పాత జ్ఞాపకాలు-01

ఈ భాగం లో వచ్చే పాత్రలు :నాన్నగారు ;
వయస్సు 56 సుందర మ్మ: వంట మని షి, వయస్సు 40
దమయంతి: పక్కింటి ఆంటీ వయస్సు 37
నా అక్క : వయస్సు 31
నేను: వయస్సు 18
గౌరి: ద మయంతి ఆంటీ కూతురు, వయస్సు 18

అది నేను 12 వ తరగతి చదువుకునే రోజులు. మేము వుండే ఇల్లు 4 వాటాలు గా వుండేది. మా నాన్న గారు Advocate గా పని చేసే వారు. నేను మా నాన్న గారి కి 2 వ సంతానం. మొదటి సంతానం మా అక్కయ్య. ఒక్కడినే మగ బిడ్డ ని అని నన్ను చాల గారాబం గా చూసే వారు. మా పక్క వాటాలో ఒక Medical Representative అద్దె కు వుండే వాడు. అతని కి ఒక కూతురు వుండేది. దాని పేరు గౌరి. తను కూడా 12 వ తరగతి చదువుతూంది, గర్ల్స్ హై స్కూల్ లో. వాళ్ళ అ మ్మ పేరు ద మయంతి. ఎర గా సన్నగా వుండేది. మా School లో ఎక్కువ గదులు లేక ఒక పూటే school

నడిపే వారు. 8 గంటల కు వెళ్ళి. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట కు వచ్చేసే వాడిని.
కొన్ని రోజుల కు నాకు పక్కింటి ఆంటీ తో పరిచయం కలి గింది. ఆవిడ అస్త మానూ నన్ను పిలిచి ఏవో ఒక Sweets పెట్టేది. అప్పుడప్పుడు బజార్ పనులు చేసి పెట్టమని అడిగేది. అలా మెల్లి గా ఆంటీ కి బాగా చనువు అయ్యాను.
మా నాన్న గారి కి నేను ఆలస్యం గా పుట్టిన సంతానం. మా అమ్మ నా చిన్న తనం లో చని పోయింది. మా అక్కని మా మేనమామ కు ఇచ్చి పెళ్ళి చేసారు. ఆమె నేను 5 యేళ్ళ వయసులోనే కాపురాని కి వెళ్ళి పోయింది. ఇంక మిగిలింది నేను, మా నాన్న గారే. నాన్న గారు 10 గంటల కు Court కి వెళ్ళి పోయేవారు. మల్లీ సాయంత్రం 5 గంటల కు వచ్చేవారు. మాకు వంట చేయడానికి సుందర మ్మ అని ఒక అర వ ఆవిడ వచ్చేది. తెల్ల గా, లావుగా, పొట్టి గా వుండేది. టైము ప్రకారం భోజనం, టిఫిన్ చేసి వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళి పోయేది. మా అమ్మ పోయిన దగ్గర నుంచి మా నాన్న గారు ఒంటరి వారు అయ్యారు. ఆయన కు ఏమీ తోచేది కాదు. సాయంత్రం
నన్ను బజార్ కి కూడా తీసుకెళ్లి Sweets తిని పించే వారు.

వచ్చేటప్పుడు ఆయన జర్దా కిల్లి కొనుక్కొని, ఆ కొట్టు దగ్గరి పుస్తకాలు అద్దె కు తెచ్చుకి నా చదువుకునే వారు. ఆ రోజులలో టీ వీ లేదు. పుస్తకాలు ఒకటే కాలక్షేపం లేదా సినీ మా. మా నాన్న గారు సినిమా చూసే వారు కాదు. ఎప్పుడైనా నేను సినిమాకు వెళ్ళాలంటే మాత్రం నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు.

నాకు అప్పటిలో అంత గా సెక్స్ గురించి పరిజ్ఞానం వుండేది కాదు. ఆ పరిజ్ఞానం ఎలా వచ్చింది అంటే, నేను ఒక రోజు స్కూల్ నించే ఇంటి కి వచ్చి భోజనం చేసి, మా నాన్న గారి గదిలో మంచం మీద దుప్పటి మార్చటానికి వెళ్ళాను. మంచం మీద పరుపు తీసి దులుపుదా మన పరు పు కింద కు లాగాను. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. పరు పు కింద చాలా సెక్స్ పుస్త కాలు వున్నాయి. వాటి పేర్లు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు ర మణి , మన్మధ, కామకేళి మొదలైనవి. మొదటి సారి గా చూసి భయం వేసింది. మల్లీ పుస్తకాలు పరుపు కింద పెట్టి దుప్పటి మార్చి మళ్ళీ నా గది లోకి వచ్చేసా.

