పాత జ్ఞాపకాలు-01

ఈ భాగం లో వచ్చే పాత్రలు :నాన్నగారు ;
వయస్సు 56 సుందర మ్మ: వంట మని షి, వయస్సు 40
దమయంతి: పక్కింటి ఆంటీ వయస్సు 37
నా అక్క : వయస్సు 31
నేను: వయస్సు 18
గౌరి: ద మయంతి ఆంటీ కూతురు, వయస్సు 18

అది నేను 12 వ తరగతి చదువుకునే రోజులు. మేము వుండే ఇల్లు 4 వాటాలు గా వుండేది. మా నాన్న గారు Advocate గా పని చేసే వారు. నేను మా నాన్న గారి కి 2 వ సంతానం. మొదటి సంతానం మా అక్కయ్య. ఒక్కడినే మగ బిడ్డ ని అని నన్ను చాల గారాబం గా చూసే వారు. మా పక్క వాటాలో ఒక Medical Representative అద్దె కు వుండే వాడు. అతని కి ఒక కూతురు వుండేది. దాని పేరు గౌరి. తను కూడా 12 వ తరగతి చదువుతూంది, గర్ల్స్ హై స్కూల్ లో. వాళ్ళ అ మ్మ పేరు ద మయంతి. ఎర గా సన్నగా వుండేది. మా School లో ఎక్కువ గదులు లేక ఒక పూటే school

నడిపే వారు. 8 గంటల కు వెళ్ళి. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట కు వచ్చేసే వాడిని.
కొన్ని రోజుల కు నాకు పక్కింటి ఆంటీ తో పరిచయం కలి గింది. ఆవిడ అస్త మానూ నన్ను పిలిచి ఏవో ఒక Sweets పెట్టేది. అప్పుడప్పుడు బజార్ పనులు చేసి పెట్టమని అడిగేది. అలా మెల్లి గా ఆంటీ కి బాగా చనువు అయ్యాను.
మా నాన్న గారి కి నేను ఆలస్యం గా పుట్టిన సంతానం. మా అమ్మ నా చిన్న తనం లో చని పోయింది. మా అక్కని మా మేనమామ కు ఇచ్చి పెళ్ళి చేసారు. ఆమె నేను 5 యేళ్ళ వయసులోనే కాపురాని కి వెళ్ళి పోయింది. ఇంక మిగిలింది నేను, మా నాన్న గారే. నాన్న గారు 10 గంటల కు Court కి వెళ్ళి పోయేవారు. మల్లీ సాయంత్రం 5 గంటల కు వచ్చేవారు. మాకు వంట చేయడానికి సుందర మ్మ అని ఒక అర వ ఆవిడ వచ్చేది. తెల్ల గా, లావుగా, పొట్టి గా వుండేది. టైము ప్రకారం భోజనం, టిఫిన్ చేసి వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళి పోయేది. మా అమ్మ పోయిన దగ్గర నుంచి మా నాన్న గారు ఒంటరి వారు అయ్యారు. ఆయన కు ఏమీ తోచేది కాదు. సాయంత్రం
నన్ను బజార్ కి కూడా తీసుకెళ్లి Sweets తిని పించే వారు.

వచ్చేటప్పుడు ఆయన జర్దా కిల్లి కొనుక్కొని, ఆ కొట్టు దగ్గరి పుస్తకాలు అద్దె కు తెచ్చుకి నా చదువుకునే వారు. ఆ రోజులలో టీ వీ లేదు. పుస్తకాలు ఒకటే కాలక్షేపం లేదా సినీ మా. మా నాన్న గారు సినిమా చూసే వారు కాదు. ఎప్పుడైనా నేను సినిమాకు వెళ్ళాలంటే మాత్రం నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు.

నాకు అప్పటిలో అంత గా సెక్స్ గురించి పరిజ్ఞానం వుండేది కాదు. ఆ పరిజ్ఞానం ఎలా వచ్చింది అంటే, నేను ఒక రోజు స్కూల్ నించే ఇంటి కి వచ్చి భోజనం చేసి, మా నాన్న గారి గదిలో మంచం మీద దుప్పటి మార్చటానికి వెళ్ళాను. మంచం మీద పరుపు తీసి దులుపుదా మన పరు పు కింద కు లాగాను. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. పరు పు కింద చాలా సెక్స్ పుస్త కాలు వున్నాయి. వాటి పేర్లు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు ర మణి , మన్మధ, కామకేళి మొదలైనవి. మొదటి సారి గా చూసి భయం వేసింది. మల్లీ పుస్తకాలు పరుపు కింద పెట్టి దుప్పటి మార్చి మళ్ళీ నా గది లోకి వచ్చేసా.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *