ప్రౌఢ 26

అందుకే వాడు ఎలా చెయ్య మంటే అలా చేస్తూ వచ్చాను… ఇదంతా ఒక ఎత్తు… పొత్తి కడుపు కింద వాడు చేసిన పని ఇక చూసుకో తల్లీ!…
వాడు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నడుము నుంచి మొదలు పెట్టి నా సీటును కొలుస్తూ… టేపుని కరెక్టు గా నా పూబిళ్ళ మీద కు తెచ్చి వేలిని పూబిళ్ళ మీద వుంచి అక్కడ వత్తుతూ కొలతలు తీసుకుంటుంటే… నా సామి రంగా…. ఇక నువ్వే ఊహించు కో మరి… నాకు అక్కడే ఎక్కడ కారి పోతుందో అని భయ మేసింది.
ఇక అక్కడ వేలి కి తడి తగిలిందంటే అమ్మో వాడి ముఖము ఎలా చూసేది. అందుకే వళ్ళంతా బిగుసు కొనేలా చేసి నాలో ఉన్న కోరి కలను అదిమి పట్టే సాను మరి,
అప్పటి నా భాధ నీకేం చెప్ప మంటావే సుఖా..
సరే మోకాళ్ళ దాకా చుట్టు కొలత తీసి… వాడు ఒక్క సారి నా పాంటి వైపు చిరునవ్వుతో చూసాడు.
నాకు షాక్ తిన్నట్లయింది…

కొంపదీసి నాకు తెలియకుండానే తడి మర క ఏమన్నా అయిందా అని.
“మేడం మీరు ఎప్పుడూ ఇలాంటి పాంటే లనే వాడతారా… లేక రాత్రి పడుకునే ముందు ఏమన్న స్పెషల్ వి వాడతారా..”, అని నేను సమాధానము చెప్పేలోగానే… మళ్ళీ వాడు కలుగచేసుకొని.. “మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇలా అడుతున్నానంటే… ఎప్పుడూ మీ ఫ్రెండ్ నాదగ్గర ఇలాటి
డ్రెస్ క్లాత్ తోనే పాంటీలు కూడా కుట్టించు కుంటూ ఉంటుంది.. చూపిస్తానుండండి…”, అంటూ వాడు బయటి కి వెళ్ళాడు.
నాకు ఒక పక్క త్వరగా వెళ్లామని ఉంది. కానీ మళ్ళీ వీడు పాంటీ అని చెప్పి అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామనే ఆత ము కలి పించాడు. దాని కి తోడు పాంటీ ఇలా మా మూలు టైలర్ షాప్ లో కుట్టడము ఎప్పుడూ వినలేదు.
ఎప్పుడూ రెడీ మేడ్ వే కొంటుంటాను కదా… ఈ దొంగ ముండ వీడి దగ్గర అన్ని బెడూం డ్రెస్ లే కుట్టించుకుంటుందే… కొంపదీసి వీడితో దుకాణం

పెట్టిందా. ఇంతకూ ఆ పాంటీ ఎలా వుంటుందో చూద్దా మనుకునేలోపల, వాడు ఆ పాంటీ ని తెచ్చాడు.
అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది… వాడు ఎంత పని మంతుడో అని.
అది ఒక చిన్న గుడ్డ పీలి కలాగా ఉంది. ముక్కోణపు ఆకార ములో… మిగతాదంతా లే సులతో ఉన్న ఎలాస్టిక్ తాళ్ళు. ఆ ఆ కోణ ములో కనిపించీ కనిపించని గులాబి పూవు ఎంబ్రాయిడరి వర్క్ కనిపిస్తుంది… చూడ్డాని కి ఎంత అంద ము గా ఉందంటే.. దాన్ని వేసు కోవద ము కన్నా షో పీసుగా పెడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది.
దాన్ని పట్టు కొని అలా చూస్తూ ఉండి పోయాను.
“బాగుందా మేడం…”, అన్న పిలుపుకి ఈ లోక ములోకి వచ్చి, “చాలా బాగుంది బాబూ.. నా ఫ్రెండు ఇలాటి వి కూడా వేసుకుంటుందా..”
“ఏమోనండి.. తను అలా కుట్టించు కోవాలనుంది అని చెప్పింది.. డ్రెస్ ఎలాగూ కుడుతున్నా కదా… ఇది కూడా కుడదా మని ట్రై చేసాను. ఇదే మొదటి సారి పాంటీలు

