హిమ గిరులు-ఒక కొడుకు జీవిత కథ – భాగం 4

హిమ గిరులు-ఒక కొడుకు జీవిత కథ – భాగం 4

పెఅ: ” ఒరేతమ్ముడుసినిమకువెలదామన్నముకదర. టైమవుతొందిలే” అనిలేపుతొంది.

నేనుకూడాఅక్కఅందమైనమొఖన్నిచూస్తునిద్రలేచిముఖంకడుక్కొనిరెదిఅయ్యను. ఈలొపుఅమ్మచక్కగఎర్రచీరకట్టుకొనిమాట్చింగ్జాకెట్టు, తలలొకనకంబ్రలుపెట్టుకొనితయరైంది. చూడగనేమతిపొగొట్టెటట్లుంది. ఇంకఅక్కెమొతెల్లటిపంజాబిడ్రెస్సువెసుకొనినువ్వ, నేనఅన్నట్లుతయరైంది. ఇందాకనిద్దరమత్తులొసరిగాచుడలేదుకానిచాలబాగాతయరైంది.

ముగ్గురంకలసిబయటకువచ్చిరిక్షాకొసంచుస్తున్నం. ఈలొపుఒకరిక్షావచిఅగింది. వాడిని “సినిమాహాలుకువన్స్తవా?” అనిఅక్కఅడిగింది.

రి: “వస్తనమ్మ 8రూపయలు” అన్నడు.

పెఅ: 5 రుపయలుతిసుకొ

రి: లేదమ్మముగ్గురున్నరుకద?

పెఅ: వీడుచిన్నపిల్లడెకదయ్య?

రి: చిన్నపిల్లడెమిటమ్మపెల్లిచెసుకొంటెమీకెఇద్దరుపీల్లలనుకనిపిస్తడు. హా.. హా.. అంటునవ్వుతున్నడు.

పెద్దక్కకుఅప్పటివరకుఆఅలొచనలేదొఎమొకానిఅవక్కైపొయిచూస్తొంది. నాకుమటుక్కుచాలాఅనండంగాఅనిపించింది. వెంటనేఅమ్మ.

పెఅ: ” ఒరేతమ్ముడుసినిమకువెలదామన్నముకదర. టైమవుతొందిలే” అనిలేపుతొంది.

నేనుకూడాఅక్కఅందమైనమొఖన్నిచూస్తునిద్రలేచిముఖంకడుక్కొనిరెదిఅయ్యను. ఈలొపుఅమ్మచక్కగఎర్రచీరకట్టుకొనిమాట్చింగ్జాకెట్టు, తలలొకనకంబ్రలుపెట్టుకొనితయరైంది. చూడగనేమతిపొగొట్టెటట్లుంది. ఇంకఅక్కెమొతెల్లటిపంజాబిడ్రెస్సువెసుకొనినువ్వ, నేనఅన్నట్లుతయరైంది. ఇందాకనిద్దరమత్తులొసరిగాచుడలేదుకానిచాలబాగాతయరైంది.

ముగ్గురంకలసిబయటకువచ్చిరిక్షాకొసంచుస్తున్నం. ఈలొపుఒకరిక్షావచిఅగింది. వాడిని “సినిమాహాలుకువన్స్తవా?” అనిఅక్కఅడిగింది.

రి: “వస్తనమ్మ 8రూపయలు” అన్నడు.

పెఅ: 5 రుపయలుతిసుకొ

రి: లేదమ్మముగ్గురున్నరుకద?

పెఅ: వీడుచిన్నపిల్లడెకదయ్య?

రి: చిన్నపిల్లడెమిటమ్మపెల్లిచెసుకొంటెమీకెఇద్దరుపీల్లలనుకనిపిస్తడు. హా.. హా.. అంటునవ్వుతున్నడు.

పెద్దక్కకుఅప్పటివరకుఆఅలొచనలేదొఎమొకానిఅవక్కైపొయిచూస్తొంది. నాకుమటుక్కుచాలాఅనండంగాఅనిపించింది. వెంటనేఅమ్మ.

