లాటరీ తగిలిందా? 2

గడియారం మూడు చూపించంగానే, teller మూసేసి, మేనాజర్ కి చెప్పి బయటికి వచ్చేసింది కవిత. మామూలుగా ఇంకా ఒక గంట ఉండి లెక్కలు చూసి బయలుదేరుతుంది. ఇవాళ్ళ ముందే మేనేజర్ అనుమతి తీసుకోవటం వల్ల కొంచం ముందే బయలుదేరింది. గబగబ నడుచుకుంటూ కార్ దగ్గరికి వెళుతుంటే, ఒకరు ఇద్దరు వెనక్కి తిరిగి చూడటం గమనించింది. పైకి ఇష్టం లేనట్టు నటించినా, అలా అందరూ తనని గుర్తించటం కవితకి ఇష్టమే.
హ్యాండ్ బ్యాగ్ passenger సీట్ లోకి విసిరేసి, డ్రైవెర్ సీట్ లో కూర్చుంది. కొంచం ఖరీదు ఎక్కువైనా, గొడవ చేసి, తనకి ఇష్టమైన Mazda Miata కారు కొనుక్కుంది కవిత. చిన్న కారు. కవిత లాగానే, సన్నగా, నున్నగా, అందంగా, style గా ఉంటుంది Miata. pant జేబులో నుంచి cell phone తీసి, స్మిత కి call చేసింది.
“నేను, కవితని. నా పని అయిపోయింది. మీ ఆఫీస్ కి రానా?”
“వచ్చేయి, నువ్వు వచ్చేలోపల నెను కూడా పని ముగించుకుంటాను.” అంది స్మిత తియ్యగా. స్మితది తీయటి కంఠం. మంద్రం గా మాట్లాడుతుంది. స్వరంలో కొంచం గీరకూడా ఉండదు. చిన్నప్పటినుంచి సంగీతం నేర్చుకున్నందువల్ల, మాట్లాడినా సంగీతంలా ఉంటుంది.
సురేష్, స్మిత భర్త ప్రవీణ్ ఆ రోజు పొద్దున్నే బయలుదేరి training కి అని Florida వెళ్ళారు. ఆ రోజు బుధవారం. సురేష్, ప్రవీణ శుక్రవారం రాత్రికి కానీ రారు. సురేష్ ఇలా కవితని వదిలి వేరే ఊరు వెళ్ళటం ఇదే మొదటిసారి. ్ప్రవీణ్ అంతకముందు ఒకసారి ఇలాగే training కి వెళ్ళాడు. కవిత స్మిత ఒంటరిగా ఉండటం ఎందుకని, ఈ రెండురోజులూ ఇద్దరినీ రఘువాళ్ళింటిలోనే పడుకో మన్నాడు సురేష్.
సురేష్, ప్రవీణ్ పెళ్ళికి ముందునుంచి స్నేహితులు. కవిత స్మిత కూడా కలిసిన కొద్దిరోజులకే మంచి స్నేహితులయ్యారు. స్మితది చాలా కలుపుగోలు మనస్తత్వం. అందరితో గలగల మాట్లాడుతుంది. నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటుంది. అందుకే స్మిత నచ్చింది కవితకి. స్మితకి కవిత నెమ్మది తనం నచ్చుతుంది. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉంటుంది. చాలా తెలివైనది. కవిత ఎక్కువ మాట్లాడకపోయినా, మనుషుల్ని వారి మనస్తత్వాలని సునిశితంగా గమనిస్తుంది. కవిత సిగ్గు చూస్తే స్మితకి బాగా ఏడిపించ బుద్ధి అవుతుంది.
ముందే అనుకున్నట్టుగా కవిత స్మిత కల్సి మాల్ కి వెళ్ళారు. అప్పుడప్పుడూ ఇలా మాల్ కి వెళ్ళటం వీళ్ళిద్దరికి అలవాటే. సురేష్ ప్రవీణ్ మాల్ కి వస్తే ఎక్కువ సేపు ఉండరు. కానీ కవితకి స్మితకి మాల్ లో ఊరికే తిరగటం చాలా ఇష్టం. అందుకే అప్పుడప్పుడూ వీళ్ళిద్దరూ కలిల్సి వస్తుంటారు. ఆ రోజు వారాంతం కాకపోయినా మాల్ చాలా సందడిగా ఉంది. పట్ట పగలైనా దీపాలు మెరిసిపోతున్నాయి. ఇంతమంది జనం కొనటానికి వచ్చి ఉండరు. చలా మంది ఊరికే చూసేందుకు వస్తుంటారు. కవిత స్మిత లకు కూడా కొనేందుకు ఏమీ లేదు. ఊరికే ఒక కొట్టు తర్వాత మరొక కొట్టు చూసుకుంటూ, కొనే వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ప్రతీ వస్తువు పరీక్ష చేస్తూ, comments చేసుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ తిరుగుతున్నారు.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

Starbucks కాఫీ కొట్టు కనబడగానే, ఇద్దరి కాళ్ళూ యాంత్రికంగా అందులోకి వెళ్ళి పోయాయి. లోపల కాఫీ వాసన ఘుమాయిస్తోంది. ఎప్పుడూ జనమే ఆ కొట్లో. కాఫీ తాగేవాళ్ళే కాకుండా ఊరికే కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా. అక్కడ దొరికే కాఫీ రకాలకి అంతే లేదు. ఈ Starbucks కాఫీ కొట్లు ప్రతి ఊరిలో వీధి కి ఒకటి చొప్పున ఉంటాయి. కవిత మూలగా ఒక చోటు చూసుకొని కూర్చుంటే, స్మిత వెళ్ళి ఇద్దరికీ కాఫీ పట్టుకొచ్చింది. Starbucks లో మన ఇంట్లో లాంటి మంచి Brookbond కాఫీ దొరకదు. అందుకని, ఉన్నవాటిలో వాళ్ళిద్దరికీ ఇష్టమైన “Mocha” తాగుతారు వీళ్ళద్దరు.
తిరిగితిరిగి అలసిపోయి కవిత మౌనంగా కాఫీ తోగుతోంది. స్మిత్ కొంచంసేపు కవితని చూసి, చిలిపిగా నవ్వుతూ, “ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు. ఇవాళ్ళ రాత్రికి మీ ఆయనతో ‘program’ ఉండదనా? చాలా దిగులు పడుతున్నట్టున్నావు” అంది. ఆలోచనలోనించి ఉల్లిక్కిపడి తేరుకుని, పెద్దగా నవ్వేసింది కవిత. స్మిత కవితలకి అన్ని విషలయాలూ మాట్లాడుకునే సాన్నిహిత్యం. ఉంది. కవితకి sex గురించి మాట్లాడాలంటే సిగ్గు కానీ, స్మితకి అలాంటిది ఏమీలేదు. ఎప్పుడూ కవితని ఏదో ఒకటి అని ఏడిపుస్తూ ఉంటుంది. ” ఏమిటి నిద్రగా ఉన్నావు, రాత్రి ఎన్ని సార్లు అయ్యింది program”, ” ఇంత నీరసంగా ఉంటే రాత్రి ఏమి చేస్తావు, glucouse తాగి వెళ్ళు గదిలోకి” అలా ఏదో ఒకటి అంటుంది. కవితకి స్మిత అలా మాట్లాడితే ఇష్టమే. తిరిగి అనాలంటే సిగ్గు అడ్డమొస్తుంది.
కాఫీ పూర్తిచేస్తుండగా అంది స్మిత, ” పక్కనే J.Crew ఉంది. వేసవికి swim suit కొనుక్కోవాలనుకున్నాంగా, ఇప్పుడే కొనేసుకుందామా?” ఇద్దరూ సరే అనుకుని, J.Crew బట్టల కొట్టుకి వెళ్ళారు. ” దేశి ఆడవాళ్ళు అమెరికాలో swim suit లు కొనటం చాలా కష్టం. ఇక్కడి వాళ్ళు ఒళ్ళు ఎలా దాచాలీ అని కాకుండా, ఎలా చూపించాలి అని design చేస్తారు.” అనుకుంది కవిత ఒక swim suit ని పరీక్షగా చూస్తూ. స్మితకి వేరే రకం ఇబ్బంది. తనకి సాధ్యమైనంత sexy గా వేసుకోవటం ఇష్టం. కానీ ప్రవీణ్ ఊరుకోడు. స్మిత కి shorts వేసుకోవాలని ఉంటుంది. ప్రవీణ్ full pants వేసుకో అంటాడు. వాళ్ళిద్దరికీ ఆ విషయం మీద ఎప్పుడూ ఏకాభిప్రాయం ఉండదు. “అబ్బ ఇది చూడు ఎంత బావుందో” అంది స్మిత ఒక నల్ల రంగు swim suit చేత్తో ఎత్తి పట్టుకొని కవితకి చూపిస్తూ. అది రేండు చిన్న గుడ్డపీలికలలా ఉంది. ” ఇదా!” అంది కవిత ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ, “నిన్ను ప్రవీణ్ చంపేస్తాడు”. “అదేగా బాధ” అంది స్మిత అసహనంగా చేతిలో swim suit పక్కకి విసిరేస్తూ, ” అది కానీ వేసుకుంటే జనాలు చొంగలు కార్చరూ.”
మొత్తంమీద స్మిత కి కావలసిన రకం దొరికింది. Two piece swim suit అది. పైన బ్రా కంటే కొంచం చిన్నగా ఒక టాప్, కింద panty కంటే కొంచం సన్నగా ఒక bottom. కవిత ముందు దాన్ని ఆడిస్టూ, ” ఇదే మన swim suit” అంది. ” రంగు బావుంది కానీ, పైన మరీ చిన్నదేమో? అంతా కప్పుతుందా అసలు” అంది కవిత అనుమానంగా చూస్తూ. స్మిత చిలిపిగా నవ్్వుతూ, ” నీకైతే చాలదు. నీ సైజ్ పెద్దదికదా. మనకి అంత లేదు. బానే సరిపోతుంది.” అని కన్ను కొట్టింది. కవిత లోపల గర్వంగా అనిపించినా, పైక కోపం నటిస్తూ నెమ్మదిగా ఒకటి వేసింది స్మిత భుజం మీద.
కవితకి అంత తేలికగా దొరకలేదు. ఇప్పుడు కొట్లలో ఉన్న swim suiut లు అన్నీ two piece లే. కవితకి పైన్నించి కిందదాకా కప్పే suit కావాల్లి. ఎంతో కష్టపడితే ఒకటి దొరికింది. ” ఇదా? ఇది వేసుకుంటే ఏమి కనిపిస్తుంది ఒళ్ళు” అంది స్మిత కవ్విస్తూ. కవిత నవ్వి, ” అదేగా కావాలీ” అంది. “నీ అందమైన నడుము ఎవరికీ చూపించవా” అంది స్మిత కవిత నడుముమీద గిచ్చుతూ. కవిత చిరునవ్వు నవ్వింది. “ఇది బానే ఉందిలే. tighs కొంచమన్నా కప్పుతోంది. one piece కదా చాలా cover చేస్తుంది.” అంది కవిత తన చేతిలో ఉన్న suit ని, చేయి చాపి దూరంగా ఉంచి జాగ్రత్తా చూ్స్తూ. “సరే పద” అనుకున్నారు ఇద్దరూ.
ఆటవిడుపుగా, ఎంతో సరగాగా ఉన్న రోజున, ఇంటికి వెళ్ళి వంట చేసుకునే ఉత్సాహం ఇద్దరికీ లేదు. అందుకే దారిలో చైనీస్ restaurant లో తిని, ప్రవీణ్ వాళ్ళింటికి చేరారు ఇద్దరు. సరాసరి వెళ్ళి సొఫాలో వాలి పోయారు. “అమ్మా, నా పని అయిపోయింది” అంది స్మిత. “అవును కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి”. ఇద్దరూ ఓపిక లేనట్టు ఒక అరగంట అలాగే కదలకుండా కూర్చున్నారు. చివరికి కవిత, “ఇంక లేచి పడక ఏర్పాట్లు చేద్దామా, మళ్ళి పొద్దున్నే పనికి వెళ్ళద్దు?” అంది. స్మిత నెమ్మదిగా లేవబోతూ, హఠాత్తుగా ఏదో గుర్తుకు వచ్చినదాలిలా, “ఇంతకీ మనం మన swim suit లు వేసుకొని చూడనేలేదు. పద try చేద్దాం” అంది, బ్యాగ్ పుచ్చుకొని పడక గది వైపు దారితీస్తూ. కవిత అనుసరించింది.
బ్యాగ్ లో ఉన్న రెండు swim suit లని, మంచం మీద గుమ్మరించింది స్మిత. కవితది కవితకి ఇస్తూ, “వేసుకు చూపించు” అంది. స్మిత తన suit పట్టుకొని, మంచం కి అటువైపు వెళ్ళి, suit ని మంచం మీద పడేసి, మొదట pant, తర్వాఅ చొక్క, తర్వాత బ్రా, విప్పి ఒకదాని వెనక ఒకటి మంచం మీద పడేసింది. panty విప్పబోతూ, కవిత లో కదలిక లేక పోవటం చూసి, ఆగి, నిటారుగా నించుని, “ఏమిటి? మార్చుకో” అంది.
అప్పటిదాకా తన suit చేత్తో పట్టుకుని, గబగబ బట్టలు విప్పుతున్న స్మిత కేసి చూస్తోంది కవిత. “పరాయి వాళ్ళ ముందు ఇంత సంకోచం లేకుండా, నగ్నంగా ఎలా ఉండగలుగుతారు” అనుకుంది. తనకు తెలియకుండానే, స్మిత వక్షాలు తనకంటే చిన్నవని, స్మిత తొడలు తనకంటే పెద్దవి, రెండు స్తనాల మధ్యలో పుట్టుమచ్చ ఉందని గమనించింది కవిత. అనుకోకుండా స్మిత తనకేసి చూడటంతో, కంగారుగా చూపు స్మిత ఒంటి మీదనుంచి మొహం మీదకు మరలుస్తూ, “బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి మార్చుకుంటాని” అంది కొంచం ఇబ్బందిగా. పెద్దగా నవ్వింది స్మిత. “ఏమిటి, నీకు సిగ్గా నాముందు మార్చుకోవటానికి?” అంది కొంచం ఆశ్చర్యంగా. కవిత మాట్లాడలేదు. “సురేష్ ముందు కూడా ఇలాగే సిగ్గు ప్డతావా?” అంది ఏడిపించటానికి పూనుకుంటూ. కవితకి చెప్పలేనంత సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. “అక్కడ మార్చుకుంటాలే” అంది. బాత్ రూం కేసి చూస్తూ.
మళ్ళి నవ్వింది స్మిత. ఉత్త panty మాత్రమె వేసుకొని ఉన్నా, అలాగే ఒక ఆడుగు వేసి, మంచం పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుంది. తీరిగ్గా వెనక్కు ఆనుకుంటూ, “నువ్వు సురేష్ ముందు ఎంత సిగ్గు పడతావో చెప్పందే వెళ్ళేందుకు లేదు” అంది. అర్థనగ్నంగా ఉన్నా అలా కొంచం కూడా బిడియం లేకుండా, కుర్చీలో హాయిగా కూర్చున్న స్మితని చూసి కొంచం ఈర్ష్య పడింది కవిత. ” తను కూడ అలా ఉండగలిగితే సురేష్ ఎంత పిచ్చెక్కిపోతాడొ కదా!” అనుకుంది. స్మిత మాత్రం, కుర్చీలో వెనక్కి జారిగిలపడి, కాలిమీద కాలు వేసుకొని, చేతులు కుర్చీ చ్హేతుల మీద ఆనించి, కొక కాలు ఆడిస్తూ, ” నీ సంగతి చెప్పు”, అంది రెట్టిస్తూ, ” sex కూడా బట్తలు వేసుకొనే చ్చేస్తావా? లైట్ తీసేసి చేస్తారా?” అంది. సిగ్గుతో కందిపోతున్న కవితని చూస్తే మహా సరదా గా ఉంది స్మితకి.
క్షణం లో సగం సేపు స్మితని తేరిపార చూసింది కవిత. స్మిత కవితంత పొడుగు కాదు. అంత సన్నగా కూడా ఉండదు. కొంచం బొద్దుగా ఉంటుంది. కానీ శరీరంలో ఉండాల్సిన ఒంపులన్నీ ఉన్నాయి. సడుము సన్నమే, కొంచం పొట్ట ఉందేమో అని అనుమానం. కూర్చుని ఉండటం వల్ల పొట్టమీద అడ్డంగా రెండు మడతలు పడ్డాయి. స్మిత రంగు కూడా కొంచం తక్కువే. కానీ చాల అందమైన మొహం. కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లో మగపిల్లలు పడి చచ్చేవాళ్ళు స్మిత అంటే. కొనదేరిన ముక్కు, పెద్ద కళ్ళు, సన్నని పెదాలు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే మొహం. అలా కుర్చీలో panty మాత్రమే వేసుకొని, నిర్లక్ష్యంగా వెనక్కి వాలి నువ్వుతే, ఎదో adult magazine లో model లా ఉంది స్మిత.
“చిన్నవైనా చక్కటి boobs. మధ్యలో ఆ పుట్టుమచ్చ భలే ఉంది. ఎలా ఐనా ప్రవీణ్ అదృష్టవంతుడే” అనుకుంది. కవిత. స్మిత తనని ఆట పట్టిస్తోంది అని అర్థంం అయ్యింది. ” నీతో నాకేంటిలే, నేను వెళ్తున్నాను” అని, తుర్రు మని బాత్ రూం వైపు వెళ్ళిపోయింది.
ఇద్దరూ swim suit లు వేసుకొని ఓకరిని ఒకరు పరీక్షగా చూసుకున్నారు. “నేను అలాటిది వేసుకోలేను కానీ, నువ్వు వేసుకుంటే చాలా బావుంది” అంది కవిత. “నువ్వు వేసుకున్నది కూడా చాలా బావుంది. ఏమీ కనపడకపోయినా నువ్వు sexy గా ఉన్నావు. ఇది వేసుకొని సురేష్ కి కనిపించu, వెంటనే program మొదలుపెట్టక పోతే చూడు” అంది. కవిత ఏమి అనలేదు. “మాటకి ముందు సిగ్గు నీకు” అంది స్ిత, కవితని swim suit అతుక్కుని, వొంపు తేలి అందంగా ఉన్న పిర్ర మీద టఫ్ మని ఒకట్ వేస్తూ.
స్మిత swim suit విప్పటం మొదలు పెట్టి, “బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి night dress వేసుకో, పడుకుందాం” అంది వెక్కిరిస్తూ. కవిత నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది.
కవిత పడుకునేటప్పుడు మాములుగా ్నైటీ కానీ తేలిక cotton చుడిదార్ కానీ వేసుకుంటుంది. సాధారనంగా రాత్రిపూట బ్రా వేసుకోదు. బట్టలు మార్చుకునేందుకు బాత్ రూం లోకి వేళ్ళిన కవిత, swim suit విప్పి పక్కన పెట్టి, ఒక్క క్షణం ఆలోచించింది. పరాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు బ్రా లేకుండా పడుకోవటం ఎందుకని, రాత్రివేసుకునేందుకు అనువుగా ఉండే బ్రా పట్టుకొచ్చింది. కానీ, నిజానికి రాత్రి బ్రా అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది. బ్రా వేసుకోబోతూ, ఆగి అలోచించింది. “స్మిత నా ముందు, ఏమీ లేకుండానే తిరుగుతూ ఉంటే, నాకు కనీసం డ్రస్సు కింద బ్రా లేకుండా తిరిగేందుకు సిగ్గు ఏమిటి!?” బ్రా వద్దని నిర్ణయంచుకుని, panty మీద చుడీదార్ వేసుకుని బయటకు వెళ్ళింది.
స్మిత అప్పటికే పక్క మీద ఉన్న బ్యాగ్ అవీ తీసేసి, పక్క తయారు చేసి ఉంచింది. స్మిత వాళ్ళది queen size మంచం. ఇద్దరు మనుషులు పడుకునేందుకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. కొంచం విశాలంగా పడుకోవటానికి ఉండదు. పెద్ద పడక గది స్మిత వాళ్ళది. చాలా మెత్తటి పరుపు చాలా డబ్బు వెచ్చించి కొన్నారు. కవిత దానిమీద కూర్చుని, “పట్టు పరుపులా ఉంది” అనుకుంది. “ఇవాళ్టికి ప్రవీణ్ చోటు నీది” అంది స్మిత, మంచానికి కుడి వైపు చూపిస్తూ.
ఇద్దరూ పడుకుని దీపాలు ఆర్పేసినా, చాలా సేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు. స్మిత కాలేజీ గురించి, కవిత చెల్లెలి చదువు, పెళ్ళి గురించి, ఏమిటేమిటో మాట్లాడుకున్నారు. చివరికి మాటలు ఆగిపోయినాయి. కవిత సగం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతుంటే, స్మిత హటాత్తుగా అడిగింది, “నువ్వు పెళ్ళికి ముందు ఎవరినైనా ముద్దుపెట్టుకున్నావా?” అనుకోకుండా అడిగిన ప్రశ్నకి ఆశ్చర్య పోయింది కవిత. ” ఏమిటీ!” అంది, కొంచం ఆశ్చర్యంగా, కొంచం నవ్వుగా. మళ్ళి అడిగింది స్మిత, “పెళ్ళికి ముందు.. ఎవరినైనా ముద్దుపెట్టుకున్నావా?”
కవిత నిశ్శబ్దంగా ఉంది కొంచం సేపు. “ఏమి చెప్పాలీ” అని ఆలోచించింది. నిజం చెబితే స్మితకి తను మరీ అంత “పప్పు సుద్ద” కాదు అని నిరూపించుకోవచ్చు. కానీ, పొరపాటున అసలు విషయం బటకి వస్తే! స్మితని నమ్మ వచ్చు, కానీ స్మిత ప్రవీణ్ కి చెప్పి, ప్రవీణ్్ పొరపాటున సురేష్ తో అంటే?
“అంత ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఏదో ఉందన్నమాటే! ఏమిటో చెప్పు” అంది స్మిత.
” చీ, చీ, అలాంటిది ఏమీలేదు”, బొంకింది కవిత.
” అనుకున్నాలే”, స్మిత నవ్వింది
” మరి నువ్వు”
” ఎవరికీ చెప్పవుగా?
” ఛ, ఛ, చెప్పను”
” ఒకతన్ని ముద్దుపెట్టుకున్నాను”
” నిజంగా!?” ఆశ్చర్యంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది కవిత. ఆశ్చర్యం పట్టలేక సగం లేచి, పక్కకు తిరిగి, కుడి మోచేయిమీద బరువు ఉంచి, స్మిత మొహం లోకి చూసింది
” నిజంగానే” అంది స్మిత ముసిముసిగా నవ్వుతూ.
” ఎలా? ఎవరు? ఎప్పుడు?” గుక్క తిప్పుకోకుండా అడిగింది కవిత.
” నేను పదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు. మా ఇంటి ముందు గది ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్ కి అద్దెకు ఇచ్చాము. అమ్మ నాన్నతో గొడవపెట్టుకుంది కూడా, ఇంట్లో ఎదిగిన ఆడపిల్లలుంటె ఎవరో మగవెధవకి గది అద్దెకిచ్చారేమిటీ అని. నాన్న, ఛ, అదేంటి, అందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారా ఏమిటి అంటు అద్దెకు ఇచ్చారు. అతను నాకేసి అదోరకంగా చూసేవాడు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత, నా పక్కన్నుంచి వెళ్ళినప్పుడల్లా చెయ్యి తగిలించెవాడు. నాకు మహా సరదాగా ఉండేది, నన్ను ఒక అబ్బాఇ ఇష్టపడుతున్నాడంటే. మళ్ళీ ఎప్పుడూ చెయ్యి తగిలిస్తాడా అని ఎదురుచూసేదాన్ని. ఒకరోజు, నేను అతనికి మేడమీద ఒంటరిగా దొరికాను. దగ్గర్కు వచ్చి, నువ్వు చాలా బావుంటావన్నాడు. నేను, కొంచం కోపంగా చూసే సరికి భయంతొ వణికిపోయాడులే.”
” అదేంటి, అతనంటే ఇష్టమే అన్నావుగా?”
” అదే మరి. అంత తేలికగా లొంగిపోతే ఎలా. అందుకని కొంచం కోపం నటించి, తర్వాత, మీరు కూడా బానే ఉంటారు అని చెప్పాను”. అని చిన్నపిల్లలా నవ్వింది స్మిత.
కవిత కి ఇవన్నీ అంత కొత్త కాకపోయినా, అంత ధైర్యంగా చేసిన పని చెప్పుకుంటున్న స్మిత ఒక hero లా కనిపించింది. ” ఈ అమ్మాయిలో అందమంతా తన ఆత్మస్థైర్యంలో ఉంది.” కవితకి స్మిత ఒక అందమైన sports star లా కనిపించింది. ఇంత అందంగా, నవ్వుతూ, తుళ్ళుతూ ఉన్న అమ్మాయిని వదిలి ఒక్క రాత్రైనా ఎలా ఉండగలడు ప్రవీణ్ అనుకుంది. కవిత. అప్రయత్నంగా, ఈ సమయంలో, ఈ మంచం మీద, తనుకాకుండా ప్రవీణ్ ఉంటే ఏమి జరుగుతూ ఉండేతో ఊచించుకుంది. ఇందాక తను చూసిన స్మిత నగ్న శరీరాన్ని, ప్రవీణ్ ని, కొంత ఊహాత్మక శక్తి ని జోడించి, తన మనశ్చక్షువులో నగ్నంగా, ఒకరిమీద ఒకరు పడు దొర్లుతూ ఉన్న స్మిత ప్రవీణ్ లని చూసింది. తన ఊహలో, ఉద్వేగంతో గట్టిపడిన స్మిత చనుమొనని నోటితో అందుకోవాలని ప్రవీణ్ ప్రయత్నిస్తుంటే, స్మిత తోసేస్తోంది. ఇద్దరూ పెద్దగా నవ్వుతున్నారు. “అబ్బ అతను ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు” అనుకుంది కవిత. మళ్ళీ అంతలోనే, “ఛీ, ఇదేంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఇంకొక అమ్మాయికి ఆకర్షితమవ్వటమేమిటీ” అనుకుని, మనసులోనీ ఆలోచనలని తుడిచివేసి స్మిత చెప్పే విషయం పై మనసు లగ్నం చెయ్యటానికి ప్రయత్నం చేసింది.
కవితకి ఇలా మరొక అమ్మాయి నచ్చటం ఇది మొదటిసారి కాదు. చిన్నప్పటినుంచీ, తనకంటే మెరుగైన ఆడపిల్లలని, చదువులో కానీ, ఆటలో కానీ, చలాకీ తనంలోకానీ మెరుగైన ఆడపిల్లలని, కవిత ఆరాధించేది. వాళ్ళి తన కళ్ళకి అందంగా, ఆహ్లాదంగా, గొప్పగా కనిపించేవాళ్ళు. నిజానికి చాలా sexy గా కనిపించేవాళ్ళు కవితకి. కానీ కవితకి మరొక అమ్మాయి తనకి sexy గా కనిపించగలదు అని తెలియదు. “అబ్బాయిలకి ఈ అమ్మాయి ఎంత sexy గా కనిపిస్తుందో కదా” అనుకునేది.
కవిత నిశ్శబ్దంగా ఉండటం చూసి స్మిత, “ఏయ్, నిద్ర పోతున్నావా” అని చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది. చెక్కిలి కింద ఉన్న చెయ్యి కదిలిపోవటంతో, ఆధారం లేని కవిత, ముందుకి తూలి పడింది. తల వెళ్ళి స్మిత ఎడమ వక్షం మీద పడింది. కవితకి క్షణం తర్వాత అర్ధమైంది. తన కుడి చక్కిలి కింద మెత్తగా తగులుతోంది స్మిత వక్షమని. “ఇలా పడుకుంటే హాయిగా ఉంది” అనుకుంది. కానీ లేవాలని తెలుసు. చేయి మంచం మీద ఆనించి, లేవబోయింది కవిత. కానీ అంతలోనే స్మిత చేయి తన తలమీద సుతారంగా ఆనటం గ్రహించింది. లేచే ప్రయత్నంం విరమించుకుని అలాగే పడుకుంది. స్మిత తన చేతివేళ్ళ చివరలు కవిత జుట్టులోకి పోనించి, తలని నున్నితంగా నొక్కుటూ, వేళ్ళని వలయాకారంగా తిప్పుతోంది. ఆ స్పర్శలో ఎంతో ప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది. కవిత అలాగే కదలకుండా పడుకుంది. స్మిత గుండె చప్పుడు వినిపిస్తోంది. స్మిత పొట్టకి సమాంతరంగా కాళ్ళ వైపు చూస్తూ ఉంటే, స్మిత ఉచ్శాస నిశ్వాసాలకి పొట్ట నెమ్మదిగా కదలటం కనిపిస్తోంది. చెక్కిలి కింద స్మిత వక్షం మెత్తగా, వెచ్చగా ఉంది. “ఎంత హాయిగా ఉంది ఇలా పడుకుంటే” అనుకుంది కవిత మళ్ళీ. స్మిత ఒక చేతితో తల నిమురుతూ, ఇంకో చేయి కవిత భుజం చుట్టూ పొదవి పట్టుకుంటున్నట్టు వేసి, “నిద్ర వస్తోందా? పడుకుంటావా?” అని చిన్నగా మంద్రంగా అడిగింది. ఆ మాటలోని ప్రేమకి, వాత్సల్యానికి, ఆత్మీయతకీ కవితకి కళ్ళలో నీళ్ళు తిర్గిగాయి. స్మితని అలాగే గట్టిగా కౌగలించుకుని పడుకోవాలి అనిపించింది. కానీ మళ్ళీ తనకే అనిపించింది, “ఛా లేవాలి” అని.
నెమ్మదిగా లేచి, పక్కకి జరిగి ఇందాకటిలా పక్కకి తిరిగి పడుకుండి కవిత. “లేదు, అంత నిద్రరావటం లేదు.” అంది. స్మిత కవిత కళ్ళల్లోకి లోతుగా చూస్తూ, ” Are you sure?” అని అడిగింది.
” నిజంగానే. ఇంతకీ నీ కథ చెప్పు. అతను ఏమన్నాడు నువ్వు అలా అంటే”
స్మిత కొద్దిసేపు మాట్లాడలేదు. ఒక మనస్థితి నుంచి మొరక మనస్థితి కి వెళ్ళటానికి శక్తి కూడదీసుకుంటున్నట్టు నిస్శబ్దంగా ఉంది. తనని తను సంబాళించుకుంటున్నట్టు, తల విదిల్చి నవ్వింది.
” ఏముంది, కసేపు ఏదో గొణిగాడు. తర్వాత రాత్రికి గదికి రమ్మన్నాడు.”
” వెళ్ళావా?” కవిత ఆశ్చర్య పోయింది.
” ఓ, వెళ్ళాను. రాత్రి అందరూ నిద్ర పోయాక రహస్యంగా వెనక తలుపు తీసుకుని వెళ్ళాని. అప్పుడు యవ్వనంలో తెలియలేదు కానీ, ఇప్పుడు తలుచుకుంటే భయమేస్తుంది. నాన్న చూసి ఉంటే బెల్టుతో కొట్టేవాళ్ళు! ఎలాగైతేనేం, అతని గదికి వెళ్ళాను. ఏవో చాల చెప్పాడు. నేను ప్రపంచంలోకల్లా అందమైన అమ్మాయినని, నన్ను చూసి అతను డంగైపోయాడని, నన్ను చూస్తూ ఉంటే అతనికి తిండి నిద్ర అక్కరలేదని. తర్వాత ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. బుగ్గమీద, మెడమీద, నుదురు మీద, చివరికి పెదాల మీద. పెదాల మిద చలా సేపు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. కొంచం కొరికాడు కూడా. నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి కౌగలించుకుని, చాలా సేపు ముద్దు పెట్టాడు. నా ముద్దులో స్వర్గం ఉండి అన్నాడు. 15 ఏళ్ళ పిల్ల ఏమి వినాలనుకుంటుందో అన్నీ చెప్పాడు. ఒక అరగంట ఉండి వచ్చేసాను”
కవిత నవ్వుతూ వింటోంది. ఇప్పటిదాకా గమనించలేదు కానీ, కవిత ఇప్పుడు స్మిత కి ఇందాకటి కంటే దగ్గరగా పడుకుంది. ఎప్పుడో తనకి తెలియకుండానే ఒక చేయి స్మిత నడుము చుట్టూ వేసి వింటోంది. స్మిత పక్కభాగం దాదాపు కవిత వంటికి తగులుతోంది.
” అంతేనా జరిగింది?”
” ఇంకా ఉంది. మళ్ళీ రెండు రోజులకి వెళ్ళాను. ఈసారి, వెళ్ళ్గానే ముద్దు మొదలు పెట్టేసాడు. చేతులు నడుము చుట్టూ వేసి గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు, బుగ్గ కొరికాడు, పెదవులు కొరికాడు, నడుము మీద గిల్లాడు, అరచేతులు నా వెనక పెట్టి, butt squeeze చేసాడు. 15 ఏళ్ళ అమ్మాయిని కదా, నాకు ఎదో ఐపోయింది. ఎదో చేసేయాలనిపించింది. నేనుకూడా తిరిగి అతన్ని ఇష్టమొచ్చినట్టు ముద్దు పెట్టుకున్నాను. నేను అప్పట్లో లంగా జాకెట్టు వేసుకునేదానిని. ఎప్పుడూ విప్పాడో నా జాకెట్టు హుక్స్ అన్నీ విప్పేసాడు. ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసి, నా జాకెట్టు లాగి పారేసాడు. నా boobs కేసి చూసి అబ్బ అంత బావున్నాయో అన్నాడు. ఏమి బావున్నాయో మరి, అప్పటిలో నావి ఇంత ఉండేవి” అంది స్మిత పెద్దగా నవ్వుతూ. బొటనవేలు, చూపుడువేలు దగ్గరగా పెట్టి “చిన్నవి” అన్నట్టు చూపిస్తూ. కవిత కూడా పెద్దగా నవ్వేసింది.
స్మిత నవ్వుతూనే కొనసగించింది, ” నాకు చచ్చే భయం వేసింది. కాని, బావుంది కూడా. ఒక పెద్ద అబ్బాయి నేనంటే అంత ఇష్టపడుతుంటే చాలా గర్వంగా కూడా అనిపించింది. అతను నా ఒళ్ళంతా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఎక్కువ సేపు almost-non-existant boobs దగ్గరే ఉన్నాడనుకో. తర్వాత నన్ను నెమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ మంచం మీద పడుకో పెట్టాడు. అతని బనీను లుంగి విప్పేసాడు. మొదటిసారి నేను అంత hard-on చూడటం. మనసులో ఒక పక్కన లేచి పారిపోవాలని ఉంది, మరో పక్కన ఇంకా ఏమి చేస్తాడో చుడలని ఉంది. వచ్చి నామీద పడుకుని ఇంకా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.”
ఒక సారి ఆయాసంగా ఆగి గాలి పీల్చుకుంది. సాలొచనగా, తన నడుము చ్హుట్టూ ఉన్న కవిత చేతిని రెండు చేతుల్లోకీ తీసుకుని, కవిత గోళ్ళకేసి చూస్తూ, మళ్ళి చెప్పింది. ” నీకు తెలుసుకదా, మన రోజుల్లా ఒక అబ్బాయి ‘నేను నిన్ను ఇష్టపడ్డాన్ను’ అని చెప్తే, ‘నేను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను’ అని చెప్పినట్టే. అతని ఉద్దేశ్యం నన్ను పెళ్ళి చేసుకుందామనె అని అనుకున్నాను. అసలు అప్పటిదాకా అతను పెళ్ళి విషయం ఎత్తకపోతే, దీనిలో మాట్లాడేందుకు ఏముంది, అతను నన్ను పెళ్ళి చేసుకుందామనే అనుకుంటున్నాడు అనుకున్నాను. కానీ అతను నా లంగా పైకి లాగుతున్నప్పుడు ఎందుకైనా మంచిది అని అడిగాను, ‘మనం పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుందాం?’ అప్పటికి లంగా పూర్తిగా పైకి లాగేసి, intercourse రెడీ అయి పోతున్నాడు. నా ప్రశ్నకి హటత్తుగా ఆగిపోయి, నాకేసి ఆశ్చర్యంగా చూసాడు. ‘పెళ్ళేమిటి?” అన్నాడు. ‘అదేమిటి, నన్ను పెళ్ళి చేసుకోవా?’ అని అడిగాను కోపంగా. అప్పటికి అతను నా మీద పడుకుని ఉన్నాడు. I could feel him between my legs. ‘ఒక్క 10 నిముచాలు ఆగి మాట్లాడుకుందాం’ అన్నాడు ఆత్రంగా. అతన్ని నా మీద నుంచి తోసేసి, లేచాను. తర్వాత చాలా చెప్పాడు. తన చెల్లెళ్ళుట, పేదరికంట, తన పెళ్ళికి చాలా కాలం ఉందిట. ఇవి చెప్తూ, నన్ను మంచం మీద పడుకోపెట్టాలని బలవంతంగా తోస్తున్నాడు. నాకు చచ్చే కోపం వచ్చింది. లేచి జాకెట్టు వేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తుంటే, నా భుజాలు పట్టుకుని, ‘please, please ఒక్క సారి’ అన్నాడు. నాకు కోపం ఆగలేదు. అతను ఇంకా లుంగీ లేకుండానే ఉన్నాడు. hard-on ఇంకా సగం ఉంది. అక్కడ చర్మం పట్టుకుని గట్టిగా గిచ్చ్హి పారిపోయాను”
ఒక్కసారి పెద్దగా నవ్వేసింది కవిత. నవ్వు ఆపుకోలేక మంచంమీద వెనక్కి పడిపోయి, ఆగకుండా ఒక నిమిషం నవ్వింది. నవ్వు ఆపుకుంటూ, పొట్టమీద చేయి పెట్టుకుని, అడిగింది, “అతను ఏమి చేసాడు?”
“ఏమి చేయలేదు. అరవలేడు గట్టిగా. అయినా నేను పారిపోయి వచ్చేసాను. మళ్ళీ నా దగ్గరకి కూడా రాలేదు.”|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
ఇద్దరూ అలా చాలా సేపు నవ్వుతూనే ఉన్నారు. చివరికి కవిత అంది, “నువ్వు కథానాయకురాలివే! ఇంతేనా ఇంకేవైనా adventures ఉన్నాయా గతంలో?”
“చాలా ఉన్నాయి. అన్నీ చెప్తాలే తర్వాత. ఇంక పడుకుందాం”
ఇద్దరూ good night చెప్పుకుని, పడుకున్నారు. స్మిత వెంటనే నిద్రపోయింది. కవితకి వెంటనే నిద్ర పట్టలేదు. చాలా సేపు అలాగే ఆలోచిస్తూ పడుకుంది. “సురేష్ వాళ్ళు training కి వెళ్ళటం మంచిది అయింది ఒక రకంగా. స్మిత మంచి friend అయ్యింది. స్మిత రోజురోజుకీ ఇంకా ఇంకా నచ్చేస్తోంది. భలే సరదాగా ఉంటుంది.” అలా ఆలోచిస్తూ సగం నిద్రలోకి జారిపోయింది కవిత.
మనం సగం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలకు వాటి స్వంత రూపుదాల్చి, మన అదుపు తప్పి, ఊహాలోకంలో విహరిస్తాయి అనుకుంటాను. జాగ్రుదావస్తకి, సుషుప్తి కి మధ్య ఉన్న ప్రపంచం ఒక భయం, కాలం, కట్టుబాట్లు లేని ప్రపంచం. అలాంటి అవస్థలో ఉన్న కవితకి, తను ఇందాక చూసిన స్మిత అందమైన శరీరం గుర్తువచ్చింది. తనకి తెలియకుండానే పెదవులమీద చిరునవ్వుతో స్మిత గురించి ఆలోచించసాగింది. అలా panty తప్ప ఏమీ లేకుండా కూర్చుని ఉంటే ఎంత బావుంది స్మిత! నున్నగా లావుగా ఉన్న తొడలు, కొంచం లావుగా, కొవ్వుతో నున్నగా ఉన్న నడుము, చిన్నవైనా గట్టిగా, గుండ్రంగా, తీర్చి దిద్దినట్టు ఉన్న వక్షాలు. పిరుదులు కనపడలేదు కానీ, నడుమునిబట్టి చూస్తే పెద్దగానే ఉండచ్చు. రెండు వక్షాల మధ్య లోయలో కూలిన శిఖరంలా పుట్టుమచ్చ. పెద్ద teddy bear లా ఉంది. గట్టిగా కౌగలించుకుంటే ఎలాఉంటుందో! రెండు చేతులూ నడుముచుట్టూ వేసి, ఆ సన్నటి పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటే ఎంత బావుంటుందో! ప్రవీణ్ ఆ పుట్టుమచ్చని ఎన్నిసార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నాడో! ఈర్శగా అనిపించింది ప్రవీణ్ అంటే.
సగం నిద్రలో పూర్తిగా అదుపు తప్పిన కవిత మనసు, వెర్రిగా పరుగులు పెడుతోంది. మనసులో పూర్తిగా ఏర్పడని ఆలోచనలు దొర్లిపోతున్నాయి. తన నాలుక చివరతో తడిలేపనం రాయించుకుంటూన్న స్మిత పెదవులు, తన పళ్ళ మధ్య పాములా కదులుతున్న స్మిత నాలుక, నగ్నంగా ఒరుసుకుంటున్న వక్షాలు, కవిత పెద్ద స్తనాల మధ్య ఇరుక్కుని నలిగిపోతున్న స్మిత స్తనం, పట్టలేని సుఖంతో మెలికలు తిరుగుతున్న స్మిత నడుము చుట్టూ వడ్డాణంలా తన చేతులు, చెమటకి తడిసిన తన వీపుమీద గుచ్చుకుంటున్న స్మిత గోళ్ళు. ఎవరివి ఎవరివో తెలియకుండా పెనవేసుకున్న నాలుగు కాళ్ళు. కవితకి తెలియకుండా నిద్ర పట్టేసింది.
* * * *