Telugu Porn Stories ఇంటి గుట్టు రెండవ భాగం

పెద్ది రెడ్డి కూడా అమ్ములు కళ్లలోకి చూస్తూ, ఔను అమ్ములూ, నువ్వు ఊ అంటే వచ్చే అమాస ఎల్లె కా అన్నీ సర్దుబాటు చేస్తా, ముదుగ కొట్టు పెడదాం, ఓ నెల లోగా నీకు ఫోన్ పెట్టి స్తా అన్నాడు.
అమ్ములు ఇంక ఏమీ మాటాడ కుండా, నీ ఇష్టం అంది.
ఆ రాత్రి, ఓబుల్ రెడ్డి కాస్త మందు ఎక్కువే తాగి, పెద్ది రెడ్డి ని సాగ నంపి, అన్నం తిని పడు కుడి పోయాడు.
అమ్ములు మొగుడు ప్రక్కన పడుకుంది గాని, పెద్ది రెడ్డి గురించే ఆలోచిస్తోంది, ఇందాక అలా తన పైట జారితే సూటి గా అక్కడే చూస్తూ మాటాడటం, తను దగ్గరగా కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు కూడా, తన కళ్లలోకి, తన సళ్ల కేసి చూస్తూ మాటాడటం గుర్తుకు వచ్చి, ఏంటో ఈ కొత్త యవ్వారాం, ఈ కొట్టు, STD phone బాగానే ఉండచ్చు, తనకీ కొంత పని ఉంటాది అనుకుని పడు కుండి పోయింది.’

అలా ఓ పది రోజులు గడిచి పోయాయి. తన మొగుడూ, పెద్ది రెడ్డి కలసి ఎప్పుడు వీలు దొరికె తే అప్పుడు ఇంట్లోనే మందు కొట్టి, అర్ధ రాత్రి దాకా ఏదో కబురులు చెప్పుకుంటూ ఉండటం, తనూ వాళ్ల తో కూర్చొని బాతాఖాని వెయ్యడం, ఇలా పెద్ది రెడ్డి తో బాగా చనువు పెరిగింది అమ్ములు కి.
పెద్ది రెడ్డి ఎక్కువగా తాగ కుండా, తన మొగుడి చేత ఎక్కువ తాగించడం కూడా అమ్ములు గమనించింది. తన మొగుడు కి మందు బాగ ఎక్కువ అయ్యిన సందర్భాల్లో లేవలేక పడి పోతూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి తనూ, పట్టుకుని లేపి, పడుకో పెట్టడం, అలా తన మొగుడ్ని పడుకో పెట్టే సమయం లో పెద్ది రెడ్డి తనని చాలా సార్లు తాకడం కూడా జరిగేది.
అమ్ములు కూడా పెద్ది రెడ్డి తో బాగా నవ్వుతూ మాటాడటం మొదలెట్టింది.
అమావాస్య వెళ్లింది, అమ్ములు చేత కొట్టు పెట్టించడాని కి ఒక మంచి రోజు చూసుకుని, ఆ పని మీద కావలసిన

సామానులు కొనడాని కి ముగ్గురూ టౌన్ కి వెళ్లేరు, సామాన్లు కొనే షాప్ లో జనం ఎక్కువగా ఉండటం తో ఒక సారి, అమ్ములు కి వెనక గా పెద్ది రెడ్డి ఉండటం, అమ్ములు పిర్రల కి పెద్ది రెడ్డి మొల బలంగా తగలడం, జరిగింది. సామాన్లు కొనడం అయిపోయాకా, పెద్ది రెడ్డి అమ్ములుతో ఏదన్నా మంచి వొటెల్ లో తినేసి ఇంటి కి వెళ్లాం అంటే, ముగ్గురూ మంచి వొటెల్ లో అన్నం తినేసి సామానులు తీసుకుని ఆటో ఎక్కారు. బస్సులో అయితే వీలు గా ఉండదని పెద్ది రెడ్డి అంటే అమ్ములు కూడా సరే అంది.
అలా ముగ్గురూ ఆటో లో కూర్చున్నారు, ముందు గా పెద్ది రెడ్డి తరువాత ఓబుల్ రెడ్డి, ఇటు చివర గా అమ్ములూ కూర్చున్నారు. సామానుల తో ఆటో కొద్దిగా ఇరుకు గా ఉండటం తో పెద్ది రెడ్డి తన చేతి ని తీసి, ఓబుల్ రెడ్డి మెడ వెనక గా వేసి కూర్చున్నాడు. అలా కూర్చోడం తో పెద్ది రెడ్డి చెయ్యి అమ్ములు మెడ కి తగలడం, ఒక్కో సారి పెద్ది రెడ్డి తన చేతి ని అమ్ములు మెడ మీద వేసి పట్టు కోవడం కూడా జరిగింది. కొట్టు పనులు పెద్ది రెడ్డి దగ్గర ఉండి చేయించాడు. వీధి గది కి ఉన్న జాగాని రెండు గా చేసి, కొట్టు కి కావలసిన హంగులు అన్నీ