నా గది లోకి వచ్చిన నాకు సస్పెన్సు పోలేదు. మెళ్ళిగా వీధి తలుపులు వేసి వచ్చి నాన్న గది లోకి వెళ్ళి పరుపు కింద నుండి ఒక పుస్తకం తీసి నా గది లోకి వచ్చి మంచం మీద పడుకొని పుస్తకం తిరగేయడం మొదలు పెట్టాను. దాని లో చాలా కధలు వున్నాయి. బొ మ్మలు కూడా వున్నాయి. అవి కేవలం ఆడ వాళ్ళ దిగంబర చిత్రాలు, కౌగిలింతలూ మాత్ర మే. ఆ పుస్తకం లో బొమ్మలు చూసిన నాకు వొళ్ళు అంతా వేడి ఎక్కి పోయింది. బొ మ్మలలో ఆడ వాళ్ళ నగ్న సౌందర్యం చూడడం అదే నాకు మొదటి సారి. పుస్తకం అంతా చదివేసి మళ్ళీ ఏమీ తెలియనట్లు గా పరుపు కింద పెట్టే సాను.
ఆ రోజు నించి స్కూల్ నించి వచ్చాకా కొత్త కొత్త పుస్తకాలు తీసి చదవడం నాకు అల వాటు అయిపోయింది. కధలు చదివినా అసలు రతి క్రీడ ఎలా వుంటుంది తెలియదు. చాలా రకాలు గా నా వూహలు వెళ్ళేది. ఏదయినా అవ కాశం దొరుకుతుందా చూడడానికి అని ఎదురు చూసే వాడిని.
ఒక రోజు అలాంటి అవకాశం రానే వచ్చింది. మా స్కూల్ లో ఒక మాస్టార్ సినిమా కు వెళదామని ప్రొపోజల్ చేసారు. ఒకొక్కడు RS.3/- ఇవ్వాలి. స్కూల్ దగ్గరకు

మధ్యాహ్నం 1.30 కి రావాలి. శుక్రవారం రాత్రి నేను నాన్న గారి కి ఈ విషయం చెప్పాను. నాన్న గారు చాలా ప్రేమగా డబ్బులు ఇచ్చి జాగ్రత్త గా వెళ్ళి రమ్మన్నారు. శని వారం మధ్యాహ్నం 1.30 కల్లా నేను స్కూల్ దగ్గర కు వెళ్ళాను. నాకు చాలా నిరాశ ఎదురయింది. ఎవ్వరూ కనబడలేదు. వాచ్ మేన్ ని అడిగితే ఆ ప్రోగ్రాము వేరే కారణం వల్ల కేన్సల్ అయింది అని చెప్పాడు.
నాకు చాల బాధ కలిగి. మెల్ల గా ఇంటి వైపు దారి పట్టాను. ఇంటి దగ్గర కు వెళ్ళగానే మా ఇంటి తలుపు తాళం లేకుండా కనపడింది. ఎప్పుడైనా నేను నాన్న గారు లేనప్పుడు బైటకు వెళితే, తాళాలు మా పక్కింటి ద మయంతి ఆంటీ కి ఇచ్చి వెళతాను. అలాంటిది ఆంటీ ఇల్లు తాళం వేసి వుంది. ఎప్పుడూ ఆ టై ము కు ఇంటి లో వుండనే నాన్న ఇంటిలో వున్నారు. నా మన సులో ఏదో సందేహం కలి గింది.
నేను మెళ్ళిగా చప్పుడు చేయకుండా మా డాబా మెట్లు ఎక్కాను. డాబా మీద గదులు లేవు. ఎప్పుడైనా ఎండా కాలం లో మాత్ర మే మేము డాబా వాడతాము. డాబా మెట్ల మీద నుంచుని నాన్న గది వెంటి లాటర్ నుంచి నాన్న గది అంతా కనపడుతుంది. మెల్లి గా మధ్య మెట్టు మీద కు

