డిన్నర్ (తొమ్మిది భాగం)

ఇంతలో, ” ఏంది, నీ గదిలోకి నువ్వే తొంగి సూస్తున్నవేంది ? ” అన్న ఒక ఆడదాని మాట వినిపిస్తూ నా భుజం మీద చెత్తో ఎవరో తట్టారు, వెంటనే తను నా వెనక నుంచే నా గది తలుపు బార్ల గా తెరిచి లోపలికి చూసింది…. నా గది లోపల నగ్నంగా వున్న ఆడ మనిషిని చూసి ఆశ్చెర్యం గా ఏంది విజయ మ్మా నువ్వా ?.. నువ్వు ఇట్ల బట్టలు లేకుండ ఇక్కడున్నవేందీ ? ఏమైంది ? .. ముందు బట్టలేస్కొ అని అంటూ వెంటనే తలుపులు మూసింది….
ఆ లోపలి ఆమె పేరు ” విజయ ” అని తెలిసింది… ఇంతలో నేను కూడా నా వెనకాల ఎవరు అను కొంటూ వెనక్కు తిరిగాను…. చీర పైకి కట్టు కొని మదించిన తొడలు కాస్త కనిపిస్తూ, పెద్ద సళ్ళు తన జాకెట్టులో పొంగుతూ ఒక ఆడ మనిషి నడుము మీద చేయి పట్టు కొని నిలబడి కనిపించింది….. వయసు దాదాపు 30 ఏళ్ళు వుంటాయి….. ఆ మె బట్టల కట్టు, నిలబడిన తీరు, మాట్లాడే తీరు చూస్తే ఆమె ఒక పని మనిషి అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది…. అసలు ఏమి జరిగిందంటె నిన్న రాత్రి అని ఆమెకు జరిగింది చెప్పబోతున్నాను… కాని ఆమె నా మాటలు వినకుండా “హూన్” అని నాకే సి తన చేతులు విదిలిస్తూ రుసరుసలాడుతూ నా
గదిలోకి వెళ్ళి తలుపువేసుకొంది…..
కొంత మంది పని మను షులు ఆ ఇంటింకి వస్తుండటం తెలుసు కాని ఎవరి మొహాలు నాకు సరిగా తెలియవు, ఈపని మనిషి
మొహం నేను అప్పుడే చూసాను… ఆమె నన్ను తప్పించి తను విషయం చూస్తోంది. కాని, తనకు అసలు జరిగిన విషయం తెలియాలి కదా, లోపల ఆమె ఈపని మనిషికి అసలు విషయ చెప్పకుండా ఇంకేదైనా నూరి పొస్తే ?.. ” దొంగ ముండ ” అను కొన్నాను మనసులో… నాకు కొంత భయం గానే వుంది… ఇందులో నా తప్పు ఏమి లేదు కాని ఇంక ఎమైనా చేసేది ఎమిలేదు, పరిస్థితి విపరీతం అయితే చెప్ప చేయకుండా ఇంకో చోటి కి పారి పోవాలి అను కొన్నాను…
అది సరె కాని, అబ్బా ఆ పని మనిషి బాగా కొవ్వెక్కి బలి సి ఎంత దుక్కలాగా వుంది… ??… అదొ రకమైన కామింపచేసే అందం….. ఆమె కళ్ళు తిప్పుతూ పెదాలు కొరుకుతూ నాతో మాట్లాడుతుంటే ఎంత కామం చూపించింది, ఆకా మానికి తగ్గట్టు ఆమె ఎలా ఒయ్యారంగా నడుము ఊపింది ?.. ఒదులు జాకెట్టులొ లావాటి సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తూ జారుతున్నాయి…. పైగా మో కాలు ఎత్తు వరకు చీర లేపి కట్టడంతో ఆమె బలిసిన తొడలు ఆమె కామం చూపిస్తున్నాయి… ఆమె నడిచేప్పుడు ఆమె వెనకాల ఆమె గుండ్రటి లావాటి పిర్రలు ఎలా కామం గా కదిలి నాయి, ఎలా మెరుపులా వచ్చింది, నల్ల గా వున్నా దొంగ ముండ అందంగానే వుంది అనుకొంటూ దాని న గ్నాన్ని దాని నల్లటి తొడల మధ్య దాని పూకుని
ఊహిస్తున్నాను… చావుతప్పి కన్ను లొట్టబొయె స మయంలో కూడా నీ కామ ఆలొచనలు మానవు కదా అని నా మనసు తిడుతునే వుంది…..
చచ్చే ముసలాడిని కూడా తాతా పెళ్ళి చేసుకొంటా వా అంటే, ఇప్పుడు నాకెందుకు పెళ్ళి అని అనడు సరికదా, పైగా నాకు ఎవరు ఇస్తారు. పిల్లని అని అడుగుతాడట… అంటే పిల్లని ఇస్తే చేసుకొవడాని కి ready అన మాట…. అదండీ మగ బుద్ది ….
హమ్మయ్య, మొత్తనికి నేను మాట్లాడే అవసరం రాకుండా నా గండం గట్టె క్కించింది ఈ పని మనిషి అని అను కొంటూ నేను నా గదినుంచి కొంత దూరం వెళ్ళి చాటు గా అక్కడ ఒక అరుగు మీద నా గదికేసి చూస్తూ కూర్చొని వున్నాను… నా గదిలో పల ఏమి జరుగుతోందో నాకు తెలియడం లేదు….