చేసారు. ముందుకి ఎళ్ షేపు లో ఒక అల మారా, లోపల రెండు అల మారాలూ, కూట్టులోకి రావడానికి దారి, ఇలా అన్నీ పెద్ది రెడ్డి దగ్గర ఉండి చేయించి, అనుకున్న టైము కి ఊల్లో తెలిసిన వాళ్లని పిలచి అమ్ములు చేత కొట్టు ప్రారంబించాడు.
కొట్టులో చిల్లర తిళ్లు లాంటి వి, చుట్టా, బీడి, సిగరెట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో బాగానే ఉండచ్చు అని అమ్ములు అను కుంది. మొదటి రోజు తెలె సిన వాళ్లు అంతా రావడం తో చాలా హడావిడి గా ఉండటం, అస్సలు టైము తెలీకుండా పోయింది. మధ్యాహ్నం పెద్ది రెడ్డి కూడా అక్కడే భోజనం చేసి పని ఉందని సాయంత్రం వస్తా అమ్ములూ మంచి పార్టీ ఇవ్వాలి అని నవ్వుతూ చెప్పి వెళ్లి పోయాడు.
సాయంత్రం 6-00 గంటలు అవుతూ ఉండగా పెద్ది రెడ్డి చేతి లో పెద్ద పేకెట్ తో వచ్చా డు.
అమ్ములూ ఎలా ఉంది కొట్టు, ఊ నీతో మాటాడటం ఇంక కష్టమే అన్నాడు.

అమ్ములు నవ్వుతూ, ఏంటి అట్టా అంటావ్, ఇది అంతా నీదే కదా, నువ్వు చెప్పబట్టే కదా నేనూ ఒప్పుకున్నా అంది.
మీ ఆయన ఇంట్లో లేడా అంటే, లేడు ఇప్పుడే అలా ఊల్లో కి వెళ్లాడు అంది.
మరి నాకు పార్టీ ఇవ్వాలి అన్నాడు నవ్వుతూ.
అమ్ములు కూడా నవ్వుతూ, ఇస్తాలే ఏమి కావాలి. మందు మా ఆయన వచ్చేకా తీసుకు రమ్మంటాలే అంది.
మందు పార్టీ కాదు నేను అడిగింది, అది రోజూ మేము చేసుకునేదే కదా అన్నాడు పెద్ది రెడ్డి .
మరి ఇంకేంటి కావలి అంది అమ్ములు నవ్వుతూ.
ఏమో నువ్వు ఇవ్వాలి మంచి పార్టీ అన్నాడు.
సరే లే నేనే ఇస్తా, కోడి కూరా, చేపల పులుసూ, చేసి మంచి పార్టీ ఇస్తాలే అంది.

ఇలా ఇద్దరూ నవ్వు కుంటూ మాటాడు కుంటూ ఉండగా మొగుడు వచ్చాడు. పెద్ది రెడ్డిని చూసి ఎంత సేపు అయ్యింది నువ్వు వచ్చి అంటూ లోపల కి వెళ్లి మొహం కడుక్కు వచ్చి, అమ్ములూ టీ ఇచ్చేవా అన్నాదు.
పెద్ది రెడ్డి ఇపుడ్ అవి అన్ని ఎందుకు గాని, అమ్ములు కొట్టు పెట్టిన ఈ సందర్భం లో మంచి పార్టీ చేసుకుందాం, నడు అని తన చేతి లో ఉన్న పేకెట్ లోంచి మందు సీసా తీసి, అమ్ములూ ఇందులో కూదిగా మాంసం ఉంది కూర చెయ్యి అని చెప్పి, అమ్ములు ని లోపల కి పంపేసి ఇద్దరూ, కొట్టు ఎలా ఉండాలి, ఇంకా కొట్టులో ఏమి పెట్టలే అని మాటాడు కుంటూ కూర్చున్నారు.
పెద్ది రెడ్డి లోపలకి వెళ్లి కూర తొందరగా చెయ్య మని, కూర అయ్యా కా, పిలవ మని అమ్ములు కి చెప్పి, వచ్చి ఓబుల్ రెడ్డి తో మాటల్లో పడ్డాడు . అలా ఒక గంట గడిచి పోయింది. లోపల నుంచి అమ్ములు కూర అయ్యింది అని పిలుస్తే ఇద్దరూ లోపల కి వెళ్లి మందు మొదలెట్టారు. అమ్ములు వాళ్ల కి కోడి కూర ఇచ్చి, తను వెళ్లి చక్కగా స్నానం చేసి మంచి సిల్క్ చీర కట్టుకుని, వెళ్లి వాళ్ల తో బాతాఖాని మొదలెట్టింది.

