Welcome to this Site where you can read all the Telugu Sex Stories. All the Kamakathalu are updated on regular basis. So make sure you bookmark the page.

విల్లెగ్ నియమాలు

Telugu sex stories నా పేరు రాము.అమ్మ పేరు కాంతం.అమ్మ 18 ఏళ్ళ వయసులో ఒక తన్నీ ప్రే మంచీందీ.ఇద్దరూ పెద్దల కు చెప్పకుండా పెళ్ళిపోయి పెళ్ళీ చేసుకున్నారు.అమ్మ గర్భవతీ అయ్యాక ఒక రోజు అతను చెప్పకుండా పెళ్ళీపోయాడు.తను మోసపోయింది అనీ అమ్మ తెలుసుకుంది.తన పుట్టింటి కి పెళ్తే వాళ్ళు వప్పుకోలేదు.చీ వరకు చేసేదేమీ లేక ఇంకో గ్రామములో వుండవలసి వచ్చీంది. కొద్ది రోజుల కు నేను పుట్టాను. తాతయ్య పంపించే డబ్బుతో అన్నీ సవ్యముగా జరుగుతున్నాయి.వచ్చాయి.అ మ్మకు 39.చీ న్నప్పటి నుండి నేను మంచీ భావాలతో పెరి గాను.అమ్మ OS) అన్నీ చెప్పేది. మగాడు పెళ్ళాం పోయా క్ర మళ్ళీ పెళ్ళీ చేసుకుంటాడు కానీ భర్త వీడిచే సి ఆడ వారు మళ్ళీ పెళ్ళీ చేసుకోవడానీ కి స మ జ ము వప్పుకోదు.నేను వీటినీ తీవ్రముగా వ్యతిరేకించే వాడినీ.
నాకు పితంతు వీవాహాల పట్ల భావన ఎక్కువ వుంది.అందరికీ చెప్పేవాడినీ అమ్మ నేను ఎవరికయినా చెప్నంటే ఆనందించే దీ. నన్ను ప్రో స్త్రహించేది.అమ్మను నువ్పు మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకో అనీ, లేదు తన కు మగాళ్ళ మీద న మ్మక ము పోయింది అందీ “నువ్వు అందము గా వుంటావు కాబట్టి చాలా మంచీ వారే దొరు కాతార మ్మా”అంటే నప్వి “చూస్తాగా నీ కెంత మంచి వారు దొరుకుతారో” అనేది.ෂටය” పొగిడి శ్రీ నా నె తీ పెన మొటి క్కాయ పేసేది.” వూశ్ఫో ఒక మ్మాయి వుండేది.ఆ అమ్మాయి భర్త వీడిచీ అమ్మాయినీ ఇష్టపడ్డాడు.ఇద్దరూ పెళ్ళీ చేసుకోవాలనుకున్నారు.ఒక సారి వాడు మా ఇంటి కి వస్తే అమ్మ కూడా చేసుకోమంది అతన్నీ మేము మా వంతు సాయము చే సాము అన్నాము. నేను వూశ్ళో చెప్పాను వారి పెళ్ళీ వీషయము.ఇది వూరి పెద్దల కు తెలీ సి నా పైన కోప్పడ్డారు.అమ్మ నన్ను వెనకడుగు వేయొద్దు అంది.నేను వారీ మాటలకు తల గోక పోవడముతో వాళ్ళు చీ వరకు పంచాయతీ కిపిలీ పించారు.
వూరంతా కదలీ వచ్చేంది.నన్ను ఇలాంటి పి మాను కోమన్నారు. “చేయనీ త్ర ప్పుకు ఆ అమ్మాయి జీవీతానత ము అలాగే వుండి పోవాలా”అన్నాను.”మన గ్రామ ఆచారానీ కి పిరుద్దము ఆడదానీ కి మళ్ళీ పెళ్ళీ”అన్నారు. ” కూతుళ్ళకో చెచ్ళెళ్ళకో జరిగితే ఏమీ చేస్తారు”అన్నాను. .ఖర్మ”అనే వూరు కున్నారు أن كانت نة وع”నేను ఇంకా వాదిసుంటే ఒకతను “అంత గొప్ప ఆదర్శాలుంటే నువ్వు ఎవరయినా భర్త వదిలేసిన లేద పితంతు స్త్రీనీ పెళ్ళీ చేసుకోగల వా”అన్నాడు.