ఒక 5 నిమిషాల తరవాత ఆ పని మనిషి ఆమె ఇద్ద రూ బయటి కి వచ్చారు, ఆమె గబ గబా నడిచి మెట్లెక్కి వెళ్ళిపోయింది… ఆ పని మనిషి దూరం నుంచే నా వంక చూస్తూ అలా వెళ్ళిపోయింది….. గండం గడిచింది రా అను కొన్నాను…
ఈ తతంగం అంతా అయెసరికి ఉదయం సమయం 7 గంటలు అయింది ….. రూంలోకి వెళ్ళి కొంచెం సేపు అలా నడుం వాల్చి స్నానం చేసి కాలేజికి బయలు దేరాను… నా టిఫిను భోజనం కోసం మా నాన్న ఒక వోటలు లో ఏర్పాటు చేసారు…. వోటలు కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తుంటే ఆ పని మనిషి వోటలులో కనిపించింది, నా మొహం దాచు కొంటూ గబగబా టిఫిన్ చేస్తున్నాను….. అయినా ఆ
అయిన
పని మనిషి నన్ను చూసింది, నా దగ్గరికి వచ్చి విజయమ్మ నాకు మొత్తం చెప్పింది, ఆమె బట్టలు విప్పి రాత్రి ఆమె నగ్నం సూసిన వా, ? ఇంగె మి సేసినవు ?… అమ్మగోరు వోటలు నుంచి టిఫిన్ తీ స్కర మ్మన్నరు దాని కోసం వచ్చిన, అని నా కళ్ళల్లో కి అదోలా చూస్తోంది… నాకు ఏ అమ్మ గారు తెలియదు అని విసురుగా అన్నాను – విజయమ్మ బట్టలన్ని విప్పి ఆమె ఒల్లంత సూసి ఏమి తెలియదు అంటవా ? బలె మొగోనివి కద నివు అని ఈ సారి కొంత బెదిరిస్తూ నాతొ గుసగుసగా మాట్లాడుతొంది… ఇంతలో తన టిఫిన్ pack అయి వచ్చింది, అది తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది… నాకు కాస్త భయం వేసింది, యీ దొంగ ముండ ఎంత రభస చేస్తుందో అని కొంత భయం మొదలైంది… కాని, నేను ఇలాంటి సెక్స్ విషయాలు మా స్నేహితులతో ఎవరితోనూ మాట్లాడే వాడిని కాదు …
రాత్రి నేను విజయ అలా పడటం విజయ ఈ పని మనిషి తో చెప్పిందన మాట… అయితే విజయ పని మనిషికి ఏమి చెప్పిందో అను కున్నాను….. దీని మొహం మాడ, దీని న గ్నాన్ని చూసినట్టు ఇది నన్ను బెదిరిస్తోందే మిటి ? అను కున్నాను… నేను విజయను నగ్నం గా నా రూం లో చూస్తుంటే ఈ దొంగ ముండ నన్ను చూసింది కదా, పైగా నేను నా మొడ్డను పంచెలోంచి పట్టు కొవడం కూడా చూసిందే మో … పైగా దాని బెదిరింపు మాటలు చూస్తే ఏమి చేస్తుందో అని పించింది, కాని, ఇందులో ఆవిడ విజయ కూడా వుంది. కాబట్టి నిజం ఏమిటొ ఆ మెకూ తెలుసు కనుక నా మనసు కొంత కుదుట పడింది….
ఒక 2 రోజులు శెలవులు వస్తున్నాయి మా ఊరు ఒక 50 కి. మీ దూరమే కనుక మార్పుకి ఇంటికి వెళ్ళి ఈజరిగి నదంతా మర్చిపోవచ్చని అనుకున్నాను, పైగా మంజు ఆంటి ఫోన్ లో మరీ మరీ రమ్మని అడుగుతొంది, నాకూ ఆంటి ని కలిసి ఒక సారి తనివితీరా మళ్ళీ కామకేళి చేయాలని అనిపిస్తోంది….
ఆ రోజు కాలేజీ కి వెళ్ళాను కాని ఇంటి బెంగతోనే మో నా మనసు అదోలా వుంది, నిన్ననే మంజు ఆంటితో మాట్లాడటంతో నాలో కామ కోరికలు చెలరే గుతూ మరునాటి నుంచి శెలవులు అయినా ఆ రోజు సాయంత్ర మే ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకునున్నాను….
అందుకని ఆరోజు ఆటల కు వెళ్ళకుండా 3 గంటల కల్లా నాగ దికి చేరాను… ఇంటి ప్రహారీ లో అడుగు పెట్ట గానే నా కళ్ళని నేనే నమ్మలేక పోయాను, నా కళ్ళు నలుపుకొని మరీ చూసాను, ఇంటి ప్రహారీ లో మా రూము దగ్గర కుర్చీల లో నా ఊరి మంజు ఆంటి విజయ ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడు కొంటున్నారు… నన్ను చూడగానే మంజు ఆంటి నా దగ్గరికి గబ గబా అండుచు కొంటూ వచ్చి, నన్ను ఏమి మాట్లాడద్దు అని కంటితో సైగ చేస్తూ, రారా కిరణ్ నీ కోసమే చూస్తున్నాను అని వీడే మాకి రణ్ అని విజయ కి చెప్తోంది…. బెల్లం కొట్టిన రాయిలా గా అలా నిలబడి పోయాను.. మంజు ఆంటి వచ్చిందని నేను నమ్మలేక పోతున్నాను అది అంతా ఒక కల లాగా అనిపిస్తోంది నాకు, వాళ్ళ పిచ్చాపాటి మాటలు నాకు ఏదో గోల గా అనిపిస్తోందే తప్ప ఏ మీ అర్థం కావడం లేదు… నిన్న రాత్రి, తగిలిన దెబ్బల కి విజయ ఆవిడ కి తల మీద, ఒక చెంప మీద నడుము దగ్గరా ఏదో మందు రాసి వుంది… విజయ ఆవిడ