డిన్నర్ (ఆరవ భాగం)

మళ్ళీ ఇంకో చిన్న సుత్తి ………….
నేను రాసేదాంట్లో కామంతో దెంగులాడు కుంటూ కామాన్ని కామ మాటలతో కూడా ఎలా అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తారో అనే విషయం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది… ఎంకంటె నిజమైన కామ అనుభ వం, కామ ఆనందం అందులోనే వుంది.. అందుకే కధతో పాటు మా కామకేళి తీరును వున్నది వున్నట్టు ఇక్కడ రాస్తున్నాను…. అది ఎక్కువ గా అని పించి నా నిజమైన ఆనందం ఆ కామ సరసంలోనే వుంది… పైగా ఇది HOT కధ కనుక ఆ కామ సరసానికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను… అలా ఎంత సేపు కా మలేళి చేయగలిగితే అంత అనుభవం అంత ఆనందం….
కామ మనసు వున్న మగాడు ఆడదాని నగ్నం చూడాలని, అలాగే మగాడి నగ్నం చూడాలని ఆడది తహతహ లాడుతుంటారు… ఇంక ఆ నగ్నం అనుకోకుండా కనిపిస్తే ?, ఇంక నగ్న మన్నిషి చేసె చేష్టలు చాటు నుండి కనిపిస్తుంటే ? ఆ నగ్నానికి దగ్గరై కామ కేళి చేయాలన్న కోరిక కామం వున్న ప్రతి వారికీ సహజం …. అదీ కాక, చాటు సరసంలోనే ఎంతో మజా వుంది…
కా మన్ని నిజంగా అనుభవిస్తూ ఆనందిచడం అంటే ఆడా మగా ఇద్ద రూ బట్టలు విప్పేసి ఒకరి మీద ఒకరు పడు కొని 4 ఊగులు ఊగి ఒక 2 నిమిషాలలో సొన కార్చేసు కోవడం కాదు.. ఆడా మగా ఇద్దరూ ఒకరినొకరు చూసుకోగానే ఒక్కసారి excite కాకుండా, సిగ్గు పడ కుండా ఒక రి బట్టలు ఒక రు విప్పుకోవాలి…
ఇలా ఒద్దు ఇలా వొద్దు అని మొండికేయకుండా, వాళ్ళ న గ్నాల లో ప్రతి చోటా నగ్న అంగాలు రకరకాల పోజులలో చూ పించు కొంటూ తనివితీరా చూసుకొంటూ తాకుతూ నాకుతూ చీకుతూ పిసుకుతూ పిచ్చిగా కామ కోరిక రేపు కొంటూ వాళ్ళ పూకు మొడ్డలు ఊజు కొచ్చి అతి పొగరు గా వాటి కామపొంగులు కనిపించేట్టు మెల్లి గా కామ ఆటని
మొదలు పెట్టాలి.. దాదాపు ఒక గంట సేపు ఇలా ఎతో శృంగారంగా కామాన్ని అనుభవిస్తూ ఆనందిచచ్చు.. ఆతర వాత రకరకాల పోజులలో దెంగులాడతానికి వ్యత్నించాలి … ఆ పోజులు మొదట్లో కష్టంగా అనిపించినా వాటిని అల వాటు చేసుకొని ఆ పోజులలో దెంగులాడు కొంటె నిజమైన కామ అనుభ వం కామ ఆనందం వస్తుంది..
అతి ముఖ్యం గా, కామకేళి లో ఇద్దరూ కామాన్ని పెంచుకొంటూ వుండాలి, అందుకు ఇద్దరూ కామ మాటలు మాట్లాడు కోవడం, ఇద్ద రూ ఇష్టపడి అసలు బండబూతులు మాట్లాడు కొంటూ క మకేళి చేస్తే అందులోని ఆనందం తేనె కన్నా తీయగా వుంటుంది…
కామకేళి లో అసలు ఆడ వాళ్ళు ఎక్కువగా
చొరవ తీసుకొని
కామ మాటలు మాట్లాడాలే మో, ఎందుకంటె మగాళ్ళు ఎంత చేసినా ఆడది కూడా తన కామకోరికను తన కామకేళి ఇష్టాన్ని తెలుపుతుంటె నే మగాడిలో కామ కోరిక ఇం కా రేగి ఆ కామకేళి ని ఎన్నోరెట్లు రక్తి కట్టిస్తుంది… ఇంక కాముక జంట కా మానందం మీరే ఊహించు కోండి…
ఇంకొక్క మాట, కామకోరికను అందరి ముందు రభస రొచ్చు చెండాల ము చేయకుండా ఒక అంద మైన పద్దతిలో decent గా అనుభవిస్తూ ఆనందించాలి …
కాని ఒక మాట ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, కామాన్ని ఆనందించి ఆ ఆనందం మీకు పంచి ఇచ్చిన వారు మీకు ఎప్పుడూ ఆప్తులు అనే అనుకోవాలి (నేను చెప్పేది ఆ బయటి ర కాలని గురించి మాత్రం కాదు) … అలా కామానందాన్ని పంచి ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఎరకంగానూ అవ మాన పరచకూడదు, ఇద్దరూ దూరంగా వున్నా, ఆ కామ ఆనుభవాలు, ఆనందాలు ఇద్దరూ కలిసి తలుచు కొంటూ ఆనందించాలి … అలా ఆ కామ ఆనందాలని తలుచు కోలేక పోతే అది ఆనంద మేకాదు… పైగా అది తనజోడీకి మోసం చేసినట్టే అవుతుంది, మీ కుళ్ళు మనసు మీరే బయట పెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది … అలా మోసం చేసి పైకి ఆనందం గా కనిపిస్తున్నా,
మీ మనసులో మీ మొసం మిమ్మల్ని ఎక్కిరిస్తునె వుంటుంది…. ఇంక దీని కి ఏ వాదనలూ సమాధానాలు కావు… –
నేను రాసిన మా కామకేళి చదువుతూ మీరు మీ బట్టలు విప్పి
నగ్నంగా అయి మీ నగ్న కామ అంగాలు ఊగి పోతూ మీరు కామలోకంలోకి పరిగెత్తుకొని వెళ్తే నేను ధన్యుడిని…