పల్లెటూరి పిల్లలు, పార్ట్ 4

ఇంతలో సమీనా ఇంటి కి వెళ్ళడానికి తయారయ్యి అక్కతో ‘వెల్తాను అని చెప్పడం వరండాలో ఉన్నా నాకు వినబడ్డాది..
సెంటనే చొక్కా తొడుక్కోని వీధి మొదట్లో కి వెళ్ళి స మీనా కోసం కాపు కాసాను. పల్లేటు రు కావడం వలన వీధిలో పెద్ద జన సంచారం లేదు. వీధి దీపాలు వెలగడం లేదు. చీకటి గా ఉంది. చంద్రుడు అప్పుడే పైకి వస్తున్నాడు. కోద్ది గా వెన్నెల కస్తోంది
స మీనా
కోద్ది సేపట్లో నడచి వస్తున్నా సమీనాను ఆపి ‘ మీ ఇంటి కి వస్తాను అన్నాను. సమీనా ఉలిక్కిపడి “ఆ పని మాత్రం చేయకు. ఇంట్లో నా మొగుడు, అత్త, మా చెల్లెలు, నా కూతురు అందరూ ఉంటారు. ఆను మనం వస్తే నా మొగుడు బతకనీయడు” అంది. మరి ఈ రాత్రి నిన్ను దెంగే దెలా అన్నాను. నువ్వు డాబా పైన పడుకో. ఏలాగో నీకే

తెలుస్తుంది అని సమీనా అంటూ కిసుక్కున నవ్వింది. దాని నవ్వు చూస్తూనే నా మొడ్డ నిగిడి పోయింది. చెయ్యి పట్టుకో బోయాను. సమీనా దూరంగ జరిగి “ఇది పల్లేటు రు. ఈలా నిలబడి మాట్లడ వద్దు అంటూ ముందుకు నడిచింది”. నేను కూడా వెంట పడి నడుస్తున్నాను. “నా వెంట రావొద్దు. నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి. ఈ రాత్రి డాబా పైన పడుకో. ఆయినా ఇప్పుడే బాతూంలో నీ మేన కోడలును ఎక్కావు కదా. అప్పుడే నేను కావలసి వచ్చన అయ్య గారి కి” అంటూ నిషూర మదింది సమీనా. “నీ
కోసం చూస్తుంటే విజయ వచ్చింది. అది ఎదురుగా లంగా ఎత్తు కోని ఉచ్చ పోస్తుంటే
మొడ్డ ఉన్న మగాడ్వ డైనా నిలబడ గలడా. ఐనా అది జడుసుకోని పారి పోయింది కదా” అన్నాను. “కోతలు కోయ్యి, ఝూట్ బాల్ రై రె తుం, నువ్వు విజయను దెంగ లేదంటే నేను నమ్మను . విజయ చిన్న పిల్ల కదా. దానిని మీ అక్క ఎలాగూ నీకే ఇచ్చి పెళ్ళిచే స్తుంది. ఇంతలో కంగారెందుకు” అంది సమీనా. “నీ తోడు. మొదలు పెట్ట గానే అమ్మ పిలుస్తోందంటూ పారి పోయిందే” అన్నాను సమీనా తలపైన చెయ్యి పెడుతూ. “అరె చల్, దీనికి తోడు నా పైన ఒట్టు కూడానా” అంటూ దూరంగా జరిగి “ఇప్పుడు వచ్చిందే, రాణ క్క, అదే మైనా తగులు కుంటుందేమో చూసుకో. దానికి పడుచు కుర్రాళ్ళంటే చచ్చేంత మోజు. కోద్ది గా లైన్ లో పెట్ట వంటే కోకెత్తి పంగ చాపేస్తుంది” అంది నవ్వుతూ. ‘అది నీకెలా తెలుసు?’ అన్నాను ఉండబట్టలేక. “అదుగో చూ సావ ఎంత హుషారు వచ్చేసిందో దాని సంగతి చెబితే. అందుకే

