బస్ జర్నీ, పార్ట్-4

నెను లేచి కూర్చుని సరితను పైకి లె పను. ఇద్దరము లె వగనె రమెష్ఠదు కూద లేచి కూర్చున్నదు. సరిత లంగ ను నదుము పైనుండి కిందకు లక్కుని బరువైన సల్లు వెలదె సుకుని మ ఎదురుగ కూర్చుంది.
“మెము ఎక్కద వున్నమొ ఎల కనిపెత్త వుర?” అంతూ అది గ ను సరితను న వొల్లికి లక్కుంతూ.
ఇద్దరి మొద్ద రసలతొ బంక బంక గ వున్న పూకు, గుద్దల లొని జిగురును లంగ తొకి చెయ్యి దొపి వొత్తు కుని తుదుచు కుంతూ సరిత న వొల్లో కూర్చుంది. లంగ పైనుంది న మొద్ద దని పిర్రల గాదిలొ గుచు కుంతొంది.
“నువ్వు తొతలొకి రవదం కితికి లొ నుంది చూ సను. మీ
వెనక గ తొతలొకి వచక మీకొసం వెదుకుతుంతె ఇది గొ ఈ తెల్ల చీర మీరు ఇక్కద వున్నరు రమ్మని అంతూ పిలిచింది. సరె. ఎదొ కస్త పద్ధదు కద. వదిని ఒక షాత్ పీక్కొనిద్ద ము అని ఆ చెత్తు చతునుంది మీ దెంగులత చూస్తు, మొద్ద నలుపుకున్నను” అంతూ మమిది కొమ్మ మీదుగ వెలదుతున్న సరిత చీరను చూపించదు.
“అమ్మొఊ ఈ చిర ఇంత పని చేసింద? ఇంక నయం ఇంకెవరైన చూ సరుకదు” అంతూ సరిత లేచి నిలబది చీరను కొమ్మపైనుంది లగె సింది.
ఖని అప్పతి కె జర గ వలసినది జరిగి పోయింది.
నెను కూద నిలబది లంగ పైనుంది దని పిర్రలు పిందుతూ దని పెదలతొ న పెదలు కలిపి చీకుతుంతె సరిత “ఇంక వెల్దము రజు. బస్సు కదులుతుందె మొ. మ వల్లు కంగ రు పదత రు” అంది విదిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ.
“అది ఇప్పుదె ఎక్కద కదులుతుందె న లంజ? ఈ లొగ మనం ఇంకొ షతు పీక్కొవచు” అంతూ రమెఫ్లదు కూద దని చెయ్యి పత్తుకొని దనిని కిందకు గత్తిగ లగదు.
సరిత బలంచె తప్పి రమెష్ మీద పద్దది. వదు దనిని కిందుగ చెసి దని సల్లు వొత్తుతూ లంగ లొనుంది దని పూకు మీద చెయ్యి వెసదు. నెను కూద మొద్దను నిమురుకొంతూ దని పక్కకు చెరబోతున్నను. .
ఇంత లొఊ.. “ఎవరయ్య అక్కద? ఎవర్ర మీరు? ఇక్కద ఎమి చెస్తున్నరు? ఎల వచరుర మీరు న థాత లొకి? అంతూ వెనక నుంది కొథ గొంతు దబై స్తూ వినబదుతొంది.
ముగ్గురము వులిక్కిపది వెనక్కి చూసము. సరిత గబుక్కున లేచి కూర్చుని చీరను సల్లపైన కప్పుకుంది. వదు మకు దగ్గర్గ వచి నిలబద్దదు. దదపు 20 ఎల్లు వుంతె. నల్లగ పొదవుగ బలిస్తంగ వున్నదు. ఒంటి మీద చొక్క లె కుంద లుగి మదిచి కత్తి చెతిలొ కర్ర పత్తుకుని వున్నదు. చూదబొతె శ్రిత కు కాపల మనిషి అని పిస్తోంది. వీది పెరు వీరయ్య. ఆందరు వీరి గదు అంత రు. పూకు కనబదితె కుక్క ఎగబదినట్లు ఎగబదతదు. దొరికిన పూకు చిరిగి దనిని కుయ్యొ మని గగ్గాలు పెత్తించి కని కర్చుకొదు. “లంజను తెచుకుని దెంగుతున్నరుర న కొద కల్లర. న క్రొతె దొరికిందిర మీరు దెంగ దని కి.” అంతూ దగ్గరకు వచదు.
“లంజ బ గుందె. రంభ ల గుంది” అన్నదు దగ్గరగ సరిత మొహం లోకి చూస్తూ..
వదికి దె వలొకం లొని రబ్మ కనిపించిందొ లెక చినిమ అల్టేర్ రంభ గుర్తుకు వంచిందొ గని వది మొద్ద మతం లుంగి లొ నుంచి తన్నుకు వచి నిత రుగ నిలబద్దది.
“దీని అక్కను దెంగ ఊ. ఇది చల క్లాసు లంజల గుందె. మంచి పత్తు మీద వుంది గుంత. గొప్ప లంజనె తెచరు”
అంతూ ఒక చెత్తా మొద్ద సవరించుకుంతూ దని వొంటి మీద కప్పుకున్న చీరను లగె సదు.
“అబ్బొఊ ఎమి సల్లు లంజవి. న దౌత మమిది పల్ల కంతె పెద్ద విగ వున్నై లంజ సల్లు” అంతూ చొరవగ దని సల్ల మీద చెతులు వేసి పిసుకుతుంతె సరిత బెలగ న వంక చూసింది.
నెను కలబది వదిని తందామ అన్నట్లు రమెష్ వంక చూ సను. ముగ్గురము పూర్తి నగ్నం గ వున్నము. తొందర పద వద్దు అన్నట్లు రమెష్ సైగ చెసదు.
ర మెష్ వాదిని పక్కకు లగి “బస్సు ఏదైంది. కసేపు కలకై పనికి తొతలొకి వచము. ఇక వెల్లి పొత ము” అని సర్ది చెబుతుంతె వదు సరితను దెంగుతను అంతు బెరనికి దిగదు.
నెను సరిత ఫీలింగ్స్ గ మనిస్తున్నను. పొదవుగ నితరుగ నిలబది లుంగి లొ నుంది తన్నుకు వస్తున్న వది మొద్దను చూసి సరిత గుత కలు మింగుతొంది. వదు సరిత దగ్గరకు చెరి దని లంగ ఎత్త బొతుంతె
“ఈ కతిక నెల మీద న వల్ల కదు బబు” అంతూ వదిని వెనక్కి తొసింది.
“నెల మీద ఎందుకె న చెకుముకి రవ్వ. నీకు మంచి పక్క చూపిస్తను రయె న లంజ.” అంతూ ఒక్క వుదుతున రెందు చెతులతొను దనిని ఎత్తుకుని గబ గబ నుదుస్తున్నదు.
వదు సరితను ఎక్కదకు తీసుకు పోతున్నదొ తెలియక
మెము వదిని ఫొల్లె అయ్య ము. ఒక వంద అదు గుల దూరంలొ వది గుదిస వుంది. గుదిస దగ్గర అరుబయత వెన్నెలలొ
బొంథ పరుపు పరిచిన నవరు మంచం దగ్గరకు వది వదిగ నదిచి సరితను మంచం మీద పదుకొబెత్తదు. అప్పతి దక నెల మీద బత్తలు పరచుకుని దెంగించుకున్న సరితకు మెత్తని పరుపు ఒంతికి తగలగనె హయిగ అని పించింది. వెన్నెల పింది అరబోసినత్లు వుంది.
వెన్నెల వెలుగులొ సరిత మొహన్ని చూస్తు “దీని అక్కను దెంగ ఊ.. మంచి రంజుగ వున్నవు కదా న లంజ ఊ..” అంతూ వీరి గదు లెచి కూర్చొబొతున్న సరితను వెనక్కి తొసి మీద కు ఎగ బద్దదు.
అప్పతి కె తొదల పైకంత జరిగిన దని లంగ ను పూర్తి గ పైకి నెత్తి దని తొదల మద్యకు మొహన్ని చేర్చి మొద్ద రసలతొ అత్త కత్తిన దని నల్లని అతుల మద్యన వెన్నెల వెలుగులొ నల్లని మేఘల లొ వున్న చంద మ మల గ మెరుస్తున్న దని పూకు బొక్కను విదదీసి చూసదు.
లవతి పూకు పెదలు, ఎర్రని పూకు చీలిక మొద్ద రసలతొ నింది పొయి మదపు వసన గుప్పు గుప్పుమని కొదుతొంది. దని పూకు వసన తగిలె తప్పతి కి వదికి ఇంక పిచి రెగి పొంది. ఫత్తలెని వుదె కంఠి వదు తన లుంగిని విప్పి కింద పదెసి కొరికతొ బుస్సుమని పొంగుతున్న మొద్దను నిలబెత్తుకుని సరిత తొదల మద్యకు చెరదు. సరిత వది మొద్దను పత్తుకుని పూకులొకి సర్దుకుంతూ మొద్దను చెతితొ కొలుచు కుని చూసుకుంది. ఒరి నీయమ్మ బరెదు
మొద్ద దదపు మూదు అం గులల మందాన దని చెతికి ఇమద కుంద వుంది. సరిత ఆ మొద్ద సైజుకి పూకు చిరుగుతుందె మొ అని పించి గుత కలు మింగింది.
“ఎంతె నీలుగుతున్నవు? ఊ. న పూకు లంజఊ.. పెత్తు కొవె పూకులొకి” అంతూ ఇక దని సమధనం కొసం చూద కుంద మొద్దను పూకు పెదల మద్యకు మొరతుగ నెత్త బొయదు.
వది మొగతనం చూస్తుంతె సరిత పూకు మల్లి కొరికతొ సలుపెక్కిపోయింది. పూకులొనుంచి రసం ధరలుగ వూరి కరుతొంది. కొరికతొ పెదలు వొనుకుతుంతె కాల్లు మదిచి తొదలు పుస్తకం లగ తెరచి పూకు పెదల్పు చేసి వది
మొద్దను పూకు గాదిలొకి సర్దుకుని ఇక నీ ఇస్తం అన్నట్లు కవ్వింపుగ చూసింది. సీరయ్య దని పూకు ముందు కాల్ల మీద గొంతు కూర్చుని కస్సుమని మొద్దను పూకులొకి
నెత్తదు. అప్పతి దక తీపులు తీరెల దెంగించుకున్న పూకు గొదలు వీరయ్య మొద్ద ను బిరుగ కరచి పత్తు కొని పూకు తొనలను చుర కత్తి కొసుకుంతు దిగినట్లు సలుపు సలుపుగ కంపించయి. వీరయ్య ఇతు వంతి చ్లసు పూకు, రంభ లంత గుంత మల్లి దొరకదె మొ అన్నట్లు మొద్దను పూకు అదుగుకంత నెదుతూ కస్సు కస్సుమని పొదుస్తూ స్పీదు స్పీదు గ దెంగుతున్నదు. వదు చెతులు చచి సరిత బరువైన సల్ల ను పిసుకుతూ, ముచి కలను పత్తి పెందుతూ బరతి మొద్దను పూకు లొపలి కంత పూర్తిగ తొసి మల్లి
మొద్ద గుందు చివరి వరకు బయత కు లగుతూ దెంగుతుంతె పూకు తొనలు ఒరుసుకుని తీపెక్కిపొయి సలపరంతో పరవసిస్తూ
“ఇఊఊ ఒంఊ.అబ్బాఊ ఒఊ” అంతూ పరవసంతొ మూలు గుతొంది సరిత.