అ: ” ఒరేవెదవవెదవమాటలునువ్వును. అందుకనేరమీఅవిడతిడుతుందినిన్ను. నొరుముసుకొని 6రుపయలుతిసుకొ. సరేన. వెదవవాగుదునువ్వును”

రి: “సరేలెండిఅమ్మగారు. మీదగ్గరెప్పుడైనాబేరంచేసనా? ఈఅమ్మగారేదొఅదిగెసరికిఅలఅన్ననుకాని. అయినాఅబ్బయిగారినిచుడండిచిన్నపిల్లడంటేఎవరైననమ్ముతార?” ఎక్కండమ్మ” అన్నడు.

మేముముగ్గురంరిక్షాలొకుర్చున్నము.

అమ్మఅక్కపక్కపక్కనేకుర్చున్నారు. నాకుకాలిలేదు. కొంచెంఇద్దరుగుద్దలుదిట్టంగావుంతయిమరి.

పెఅ: “పిన్నితమ్ముడినినావల్లొకూర్చొపెట్టు” అనితనవల్లొకూర్చొపెట్టుకొంది

ఆతరువాతా……………….

మేముముగ్గురంరిక్షాలొకుర్చున్నము. అమ్మఅక్కపక్కపక్కనేకుర్చున్నారు. నాకుకాలిలేదు. కొంచెంఇద్దరుగుద్దలుదిట్టంగావుంతయిమరి.
పెఅ: “పిన్నితమ్ముడినినావల్లొకూర్చొపెట్టు” అనితనవల్లొకూర్చొపెట్టుకొంది
ఆతరువాతా……………….
Part 4:
అ: ఆప్పుడుఅమ్మ “వడ్డులేవేవాడినినువ్వుకూర్చోపెట్టుకొలేవు. మనఇద్దరిమద్యకూర్చోపెట్టుకుందాము. ఒరేహేమంత్నువ్వువెనకకుజరిగికూర్చో. మేమిద్దరమూముందుకుకూర్చుంటాము.” అనిఅమ్మఅక్కాముందుకుజరిగికూర్చుంటేనేనువాళ్ళిద్దరిమద్యవెనుకగాకూర్చున్నాను.
నేనిద్దరిరిమద్యవెనుకకుచేతులువేసుకొనికూర్చున్నాను. మాముగ్గిరిమద్యఅస్సలుఖాళీలేదు. ఇద్దరిమద్యనొక్కుకొనికూర్చున్నాను. నాచేతులువెనకకుఉండటంవలనఇద్దరివైపుచన్కలకిన్దతగులుతూఉన్నాయి. ఒక 5 నికుడాగడవకుండానే. ఇద్దరునాచేతులకుఅందుబాటులోవాళ్ళసల్లుపెట్టేరు. నాకేదోలాఉంది.
అపుడునేనునాకుతెలియకండానేనాచేతులుతిన్నగావాళ్ళిద్దరిసల్లకుతగిలిస్తునాను. అమ్మఅక్కావాళ్ళిద్దరూఏదోమాట్లాడుకొంటున్నట్లునటిస్తున్నారుఅనిపిస్తోంది. ఎంధూకనిఅంటే. వాళ్ళుమాట్లాడుకొంటున్నవిషయాలుపొంతనలేకుండాఉన్నాయి.
అమ్మ: “ఎమెదుర్గాఇరొడ్డుఎప్పుడుబాగుపాడుతుందంటావు”,
అక్కా: “ఏమోపిన్నిచచ్చిపోతున్నామనుకోసినిమాకువెళ్ళాలిఅంటే 20ని. పడుతోంది. నడుములుపీకేస్తున్నాయి. అమ్మ” అంటూకావాలనినావైపుకుకొంచెముతిరిగితనకుడిసన్*నునాచేతికిబాగాతగిలిస్తుబయటవైపుకుచూస్తున్నది.