మీ మగాళ్ళని నమ్మలేము. ఆడది దొరికితే చాలు ఎలా ఎక్కలా అని చూస్తారు. ఇంతకు ముందు దాని ఇంట్లో చాలా కాలం పని చేసాను. చాలా దూల పూకుది. కనీసం పెద్ద సైజు వంకాయన్నా పూకులో దోపు కోనిదే నిద్ర పోదు” అంది. ఇంత లో సమీనా ఇంటి వీధి లోకి వచ్చేసాము. “ఇక ఇక్కడ ఆగు. ఆ కనపడేదే మా ఇల్లు. నువ్వు డాబా పైన పడుకో” అంటూ గబ గబ నడుచు కోంటూ సమీనా వెళ్ళిపోయింది. సమీనా ఇంట్లోకి వెళ్ళే వరకు దూరంగా నిలబడి చూసాను. ఒక పది నిముషాలు స మీనాను వదలలేక అక్కడే దూరంగా నిలబడ్డాను. ఎందుకో సమీనా మీద మోజు మరల్చుకోలేక పోతున్నాను. కొద్ది సేపటి తరవాత సమీనా ఎదో పని ఉన్నట్లు ఇంట్లోంచి బయటకు తొంగి చూసింది. నేను అక్కడే ఉండటం చూసి మళ్ళీ లోపలకు వెళ్ళిపోయింది. నేను సమీనా తీయని రూపాన్ని తలుచు కోంటూ మెల్ల గా ఇంటికి వచ్చేసాను.
ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి రాణ క్క ఇం కా అక్కడే ఉంది అక్కతో మాట్లాడుతోంది. “ఒరేయ్, విజయ అన్నం పెడుతోంది. భోజనం చేసెయ్యి. మీ బావ ఇంకా ఇంటి కి రలేదు ఎందుకనో. కాస్త చూసి వద్దువు గాని అంది అక్క. ఇంత లో విజయ వచ్చి “మా నాయ్య అన్నం వడ్డించాను, తిందువు గాని రా” అని పిలిచింది. కాళ్ళూ చేతులు కడుక్కొని భోజనానికి కూర్చున్నాను. విజయ వంగి అన్నం వడ్డిస్తుంటే దాని సళ్ళు చూస్తున్నాను. విజయ లంగా వోణీతో

ఉన్నాదే మో, అది వంగుంటే పెద్ద పెద్ద సళ్ళ మధ్య చీలిక బాగా కనబడుతోంది. వెనక్కి తిరిగితే దాని బలిసిన పిర్రలు ఎత్తు గా ఉండి రెచ్చగొడుతున్నాయి. అక్కడ ఎవరు లేకుండా చూసుకొని విజయ సళ్ళ మీద చేతులు వేసి గట్టిగా నొక్కాను. విజయ చెయ్యి పక్కకు తోస్తూ “అమ్మ చూసిందంటే ఇంతే సంగతులు. ఎందుకు తొందర పడతావు? కాసేపు ఆగ లేవా? అంది. నేను “నిన్ను చూస్తూ నిలవలేక పోతున్నానే. కాస్త దయ చూపించ రాదా” అన్నాను చుబుకం పట్టు కొని బ్రతిమాలుతూ. “పెళ్ళయ్యేదాకా ఆగు బావా. తరవాత విజయ నీదే కదా” అంది. “అమ్మో అప్పటి దా కానా, నేను ఉండలేనే, రాత్రి కి డాబా మీద పడుకుంటాను వచ్చెయ్యి ” అన్నాను. “అబ్బా, ఎంత ఆరో అయ్య గారి కి” అంటూ పెరుగు వడ్డించి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నుంచి. భోజనం ముగించి నిగిడి పోయిన మొడ్డను లోపల కు నెట్టు కుంటూ హాలు లోకి వెళ్ళాను. రాణ క్క ఇంకా అక్కతో మాట్లాడుతూనే ఉంది. బావ కోసం ఒక్క సారి చావిడి దగ్గర ఉన్నారే మో చూసి రారా. సమయానికి పాలేర్లు కూడా ఉండరు అంటోంది అక్క. ఇంతలో బావ రానే వచ్చాడు. బావను చూడ గానే రాణ క్క లేచి నిలబడి “ఇక ఇంటికి వెళ్తాను. కొద్ది గా మీ తమ్ముడిని తోడిచ్చి పంపు వసంతా” అని అక్కను అడుగుతోంది. అక్క నన్ను పిలిచి “ఒరేయ్, రాణ క్కను ఇంటి దగ్గర దించి రారా. ఎటూ పోకు, వెంటనే వచ్చెయ్యి ” అంది.

