ప్రౌఢ 8

నా పూకంతా బాగా తడిదేరి నా ఆతులు మీద కు చెమ్మచే రుతుంది. ఇప్పుడు నా పూకు మీద ఏ చెయ్యయినా పడితే నేనెంత దూరం వెళతానో నాకే అర్ధం కావటం లేదు.
రవి నా బలసిన తోడల మీద చేతులు వేసి నా తొడలను విడదీస్తున్నాడు. బాగా కొవ్వు పట్టి ఉన్న తొడలు బూరగ దూదితో కుట్టి నట్లు గా మెత్తగా ఉన్నాయే మో వాటిని గట్టి గా వత్తుతూ నా తొడల చీలికలోకి తన రెండు అరచేతులను పోనిచ్చి బలం గా వాటిని ఎడం చేశాడు.
ఇంత కష్టపడ్డాడు కాని నన్ను మాత్రం అడగలేదు తొడలు ఎడం చెయ్య మని. నాకై నేను ఎడం చేస్తే నా తొడలు పిసికే అవకాశం తనకు ఉండదు కదా. తేర గా వచ్చిన అవకాశం ఎందుకు కోల్పోతాడు వాడు.
” మేడం 10 నిమిషాల్లో మీ దిమ్మ మొత్తాన్ని అద్దంలా తయారు చేస్తాను చూడండి.”
రవి కి అర్ధమైనట్లుంది నాలో వేడి మొదలైందని. అందుకే మధ్య మధ్య లో బూతులు వాడటం మొదలు పెట్టాడు.
ఎందుకు అర్ధ మవ్వదూ… వాడు ఇంకా నీళ్ళతో తడపకుండానే నా పూకు లో మొదలైన చెమ్మ నా పొలాన్ని తడిపేసిందాయే.

“అలాగే కానివ్వరా త్వర గా… కబుర్లు ఆపి పని చూడు….. నేను వెళ్ళాలి ” అన్నాను నేను.
“అలాగే …. మీ బాడీ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసి మరీ పంపుతా……. ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఇంటి కి..” అంటూ నా దిమ్మ పై నీళ్ళు కుమ్మరించాడు.
“మేడం మీరు మీ పంగ బాగా వెడల్పు చేయండి. అప్పుడే మూల మూలలా నేను శుభ్రం చెయ్య గలను” అనాడు రవి.
నేను నా తొడలు బాగా వెడల్పు చేశాను. పంగ బాగా జాపే సరికి నా పూకు పెదాలు విచ్చుకుని ఆతుల మధ్యలో చీలిక కనిపించింది.
అప్పుడే ఎవరో లోపలకు వస్తున్న అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది. ఇంకె వడు వస్తాడు ఆ సురేష్ గాడు తప్ప…
నా ఊహ నిజమే వచ్చింది వాడే. లోపలికి వచ్చి రవి పక్కన నిలబడి తను చేసేది చూస్తున్నాడు.
రవి కాసేపు నా ఆతులను నీళ్ళల్లో నాననిచ్చి తరువాత, పైన షేవింగ్ క్రీం వేశాడు. తరువాత బ్రష్ పెట్టి నా దిమ్మ మొత్తం

తెగ రుద్దేశాడు. నా తొడల కు దిమ్మకు మధ్య ఉన్న గాప్ లో బష్ చివర్లు తగులుతుంటే నాకు చక్కలిగిలి అని పించింది.
ఆ బ్రష్ నా చీకటి ప్రదేశాన్ని అలా తడిమేస్తుంటే నా లో కామం పురివిప్పుతుంది.
ముందు నా దిమ్మ మొత్తాన్ని గొరగటం మొదలుపెట్టాడు. ఇంతకు ముందులా సులభంగా తెగటం లేదు. అసలే చిట్టడి విలా పెరిగిన ఆతులాయే….. దిమ్మలో బాగా పాతు కు పోయి ఉన్నాయి.
తను గొరు గుతుంటే పరపర మని సౌండ్ వస్తుంది. మధ్య మధ్య లో నా కు తెలియ కుండానే నా రెండు తొడలను దగ్గరకు తీసుకు వస్తున్నాను. అలా వచ్చినప్పుడల్లా రవికి ఆతులు గొర గటాని కి బాగా ఇబ్బంది అని అనిపిస్తున్నట్లు ఉంది అనుకుంటా సురేష్ ని దగ్గరకు పిలిచాడు.
మళ్ళీ వీడితో అవసరం ఏమిటా అనుకున్నా.
” మేడం తొడల మధ్యలో గొరుగుతుంటే చక్కల గిలి అని పిస్తుందే మో మధ్య మధ్య లో తొడల ను దగ్గరగా తీసుకు వస్తున్నారు. నువ్వు మేడం తొడల మధ్యలో కూర్చుని తొడల ను ఎడంగా జరిపి గట్టి గా పట్టు కో” అన్నాడు సురేష్ తో రవి.