దానీ కి నేను ఏ మాత్రము సంకోచించ కుండా “తప్పకుండా చేసుకుంటాను”అన్నాను. “మరీ అంత గొప్ప వాడిపి ముందు నీ తల్లీ కి పెళ్ళీ చేసి చూపించు అప్పుడు వప్పుకుంటాము”అన్నారు.అమ్మ పెళ్ళీ ఇష్టము లేదు అందీ కాబట్టి నేను ఏమీ చెప్పాలో తెలియక అలాగే వున్నా “తన దాకా వస్తే కానీ తెలియదంటారు.ఇతరుల కు నీతులు చెప్పడము కాదు”అన్నారు. నేను తల దీంచుకున్నా ఏమీ చెప్పలే క . అంతలో అంతా చూసున్న అమ్మ ముందు వచ్చీ “నేను సిద్దమే”అంది.అమ్మవైపు ఆరాధన గా చూసి మళ్ళీ పంచాయతీ పెద్దల వైపు తీరి గి “ఇప్పుడే మంటారు”అన్నాను/
“ముందు మీ అమ్మకు ఎవరితోయినా పెళ్ళీ చెయ్యవొయ్ అది జరగ్గానే ఈ జంట కు చే సా ము”అన్నారు. నేను అందరి వైపు చూసి “ఎవరు నా తల్లీనీ పెళ్ళీ చేసుకోవడానీ కి ముందు కు వ సారు”అన్నాను. నాకు తెలుసు చాలా మందీ అమ్మ అంటే పడి ఛ స్పారు అనీ, కానీ పింతగా ఒక డూ ముందుకు రాలేదు.అంటే పెళ్ళీ చేసుకోవడం ఎవరికీ ఇష్టము లేదు. “చూసావా ఎవరూ లేరు”అన్నారు..g వూళ్ళ్ళే కాక పోతే ఇంకో వూరిలో వుంటారు”అన్నానుکخ” అందరు ఎగతాళీ గా నప్వి “అంటే అక్కడయితే ఎవరికీ మీ అమ్మ గతం తెలియదు కదా”అన్నారు.నాకు రక్తం మరిగింది “సరే ఇంతకీ ఏమ్మరు మీరు”అన్నాను. “ఎవడో ఈ వూరి వాడే పెళ్ళీ చేసుకోవాలి.అప్పుడే ఈ జంట పెళ్ళికి వప్పుకుంటాము”అన్నారు.
ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.అంత రు తలలు పక్కకు తీప్పుకునే వున్నారు.”చూ సావా”అనీ అందరూ న వ్పుతున్నారు. “అయితే నేనే చేసుకుంటాను”అన్నాను.ఒక్కసారి గా అవాక్కయ్యరు అందరు.అందరూ వూపిరి బీ గ పెట్టారు. జనం అంతా గుస గుసా మాట్లాడు కోసాగారు.
” ཕྱི་ తల్లీనే పెళ్ళీ చేసుకుంటావా “అనీ అందరూ కోప మ గా అన్నారు. నేను అమ్మ దగ్గ ర కు పెళ్ళీ “క మంచ మ్మూ ఏదో ఆపేశ ములోෂබී శాను”అన్నాను. అమ్మ ముందుకు వచ్చే నన్ను అంద జనం చూసుండగానే హతుకుంది.” కన్నా నీ జీవీతము ఎలా వుంటుందో తెలియదు.నేను నీన్ను పెళ్ళీ చేసుకోవడానీ కి సిద్దమే”అంది.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *