Panimanishi meri to naa dengulata 1

డిగ్రీ మావూరిలోనే పూర్ర్తి అయింది. ఎం ఎ కోసరం మావాళ్ళు ఒంగొల్ పంపించారు. కాలేజిలో ఈజీగానే సీట్ దొరికింది. కాలేజీకి కొంచెందూరమైనా ఎక్కువగా రద్దీలేని చోట వన్ రూం సెట్ రీజనబల్ రెంట్ లోనే దొరికింది. ఒక చిన్న వంటగది, బెడ్ రూం. చదువుకోటానికి వీలుగా ఒక మీడియంసైజ్ గది. నాకువంట వచ్చుగనక హోటల్తిండి నచ్చదు.అందుకని నేనేవండుదామని కావలసిన సామానూన్నీ తెచ్చుకున్నాను.

నా సామానుతో షిఫ్ట్ ఐన రెండోరోజే పనికోసరం ఒక మనిషివచ్చింది. సుమారు నలభై ఉంటాఇ. మీడియం బిల్ట్. చామనచాయ కాని చూడముచ్చటగా ఉంది. పెద్ద కళ్ళు. కష్టపడి పనిచేసుకునే తత్వంకాబట్టి నడుముదగ్గర ఏమాత్రం ఎక్స్ట్రా కండలేదు. ఇక పైనాకిందా ఓ మోస్తర వొంపులున్నాఇ. ఈల్లుచిమ్మి తుడవాలి, అంట్లుతోమాలి, నా బట్టలుకూడ ఉతకి ఆరెయ్యాలి అన్నను. సరే ఎంతజీతం కావాలి అని అడిగేను.

సార్ అసలే అన్నీకాలిపోతున్నాయి అని మొదలుపెట్టి ఇంత ఇమ్మని అడిగింది. తను మొదట్లోనే నేనుబేరం చెసతానని అనుకోని ఓవంద ఎక్కువడిగింది. నేను ఒక్కనిమిషం ఆలోచించి సరే ఎప్పటినించి వస్తావు అని అడిగాను. బాబు, మీరు ఒకె అంటే ఇప్పుడే మొదలుపెడతాను, మొదలు చిమ్మనా లేక గిన్నెలేమైనా ఉన్నయ్యా? అని అడిగింది. ముందర చిమ్మి తుడిచై తర్వాత బట్టలపని చూచి వెళ్ళు. రెపటినించి గిన్నెలు కడగచ్చులే అన్నాను.
చకకచకా అన్నిపనులూచేసి, పొద్దున ఎన్నింటికె రావాలి బాబూ అని అడిగింది. పొద్దున ఏడుకల్లావచ్చై నేను కాలేజీకికూడా వెళ్ళాలి అన్నాను. సరేఅని వెళ్ళిపోయింది.
మరునాడు పొద్దున్నె ఏడుకొట్టకుండానే తలుపు కొట్టింది. నాకు పొట్టినిక్కర్ వేసుకొని పడుకునే అలవాటు. సరే లేచి తువ్వాలు చుట్టుకొనె వెళ్ళి తలుపుతీశాను. తను ఎటూచూడకుండా లోపలికి వెళ్ళి తనపని చేసుకుని
నేవెళ్తునా బాబు తలుపేసుకో అని వెళ్ళిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఇలానేజరిగిపోతుంది. ఒకరోజు నేను రాత్రి బాగ లేట్గా చదువుకొని పడుకున్నాను. మేరి, ఓహొ ఇంతవరకు ఆమనిషిపేరుచెప్పలేదుకదూ? తనపేరు మేరి. మేరి వచ్చి తలుపుకొడితే నాకు మెళుకువరాలేదు. మళ్ళీమళ్ళి రెండుసార్లు గట్టిగా కొట్టింది. అప్పుడు సడెంగా మెళుకువవ్చి తలుపుతీసాను. ఈహడావుడిలో తువ్వాలు చుట్టుకోటం మర్చిపోయాను. అందరికీ పొద్దున్న లేచినట్లు నాకు కూడా అప్పుడు బాగ లేచిఉంది. తలుపు గడియతీసి అక్కడె నుంచున్నాను. మేరీ లోపలికి నన్ను తోసుకుంటూ వచ్చింది. అప్పుడు నా నిక్కర్లో లేచిన సుల్లకాయ మేరీచేతికి బాగ తగిలింది. నేనుఒక్కసారి గాబరా పడ్డాను కాని మేరి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ లోపలికి పోయింది. తర్వాత్ చిమ్మటానికి వచ్చినప్పుడు “సారీమేరీ” అన్నాను. మేరి నవ్వుతూ సారీ ఎందుకుబాబు, అలాలేవడం సహజమేకదా అంది. అప్పటినుంచీ నాలో వేరేఆలోచనలు రావటం మొదలైనై. నా ద్రుష్టి మేరీ వంపులమీద పడటం మొదలైంది. మేరీవంగి చిమ్ముతున్నా, నేల తుడుస్తున్నా నా చూపులన్ని తనమీదనే ఉండెవి. మేరి అంత అమాయకురాలేమీకాదు. నా చూపులను నా కళ్ళలో ఉన్న ఆశను గమనిస్తూనేఉంది. నా చూపులను తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లే అనిపించింది.

ఒకరోజు తలుపుతీసి నేనుమళ్ళీ మంచమ్మీద పదుకున్నా.కొంచెం కల్తనిద్రపట్టింది. ఆనిద్రలో బట్టలు ఉతుకుతూ మేరికనిపించింది. నా బట్టలు ఉతుకుటుంటె వంటిమీద పడ్డ నీటితొ దాని రెవిక కొంచెంతడిచినట్లుగా కనిపించింది. ఆతడిరెవికలోనించి మేరి ఒక సన్ను, నిక్కబొదుచుకున్న ముచ్చిక కనిపించినై. దానితొ నాసుల్లకాయ నిగడతన్నుకొని నిక్కర్ కాస్తా ఉబ్బి టెంటులతయారైంది. సరే ఈలోపల మేరీనిజంగానే
నాగదిలోకి తుడవటానికి వచ్చి నా గుడారాన్నిచూచి నిలబడిపోయింది. నేను “ఏంటి మెరీ బట్టలు ఉతకటం అప్పుడే ఐపోయిందా? అనీడుగుతూ ఒక చేత్తోనా సుల్లిని అదిమిపెట్టుకోవటం మేరీకంటబడింది.
అదేంటిబాబు..నేనుఇంకా బట్టలు ఉతకటం మొదలుపెట్టలేదు అని ఒక విధంగా చిరునవ్వు నవ్వింది.
నేను “అబధాలు చెప్పవాక నిన్ను ఇప్పుడే నిన్ను తడిసిన బట్టాలలోచూచాను అన్నను.
“ఓహో అదా సంగతి, అర్ధమైంది”
‘అదికాదు నీకేమర్ధమైంది?
‘మీగుడారం ఏందుకులేచిందొ అర్ధమైంది!
నేను వెంటనేలేచి మేరీ చెయ్యి పట్టుకొని మంచం మీద కూర్చొపెట్టాను.
ఏంటిబాబు ఏమైంది?
నాకు ఏమైందోనీకు తెలుసు. రోజూ నీదొంగ చూపులు చూస్తున్నాను.

ఛీపో బాబు నేనలాంటిదానిని కాదు
నువ్వలాంటిదానివని నేనెప్పుడన్నాను? కాని నువ్వు నాకు నచ్చావు. కొంచెం సేపు నాతోగడప రాదా? అంటూ మేరి బుజం మీద ఒక చెయ్యి వేసి రెందోచేతితొ నామీదికి లాక్కున్నాను.
మేరీ ఎక్కువ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు కాని
బాబు మీరు పెద్దింటోళ్ళు. ఏమిచేసినా చెల్లుతుంది. అదీగాక నాకంటే చిన్నవారు కదా?
ఎంజొయ్ చెయటానికి పెద్దచిన్న ఏమీఉండకూడదు మేరీ అంటూ ఇంకొంచెం గట్టిగా కావిలించుకున్నాను. మేరి నెమ్మదిగా విదిపించుకొని నేనిప్పుడు ఇంకారెండిళ్ళు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టైంలేదు అన్నది. ఐతే ఇవ్వాళ శనివారంకదా నాకు క్లాస్సులు కూడలేవు. నీపనిచేసుకొని స్నానంచేసి వచ్చై. నీకుకూడా నేనిక్కడే వంటచేసి పెడతాను. ఇద్దరం కలిసి తిందాము అన్నాను.
కాని నా కూతురు కాలేజినించి నాలుగు గంటలకు వస్తుంది అన్నది. ఐతే నీవుఇంకా తొందరగా వచై, నీకూతురు వచ్చేలోపల వెళ్ళిపోదువుగాని. నీకూతురుకోసరంకూడా నేనే ఎగ్గు కూర చేస్తాను..నువ్వు ఇంటికివెళ్ళి వేడి వేదిగా అన్నంవండి పెట్టు అన్నది.
మేరి మెత్తబడిందిగాని, “ఏమో ఎప్పుడు ఇలాంటి పనిచెయ్యలేదు బాబు” అన్నది. మేరీ, నిజంచెప్పనా…నాకూ ఇదే మొదటిసారి. నేనింతవరకూ ఏఅమ్మయినీ దెంగలేదు. నీవేనాకు ఎలా దెంగాలో చెప్పాలి!

“చీపోబాబూ నాకు సిగ్గేస్తుంది”
ఐతేనాకు దెంగటం నేర్పవా?
“అదికాదు” అని ఏమోచెప్పబోయింది. నేనువెంటనె మళ్ళి దగ్గరకులాక్కోని కౌగలించుకొని దాని నోటిమీద నోరుపెట్టి మాటరాకుండా నొక్కేశాను. నా నాలిక దాని నోట్లోకిటోసి గట్టిగా చీకేస్తున్నాను. మేరీ కరిగిపోవటం నాకు తెలిసిపోయింది. ఒకచేత్తొ మేరీ సన్నుమీద చేయివేసి గట్టిగా అదిమాను. ఆంతే అది పూర్తిగా కరిగిపోయి ముట్టీముట్టనట్లు నా సుల్లకాయ మీద చేయిపెట్టి నొక్కింది. నెమ్మదిగా వదిలించుకొని “బాబు నా మొగుడుపోయి దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిదేళ్ళైంది. ఈప్పటివరకూ ఏమగాడి చెయ్యి నామీద పడలేదు. అందుకని భయమేస్తుంది.
” నీకేమీ భయం లేదు. నేనునీకంటేచిన్నవాడినికదా?
అందుకని ఎవ్వరూ అనుమానించరు” సరే నీకు నీకూతురికీ నేనువంటచెసి
నీకోసరం ఎదురుచూస్తుంటాను అని, ఇంకొక ముద్దుపెట్టి వొదిలేసాను. మేరి పని చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఇక నా మనస్సు మనసులోలేదు సరికదూ వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కి పోయింది.
వెంటనె లెచి వంటగదిలోకి పరిగెత్తా. చకచకా ఐదుగుడ్ల క్కూర చీసి కుక్కర్లో బియ్యం పడేసి కుక్కర్ విజిల్ వచ్చేలోగా స్నానం చేసి తెల్ల లుంగీ ద్రాయర్ లేకుండా కట్టుకున్న.నా మొడ్డమటుకు ఏమాత్రం ఈజీఅవ్వలే. అల్లానే ఏదోఊహించుకుంటూ లేచిలేచి పడుతుంది. దగ్గరలోదుకాణానికివెళ్ళి ఒక్ పేకెట్ పెరుగు తెచ్చా. ఇకనాబాధ చెప్పతరంగా లేదు. ఏచిన్న్న అలికిడైనా మేరీవచ్చిందని తలుపుదగ్గరకి వెళ్ళటం నిరాశతో తిరిగి రావటం! గడియారం పన్నెండున్నర చూపించింది. నా సహనం తగ్గిపోతుంది.

ఒంటిగంటకు పదినిమిషాలు ఉన్నదనంగా తలుపుచప్పుదైంది. ఈకనా సంతోషన్ని ఎలా చెప్పలో తెలియటం లేదు. మేరీనే నెమ్మదిగా తలుపు గడియ పెట్టి వెనక్కి తిరిగింది. నేను ఒక్క క్షణం కూడా ఆగకుండా మేరీని గట్టిగా వెనకనిచి పట్టుకొన్నా. నా మొడ్డ మేరి పిర్రలను పొడిచేస్తున్నది.
“అబ్బ కొంచెం నెమ్మది బాబు. ఇంతావేసపడిపోతే పూర్తి ఆనందం రాదు”
“కానీ నేనాగలేకపోతున్నాను మేరీ నాకేదో ఐపోతున్నది” అన్నను.
“సరే గదిలోకి పద” అంటూ నా చెయ్యి పట్టుకొనె నదిపించుకుంటూ గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది. నేనాగలేక మేరీపమిట లాగేసా. చీర విప్పటానికి ట్రై చేస్తుంటే “అబ్బ ఉండు, ఇక్కడ పిన్నీసు ఉన్నది” అని పిన్నిసు తీసింది. ఈకనేను మేరీ చీర పట్ట్టుకొనె మొత్తం లాగేసాను. లంగా నాడా పట్టూకొని లాగాను. లంగా మొత్తం కుప్పగా కిందికి పడిపోయింది. నా కళ్ళు బైర్లుకమ్మాయి. అక్కడ నల్లని జుత్తు గుబురుగా ఉంది. మేరీ రెందుచేతులు తన పూకుమీద పెట్టి దాచేసుకుంది.నేను దాని సళ్ళను రెవికమీద నుంచే పిసికేస్తున్నను. “అబ్బా ఇంత తొందరైతే ఎలాబాబు?” అంటూ తన రెవికె హుక్కులు తీసి రెవిక విప్పేసింది. మంచి కమలా పళ్ళసైజులో ఉన్నై మేరీ సల్లు. ఒక చెయ్యి సన్నుమీద పెట్టి నొక్కుతూ రెండొ సన్నును నోట్లోపెట్టుకొని చీకుతున్నను. ఆంతవరకూ నాబట్టల మీద నాకు ధ్యాస పోలేదు. మేరినే ” బాబు, లుంగీ ఉంటే ఎలా దెంగుతావు? అన్నది. “అది విప్పటం నీపని” అంతూ నా నోటిని రెండొ సన్ను కి షిఫ్ట్ చేసాను. ఇక మేరీకి కూడ బాగ కైపెక్కిందనుకుంటాను. నా లుంగీని లాగిపారేసి నా లవడా వైపు చూస్తూ ఉందిపోయింది. “ఏమిటలా చూస్తున్నవు?” అన్నను.

అప్పటికి తేరుకొని, నీ మొడ్డ పెద్ద సైజేబాబు” అన్నది.అంటూనే చటుక్కున చతికిలబది నా మొడ్డని నోట్లోపెట్టుకుంది.నాలికతో చప్పరిస్తూ తలని ముందుకూవెనక్కూ ఊపుతుంది. “ఆబ్బా” అని నే మూలుగుతుంటే మేరీకె ఏదొ అనుమానం వచ్చి చీకటం ఆపి, మంచం మీదికి వెళ్ళి పడుకుంది. మేరీ రెండు కాళ్ళూ విదదీయబోతే సిగ్గునటిస్తూ కాళ్ళు దగ్గరకి చేసుకున్నది. నేను బలంగా కాళ్ళురెండు విడదీసి మేరీ పూకునే చూస్తూ ఉందిపోయా! నిజం చెప్పలంటె ఇంతకుముందెప్పుడు పూకుని చూదలేదు. “మేరీ, నీపూకెంత అందంగా ఉన్నదే” అన్నాను. “సరేగాని నీకు మొదటిసారిగదా? అందుకని ఎక్కువసేపు ఉండదు. ఇక పైకి రా” అని నా బుజాలమీద చేతులేసి దగ్గరకు లాక్కొని గట్టిగా కావలించుకుంది. దానికింత బలం ఉంటుందని నేను ఊహించలేదు. ఆ కావలింతకు దాని రెండుసళ్ళూ అప్పడాలలాగ అతుక్కుపోయినై!నేను విడిపించుకొని రెండు సల్లనూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చీకటం మొదలు పెట్టను. మేరీ తన చెయ్యి కిందకు పెట్టి నా మొడ్డని పిసుకుతూ తన పూకుమీద రుద్దుకుంటున్నది. నాకు కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతున్నై. “బాబు ఒక్కసారి గట్టిగా నీమొడ్డని తొయ్యకు. నెమ్మదిగా పెట్టు అని తన చేత్తోనే తన పూకు మీద పెట్టి పూకు లోపలికి దారి చూపించింది. అప్పటికే దాని పూకులో చాల తడిగా ఉంది. నా మొడ్డ కొంచెం లోపలికి పెట్టి తోసాను. మేరీ అబ్బా అంటూ పళ్ళు బిగించి నాపొట్టమీద చెయ్యి పెట్టి కొంచెం ఆపింది. నేను ఆగలేక ఆచేతిని జరిపి ఇంకా లోపలికి తోసాను. మేరీపూకులొవీడి వర్ననాతీతం. మేరి పళ్ళుబిగించి కళ్ళు తేలవేసి నాపిర్రలమీద రెండుచేతులేసి నామొడ్డని లోపలికిలాకుంటునది. ఇదే చాన్స్ అనుకొని నేను మొత్తం మోడ్డని అంచులదాక తోసేసాను. మేరి నన్ను మళ్ళీ తనమీదకు లాక్కొని నోటిలో నోరుపెట్టి ఒకటే చీకటం మొదలెట్టింది. నాకు తెలియకుండానే కుమ్ముడుమొదలుపెట్టాను. నాప్రమేయం లేకుండానె నానడుము ముందుకూవెనక్కు ఊగిపోతున్నది.

మేరిఫూకులొని కందరాలు ఒకసారి గట్టిపడి నా మొడ్డని లాక్ చేసినట్లు గట్టిగాబిగుసుకు పోతై మళ్ళీలూసె ఔతై! ఇకపూకులోపల తడైతే ఏదోజలపడ్లట్లు ఊరుతున్నై. ఆధారకి నా మొద్ద చాల లూస్ ఐంది. కొంచెం తుడుద్దామని బైతికితీస్తే మేరినా నడుముమీద చెయ్యెసి మళ్ళీ పూకులోపలికితోసుకుని దంచుబాబు దంచు అని గట్టిగా అన్నది. నాకు కూడఏదోఔతున్నట్లు అనిపించింది. మేరీసళ్ళమీద మళ్ళీ పడి చిన్నగా కొరుకుతూ నాలికతో చీకుతూ స్పీడ్గా మొడ్డ్
అని పూకులోకి తోయటం మొదలుపెట్టాను. మేరీమైకంలోకి పొతున్నట్లుగా ఇంకా ఇంకా అంటూపలవరించటం మొదలుపెట్టింది. నాకుకూడా ఏదొ కారిపోతున్నట్లు అనిపించింది. ఆబ్బ మేరీ ఎమిపూకేనీది అంటూ గట్టిగట్టిగా ఊపుతూ మేరీని అతుక్కుపోయాను. మేరీకూడ కాళ్ళు బిగదీసి నా నడుముమీద గట్టిగా బిగించి అమ్మా అమ్మా అంటూ చెమటలు కక్కింది. నాకు మొత్తం కారిపోయినా ఇంకా మేరీపూకులొకి తొయ్యటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నాలుగు ఊపులైనాక మేరీనా జుట్టులోకి వేళ్ళు పెట్టి “బాబు,ఇంతకుముందు ఎవ్వరిని దెంగలేదని చెప్పేవు కాని ఇంత స్వర్గం చూపించావు. నామొగుడు పొయ్యక నాకు ఇదేమొదటిసారి దెంగించుకోటం. నీకుబాగానే దెంగటం అలవటే అనుకుంటా అన్నది. “లేదు మేరీ, నీవే నా మొదటి దెంగుడు పిల్లవి.” అని మళ్ళీ మేరీ నోట్లో నోరుపెట్టి కలయబొడ్చాను.

సరే లెగు, పోయి కడుకుందాము అంది. మేరినడుముమీద చెయ్యెసి, సల్లు పిసుకుటూ బాథ్రూంలోకి తీసుకు వెళ్ళ. మేరీ ఒకచేత్తొ నామొడ్డని పట్టుకొని రెండోచేత్తొ నీళ్ళుపోస్తూ కడిగింది. కడిగి నోట్లోపెట్టుకొని ఒక కమ్మని జుర్రు ఇచ్చింది. ఇంక నువ్వు వెళ్ళు నేనుకడుక్కొని వస్తాను అన్నది. నేను వదలకుండా నేనుకడుగుతాను అని మగ్గుతోనీళ్ళుతీసుకొని మేరీ పూకులోవేళ్ళు పెట్టి నేనుకార్చుకున్న రస్సాన్ని అంతా బాగకడిగాను. తరువాత రౌండ్ కధ వేరే ఎపిసొడ్లో చెప్తాను.