బన్ను రొట్టె

రమాదేవికి చాలా విస్సుగ్గా వుంది. వొద్దంటే వినకుండా బేబి లాక్కొచ్చిందీ పెళ్ళికి. తనకి ఎవరూ తెలీదు, ఒక్క పెళ్ళికూతురు స్నేహ తప్ప. బేబి, స్నేహ మంచి ఫ్రెండ్స్. ఇంటర్ నుండి ఇద్దరకి స్నేహం. ఈ ఐదేళ్ళలో స్నేహ చాలా సార్లు తమ ఇంటికి వచ్చేది. ఆమె మహా వాగుడుకాయ్. ఎప్పుడూ ఆంటి, ఆంటి అంటూ ఏదో వొకటి చెపుతూ వుండేది.తనతో కూడా చాలా చనువుగా మసిలేది.

ఆందుకే బలవంతగానైన ఈ పెళ్ళికి రావల్సొచ్చింది. అదీ రెండు రోజులు ముందు.కాని ఇక్కడకి వచ్చాకా ఎవరూ తెలీక రమా దేవికి పిచ్చెక్కిపోయినట్టుంది. పైగా స్నేహం ప్రేమ పెళ్ళి. అదీ కులాంతరం. ఆలాంటి పెళ్ళిలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు రమాదేవికి. అందుకే అటూ ఇటూ అసహనంగా తిరుగుతుంది. “ఏవండోయ్” అన్న అరపుకి, వులిక్కిపడి ఎవరా అని చూసింది. ఎవరో కుర్రాడు తన వంకే చూస్తున్నాడు. ‘మిమ్మల్నే!! మీరు ఈ లోకంలో లేరు. ఏదో ఆలోచనల్లో పడినట్టున్నారు. మీ చెల్లులనుకుంటా, ఇందాకనుండి పిలుస్తున్నారు. చూడండి.’ అని ఆన్నాడు. రమాదేవి అటు వేపు చూసింది. బేబి! చేయి ఊపుతుంది. తనని రమ్మని. రమ ఇటు వేపు తిరిగి ‘అది నా చెల్లి కాదు, మా అమ్మాయి.’ అంది నవ్వుకుంటు.

అతడి మొహంలో బోలెడు ఆశ్చర్యం!!! ‘జోక్ చేస్తున్నారా? నిజంగానా?’
ఆ కుర్రాడు ఆలా అడిగేసరికి, రమకి లోపల లోపల చాలా అనందం కలిగింది. పైకి మాత్రం ‘ఇది మరీ బాగుంది. దీనిలో ఎందుకు అబద్దం చెపుతాం., నిజంగానే అది నా కూతు రే. పెళ్ళి కూతురు దాని ఫ్రెండ్.’ అని చెప్పింది.
అతడు ఆమెని ఆబ్బురంగా చూస్తూ ‘నమ్మలేకపోతున్నాను. మీకు అంత వయస్సున్న కూతురు వుందంటే ఎవ్వరూ నమ్మరు. మీరు చాలా చిన్నపిల్లలా వున్నారు’ అన్నాడు కళ్ళింత చేసుకుని.

ఆమె ఏదో చెప్పబోతుంటే, వెనక నుండి బేబి గట్టిగా కేకవేసింది. ‘మా అమ్మాయి పిలుస్తుంది. వుంటాను’ అంటు కూతుర దగ్గరికి వచ్చేసింది. అప్పటికే అమెకు తెలీకుండా, ఆమె నడకలో బోలెడు కులుకు వొచ్చేసింది.
దగ్గరికి వచ్చిన తల్లితో “ఏంటి? వాడితో అంత సేపు కబుర్లు? వాడుత్త వెదవలా వున్నాడు.చూడు మన కేసి ఎలా గుడ్లగూబలా చూస్తున్నాడో’ అంది బేబి కోపంగా. రమ కూడా అటు కేసి తిరిగింది. నిజంగానే అతడు ఆలా నోరు తెరుచుకుని ఇటు కేసే చూస్తున్నాడు. ‘

పోన్లేవే! వదిలేయ్, ఏదో అమాయకుడిలా వున్నాడు. ఏంటి పిల్చావ్’ ఆంటూ మాట మార్చింది.
ఆ తరువాత రమకి, విసుగే అనపించలేదు. అతను ఎక్కడ ఎదురుపడినా, తన వంకే అశ్చర్యంగా చూడటం, ఆమెకి బలే సరదాగా వుంది. అతను కనపించినప్పుడల్లా, తను కూడా నవ్వుతూ పలకరించింది. ఆ కుర్రాడు అమెకు బాగా నచ్చాడు. కండలు తిరిగిన శరీరం, ఎత్తుగా, ఎర్రగా వున్నాడు. అన్నిట కన్నా అతని కళ్ళు ఆమెకు బాగా నచ్చినాయి.