మొద్ద రసలతొ నింది పొయి చిత్తది చిత్త దిగ వున్న సరిత పూకు వీరయ్య మొద్దను బిర్రుగ పత్తుకుని ఒదుపుగ పదుతున్న మొద్ద పొర్ల కు రసలూరుతూ లూసు లూసుగ ఐదొంది. తపక్ తపక్ మంతూ సబ్దం చేస్తూ ఆ చల్లని వెన్నెల లొ, తెరలు తెరలుగ వస్తున్న చల్లని గలి మమిది థోత తీయని పల్ల వసనతొ పలకరిస్తోంది. ఈరి గదు సరితను రెచిహే దెంగుతు
“దీని అక్కను దెంగ ఊ.. ఎంత కసిగ వుందే నీ పూకు న లంజ ఊ. ఎన్నో కసి పూకులు దెంగనె న లంజకన, కని నీలంతి చ్లసు పూకు లంజ మత్రం ఇవలె దొరికిందె ఊ… నియ మ్మఊ. దీని సిగదర గ ఊ.. అమ్మొఊఊ. దీని అమ్మను దెంగ ఊ.న దెబ్బకు నీ నదుము కూసాలు కదిలి పొవలె ఈ రొజు ఊ. నీ యమ్మఊ హూ ఊ. హూ ఊఊ.. ఇఊఊ.” అంతూ బిరు, బిరుగ పూకు లొకి మొద్దను నెదుతూ దెంగుతున్నదు.
వీరయ్య అల మొద్దను ఎత్తెత్తి దెంగుతు వుంతె వది వత్తలు వెలదుతూ సరిత గుద్ద కు రెందు బంతుల లగ వూపు వూపుకి తగులుతు సరితకు గుద్దలొ గిలిగింతలుగ వుంది.. సరితకు సుఖభ రం థొ కల్లు అర మూతలు పదుతుంతె వీరైవ్ పిర్రలను పత్తు కొని వెల్లతొ రక్కుతు, పిసుకుతూ లొలొపలి కంత నెత్తు కుంతొంది. వల్లిద్దరి దెంగులత చూస్తున్న రమెష్టదు సరిత తల దగ్గర చెరి దని పెదలతొ పెదలు కలిపి దని నొతిని తన నొతి థొ కప్పెసదు. సరిత రమెష్ నలి కను పెనవెసి ముద్దును పీల్చుకుంతుంతె నెను దని బంగిన పల్లి మమిది పల్ల ల వున్న పెద్ద పెద్ద సల్ల ముచికల మీద న మొద్ద గుందుతొ రుద్ది తర్వత ముచి కలను చీకుతున్నను. వీరయ్య దదపు ఒక పవు గంత దెంగ క కూద అలసత లె కుంద దెంగుతూనె వున్నదు. సరిత కూద వది పొతుకు పరవసిస్తూ తొదలు పైకెత్తుతూ ఎదురొత్తులిస్తూ
“ఒరెయ్ “ ఈ రి గ ఊ లంజ కొద క ఊ. ఎం జగ దెంగుతున్నవు …….నేను నీకు చ్లసు లంజనెంత్ర పూకు న కొదక. అమ్మొ. ఇరగ దీసవు కదర ఊఎం పోతు పొదిచవుర నీ యమ్మ. అమ్మొ. మెల్ల గ ఊ ఒంఊ అది . మెల్ల గ దెంగ ర ఊన దుము విరిగి పొతుందె మొర రంకు లంజ కొద క ఊ.ఒంఊపూకు చిరిగి పొతొందిర నియమ్మ ఊఊ అయిపొతొంది ర ఊ. ఊంఈవచెస్తోంది ఊ ఒంఊ. హబ్బఊ..” అంతు తొదలు ఎత్తి వది మొద్దను పూకు గొదలతొ ఒత్తి పత్తు కుంతూ పూకు రసన్ని స్పీదు గ చిమ్మెసింది. .
సరిత పూకు రసం చిమ్ముతుంతె దని పూకు తొనల వొత్తిదికి వీరయ్య కు ఇంక సుఖ పరవసం పెరిగి దని నదు మును పత్తుకుని లూసు లూసుగ వున్న పూకులొ వదల కుంద మొద్ద ను కస కస మంతూ పొదుస్తూ దెంగుతున్నదు. సరిత ముద్దులు పెదుతున్న రమెష్ ను విదిపించుకుని సల్లు చీకుతున్న న మొద్ద పత్తుకుని దగ్గరకు లక్కుని న నిగిది పొయిన మొద్దను ఒదుపుగ పైకి కింద కు అది స్తూ చెత్తో పత్తుకుని కైపుగ నన్ను చూస్తూ
“రజఊన గుద్ద దెంగ వ?”అంతూ గొనిగింది.|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
న మొద్ద తొప్పిని వెనక్కి లగి మొద్ద గుందును సరిత ముని పంటితొ కొరుకుతూ చీకుతుంతె మొద్దను రెందు
నిముషలు గుదిపించుకుని తర్వత దని గుద్ద దగ్గరకు చెరను. సరిత పూకును విరామం లె కుంద తలంవెసుకుంతూ మరీ దెంగుతున్న వీరయ్య గదిని బలవంతంగ పత్తి పైకి లెపను. ఈరి గదు చల ఐస్తంగ బలవంతం మీద పూకుని వొదల లేక వొదల లేక లేచి కూర్చొగ నె సరిత కూద పైకి లేచి కుక్కల గ దొర్ట్ స్యైలొ ముందుకి వంగింది. వెంతనె రమెఫ్లదు సరిత వెనక చేరి
మొకల్ల మీద కూర్చొని దని పూకులొకి మొద్దను కస్సుమని దింపదు. వీరయ్య గది వూపులతొ పూకు తొనలు లూసైమౌ వున్న సరిత పూకులొకి రమెష్ఠది మొద్ద చల తెలిక గ దూరి పొయి వాది కి దని పూకు గొదలు త గలదం లెదు.
“దీనమ్మని దెంగ. ఒరెయ్ రజు ఊ.. ఇదెంత దీని పూకు ఇంత లూసెవొందెంత్ర, బబుఊ నీయ మ్మ. ఈ ఈరి గ దు దీని పూకుని దెంగి దెంగి సొరంగంల చెసె సదుర నయల” అంతున్నదు ర మెష్టదు .
వది మతలకు నవ్వుతూ నెను నిగిది పొయిన న మొద్దను సవరదీసుకుని దని నదుము కు అతి కాలు ఇతో కాలు వేసి కూర్చుని మెల్ల గ బలిసిన న మొద్దను దని గుద్ద బొక్కకు తగిలించను. అప్పతి దక పూకు దూల తీరి పొయెల దెంగిచుకున్న సరిత దని గుద్ద కు న మొద్ద గుందు తగిలె తప్పతి కి చురెంత్ షా, కొత్తినట్లు. “ఒఊ.” అంతూ మూలిగి కల్లు మూసుకుంది.
నెను న మొద్దను దని గుద్ద బొక్కకు రపిది చెస్తూ మెల్ల మెల్ల గ దెంగుతు లొపలకు నెత్త దనికి త్ చెసను. గుద్ద తైతుగ వుంది మొద్ద ఎక్కదం లెదు. మొద్దను వెనక్కి లగి దని గుద్ద బొక్క మీద వుమ్మి న వుమ్ముతొ తది చెసను. మద్య వెలును తదిచెసుకుని దని గుద్ద లొకి ఎక్కించి ముందుకి వెనక్కి అది స్తుంతె సరిత చుర్రెంత్ షాక్ కొత్తినట్లు గిల గిలలదింది. తర్వత మొద్దను కొద్ది కొద్దిగ నెదుతూ మొత్తం మొద్దను దని గుద్దలొకి దిగె సను.
