చిన్నిల్లు -బ్రహ్మం గారి రెండో భార్య సరస్వతిని దెంగిన రాజు

ఎవరో తలుపు తడుతున్న చప్పుడు విని తృళ్ళిపడి లేచాడు రాజు. తల తిప్పి చూశాడు. గడియారం పన్నెండు గంటలు సూచిస్తోంది. అంత రాత్రి పూట తన కోసం వచ్చింది. ఎవరో అర్ధం కాలేదు. కానీ, గాజుల చప్పుడు విని పించడంతో ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఆ మున! జ మున తన కోసం వచ్చిన ప్పుడల్లా అలాగే గాజుల చప్పుడయ్యేది. కానీ ఆమె ఇక రాదని తెలుసు. మరి వచ్చిన మన షి ఎవరు?
ఇంట్లో అంతా లోన పడు కుంటారు. తను మాత్రం అరుగు మీద గదిలోనే ఉంటాడు. స్టడీస్ కి డిస్ట్రబెన్స్ ఉండదని. ఒక వేళ ఏదన్నా పనబడి అమ్మ గాని అన్న గాని, వచ్చి తలుపు తడుతున్నారే మో.

బద్దకంగా లేచి లుంగీ. సరిగ్గా కట్టు కొని వెళ్ళి తలుపు తీసాడు. ఆమె లోన కు వచ్చి తలుపు గెడ పెట్టింది. కణం పాటు కొయ్య బొమ్మలా నిలబడి పోయాడు రాజు. మొదట జమునే వచ్చిందనే భాంతి పడ్డాడు. కానీ లేదు. ఎదురింటి బ్రహ్మం గారి రెండో భార్య సరస్వతి.

బ్రహ్మం గారి వయసు నలభై ఐదు ఉంటుంది. సరస్వతి కి, ఇరవై రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉండదు వయసు. గొప్ప అంద గత్తె కాదు కాని స్త్రీ కి ఉండాల్సిన హంగులూ , పొంగులూ అన్నీ ఉన్నాయి. మన షి ఏపుగా పెరిగిందేమో కారు కొచ్చిన కన్నె కోడిలా చూడ గానే గుబ గుబలాడించే స్తుంది. మగాడ్ని. ముఖ్యంగా పిరుదులు దాటే. జడ , చేపల్లా కదిలే పెద్ద కళ్ళు ఆమె ఆకర్షణ కు ముఖ్య కారణాలు.

బ్రహ్మం గారు ఆమెను కాపరాన్ కి తెచ్చుకున్న కొత్తల్లో ఈ ముసలాడితో ఎక్కడ కాపురం చేస్తుందిలే… కాస్త వాట మైన కుర్రాడు తగిలితే లేచి పోతుంది అనుకున్నారు అమ్మలక్కలంతా. కానీ అంతా ముక్కు మీద వేలేసు కునేలా సరస్వతి ఆ ఇంట్లో అతుక్కుపోయింది. సవతి. పిల్లల్ని తన సొంత. పిల్లల్లా సాకుతోంది. కాపరాని కొచ్చిన ఈ మూడేళ్బలో ఆమె గురించి చెడు గా ఉన్న వార్త కూడా రాలేదంటే అబద్ధం కాదు. కొందరు కుర్రాళ్ళు ఆమెకోసం ట్రయల్స్ వేసి ఫెయిలయ్యారు.
అలాంటి కరుకైన సరస్వతి ఉన్నట్టుండి మబ్బులేని వానలా తన గదిలోకి రావడం రాజుతో తబ్బిబ్బు చేసేసింది. బ్రహ్మ మా మెయవ్వన పొగరును

అణచలేక పోవచ్చు. కాని ఇలా తెగించే తత్వం కాదు సరస్వతిది. పైగా తనె ప్పుడూ ఆమె కోసం ట్రయిల్ కూడా వేయలేదామెకు.
“ఏ మెటలా తెల్ల పోతావ్? జమున అను కొన్నావ్ కదూ ? ” అంది. దరహాసం తో వయ్యారంగా తలుపుకి, జేరబడి నిలబడుతూ. రాజు మన స్సు చివుక్కు మంది.
“క్ష మించండి. ఆ మున. ఇక రాదని నాకు తెలుసు. గాయపడ్డ నా హృదయాన్ని రేపకు ” అన్నాడు బాధ గా.
” నే , పోగొట్టాలనే వచ్చాను. రా ” అంటూ అతన్ని వాటే సు కుందా మె.
“తప్పు. ఈ పేటలో నువ్వు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నావ్. నా మూలం గా నీకు చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకు. అయినా నీ గురించి. ఎప్పుడూ నేను ఆలోచించలేదు కూడా”
“కానీ నా ఆలోచన ఎప్పుడూ నీ మీదే.”
“నేజంగానా!”

“నీ మీద ఒట్టు. నా సళ్ళ మీద చెయ్యేసి చూడు. వాటి కి, కీ, చేతుల్లో నలగాలనే. ఎంత అట మో తెలుస్తుంది. నా నడుం మీద చెయ్యేసి చూడు. నీ దెంగులాట కి ఎదురొత్తులివ్వాలనే ఎలా తొందర పడుతోందో తెలుస్తుంది. నా కళ్ళల్లోకి చూడు. నీ రూపమే కనిపిస్తుంది.”
“జ మున మొదటి సారి నా గదికి వచ్చిన ప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడింది. నీ కిది. ఎలా తెలుసు?”
“జ మునతో నీకు స్నేహం ఉన్నట్లు కూడా తెలియదే? ” వస్తు పోయి అడి గాదు రాజు.
“అంత స్నేహం లేదులే. ఆ మాత కొస్తే జమున కీ, పెళ్పయింది. నువ్వు బ్రహ్మచారివే” అంటూ అతని నోరుతో నోరు కలిపి బలంగా ముద్దు పెట్టు కుంది. ఆమె శ్వాస వెచ్చగా అతని చెంపలను తాకుతోంది. జాకెట్ తీసేసి వచ్చినట్లుంది. పైట జారి పోయి తెగ బలిసిన సళ అతని. ఛాతీనే గుద్దేస్తున్నాయి. అప్పటి కే లుంగీ ఎగ దన్నేసింది. అతని మొడ్డ. మరీ అంత వరకూ వచ్చాకా అయాచితం గా దొరికిన చాన్సు వదులుకోవడం రాజు కి ఇష్టం లేక పోయింది. ఆమె చీర , లంగా లాగి పడేసాడు. అతనే లుంగీ. పీకి పక్కన పెట్టింది సరస్వతి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *