డిన్నర్ (నాల్గవ భాగం)

నేను రాసేది ఎవరు నమ్మినా నమ్మక పోయినా నా జీవితంలొ ఇవి నిజమైన మరపురాని మధురమైన సంఘటనలు… వాటిని తలుచు కొన్నప్పుడల్లా ఎంతో ఆనందంగా వుంటుంది… నేను రాసింది చదవడానికి ఒక కామ కధలాగా అనిపిస్తుంది, కాని ఆయా వయసుల సమయాలలో వాటంతట అవి ఎదురైన ఆ సున్నిత మైన సన్నివేశాలు నా మనసులో అలా మెదులుతూ వుంటాయి… ఆడది కోరి వచ్చి కౌగలించు కొంటె ఆ ఆనందం మాటలతో చెప్పలేనిది, ఇంక ఆ కోరి వచ్చిన ఆ మెతొ చేసే కామకేళి తీయదనం తేనె కన్నా మధుర మైనది, మరపురానిది (ఆడ వాళ్ళకు కూడా అంతే) …
ఈ ” విందు” కధ మొదటి భాగం చదివారు కదా…… ????.. నేను ఇంతకు ముందు రాసిన నా “మంజుల” (137-manjula-HITS-01) కధ కూడా చదివారని అనుకొంటాను, ఎందుకంటే ఆ కధ లోని కొన్ని సన్నివేశాలు ఇక్కడ కధలో reference గా ఇచ్చాను అందుకని …..
ఇంక “విందు” కధ లోకి వస్తే …………..
నేను ఆమె ఇద్దరం దాదాపు నగ్నంగా అతి కాముక మైన రీతిలొ, కామ భాషలో చెప్పాలంటే 69 పోజు లో, పడి వున్నాము …. నిజానికి ఆ స్థితిలొ ఆడ మనిషి కావడం వల్ల ఆమె వెంటనే చటుక్కున లేచి సిగ్గు పడుతూ బట్టలు సవరించుకొంటూ ఆమె అంగాలను దాస్తూ ఎడంగా నిలబడేది… నేను ఒక మొగాడి మీద పడి వున్నాను వెంటనే లే వాలి అని ఆమెకూ
అనిపిస్తునే వుండాలి, కాని ఎందుకు లేవడంలేదు …. అంటే ఎక్కడొ బాగా దెబ్బలు తగిలి బాధ పడుతోందని అనిపిస్తోంది నాకు… ఆమె నా మీద పడి వుండటంతో ఆమె లేవగానే నేను లేవచ్చని అనుకొంటున్నాను, ఆమె లేస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాను కాని ఆమె లేవడం లేదు… ఆమె నా మీద నుంచి వెంటనే లేవకుండా అలానే పడి వుంటె ఆ స్వర్గ ద్వారాల దగ్గరైనా ఆమె పిర్రల కింద సొగసు చూస్తూ అలానె వుండచ్చు అని అనిపిస్తోంది నాకు…. ఒరెయ్, ఆ మె దెబ్బలు తగిలి అవస్త పడుతుంటే నీకు మొడ్డ లేచి కామ కలలు కంటున్నావా అని నా మనసు నన్ను తిడుతోంది…
ఆమె లేవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆ ప్రయత్నంలో తడిసి ఆమె ఒంటి కి అంటుకున్న ఆ తడి చీర ఆమె పిర్రల మీద వరకు జరిగింది… అలా చీర జరిగి పోతుంటే వెంటనె సవరించుకొని చటుక్కున లే వాలే, కాని చీర పైకి జరిగి పోతోంది అని కూడా ఆమెకు తెలియట్లేదన మాట… అంటే ఆమె అలా లేచి ఊగి పోతున్న నా మొడ్డని గమనించలేదేమో మరి, అని అని పించింది, అది చూసి వుంటె ఎలాగైనా లేచి వుండెదే మో… ఊహ్, లేచి ఊగుతున్న నా లావాటి పొడు గాటి మొడ్డని చూసివుంటే పరిస్థితి ఇంకో విధంగా వుండేదేమో అని పించింది…. ఛీ వెధవా, ఇంక ఆపరా నీ కామ ఆలొచనలు అని నా మనసు మరీ మరీ చె పొంది ….
ఆమె చీర ఆమె పిర్రల పై కి జరగడంతో రెండు ఎత్తైన కొండల లాగా ఆమె పిర్రలు నాకు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి… బాధతోనే మో ఆ మె కాళ్ళు దగ్గరగా దూరంగా జరుగుతున్నాయి.. ఆమె కాళ్ళు దూరం జరిగినప్పుడు ఆమె గుద్ద, పూకు ఆతులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి…..
హారి దేవుడా, ఏమిటి ఈ పరీక్ష ?… ఇలా ఒక అంద మైన ఆడదాని నగ్నం , పైగా, అతి కాముక మైన పిర్రల క్రింది భాగం, గుద్ద పూకు పూకు ఆతులు అన్ని ఒకే సారి నా కళ్ళకి లడ్డు, జిలేబి , పీచు మిఠాయి లాగా నా మొహం ముందు కనిపిస్తుంటే నాలో చెలరేగే కామాన్ని ఆపుకొవడానికి నేనే మన్నా సాధు వునా, లేక నా నిగ్రహానికి పరిక్షనా అని ఆదే వుణ్ణి కాస్త
మందలించాను… ఆమె పూకు ఆతులు చాలా రోజుల నుంచి గొరిగి నట్టు లేదు, ఏపుగా పెరిగినట్టు వున్నాయి అందుకె ఆమె ఆతులు కిందకి వెలాడుతూ కనిపిస్తున్నాయి పీచు మిఠాయి లాగా… ఆ కామ అంగాల ను చూసి నా నోట్లో నీళ్ళు ఊరి నాయి, ఆమె పూకు తొనలలొ దూరి కమ్మటి పూకు మకరందాన్ని జురు కోవాలని నా నాలిక లొట్టలేస్తూ తిరిగి పోతోంది… మా ఊళ్ళో మంజు ఆంటి నా బట్టలు నా మొడ్డా తన నోట్లో పెట్టుకొని చీకింది, గునపం లాంటి నా మొడ్డని తన పూకులో గుద్దలో పెట్టించు కొని దెంగించు కొంది, అలా దెంగి కామ రుచిని కామ రస మధు రాన్ని ఆనందించిన అనుభవం వున్న నేను ఇక్కడ ఇలా ఈ మె నగ్నం చూస్తూ నా కామ కోరికలు ఆపు కోవడం అసాధ్యం అని పిస్తోంది… కాని సంబ రాని కి సమయం కాదురా పాపాత్ముడా అని నా మనసు నన్ను అన్ని ర కాలు గా ఆపుతోంది…
మేము ఇద్దరం మెట్లు జారి క్రింద పడే ప్పుడు ఆమె నా నడుముని పట్టు కొన్నట్టు నా చేతులు ఆమె నడుముని పట్టు కొని చివరికి జారి ఆమె పిర్రల ను అప్రయత్నం గా పట్టు కొన్నాయి, పడ్డ తర వాత నా చేతులు ఆమె పిర్రల మీద నుంచి వెంటనే తప్పుకున్నాయి కాని, ఆమె చేతులు మాత్రం నన్ను చుట్టు కునే వున్నాయి… అంటే చుట్టు కొన్న ఆమె చేతులను కూడా ఆమె తీసుకునే స్థితిలో లేదని అని పించింది… ఆమె నా మీద పడ్డ తీరు కి నేను నా చేతులు ఆమె మీద ఎక్కడ పెట్టినా బాగుండదు, ఇంక ఎక్కడ పెట్టు కోను ?… అలా నా చేతులు చాపి వుంచాను.. చూసిన వారు ఎవరైనా ఆమె నా మీద పడి నన్ను బలవంతం (rape) చేస్తోంది అని అనిపిస్తుంది… ఆవిధంగా అయినా నేను కాస్త safe side లో వున్నాను అని అని పించింది… పైగా ఆ ఇంటి కి ప్రహారి గోడ వుండటంతో బయట ఎవరూ మాపరిస్థితి చూడలేరు… లేక పోతే అలా మేము పడటం చూసి ఎవరైనా ఆమెను నా మీద నుంచి వెంటనే లేపేసేవారు కదా, అని అనుకొంటూ లొలోపల సంతోషం వేసింది… ఇంక నీకు బుద్ధి రాదురా అని మళ్ళీ నా మనసు నన్ను తిట్టింది ..
ఆమె కొంత తేరుకున్నదే మో, మళ్ళీ ఒక్కసారి చటుక్కున లేవబోయి వెంటనే ఏ నొప్పితోనో మళ్ళీ వెంటనే అలా నా మీద పడిపోయింది… ఆ పడటంలో ఈసారి ఆమె కొంత కింద కు జరిగింది, దాంతో ఆమె పూకు సరిగ్గా నా మొహం మీద పడింది…. ఆమె బాధతొ ఆమె పిర్రలు లేపుతూ దింపుతూ ఊపుతుంటె నా మొహం మీద పడ్డ వాన నీళ్ళని ఆమె ఆతులు brush లాగా పని చేస్తూ నా మొహాన్ని తుడుస్తున్నాయి…. ఆ మసక చీకటిలో నేను ఆమె ఆతులలొంచి పూకు చీలిక వెతుకుతున్నాను…. పూకు లోపలి రెండు రెబ్బలు నా ముక్కు దగ్గరే వున్నాయి …. అవే నిజమైనా స్వర్గ ద్వారాలు అని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే నేను మా ఊళ్ళో మంజు ఆంటి పూకులో చూసాను ….. ఆమె పిర్రల ఊపులాటలొ ఆమె పూకు నా ముక్కు మీద రుద్దు కొంటూ ఆమె పూకు లోపలి కమ్మటి కామ వాసనని వెదజల్లుతున్నాయి….. ఆ ఊపులాటలలో ఆమె