తెగ రుద్దేశాడు. నా తొడల కు దిమ్మకు మధ్య ఉన్న గాప్ లో బష్ చివర్లు తగులుతుంటే నాకు చక్కలిగిలి అని పించింది.
ఆ బ్రష్ నా చీకటి ప్రదేశాన్ని అలా తడిమేస్తుంటే నా లో కామం పురివిప్పుతుంది.
ముందు నా దిమ్మ మొత్తాన్ని గొరగటం మొదలుపెట్టాడు. ఇంతకు ముందులా సులభంగా తెగటం లేదు. అసలే చిట్టడి విలా పెరిగిన ఆతులాయే….. దిమ్మలో బాగా పాతు కు పోయి ఉన్నాయి.
తను గొరు గుతుంటే పరపర మని సౌండ్ వస్తుంది. మధ్య మధ్య లో నా కు తెలియ కుండానే నా రెండు తొడలను దగ్గరకు తీసుకు వస్తున్నాను. అలా వచ్చినప్పుడల్లా రవికి ఆతులు గొర గటాని కి బాగా ఇబ్బంది అని అనిపిస్తున్నట్లు ఉంది అనుకుంటా సురేష్ ని దగ్గరకు పిలిచాడు.
మళ్ళీ వీడితో అవసరం ఏమిటా అనుకున్నా.
” మేడం తొడల మధ్యలో గొరుగుతుంటే చక్కల గిలి అని పిస్తుందే మో మధ్య మధ్య లో తొడల ను దగ్గరగా తీసుకు వస్తున్నారు. నువ్వు మేడం తొడల మధ్యలో కూర్చుని తొడల ను ఎడంగా జరిపి గట్టి గా పట్టు కో” అన్నాడు సురేష్ తో రవి.

రవి నెమ్మదిగా తన గొరుగుడు కార్య క్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. నా పూ పెదాల పక్కన తప్ప మిగిలిన భాగ మంతా దాదాపు పూర్తి అయ్యింది.
“ఇక్కడ పూకు చుట్టూ తప్ప మిగిలిన భాగ మంతా క్లీన్ షేవ్ అయ్యింది. పూకు చుట్టూ మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తా. మీ గుద్ద కన్నం చుట్టూ కొన్ని వెంటు కలు ఉండి ఉంటాయి కదా. ముందు అవి గొరిగే సి మళ్ళీ పూకు పని చూస్తా.” అన్నాడు రవి.
“నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో” అన్నాను నేను తన పనులతో నాకు సంబంధం లేనట్లు గా.
” మరి మీ తొడలు ఇంకా చాపండి. మీ గుద్ద దాకా షేవ్ చెయ్యాలంటే మీరు మీ తొడలు ఇంకా ఎడం చెయ్యాలి” అన్నాడు.
“ఇంకేం ఎడం చెయ్య మంటావురా మగడా. ఇప్పటికే మొత్తం పంగ పగలదీశాను. ఇక నా వల్ల కాదు. కుదిరినంత వరకు గొరు గు” అన్నాను.
“సరే అలాగే మీ ఆజ్ఞ” అంటూ నా తొడల మొదల కంటా బ్రష్ ని జొనిపి క్రీం ని రాశాడు.

తరువాత కుదిరినంత వరకూ మొత్తం గొరిగే శాడు.
ఇక గుద్ద కన్నం చుట్టూ కొన్ని వెంట్రుకలు తన కు అందటం లేదు.
ఇక ఇలా కుదరదనుకున్నాడో ఏమో సురేష్ ని పిలిచి “సురేష్ మేడం ని బోర్లా తిప్పి పడుకో బెట్టి నువ్వు తన తొడల మధ్యన కూర్చుని పిర్రలను పట్టుకుని గుద్ద పూర్తిగా విశాలం గా కనపడేలా బాగా ఎడం గా పగలదీయి.” అన్నాడు.
సురేష్ నా తొడల మధ్య నుండి పైకి లేచి నన్ను బోర్లా తిప్పి నా ఇత్తడి బిందెల్లంటి పిర్రల సందుల్లో తన చేతులు పెట్టి బాగా ఎడం చేస్తూ మరలా నా తొడల సందుల్లో కూర్చున్నాడు.
ఇప్పుడు నా గుద్ద దగ్గర బాగా విశాలం గా ఉండి రవి షేవ్ చెయ్యటాని కి అనుకూలం గా ఉంది.
రవి బ్రష్ తో అక్కడ క్రీం రాసి ఉన్న నాలుగు వెంట్రుకలను గీకేసాడు.
ఇక పూ పెదాల చుట్టూ ఉన్న వెంటు కలు మాత్ర మే మిగి లాయి.