Joint firm 28

ఆ స్వయానా మా మేన మామకి బావ మరిది ఆయన. శేషయ్య గారింటి వెనక సందులోనే మా ఇల్లు. మీరెప్పుడూ ఆ పక్కకి రాలేదేమో
లేదండీ. కానీ మిమ్మల్ని ఒక సారి ఎక్కడో చూసిన గుర్తు. బహుశా ఆయన కి బాగా లేనప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు.

Joint firm 27→

ఉహు. నేను అక్కడికి రావడ మయితే రెండు మూడు సార్లు వచ్చను. కానీ అప్పుడు మీరు ఆఫీసుకు పోయి ఉండ వచ్చు. అయితే మీరు నన్ను చూసింది కాకినాడ ఆసుపత్రి లో. శేషయ్య గారిని అక్కడ జాయిన్ చేసిన రెండవ రోజు వచ్చాం.
అవునండి గుర్తుకి వచ్చింది. ఆ రోజున సుమారు ఓ పది మంది వరకూ కలసి వచ్చారు.
నేను కూడా మిమ్మల్ని అప్పుడే చూసాను. అందుకే అవునా కాదా అని అను మానం వచ్చి మా కొండన్నా ని అడగ మన్నాను. ఆయన విషయం లో మీరు బాగా

సహాయం చేసారు. వాళ్ల అల్లుళ్లు కూడా ఆయన కంత
సేవ చెయ్యలేదని ఇప్పటికీ మేమంతా అనుకుంటాము. రాత్రీ పగలూ అన కుండా శ్రమ పడ్డారు.
దాని దేముందండీ. వాళ్ల ఇంటిలో అద్దెకు ఉండడం వల్ల ఆయనతో పరిచయం కుదిరింది. అనుకోకుండా ఆయన మంచాన పడి పోయారు. ఇంతకీ మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు
శాంతా పెం నుంచి. అక్కడ మా అక్క ఉంది. మా అక్క కూతురు పుష్పవతి అయింది. నిన్న స్నానం.
మొన్న సాయంత్రం ఇటు వంటప్పుడు వెళ్లాను. నాతో పాటు మా అబ్బాయి అమ్మాయి కూడా వచ్చారు. స్కూల్ సెలవు మూలాన ఓ వారం ఉండి వస్తామన్నారు. మా అక్క కూడా వాళ్లని ఉంచ మని మరీ మరీ చెప్పడం వల్ల కాదన లేక వాళ్లని అక్కడే ఉంచి ఒక్క దాన్ని బయలు దేరాను అంది దోర గా నవ్వుతూ..
తన ప్రయాణం గురించి చెప్పి మరి మీ పేరు తెల్సుకోవచ్చాండీ అడి గాడు కోదండం.
గా.. య.. త్రి..’ సన్నగా గొణిగిందా మె.

బండి కుదుపుల్లో అప్పుడప్పుడు ఆమె పైట జారి పోతుండగా ఆమె మరీ మరీ దాన్ని భుజం మీద కు లాక్కుంటూ నవ్వుతుంటే అతనికి కితకితలు పెడుతున్న మాదిరిగా ఉంది.
మరి మీ పేరు చెప్ప లేదేం కొంటె గా చూసిందా మె అతని వంక.
చెప్పాడు తను. ఉద్యోగ విషయాలు, ఇంటి విషయాలు అడిగింది. అన్నీ చెప్పాడు తను. కలసి పోయారు. ఎడ్లు మంచి హుషారుగా పరుగులు తీస్తున్నాయి. సిగరెట్టు కాల్చాలన్న తపన ఎక్కువగా ఉంది కోదండానికి.
మనసు నిలుపుకోలేక మీకి బ్బంది గా ఉండక పోతే సిగరెట్టు కాల్చు కుంటానండీ అని అడిగాడు వినయంగా.
భలే వారే. కాల్చుకోండి అంది అతని మొహమాటానికి ముసిముసిగా నవ్వుతూ.
థాంక్సండీ అంటూ జేబు లోంచి కీ బంచ్ తీసి సూట్ కేస్ తెరిచాడు తను.

నేను ఏమయినా అనుకుంటానని పాపం మీరింత సేపూ ఓపిక పట్టి కూర్చునారను కుంటాను. మీ బాబాయి లంక పుగాకు చుట్టాల ఘుమఘుమ ముందు మీ సిగరెట్లు పెద్ద లెక్క రాదు అని నవ్వుతూ యద్ధాలాపంగా పెట్టె లోకి చూసింది గాయత్రి. .
ఎదురుగా కనిపించిన పుస్తకం ఆమె దృష్టిని ఆకర్షించింది. అత ను ఫిల్టర్ సిగరెట్టు బయటకు తీసి అది మూసెయ్యబోతుంటే ఆ పుస్తకం చూడొచచండీ అనడిగింది.
అతనికి ఏం చెప్పాలో తోచ లేదు. అది ఫిల్మ్ మిర్రర్ వాళ్ల ఇంటర్ నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ స్పెషల్. ఇక్కడికి బయలు దేరే ముందే బస్సు డిపో లో కొన్నాడు.
అది ఇంగ్లీషు పుస్తక మండి. ఆ లోపలన్నీ అట్ట మీది బొమ్మలు లాంటివే ఉంటాయి. మీకు నచ్చక పోవచ్చు మరి అన్నాడు సన్నగా నసుగుతూ.
వినినప్పటికీ ఆమె బుక్కు ఒడిలో పెట్టుకుని అట్ట తీసి పేజీలు తిరగెయ్యటం మొదలెట్టింది.

కామ్ గా సిగరెట్టు ముట్టించుకున్నాడు. ఇంతలో ఆ బుక్కు వదిలే లా కనిపించ లేదా మె. సూట్ కేసు మూసేసి వెనక్కి జేరబడి దమ్ము లాగుతూ ఆమెను ఓర కంట గ మనించ సాగాడు.
చీ. ఇలాంటి ఫొటోలు తీయించు కోవడానికి ముండల కి అసహ్యం బిడియం ఉండదో ఏమిటో తనలో తాను గొణుగుతూ ఓరగా కోదండం ముఖం లోకి చూ సింది గాయత్రి.
అక్కడ బస్సెక్కే ముందే కొన్నానండి. అట్ట మీద
బొమ్మ తప్ప ఆ లోపల ఉన్నదే మిటో నేనూ సమమగా చూడలేదు అన్నాడతను, ఆమె మాటకెలా బదులు చెప్పాలో పాలు పోక. ఆ విషయం నిజం కూడాను.
కానీ ఆమె నమ్మినట్టు కనిపించలేదు. అదో వెటకారంగా నవ్వేసి బుక్ లోకి వెళ్లి పోయింది. ఆ బొమ్మల వంక గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్న తీరును బట్టి, పేజీలు తిప్పడంలో కనబరుస్తోన్న ఆశక్తిని బట్టి అటు వంటి బుక్కు చూడటం ఆ మెకదే మొదటి సారని నిశ్చయించుకున్నాడతను. అది పెద్ద ఆశ్చర్యం పడాల్సిన విషయ్మగా అనిపించ లేదు. కాకపోతే ఆ

బుక్కు గొడవలో పడి ఆమె గారు జారి పోయినా పమిట అశ్రద్ధ గా అలాగే వదిలేయడం కొంచెం ఇబ్బందిని , కావలిసినంత ఆనందాన్ని కలిగించిందతనికి.
చీ. దరిద్రం వినబడీ వినబడ కుండా గొణిగింది, సన్న సన్నగా నవ్వు కుంటూ.
నెమ్మది గా
ఆమె చేత ఆ మాటనిపించిన బొమ్మే మిటో చూడాలన్న కుతూహలంతో కొంచెం ఇవతల గా జరిగి తొంగి చూ సాడు బుక్కు లోకి.
మంచం మీద ఇద్దరు ఆడ వారి మధ్య ఒక మగాడు పడుకున్న కలర్ ఫొటో అది. మొల కప్పేపాటి చిన్న చిన్న డ్రాయర్లు తప్ప ఆడవారి వంటి మీద వేరే గుడ్డలు లేవు. ఆ మగాడి వంటి మీద మాత్రం పేంటు ఉంది. ఆ ఆడ వారి రొమ్ములు గుండ్రంగా కంటి కి నిండు గా అగుపించుతున్నాయి. అక్కడ రాసున్న కేప్షన్ బట్టి అదొక సినిమాలో పడక సీను.
ఇవన్నీ నిజంగా తీసిన ఫొటోలా లేక పోతే ఊరికే వేసిన బొమ్మలా తెర అవతల కూర్చున్న కొండన్నకి

వినబడ కూడదనే మో నెమ్మది గా అడిగింది. గాయత్రి కుతూహలం పట్టలేక.
భలే వారే. నిజం ఫొటోలే. అది కూడా ఈ బుక్కు కోసం తీసినవి కావు. దీంట్లో ఉన్నవన్నీ పై దేశాల సినిమాల్లో సీనులు. మాటవరసకిది a piece of her action అనే సినిమాలోది అని వివరంగా చెప్పాడు.
ఆశ్చర్యంగా నోరెళ్లబెట్టింది గాయత్రి. ఆ బొమ్మల్లో కనిపించే ఏ ఆడదాని వంటి మీదా గుడ్డలు లేవు. మగ వారు కూడా దాదాపు దిగంబరం గానే ఉన్నారు. పిసుక్కోవడాలూ, కౌగిలించు కోడాలూ, ఎక్కడ బడితే అక్కడ ముద్దెట్టు కోవడాలూ అక్కడి సినిమాల్లో అతి సామన్య మయిన విషయాలులా అవుపించడం తనకి నమ్మశక్యం కాకుండా ఉంది.
మీరె ప్పుడయినా ఇలాంటి సినిమాలు చూసార పేజీలు తిరగేస్తూ అడిగింది.
సిగరెట్టు ఆఖరి దమ్ము లాగి బయటకి గిరాటు వేసి లేదండీ. ఇటు వంటివి మన దేశం లోకి రానివ్వరు. మనకి పైట జారి పోతేనే తప్పు. ఇక ఇటు వంటి వి

రాని స్తారా. అందుకే ఈ పుస్తకాలు చూసి తృప్తి పడటం మరి అన్నాడు సన్నగా నవ్వుతూ..
ఆ లోగా మరో పేజీ తిరగే సిన గాయత్రి అయ్య చండాలం అని నోరు నొక్కేసుకుని బోలెడు సిగ్గు పడి పోయింది.
మరి కొంత దగ్గరగా జరిగి బుక్కు లోకి చూసాడు తను. ఒక కాలేజీ పిల్ల రొమ్ముల్ని ఆమె ప్రియుడు
ప్రేమగా పిసుకుతున్న దృశ్యాన్ని పది ఫ్రేముల్లో చూపడం జరిగింది.
ఇంకా ఉంది.643283cookie-checkJoint firm 28