పిర్రల లోతులు ఆమె గుద్దా నాతో దాగుడు మూతలు ఆడుతున్నట్టు తెరుచుకొంటూ మూసుకొంటున్నాయి… మధ్య మధ్యలో ఆమె పిర్రలు అటు ఇటు కొంత బలంగా ఊపుతుంటె నా ముక్కు మీద ఆమె పూకు చీలిక ఇం కా లోతు కి రుద్దు కొంటొంది, నా ముక్కు ఆమె పూకుని దెంగుతొందా అని అని పించింది నాకు… అహా స్వర్గ ద్వారాలు దాటి లోపలికి వచ్చానా అని పించింది… ఆమె పూకు చీలిక పొడుగు నా ముక్కు పొడుగుకు సరిగ్గా సరిపోయింది కాబోలు నా ముక్కు ఆమె పూకు చీలికలో చక్కగా ఇమిడింది… మరి ఆమెకు అది కొంత హాయిగా అనిపించిందే మో నాకు తెలుయదు కాని, పెద్ద సైజు రబ్బరు బంతుల్లాంటి తన పిర్రలు అలా ఊపేస్తుంటే ఆమె కావాలనే తన పూకు నా ముక్కు మీద కాముకంగా రుద్దు కుంటొందే మొ అని అని పించింది నాకు … ఆ రబ్బరు బంతుల్లాంటి పిరలని కామం గా పిసుకుతూ ఆడు కోవాలని అని పించింది నాకు… ఆమె పూకు నా ముక్కు మీద రుద్దు కొంటుంటే నా నాలిక ఆ పూకులోకి దిగి ఆ మసాలా రుచి చూడాలని తహ తహ లాడుతోంది…. కాని అసలు ఏమి జరుగుతోందో ఆమెకు సరిగా తెలియడం లేదు అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది, లేక పోతే సంస్కారం వున్న ఆడది, పైగా పెళ్ళైన ఆడది పరాయి మగాడితో ఇంత జరిగే వరకు అలా వుంటుందా…. వెంటనే సంబాళించు కోదూ ?…
నాకు స్వర్గం కనిపిస్తున్నా, ఆమెకు దెబ్బలు తగిలిన బాధ వుండ గా నా ఆనందం కోసం ఆ స్థితిని అలానే కొనసాగించడానికి నా మనసు ఒప్పుకోలేదు… వెంటనే లేచి ఆమెకు ఏమైందో ఇంక నేనే చూడాలని అని పించింది….
అదీ కాక, ఆమె నగ్న అంగాలు చూస్తూ నాలో కామం రేగి నేను ఎమీ చేయలేక తట్టుకోలేక పోతుంటే ఇప్పుడు ఆమె పూకు గుద్దా నా ముందు కనిపిస్తూ, పైగా ఆ పూకు దగ్గర ఆ కామ వాసన నాలొ ఇంకా మత్తు ఎక్కిస్తుంటే ఇంక ఆ స్థితిలో ఆ బ్రహ్మ దేవుడు కూడా తనని తను ఆపు కోలేడే మో… ఇంక నాలో నిగ్రహ శక్తి హద్దులు దాటే స్తోంది, ఇంక ఇలానే వుంటె నా మొడ్డ ఆమె నవరంధ్రాలలో ఎక్కడైనా బలవంతాన దూరే ప్ర మాదం వుంది అని అని పించి నెనే మెల్లి గా ప్రక్కకు తిరిగి ఆమె కాళ్ళు తప్పించు కొని ఆ మె కాళ్ళ మధ్య లోంచి బయట పడి లేచాను..
నెను లే వడంలో నా మీద బోర్లా పడిన ఆమె తిరిగి వెల్ల కిలా అయింది…. ఆమె రొమ్ము మీద చీర జరిగి తడిసిన జాకెట్టు సళ్ళకు అంటు కొని ఆమె ఎత్తైన సళ్ళ కొండలు ఆ సళ్ళ చివరలు మొనలు తేలిన సిఖరాలతో piramids లాగా కనిపిస్తున్నాయి… ఆమె సన్నని నడుము, అన్నిటికి మించి ఆమె అందమైన మొహం, ఆ లేత పెదాలు నన్ను అలా కట్టేస్తున్నాయి…
ఆమె బాధ చూసి, నా కామ ఆలోచనల నుంచి వెంటనే తెరుకొని, ఏమండి, ఏమండీ అంటూ ఆమె స్థితి తెలుసుకోవడానికి ఆమెను పిలుస్తున్నాను…. ఆమె లే వడాని కి ప్రయత్నిస్తూ ఇక్కడ బాగా నొప్పిగా వుంది అని చెప్పడాని కి ఆమె సన్ను దగ్గర తల దగ్గరా పిర్రల దగరా చేతులు చాపి చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది… పిర్రల మీద నొప్పితోనే ఆమె పిర్రలు అలా ఊపేసింది అని అని పించింది నాకు…… తల మీద దెబ్బ తగిలి దిమ్మెక్కిందే మొ ఆమెకు ఏమీ సరిగా తెలియడం లేదు అని తెలుస్తోంది…. అందుకే ఆమె తొడల మధ్య పూకు అనే స్వర్గం చూడగలిగాను అని నా కొంటె మనసు కొంత సంతొషించింది… మనిషికి ఒక సారి చెప్తారు రా