తను ఎక్కడ కనపడినా, చూపులుతోనే వొళ్ళంత స్కానింగ్ చేసేస్తున్నాడు. ఇక రమాదేవి కన్నెపిల్లే అయ్యింది. అతడు కనపడగానే సిగ్గుతో కళ్ళు వాల్చేయటం, దోరగా నవ్వటం… ఇట్లాంటి పనులన్ని అమెకు తెలీకుండా జరిగిపోతున్నాయి. ఆమెకి ఇన్నాళ్ళు, పెళ్ళీడొచ్చిన కూతురు వుంది కాబట్టి తను పెద్దదాన్ని అయ్యిపోయానని

ఫీలింగ్ వుండేది. కాని ఇప్పుడు,
‘ఓ చాకులాంటి కుర్రాడు తన వెంట పడుతున్నాడంటె, తనలో ఇంకా ఆకర్షణ తగ్గలేదన్నమాట. ఆయినా తన కేమి అంత వయస్సు అయిపోయిందని, పది హేను ఏళ్ళకే పెళ్ళి అవ్వటం, వెంటనే బేబి పుట్టేయటం మూలాన, అలా పెద్దదాన్ని అన్న పేరే గాని, తన వయస్సు ఎంత…. ముప్పైనాలుగు వెళ్ళి ముప్పైఐదు వస్తున్నాయి. అందుకే ఇంకా తన వంట్లో ఆ బిగి తగ్గలేదు. ఆందుకే ఆ కుర్రాడు ఆలా చచ్చిపోతున్నాడు. అయినా ఈ కుర్రాడు మరీనూ, అతని చూపులు ఎప్పుడూ తన గుండెల మీదే…అబ్బ..సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నాను……ఇలా సాగిపోతున్నాయి ఆమె అలోచనలు.

పెళ్ళి రోజు…. అందరు హడావిడిగా తిరేగేస్తున్నారు…రమ ముస్తాబు అయ్యింది. కాని ఓ నక్లెస్ కనపడక, బేబి కోసం వెతికింది. ఆ సందడిలో బేబి ఎక్కడ కనపడ లేదు రమకి. ఆమె కోసం అన్ని చోట్లా వెతుకుతూ, చివరికి మగ పెళ్ళివారి విడిదింటికి వెళ్ళింది. అక్కడ కూడా బేబి కనపడలేదు. ఎక్కడకెళ్ళిందబ్బా అనుకుంటూ ఆ గదిలన్ని వెతకటం ప్రారంభించింది. దాదాపుగా ఆ గదిలన్ని కాళి. అందరు పెళ్ళిమంటపానికి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారనుకుంటూ, రమ మేడ మీద గది వెతకటానికి పైకి వెళ్ళింది. పైన ఒక్క గదే వుంది. తలుపులు దగ్గరకు వేసివున్నాయి. రమ ఆ గదిని సమీపించి, తలుపుల్ని మెల్లగా తోసింది. ఒక్క క్షణం ఆమె గుండె లయ తప్పింది. లోపల ఆ కుర్రాడు ఒట్టి ఆండర్ వేర్ మీదుండి, ఫాంట్ వేసుకోవటానికి రెడి అవుతున్నాడు. తలుపులు తోసిన శబ్దం విని వులిక్కిపడి తలెత్తి చూసాడు. గుమ్మంలో రమాదేవి నుంచుని వుంది. అంతే అతని ముఖం వికసించింది. ‘రండి, రండి, ఏంటి ఇలా వచ్చారు?’ అంటూ లోపలకి ఆహ్వానించాడు. అప్పటికి సృహలోకి వచ్చిన రమ, పర్లేదు తరువాత వస్తాను, మా అమ్మాయి కోసం వెతుకుతున్నాను’ అంది సిగ్గుతో ఎర్రబడిన మొహంతో.

అప్పటికే ఫాంట్ వేసుకోవటం పూర్తి చేసిన అతడు “పర్లేదు! లోపలకి రండి, రాక రాక వచ్చారు! రండీ’ అంటు మరీ మొహమాట పెట్టేసాడు. ఇక తప్పక లోపలకి అడుగు పెట్టింది రమ. గదంతా ఓ జంపఖానా పరిచివుంది. ఓ మూల రెండు మూడు కుర్చీలున్నాయి అంతే.ఇక గదిలో వున్న అందరూ మంటపానికి వెళ్తూ వారి వారి సామాను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేయటం మూలానా గది అంతా చిందరవందరగా వుంది. ఆమె అటూ ఇటూ చూస్తూ నిలబడిపోవటంతో, అతడే కాలితో అడ్డున్న వస్తువల్ని కాలితో ప్రక్కకు తోసేస్తూ, ‘రండి, ఇలా కూర్చోండి’ అంటూ ఓ కుర్చీని చూపించాడు. ఆమె కూర్చోగానే, తనూ ఓ కుర్చిలో కూలబడుతూ “ పెళ్ళి మంటపానికి నేను వెళ్ళటం అలస్యం అయ్యింది.

అదే ఇప్పుడు నాకు వరంగా మారింది. లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యేవాడిని’ అన్నాడు నవ్వుతూ
ఎక్కడ, అతని కోసమే వచ్చాను అని అనుకుంటాడోనని కంగారు పడుతూ రమ ‘ మా అమ్మాయి కోసం వెతుకుతూ ఇటు వచ్చాను. అనుకోకుండా మీరు ఎదురుపడ్డారు’ అంది సంజాయషి ఇచ్చుకున్నట్టుగా.
“ఏది ఏమైతేనేం, నా అదృష్టం బాగుంది. ఓ దేవతతో పరిచయ భాగ్యం కలిగింది. పరిచయం అంటే గుర్తుకు వచ్చింది, ఇంతకీ నా పేరు చెప్పలేదు కదూ? నా పేరు వంశీకృష్ణ. బాగా దగ్గరవాళ్ళు ‘వంశీ’ అని పిలుస్తారు. మీరు కూడా వంశి అనే పిలవొచ్చు” అన్నాడు, దగ్గరవాళ్ళు అన్న పదం కొద్దిగా వొత్తి పలుకుతూ. .
గడుసువాడే అని మనుసులో అనుకుంటు, తను కూడా పరిచయం చేసుకుంది ‘నా పేరు రమా దేవి. నిన్నే చేప్పాను కదా? నేను, మా అమ్మాయి వచ్చాం ఈ పెళ్ళికి. మాది విజయవాడ. మావారు అక్కడే ఫ్యాన్సి షాపు నడుపుతున్నారు’ అతను అడక్కుండానే అన్ని వివరాలు చెప్పేసింది. ‘మరి మీరు ఏం చేస్తున్నారు?’ అని

ప్రశ్నించింది.
“నేను ప్రస్తుతం పీ.జి చేసి ఖాళిగానే వున్నాను. హైద్రబాద్ లో మాకు రెండు థియటర్లు, ఓ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వున్నాయి. నేను ఒక్కడ్నే కొడుకుని కాబట్టి, త్వరలో అవన్ని నేనే చూసుకోవాలి’
బాగా అస్థిపరులే అని మనుసులో అనుకుని ‘ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను. మా బేబి వెతుకుతుంటుంది నాకోసం’ అంటూ లేవబోయింది. అతను గబుక్కన అమె తొడల మీద చేతులు వేసి అమెను ఆపి “ప్లీజ్! కొద్ది సేపు వుండండి. నేను ఇవ్వాళే వెళ్ళిపోతున్నాను. మళ్ళా మనం కలుస్తామో? లేదో.

మీతో చాలా మాట్లాడాలి. దయచేసి నా కోసం కూర్చోండి. ప్లీజ్ ‘ ఆంటూ బతిమాలాడు. ఇక చేసేదేమి లేక ఆమె కూర్చుండిపోయింది. కాని అతను చేతులు అలాగే వుంచేసాడు.. గరుకుగా వున్న ఆ పట్టుచీర మీదనుండి, సుతిమెత్తగా తగులుతున్న ఆమె తొడల మెత్తదనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ “ఇవ్వాళ ధైర్యం చెయ్యకపోతే, నేను మళ్ళి మిమ్మల్ని కల్సి ఈ మాటలు చెప్పలేకపోవచ్చు. అందుకే ఇప్పుడే నామనుసులో వున్న మాటను మీకి చెప్పేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని చూసిన దగ్గర నుండి నాకు నిద్ర పట్టటం లేదు. ఎప్పుడు మీ ఆలోచనలే. మీ ఆందం నన్ను పిచ్చివాడ్ని చేసింది. ఇదేదో మిమ్మల్ని పడగొట్టటానికో, లేక మిమ్మల్ని మోసం చేయటానికో, నేను చెప్పటం లేదు. అయినా మీ రేం టీన్స్ లో లేరు కదా? అందునా నా కంటే పెద్దవారు. అయినా సరే, మీరంటే నాకు బాగా ఇష్టం.మీరు లేకుండా నేను బతకలేను’ అంటూ ఒక్కసారిగా ఆమె నడుంని రెండు చేతులతో చుట్టేసి, ఆమె వొళ్ళో తల పెట్టేసాడు. అప్పటి దాక అతను ఏదో పాఠం చెపుతునట్టు గబగబ చెప్పుకుపోతుంటే, అలాగే విభ్రాంతితో వింటున్న రమ అతను ఒకేసారి అతను తన వొళ్ళో తల పెట్టగానే, ఏం పాలుపోక అలాగే వుండిపోయింది. పైగా ఎవరన్నా వస్తారేమో అని భయం.ఏదో సరదాగా చూస్తున్నాడు అని అనుకుంది గాని, ఇలా అతను దైర్యం చేస్తాడని ఊహించలేదు. అతను తనని కోరుకుంటున్నాడని తెలీగానే, ఏం చెయ్యాలో తెలీక,అలా గే శిలలా బిగుసుకుపోయింది. కొన్ని క్షణాల తరువాత తలెత్తిన వంశికి, అలాగే నిశబ్దంగా చూస్తున్న అమె కనిపించింది. ఆమె అభిప్రాయం ఏమిటో తెలీక కొద్ది సేపు తికమకపడ్డాడు.
‘మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పండి, ఈ క్షణం నుండి మీకు కనపడను. దీనిలో బలవంతమేమి లేదు’ అంటూ అతను లేవబోయాడు. అప్పటి దాక ఎటూ తేల్చుకోలేక సతమతమవుతున్న రమాదేవి, ఆ మాట వినగానే తనకున్న సందేహాలన్ని ప్రక్కకు నెట్టేసి, అమాంతంగా అతని తలను తన గుండెల కేసి అదిమేసుకుంది. ఆ భారి అందాల మద్య ఊపిరి ఆడక వుక్కిరిబిక్కిరవుతున్నా, అమె శరీర పరిమళం అతన్ని వివశడ్ని చేస్తుంటే, అమెను తన రెండు చేతులతో చుట్టేసి, ఇంక్కాస్త హత్తుకుపోయాడు. కొద్దిగా పట్టు సడిలిన తరువాత తలెత్తిన అతనికి, మెరిసే కళ్ళతో చూస్తున్న రమాదేవి గులాబి రంగు పెదాలు తడితడిగా మెరస్తు, తన్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్టు అనిపించి, మెల్లగా వాటిని తన పెదాలతో అందుకున్నాడు. ఆమె కూడా అతనికి సహకరిస్తూ, తన నాలుకతో అతని నాలుకకి బదులు చెప్పటం ప్రారంభించింది. ఈ లోపల అతని చేతులు వూరుకోలేక, ఆమె గుండెల మీద అల్లరి ప్రారంభించాయి. అంతే ఒక్కసారిగా అమె అతని చేతులుని నెట్టేసింది. ఏమి అర్ధంకాక ఆమె వంక ప్రశ్నార్ధకంగా చూసాడు. ఆమె కిస్సుక్కన నవ్వి తలుపుల కేసి చూపించింది. అతను నాలుక్కరచుకుని లేచి వెళ్ళి తలుపులు మూసేసాడు.
అతను తిరిగివచ్చేసరికి, ఆమె తన పట్టుచీర తీసేసి అలాగే కుర్చిలో పెట్టింది. వొట్టి లంగా,
జాకెట్టుతో వున్న ఆమెను చూసేసరికి, అతనికి నరాలన్ని జివ్వుమన్నాయి.వెంటనే, అమెను గట్టిగా కౌగిలిలో బంధించాడు. ఆమె కొద్దిగా పొట్టి అవటం మూలానా, అతని భుజాల వరకే వచ్చింది. అందుకే అవిడ అతనికి తన