పెద్ది రెడ్డి అమ్ములు తో మాటాడు తూ అమ్ములూ ఈ రోజు ఎంత అమ్మేవో లెక్క చూసుకున్నావా, రోజూ అమ్మింది విడి గా పెట్టుకుని, సరుకులకి అందులోంచే తీసి ఖర్చు పెట్టు కుంటా ఉండు. సరుకులు వారం కి ఒక సారి టౌన్ కి వెళ్లి తెచ్చుకో అంటూ చెప్తూ, తను మందు తక్కువే తాగి, మొత్తం మందు ఓబుల్ రెడ్డి చేత తాగించేసాడు.
ఓబుల్ రెడ్డి రోజూ కన్నా బాగా ఎక్కువ తాగటం తో మత్తులో ఏదో మాట్లాడుతూ, పెద్ది రెడ్డి దేముడు లాంటోడు, పెద్ది రెడ్డి వళ్లే ఈ కొట్టు అన్నీ వచ్చాయి. అమ్ములూ పెద్ది రెడ్డి సానా మంచోడు అంటూ ఇలా ఏదేదో వాగుతూ, మత్తు గా పడుకుండి పోయాడు.
పెద్ది రెడ్డి, అమ్ములూ ఇద్ద రూ, ఏదో మాటాడు కుంటూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి నవ్వుతూ, అమ్ములూ మరి నీ పార్టీ ఎప్పుడు ఇస్తావ్ అన్నాడు, అమ్ములు గుండెల కేసి సూటి గా చూస్తూ.
అమ్ములు కూడా నవ్వుతూ, నీకు ఏమి పార్టీ కావాలో నాకేంటి తెలుసు, నువ్వే అడుగు అంది.

అడగ నా, మరి అడిగితే, కోప్పడ కూడదు. తిట్ట కూడదు అన్నాడు.
అడుగు, ఎందుకు తిడతా, పార్టీ యే కదా ఇస్తా లే అంది.
ప్రక్కనే తాగిన మత్తులో ఒళ్లు తెలీకుండా పడుకున్నా తన మొగుడు కదులుతూ, ఏదో మాటాడుతూ ఉంటే, పెద్ది రెద్దీ, అతన్ని లేపి మంచం మీద పడుకో పెడదాం అంది.
సరే అంటూ ఇద్ద రూ లేచి, ఓబుల్ రెడ్డి ని లేపడాని కి ఒం గుంటే, అమ్ములు పైట కొద్ది గా ప్రక్కకి జారడ్స్ తో, పెద్ది రెడ్డి సూటి గా అమ్ములు సళ్ల కేసి చూస్తూ ఓబుల్ రెడ్డి ని నించో పెట్టి, అతని కి చెరో ప్రక్కనా ఇద్దరూ నడుస్తూ, ఓబుల్ రెడ్డిని నడిపించుకుంటూ వెళ్తుంటే, ఓబుల్ రెడ్డి భళ్లు మని వాంతి చేసుకోవడం, ఇద్దరూ అలా ఓబుల్ రెడ్డి ని నిలబెట్టడం జరిగింది.
ఓబుల్ రెడ్డి కక్కు తూ ఉంటే అది చెదిరి, పెద్ది రెడ్డి మీదా, అమ్ములు మీద పడటం తో, ఛీ, ఛీ, అంటూ అమ్ములు చిరాకు గా, ఈడి ని అలా మంచం మీద కూర్చో పెడదాం

అని, ప్రక్కగా నడిపించు కుంటూ వెళ్లి, మొగున్ని మంచం మీద కూర్చో పెట్టి , అయ్యో పెద్ది రెడ్డి నీ బట్టల నిండా కక్కేడు. ముందు నువ్వు బాత్ రూం కి వెళ్లి కడుక్కురా, నేను ఇతన్ని పట్టుకుంటా అంది.
పెద్ది రెడ్డి పేంట్ , అమ్ములు చీర మర కలూ చాలా పడ్డాయి. ఆ
మీదా ఆ కక్కు
పెద్ది రెడ్డి అన్నాడు అమ్ములూ, నేను ఈడిని పట్టు కుంటా గాని, ముందు నువ్వు ఆ చీర విప్పి పక్కన పడేసి,
అప్పుడు ఈడి పని చూడు, నీ చీర అంతా పాడు చేసాడు, చాలా అసయ్యం గా ఉంది అన్నాడు.
ఇంకా ఉంది.