అమ్మ: “అవునే. హాహా.. అంటూఅక్కాచూడటంలేదనిగమనించి. నాచేతినితీసుకొనితనసన్*నుపైపెట్టుకొంధి.
నేనువాతంగాఅందినఅమ్మసన్*నునుచేతితోనిమురుతూపాముతున్నాను. అమ్మహిమశిఖరాలునిమూరుతున్ననాకుస్వర్గములోవిహరిస్తున్నట్లుఉంది. హటాతుగామేమురిక్షాలోఉన్నాముఅన్నసంగతిగుర్తోచిచూసేసరికి. అమ్మనాచేయిబయటకుకనిపించకుండాతనచీరకొంగుకప్పిపెతిమ్ది.అదిచూసినాకుఆశ్చర్యమువేసింది. ఆడవారికిఇష్టమైటెఎంతకైనతెగీస్తరులాఉందిఅనిపిమ్చిమ్ది. ఇంకానాపానికిఅడ్డులేదుఅనిఅర్దంఅయింది.
అమ్మనాచేతసమ్మగాతనహిమశిఖరాలునొక్కించుకొంటూకూడాఅక్కాతోమాట్లాడుతూనేఉంది. అమ్మశిఖరాలువెచ్చగావేడెక్కిముచికలునిక్కపొడుచుకొనిబయటకువచేస్తయేమోఅనిపించేలాఉన్నాయి.
అమ్మఅక్కాఎదురుగాబాగోదనినిగ్రహించుకొంటున్నదేమోఅనిపిస్తోంది. ఒకవైపుఅక్కాతనసన్*నుచేతిలోకితీసుకోమన్నట్లువుగుతొనెఉంది.

ఏదైతేఅదేఅయిందిఅనినేనుకూడాధైర్యముచేసిఅక్కాసన్*నుమొత్తముకప్పుఅంతసరిపోయేలాచేతినితెరిచిఅరచేయిమద్యకోచేలాపట్టుకొనిమొత్తమునున్నగాపామీ, అక్కారియాక్షనుఎలాఉంటుందాఅనిచూసేను. అక్కాఒక్కసారిగాకరెంటుషాక్కొట్టినట్లుఎగిరిపడింది. దానితోఅమ్మకూడాకాగారుగానాచేయితప్పించి.
అమ్మ: “ఏమయిందిదుర్గా” అంటూఅడిగింది.
అక్కా: “ఏమీలేదుపిన్ని, ఏదోమేకుగుచుకుంది ” అనిచెప్పింది.

అమ్మ: సరేజాగ్రత్తగాకూర్చోఅంటూచెప్పింది.

అక్కాఒకసారినావంకచూసిక్కొన్టిగానవ్వుతూ. అమ్మఉందిజాగ్రత్తఅనిసైగచేసింది.

వెంటనేనాకుఅర్దమైనఆక్కకునాచేతనొక్కించుకోవాలనుందిఅని.

తరువాతకొంచెమూసేపుఆగిఈసారిఇద్దరిసల్లపైనఒకేసారిఅరచేయిబొర్లించిఇద్దరిహిమశిఖరాలువేడెక్కిస్తున్నాను. ఇద్దరుఇప్పుడుమాట్లాడతాముఆపేశారు. ఇద్దరుబయటకుచూస్తూఏమీతెలియనట్లుకూర్చున్నారు.

అమ్మతనపైటకొంగుతోనాచేయిబయటకుకనిపించకుండాకప్పేసింది. అమ్మతనచున్నితోకప్పింది. ఇద్ద్రినిపిసుకూతూఉంటే.. నారేండుబూజాలకువాళ్ళచల్లురాస్తూబయటకుచూస్తున్నారు. ఇలానేనునొక్కుతూవాళ్ళునొక్కించుకొంటూఉంటేసమయముతెలియలేదు.ఈలోపుఎప్పుడువచమోకానీసినిమాహాలుకువచేసాము.

రీ: ” అమ్మగారుదిగందమ్మవచేసింది” అనిగట్టిగాఅరిస్తే. మేముఇలోకములోకివచాము. ముగ్గురముసర్దుకొనిదిగుతున్నాము.

నేనురిక్షలోనుంచిదిగలేకున్నాను. ఎండుకంటే.

భాగం-5

అమ్మ :నా వంక చిలిపి గా చూస్తూ తన చేతిలో వున్నా తన హాండు బాగ్ నా చేతికిచ్చి ” ఒర్ హేమంత్ కొంచెం ఇది పట్టుకో ” అంటూ నా మొడ్డ వైపు సైగ చేసి చుపించిన్ది.

నేను ;వెంటనే తీసుకోని అది నా లాగుకు అడ్డుపెట్టు కొంటు దిగాను.

