగాడు. వెచ్చ వెచ్చగా గొంతులోకి చిమ్ముతున్న ఉదే కాన్ని ఆహ్లాదంగా జుర్రుకుంటూ వళ్లు మరిచి పోయింది ఆమె.
కొద్ది క్షణాల తర్వాత ఆమెను ప్రేమగా తన మీద కి లాక్కుంటూ Thanks darling అన్నాడు కోదండం.
సరదా తీరిందా?
దోరగా నవ్వింది ఆమె.
అందుకే గా థాంక్స్ చెప్పాను ఆమె ముక్కు మీదా, ముఖం మీదా పడిన తన వీర్యాన్ని ముని వేలితో ఆమె నోటి కి అందించాడు కోదండం.
మ్..ఉమ్… అంటూ అతని వేలిని నాకి నేనెప్పుడూ ఇలా చెయ్య లేదు.. అందుకే నువ్వు అడిగి నప్పుడు అలా అన్నాను. కానీ మళ్లీ నాకే మన సాగ లేదు. నీ వళ్ల కొత్త కొత్త సుఖానుభూతులు చూస్తున్నాను.
ఏకంగా స్వర్గాన్నే
నేనయితే నీ కౌగిలి లో పొందుతున్నాను.

నీతో కనీసం ఓ రెండు వారాలయినా వేయించు కుంటే గాని ఇక్కడి నుంచి వెళ్లను అంటూ ఒక రొమ్మును అతని నోట్లో కుక్కేసింది పద్మ. చేతిని కిందకు పోనిచ్చి అతని మొడ్డను నిమర సాగింది. ఐదు నిమిషాల్లో అతను మళ్లీ రెడీ అయిపోయాడు.
పద్మను బోర్లా పడుకోబెట్టి పొత్తి కడుపు కింద చేతులు వేసి ఆమెను పైకి లేపి ఆమె పిర్రల వెనక చే రాడు కోదండం. ఏ మిటీ అన్నట్టు చూసింది పద్మ.
ఈ రోజు ఇలా చేసుకుందాం అన్నాడు అతను. ఆమె వీపు ని కాసేపు నిమిరి చేతుల్ని ముందుకు పోనిచ్చి సళ్లను పిసికాడు. ఆమె పిర్రల గాడిలో ఉన్న అతని మొడ్డ ఇం కొంచెం లావయ్యింది.
పైకి లేచి ఆమె కాళ్లను ఇం కొంచెం దూరంగా విడ దీసాడు. పద్మ తల తల గడా మీద ఆన్చి అత ను ఏం చేస్తాడో అన్నట్టు ఊపిరి బి గబట్టి చూస్తోంది. మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని ఆమె పూకు పెదాల కు రాసి దారి చూసుకుని మెల్ల గా లోపలికి దూర్చడం మొదలెట్టాడు .
ఇంకా ఉంది.637935cookie-checkJoint firm-14