మొద్ద గుద్ద బొక్కలోకి తెతుగ దిగుతుంతె సరిత “ఒంఊఊ గుద్ద కూద చించెయందిర లంజ కొద కల్ల రఊ..” అంతూ గుద్దను కదిలించి యెదం చేస్తూ మొద్ద కు దరి సులువు చెసింది.
నెను దని మీద కు వంగి సల్లు అందుకుని పిసుకుతు న మొద్దను దని గుద్ద లొకి పూర్తి గ నెత్తె సను. నెను దని నదుము పైన అలనె నిలబది దని గుద్ద లొకి మొద్దను దూర్చి దెంగుతు దని పిర్రలను చురు మనెల చరుస్తుంతె, ర మెష్టదు దని పూకును దెంగుతు వది కుది చెయ్యి ముందుకి చపి దని పూకు తొనలను నిలువుగ రస్తు దని గొల్లిని మొరతుగ పిందుతూ రపిది చెస్తున్నదు. వెనక
బొక్కలు ఖలి లెక ఈరి గదు సరిత ముందుకు చెరి వది బరతి మొద్దను దని నొల్లికి తొసదు. సరిత అప్పతి దక
దని పూకులొ వూరి వూరి మద పువసన కొదుతున్న ఈరి గది మొద్దను పత్తుకుని మొద్దను గుదుస్తుంతె వదు ఇంతకు ముందు యెనదు ఎరగని ఆ నొతి దెంగుదు రుచిని తమకంగ అనుభవిస్తు మొద్దను సరిత గొంతులొకంత పొదిచి దెంగుతున్నదు.
నెను దని గుద్ద బొక్కను దెంగి దెంగి న తొదల రపిదికి సరిత పిర్రలు ఎరగ కంది పొతున్నై. పొతు పొతు కి దని గుద్ద బొక్క క మంగ విచుకు పొయి లూసుగ ఐపోంది. మద్య మద్య సరిత చెతిని వెనక్కు చపి న వత్తలు పిసుకుతూ న తొదలను నిమురుతొంది. నేను స్పీదుగ దని గుద్దను దెంగుతుంతె
సరిత “ఒరెయ్ ఊరజు గ ఊ న పక్క సీతులొ కూర్చుని ఊన పూకు, గుద్ద ఊ. ముగ్గరితొ ఇరగ దెంగించవు కదర ఊ.నీ య మ్మఊ అమ్మొఊఇంత సుఖం జన్మలొ ఎర గ నుఊ.బబోయ్ ఊ. న గుద్ద కూద చిరిగి పొంది రఊ న కొద కల్ల రఊ. మీ అమ్మల్ని దెంగ ఊ ఎం మొద్దలుర మీవి ఊఎమి పొసి పెంచరుర లంజ కొదకల్ల ర ఊ ఒమ ఊ. అమ్మొ అయిపొతొంది రొయ్ ఊ.ఒఊ ఒం” అంతూ మల్లి కది వెదు రసం కర్చెసింది.

|రోజూ చదవడం ఇష్టం తెలుగుసెక్స్కథలు.డాట్ కం|

నెను కూద “సరిత ఊ. నీ గుద్ద ఎం మజ గ వుందె ఊ న రంకు లంజ ఊ నీ అమ్మ్మఊ. అయిపొతొందె న లంజ ఊఅబ్బ ఈ సుఖం మతలతొ చెప్పలెనె..ఒంఊ” అంతూ
గొను గుతూ ఊదని గుద్ద నింద న రసన్ని కర్చెసి అలగె దని వీపు మీద సొలి పొయను…
అతు రమెష్టదు కూద సరితను దెంగి దెంగి పూకులొ కరుస్తుంతె అరి గదు సరిత నొతి నింద కార్చి దని పెదలు మొహం మీద కు రసం చిమ్ముతూ, వెలదుతున్న దని సల్ల మీద కూద వది రసన్ని తెరలు తెరలుగ చిమ్మెసదు. నెను కొంత సేపు దని మీద అలగె వుంది మెల్ల గ న మొద్దను దని గుద్ద లొనుంచి బయత కు లగ ను. అందరమూ అలసి పొయి మంచం మీద కూర్చున్నము. సరిత మొహనికి సల్లకు అంతుకున్న మ ముగ్గురి చిక్కని రసలను చీర కొంగుతొ తుదుచుకుని మ వీర్యం తొ నింది పొయిన దని పూకులొకి, పిర్రలు, గుద్దను కుది చెతిథి లంగ ను తొదల మద్యకు తొసుకుంతూ వొత్తుకుంది. చీర కత్తుకుని చెదిరి పొయిన తల చెతులతొ సరిచేసుకుంతుంతె నెను దువ్వెన ఇచను. దువ్వెనతొ తల చిక్కు తీసుకొని సరిచేసుకుంది. మెము కూద బత్తలు వెసుకున్నక నెను మంచం మీద కూర్చొని సరితను వొల్లోకి లక్కున్నను. సరిత ఒంతి తిమ్మిరి అన గి పొయి నీరసంగ న ఒల్లికి చెరి పదు కుంది.
దూరంగ రొద్దు మీద బస్సు వార్న్ విదవ కుంద వినపదుతొంది. బస్సు వార్న్ వినగనె అందరమూ లేచి సర్దుకుని సరితను ముందుగ ఒక దారిలొ థోత నుంది బయత కు పంపించము. పూకు, గుద్ద రెందూ వచి పొయి
కదల లేని స్తితిలొ సరిత మెల్ల గ అదుగులు వెసుకుంతూ బుస్ దగ్గరకు వెల్లింది. సరిత బయత కు వెల్ల క ర మెష్,
నెను ఇద్ద ర మూ వెరె పక్కనుంచి థోత నుంచి బయత కు వచి బుస్ ఎక్కము. మెము బుస్ లొకి వెల్లె తప్పతికి ముందు సీన్లో కూర్చున్న ముసలమ్మలు ఇద్దరూ సరితను ఇంతసేపు ఎక్కకు పయవని గద్దిస్తున్నరు. సరిత ఎదొ స మధనం చెప్పి సీత్లో కూర్చుని నిద్ర నటిస్తోంది.
నెను న సీన్గా కూర్చుని ప్రక్కకు చూసను నకు ఎద మ వైపు వున్నసీన్లో ఒక ముసలయన కూర్చుని వున్నదు. నన్ను చూసి అతను ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వదం గ మనించి ఎ మిత న్నట్లు చూ సను.
అతను నవ్వుతూ ముందుకి వంగి దగ్గరగ జరిగి “ఫర్వలె దులె బబు. మీ వయసులొ మెము మీకంతె ఎక్కువె చెసము” అంతూ నవ్వదు.
నెను తెలు కుత్తిన దొంగల చిన నవ్వు నవ్వి అతు తిరిగి కూర్చున్నను. బుస్ బయలుదెరక సరిత విజయవద చెరె వరకూ న వొల్లా పదుకుని నిద్ర పోతూనె వుంది.
విజయవద చెరిన తర్వత సారిత అడ్జెస్ట్ తీసుకుంద మని ర మెష్ తత్ చెసదు.
“ఇప్పటికె న వొల్లు హూనమై పోయింది బబు. ఇక చలు” అంతూ సరిత అద్దె ఇవ్వకుందని వెల్లి పొంది.
కని ఈ బుస్ ఔర్నెయ్ నకు మరచి పొలె ని అనుభూతిని మిఛ్చి గుర్తుంది పొయింది.
[ఐపొంది]