కిందకు దిగే లోపు మా అమ్మ రిక్షా వడికి డబ్బులు ఇచ్చి పంపిమ్చివేసింది. నేను కూడా మా అమ్మ వెనుక నా మోడ్డ ను దాచు కొంటు దిగి సినిమా హాలు లోపలి బయలుదేరి వెళ్లి టికెట్ లు తీసుకొచ్చాను.

అమ్మ ముందు తరువాత నేను లాస్ట్ అక్క వెలుతున్నము. మా అమ్మ కు నా మొడ్డ అమ్మ పిర్రాలకు తగిలిస్తూ వుంటే నాకు మరల నా మొడ్డ పూర్తి గా నిగిడి పోయింది. అమ్మ కావాలనే హఠత్తుగ ఆగిపోయిన్ది. దానితో నాకు తెలియకుండా నా మొడ్డ అమ్మ రెండు పిర్రల మద్య 1అం దోరిపొయిన్ది.

అమ్మ; హా.. ఉఒ .. అని ములిగిన్ది. అమ్మ హఠత్తుగ ఆగిపోవటం తో .
అక్క; రెండు సల్లు వచ్చి నా వీపుకు గుద్దుకొన్నయి. దానితో అక్క , రెండుపక్కల సుఖం తో నేను కోకే సారి తియ్యగా ములిగాము.

పక్కనే వెళుతున్న ఒక ఆమె మా ముగ్గురు మూలుగులు విని నవ్వుతూ వెళ్లి పొయిమ్ది.

అలా మేము ముగ్గురుము సినిమా హాలులోకి వెళ్లి కుర్చున్నము. సినిమా కిందటి వారమే రావటం వాళ్ళ కొంచెము జనము ఎక్కువ గానే వున్నరు.

అప్పుడు సినిమా హాలు లో బెంచీ లు ఉండేవి. ఒక బెంచి పై కూర్చున్నాము .

ఒక చివర అమ్మ మద్యలో అక్క తన పక్కన నేను కుర్చున్నము.

సినిమా మొదలైన తరువాత నెమ్మదిగా నేను అమ్మ తోడ పైన పాముతూ వున్నను.

అక్క; వెంటనే నా చేతిని తోసేసింది.

నేను; ఏమిటి అన్నట్లు తనవైపు చూసాను

అక్క; మా అమ్మ వైపు చూపిస్తూ అని తలఉపిమ్ది .

నేను; అక్క, అమ్మ ఇద్దరు ఒకల్లకు తెలియకుడదని ఒకళ్ళు సిగ్గు పడుతున్నారని పించింది. సరేలే ఇలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇబ్బంది. తేడ వస్తే మొత్తము చెడిపోతుంది అని కాముగా వురుకొన్నను.

ఈలోపు నా పక్కన ఇందాకా సినిమా హాలు లో మేము ముగ్గురము మూలిగినప్పుడు విన్న ఆవిడా వచ్చి నా పక్కనే కుర్చుమ్ది

కుర్చొంటూనె నా తోడ పై చేయి వేసి పిసికింది.

నేను; ఆశ్చర్యంగా ఆమె వంక చుసాను.

ఆమె; కు 30-32సం వయసు వున్దొచు , తెల్లగా పొడుగ్గా వున్ది. గోటేరు లాంటి ముక్కు చేతికి నిండుగా సరిపోయే సళ్ళు. ఇందాక గమనించలేదు కాని మతి పోయేటట్లు వున్ది.

ఆమె; నా తోడను పిసుకు తోనే తన ఎడమ సన్ను నా కుడిచేతికి నొక్కుతూ ” ఏమే దుర్గ ఎలా వున్నవు.” అని అక్కను అదిగిన్ది. అప్పుడు అర్దమైంది ఆమె ఎవరో అక్కకు తెలుసు అని.

అక్క; వెంటనే అటు పక్కకు చూసి , ‘ఎయ్ షబినా ఎలా వున్నావు ‘ అని దిగిన్ది.

షబిన ; “బావున్ననే దొంగ లంజ చెప్పా పెట్ట కుండ పెళ్లి చేసుకున్నవుట”

నేను; లంజ అని మాట వినగానే షాక్ అయి పొయను. వాళ్ళిద్దరూ అంత క్లోజ్ అనిపించిన్ది.

అక్క; వెంటనే ఒసే కొంచెము ముందు వెనుక చుదు. వీడు మా తమ్ముడు . ఈవిడ మా పిన్ని. అని చెప్పిన్ది.

షబిన ; మా అమ్మ వంక చూస్తూ ” సలమలేకుం చాచి . ” అని. నీకు తమ్ముల్లెవారు లేరు అని బెంగ తీరిపోయింది కదా. అనిన్ది.

అక్క; వెంటనే నా తోడ పై న వున్నా షబిన చేయి తిసెసిమ్ది. తన చేయి తీస్తుండగా అక్క చేయి అనుకోకుండా నా మోడ్డ కు తగిలింది .

నేను; ఒక్క సారిగా కరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు అయిమ్ది.

అక్క; షబిన చేయి తీసేసింది కాని తన చేయి అక్కడే పెట్టి మాట్లాడుతూ వున్ది. అది చుసి.

షబిన ; తన చేయి కూడా అక్క చేయి తో కలిపి అక్కడే పెట్టి వత్తుతూ అక్కతో మాట్లాడుతూ వుమ్ది.

అక్క; షబిన కళ్ళల్లోకి నా కాల్లల్లోకి చూస్తూ వున్ది.

షబిన ; నా మొడ్డ ఇద్దరి చేతుల మధ్యకు వచ్చే టట్లు పట్టుకొని మాట్లాడుతూ వుంది ..

అక్క; నవ్వుతు షబిన చేతి వేళ్ళల్లో తన చేతి వెళ్లు పెట్టి నా మోడ్డ ను పిసుకుతూ..

నేను; మర్చిపోలేని పని చెసింది …

అక్క; తన చేతిని ఒక పక్క లాగు లోనుంచి లోపలి పెట్టి నా మొడ్డ వాటం గా పట్టు కొమ్ది. ఇంకో పక్క

షబిన : వెంటనే తన చేయి కూడా రెండో పక్క నుంచి లాగు లోపలికి పెట్టి నా వట్టలు పత్తుకొమ్ది.

నేను; అప్పుడే , వాళ్ళ చేతులలోనే కరిపోతనేమో అని అని పించింది.

షబిన : గుస గుసగ “దుర్గ ఏమిటే మీ తమ్ముడి వాట్టలే ఇంత వాటముగా వున్నయి.’ అయిన నువ్వేమిటే అలా పిసికెస్తున్నవు.

అక్క; ఏమోనే వీడిని చుసిన దగ్గర నుంచి నన్ను నేను ఆపుకో లేక పొతున్నను.

షబిన ; అవునులే ఇందాక మీరు లోపలి వస్తునప్పుడు విన్న లే మీ ములుగులు.

అక్క; అమ్మ దొంగ అపుడే విని, చూసి వుంటే మరెందుకు పిలవలెదు.

షబిన ; పిలవాలి అనుకొన్నా కాని వువ్వు నీ సల్లు బాగా వీడి వీపుకు రాసుకొంటూ వున్నావు కద. నిన్ని చెడ కొట్టటం ఎందుకు లే అని. ఒసే నువ్వు మీ పిన్నిని చూడు. కొంచెం నేను మజ చెసుకుంటా.

అక్క: ఏమే ప్రమాదమే ఎవరైనా చుస్తె. ముందు వీడికి ఇష్టం వుందో లెదొ. అంటూ మా అమ్మ వైపు చుసిమ్ది.

అమ్మ; ఇంక ఎలాగు ఏమి జరగదు అని అనుకొంది అనుకొంటా . సినిమా తదేకముగా చూస్తూ వుమ్ది.

షబిన ; వెంటనే తన చేయి బయటకు తిసెసి. నా లాగు గుండిలు విప్పి నా మొడ్డ బయటకు తీసింది.

నేను; అక్క ఏమి చేస్తున్నావు అన్నాను షబిన సన్ను పట్టి నొక్కను.

షబిన ; ఆహా ఏమి పట్టు పట్టవురా తమ్ముడు . అలాగే నొక్కు.

అక్క; ఆశ్చర్యముగా మమ్మలనే చూస్తూ వుంది ..