ఎగిరి గంతేసినంత పనయ్యింది నాకు. అలాగే అక్క అంటూ రాణ క్కతో కలసి వాళ్ళ ఇంటి వరకూ వెళ్ళాను. దారిలో రాణ క్కతో మాట్లాడుతున్నంత సేపూ దాని బలిసిన పిరుదులూ పుచ్చకాయల లాంటి పెద్ద పెద్ద బాయిలూ, రెండే సి
మడతలు పడ్డ దాని పక్క మడతలూ దొంగ చూపులు చూస్తూ నిగిడిన నా మొడ్డని కంట్రోల్ చేసుకోలేక సత మత మౌతున్నాను. రాణ క్క బ గా ఎక్స్పీరియం సుడేమో నా చూపులనీ, మనసులో దాని గురించిన నా అలోచనలను ఇట్టే కనిపెట్టే సింది. చిన్నతనంలో నేను తన దగ్గర ఎలా ఆడే వాడిని, దాని పైన పడుకొని ఎలా నిద్ర పోయేవాడిని చెపుతూ పైట పక్కకి తప్పించి తన బాయిలు రెండూ కనబడేట్లు పెట్టింది. ఇంటి దాకా రాగానే “రేపు ఒక్క సారి ఇంటి కి రా అబ్బాయీ, ఇప్పుడు మీ అక్క కంగారు పడుతుంది ఇంటి కి వెళ్ళిపో. రేపు పొద్దున్న తప్పని సరిగా కాఫీ కి రావాలి” ఓర చూపు చూసి చేయి చాపుతూ అంది.
నేను వచ్చిందే ఛాంసని దానితో చేయి కలిపి “తప్పకుండా వస్తాను రాణ క్కా” అంటూ చేయి నొక్కి నవ్వాను. “అబ్బో కుర్రాడు స్పీడే, ఏమో అనుకొన్నాను.” అంటూ రాణ క్క కూడా ఒర గా నవ్వింది.
నేను డాబా పైన పడుకుంటానని చెప్పి మంచం, పరుపూ తీసుకొని పైకి వెళ్ళిపోయాను. నేను పైన పడుకున్నాకా అక్క ఒక సారి పైకి వచ్చి మంచి నీళ్ళు పెట్టి వెళ్ళింది. పైన ఆకాసంలో చంద్రుడు నెత్తి మీద కు వచ్చాడు.

వెన్నెల విరగ కస్తోంది. నేను స మీనాను తలుచు కుంటూ విజయతో నా సగం అనుభవం నె మరే సుకుంటూ చాలాసేపు
మెల కువ గానే ఉన్నాను. దూర్మా ఎక్కడినించో సంపెంగ పూల వాసన. చల్లని పైర గాలికి ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలియదు.
విజయ
నిద్రలో ఏదో మల్లెల వాసన తగులుతోంది. ఏవో వెచ్చని పెదాలు నా పెదాలతో కలబడుతున్నట్లు కల. ఎవరిదో చల్లని చెయ్యి నా వెన్ను నిమురుతున్నట్లు భ్రాంతి. కలలోనే
మెలకువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది. 17 ఏళ్ళ నా విజయను గట్టిగా కౌగలించుకొని దాని లేత సళ్ళు పిసుకుతున్నట్లు, అది నన్ను పెనవేసుకు పోతున్నట్లు కలగంటూ గాజుల సవ్వడికి ఒక్క సారి మెలకువ వచ్చింది. ఎదురుగా నిజం గానే నా విజయ లంగా వోణి వేసుకొని, మల్లె పూలు పెట్టు కొని మంచం చివర గా కూర్చొని నా మొహమంతా ముద్దులు పెడుతోంది. నన్ను నేను నిజంగా నమ్మలేక పోయాను. అది కల కాదు నిజమేనని అర్ధం చేసుకొని ఈ లోకంలోకి రావడానికి కొన్ని నిముషాలు పట్టింది. అర్ధం అయ్యా కా, యాహూ.. ఊ.. మన సంతా ఆనందంతో పరవళ్ళు. విజయను పైకి లాక్కుని దాని ఎర్రని పెదాలపై ముద్దులు పెట్ట డం ఇప్పుడు నా వంతు. ఒక చేత్తో దాని పెద్ద జాంపళ్ళు జాకెట్ పైనుండే పిసుకుతూ రెండవ చేత్తో దానిని