వెళ్ళాను. ఇప్పుడు నాన్న గది మొత్తం చాలా క్లియర్ గా కనపడుతోంది. నాకు గుండెలు అదిరి పోయాయి. నాన్న మంచం మీద పడుకొని వున్నారు. ఆయన తల నేను చూస్తున్న వెంటిలేటర్ వైపు వుంది.
కాబట్టి నాన్నకు నేను కనబడను. ఒక మెట్టు మీద మెళ్ళగా చతి కి లబ డి గదిలోకి చూడడం మొదలు పెట్టాను. మా వంటావిడ సుందరమ్మ పూర్తి గా జాకెట్ విప్పేసింది. ఆవిడ సల్లు రెండు చాలా పెద్దవిగా వున్నాయి. నాన్న లుంగి లో వున్నారు. లుంగీ తొడల దాకా ఎత్తే సి వుంది. నాన్న మొడ్డ బాగ నిక్క పొడిచి వుంది. ఆవిడ మెళ్ళిగా నాన్న దగ్గరకు వచ్చింది. నాన్న ఏదో అడుగుతున్నారు. ఆవిడ బుర అడ్డం గా వూపుతూంది. మళ్ళీ నాన్న ఏదో చెప్పారు. మాటలు వినబడటం లేదు.
తరు వాత సుందర మ్మ మెళ్ళిగా చీర, లంగా విప్పేసింది. అదే మొదటి సారి నాకు ఒక ఆడ దాన్ని నగ్నం గా చూడటం. నా గుండె వేగం ఎక్కువ అయ్యింది. వొళ్ళంతా చ మటలు పట్ట సాగాయి. సుందర మ్మ బట్టలన్నీ విప్పేసి మెళ్ళిగా నాన్న గారి మంచం దగ్గరికి వచ్చింది. నాన్న గారి మీద కు వంగుని ఆయన మొడ్డ ని చేతి తో పట్టుకుని

మెళ్ళిగా వెన్నక్కీ ముందు కూ అనడం మొదలు పెట్టింది. నాన్న మొడ్డ మెళ్ళిగా ఇం కా పెద్దగా, గట్టి గా అవుతోంది.
తరు వాత సుందర మ్మ నాన్న మొడ్డ ని నోటి లో పెట్టు కుని వెనక్కీ ముందుకీ తల ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. నాన్న ఎందు కో కళ్ళు మూసుకుని వున్నారు. అలా చాలా సేపు చేసాకా ఆవిడ నాన్న మొడ్డని వదిలేసింది. నాన్న మంచం మీద నుంచి లేచి సుందరమ్మని మంచం మీద పడుకో పెట్టారు. సుందరమ్మ పొట్ట మీద కు వంగి 2 తొడలు బాగా విడదీసారు. తల రెండు తొడల మధ్య పెట్టి దాని పూకు లో నాలిక పెట్టి ఆడించడం మొదలు పెట్టారు. నాకు మొదటి సారి ఈ వింత శృంగారం జు గుప్స కలిగించింది.
కింద కు వెళ్ళి పోయాను. కొంచం సేపయిన తరువాత మళ్ళీ చూడాలని పించి మళ్ళీ మెట్ల మీద కు వెళ్ళాను. సుందర మ్మ మంచం మీద పడుకుని ఉంది. నాన్న ఆమె మీద ఎక్కి ఆమెను విపరీతం గా వాయించే స్తున్నారు. పైకీ కింద కీ వూగు తున్నారు. నాన్న ఓళ్ళంతా చమటలు. అయినా ఆపటం లేదు. సుందర మ్మ కింద మెలికలు తిరుగు తూ మూలుగుతోంది. నాన్న సుందర మ్మ రెండు

సల్లు పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకు తున్నారు. సుందరమ్మ ఇం కా రెచ్చిపోతోంది.
ఇలా ఒక 15 నిమిషాల కార్య క మం తరు వాత నాన్న సుందర మ్మ మీద వాలి పోయి పడుకున్నారు. నాకు ఏ మెట్రో అయోమయం గా వుంది. రతి క్రీడ ఇలా వుంటుంది అని తెలీదు. మెల్ల గా మెట్లు దిగి కిందకు వచ్చేసా. ఆంటీ ఇంటి కేసి చూస్తే వాళ్ళ ఇంటి తలుపులు తీసి వున్నాయి. తిన్నగా ఆంటీ ఇంటిలోకి వెళ్ళా. ఆంటీ తో కొంచం సేపు మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చేసా. అప్పటి కి సుందర మ్మా, నాన్నా ఏమి తెలియనట్లు గా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసు కుంటున్నారు. నేను స్నానం చేసి నా గది లోకి వెళ్ళి పోయా.
నాన్న అడి గారు. ( ఏరా సిని మా తొందరగా అయిపోయిందా అని?). అవును అని చెప్పాను. నాన్న ఎందుకో భయం గా నా వంక చూసారు. నాకు వాళ్ళ వ్యవహారం తెలిసి పోయిందేమో అన్న సందేహం. (ఇం కా వుంది)