కుట్టడ ము… నిన్న తను వేసుకొని చూసింది. కొద్ది గా ఆల్టర్ చేయాల్సి వచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చిందంటే చెప్పండి.. డ్రెస్ తో పాటు కుట్టించి ఇస్తాను. ఎంబ్రాయిడరి పని కొద్ది గా టైం తీసుకుంటుందంతే..” అన్నాడు వాడు.
“నాకు కూడా కుట్టు గాని.. కొలతల కు అది వేసుకొమని మాత్రం చెప్పొద్దు… అబ్బా! నాకు సిగ్గేస్తుంది…” అన్నను నేను దానీ కూడా కుట్టించుకుని వేసుకోవాలని ఆశతో,
“మీరు వేసు కోవద్దు మేడం.. ఇలాగే కొలతలు తీసుకుంటాను..”, అనటంతో… హమ్మయ్య అనుకొని… “సరే బాబూ త్వరగా కొలతలు తీసుకో..” అని అలాగే నిలబడ్డాను.
అందులో నాకు పాంటీ కి ఎలా కొలతలు తీసుకుంటారో కూడా మదిలో మెదల్లేదు మరి.
వాడు మళ్ళీ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని… డ్రెస్ లోనుంచి నా పాంటీ వైపుకు చూస్తూ… “మీరు ఇలాగే పాంటీ కడతారా… లేక ఇంకా కిందికి కట్టు కుంటూ ఉంటారా” అంటూ డ్రెస్ మీద నుంచే పాంటి ని కొద్ది గా కింద కు జరిపాడు.

నేను నిలబడి ఉన్నా కదా… నాకు వాడు పాంటీ ని ఎంత కిందికి జరిపింది తెలియట ము లేదు.

అందుకే వాడిని.. “బాబూ అద్ద ము ముందుకు రా… నాకు తెలుస్తుంది..”, అని అద్ద ము ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాను.
వాడు నా ఎదురుగా కుర్చోకుండా… అద్ద ములో నాకు పాంటీ బాగ కనపడేలాగ కొద్ది గా సైడులో కూర్చుని… “మీకు పాంటీ డెస్ లో నుంచి సరిగ్గా కనపడుతున్నట్టు లేదు… ఒక పని చేయండి… డ్రెస్ ను పైకి లాక్కోండి. “, అంటూ నేను కిందకు చూసే లోపలనే తను నా డ్రెస్ పైకి లాగి నా చేతుల కు ఇచ్చాడు.
నాకు బాగా కోపము వచ్చింది. కానీ.. వాడి మాటల్లో ఏముందో గాని… వాడి కి దాసోహ మన్నట్లు సరే అని ఆ డ్రెస్సును చేత్తో పట్టు కొని అద్ద ములో చూస్తే ఇంకేముంది… పొత్తి కడుపు కింద నుంచి నా వళ్ళంతా కనపడుతుంది…
భలే సిగ్గేసింది నాకు. డ్రెస్సును కిందకు వదిలేద్దామనుకున్నా గాని… సరే ఇక ఎలాగూ

లేపాను కదా… అందులో దీనికి ఎన్నికొలతలు ఉంటాయిలే అను కొని, అసహన ముగా వాడిని చూసాను.
వాడు నా అసహనాన్ని పసిగట్టి కూడా… నా ముఖం వంక చూడ కుండా ఆ పాంటీ వైపు చూస్తూ… ‘చెప్పండి మేడం… ఇక్కడే నా… ఇంకా కిందికి బాగుంటుందా…”, అని పాంటీ ని ఇంకా కింద కు జరిపాడు.
వాడి వేళ్ళు నా పూరెమ్మల మీద తగులుతున్నాయి…
“ఎక్కడ కడితే ఏముందయ్యా బాబూ… మరీ… పాంటీ క్కూడా అలా చెపుతావు”, అని జవాబి చ్చాను.
“అలా కాదు మేడం. నాకూ ఈ సంగతి తెలియదు. మీ ఫ్రెండే ఈ విషయములో నన్ను ఆల్టర్ చేయ మన్నది. తనకు పొత్తి కడుపు కింద ఎంత ఎక్కువ కనిపిస్తే అంత బాగుంటుందని చెప్పింది. అందుకే ఆవిడ ఈ లెవెల్లో కుట్ట మన్నది ” అంటూ… పాంటీ ఇం కా కింద కు లాగాడు.
ఒక్కసారి నా ఆతులు బయట పడ్డాయి. నీకు తెలుసు కదా ఆతులు గొరుక్కోవటాని కి ఎంత బద్ద క మో.

Continue..