పెదాలందించటానికి,మునివేళ్ళ మీద నుంచుని, తల పైకెత్తి అతనికి తన అధరామృతం రుచి చూపిస్తూవుంది. అలా ఇద్దరు వెచ్చటి ముద్దులతో, ఒకరినొకరు నింపేసుకుంటూ, ఆలాగా క్రిందకు జారి నేల మీద వాలిపోయారు. ఆతడు అమె గుండెలను తన తలతో కుమ్మేస్తూ, గుసగుసగా ‘
జాకెట్టు తీసేయ్’ అన్నాడు. అమె తల అడ్డంగా వూపుతు ‘కావాలంటే నువ్వే తీసుకో’ అంది కవ్వింపుగా. అతడు ‘ఏం? ఆమాత్రం తీయలేనా?’ అంటూ, అతడు హుక్స్ మీద దాడి ప్రారంభించాడు. అవి పొంగినాయో, లేక అవిడ కావాలని పొంగిచ్చిందో గాని, ఆమె రొమ్ములు సైజు పెరిగి,
జాకెట్టు బాగా బిగుతుగా మారింది. అతడు ఎంత ప్రయత్నించినా హుక్స్ వూడటం లేదు. అతని అవస్త చూసి రమాదేవి పకపకా నవ్వింది. ‘హుక్స్ తీయటమే రాదు. ఇంకా నువ్వేం చేస్తావ్ మగడా?’ అంటు అతన్ని రెచ్చగొట్టింది. ఇక ఇలా కాదని చెప్పి, అతడు అమెకు చక్కలిగింతలు పెట్టటం మొదలు పెట్టాడు. వెంటనే రమాదేవి తన శరీరమంతా ఎగిరెగిరి పడుతుంటే, కిలకిలా నవ్వుతూ, ‘ఎందుకు బాబు ఈ కష్టం! నేను తీస్తాగా! ‘ అంటు తనే వాటిని తప్పించింది. లోపల బ్రాసరీ లేదేమో, హుక్పూడగానే, అప్పటిదాక అణిచివేయబడ్డ ఆమె భారి పాలిండ్లు, ఒకేసారి బయటకు దుమికినాయి. వంశికి అప్పటికే కొద్దిమందితో తొడ సంబంధాలున్నాయి. కాని వాళ్ళందరు వయస్సులో వున్నవారే. వాళ్ళందరికి దాదాపుగా ఒకే సైజులో వున్న పచ్చి జామకాయల్లా వుండేవి వారివారి రొమ్ములు. తన చేతికి సరిగ్గా ఇమిడిపోయేవి.. !! కాని ఇక్కడుంది ఓ ప్రొడ. అదీ ఓ అద్భుతమైన అందగత్తె. బాగా పక్వానికి వొచ్చిన మామిడిపళ్ళులాంటి ఆమె రొమ్ములు పచ్చగా మెరిసిపోతూ, మెత్త మెత్తగా తగులుతూ, విశాలంగా పరిచినట్టున్న రెండు కొండల్లా వున్నాయి అవి..
వాటి రంగు, పొంగు చూసి వంశి చలించిపోయాడు. వావ్!! కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి. నీ అందమంతా వీటిల్లోనే వుంది. ఇవి నా సొంతం అవటం నిజంగా నా అదృష్టం.’ అంటూ వాటిని ముచ్చటగా తడముతున్న వంశితో, రమాదేవి ‘అందుకే కదూ! నేను ఎక్కడ కనపడినా చూపులుతోనే వాటిని నలి పేసావు’ అంది. “చూపు లేం ఖర్మ! ఇప్పుడు నిజంగానే నలిపేస్తాను” ఆంటూ ఆమె పాలిండ్ల మీద దాడి మొదలు పెట్టాడు. నీ ఇష్టం అన్నట్టూ బోరవిరిచి, కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంది రమాదేవి. అతని చేతుల్లో తన రొమ్ములు నలిగిపోతుంటే కలుగుతున్న పులకరింతలను ఆస్వాదిస్తూ అలాగే కళ్ళు మూసుకుని వుంది. అతను తన చేతులతో మర్దించనంత సేపు మర్దించి, ఆ తరువాత తన నాలుకతో అమె స్తనాగ్రాలను ప్రేరేపిస్తూ, మరోవంక తన చేతులతో ఆమె వొళ్ళంతా తడిమేస్తున్నాడు. అతని పెదాలతో తన గుండెల పై అల్లరి చేస్తున్న తీరుకి పరవశించిపోతూ, రమాదేవి తీగలు సాగిపోతుంది. తనకి ఇంక్కాస్త కావలనట్టు, అతని తలను తన హృదయం కేసి బలంగా అదిమేసుకుంటుంది. ఆ తరువాత అతను తడి తడి ముద్దులతో ఆమె వొళ్ళంతా నింపటం మొదలు పెట్టాడు. అలా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ క్రిందకి జారి అమె నాభి మీద తన నాలుకతో
వెచ్చటి సంతకాలు పెడ్తుంటే, ఆమె చిన్నగా మూల్గుతూ ” ఇక చాలు వచ్చేయ్!!…. ప్లీజ్…. నేను ఆగలేకపోతున్నాను……..మరీ” అంటూ రమాదేవి అతన్ని ఆహ్వానించింది. అమె తొందర చూసి నవ్వుకుంటు, అమె లంగా బొందుముడిని వూడదీయబోయాడు. ఆమె కిస్సుక్కన నవ్వి “జాకెట్టు హుక్స్ తీయ్యటానికే గంట పట్టింది. ఇప్పుడు ఈ ముడిని నువ్వు వూడదీ సే లోపల, అక్కడ శోభనం కూడా పూర్తవుతుంది. నీ కెందుకమ్మా ఆ శ్రమ!! నేనున్నాగా. ఆగు నేనే వూడదీస్తాను” అంటూ, ఆవిడ ఆ ముడిని తనే వూడదీసుకుంది. అలా ఏ మాత్రం జంకు లేకుండా చెప్పినావిడ, వంశి తన లంగాను క్రింద నుండి లా గేస్తుంటే,హఠాత్తుగా సిగ్గు ముంచుకొచ్చి, గబుక్కన బోర్లపడుకుండిపోయింది. బోర్లిచ్చిన చిన్న సైజు ఇత్తడి బిందెల్లా వున్న ఆమె పిరుదులను చూసిన వంశి పరవశించిపోతు, తన మొహం వాటి పై రుద్దుతూ, పళ్ళతో చినచిన్నంగా గాట్లు పెట్టాడు.దానికి ఆవిడ ” ఏయ్!! నొప్పి…” ఆంటూ ఇటు వేపు తిరిగింది. అంతే!!! వంశి అలా గే నోరు

తెరుచుకుని వుండిపోయాడు. అతని చూపులు చూసి, సిగ్గుతో తన తొడలను దగ్గర చేయబోతున్న రమా దేవిని, వంశి వారించి “అయ్యబాబోయ్! ఏంటిది.. ఇంత అడివిలా పెంచేసావ్!!.ఇంకొన్ని రోజులాగితే, ఎంచక్కా జడ లేసుకోవచ్చు” అంటూ, గుబురుగా పెరిగిన ఆమె రోమసంపదలోకి వేళ్ళ పోనిచ్చి మెల్లగా – నిమురుతున్నాడు. సిగ్గుతో మొహం ఎర్రబడుతుండగా, రమాదేవి నసుగుతూ ” దాని ఆలనపాలన చూసే ఆయన, ఈ మద్యన దాన్ని అస్సలు పట్టించుకోవటం లేదు. అందుకే బద్దకంతో నేనే అలా వదిలేసా…. ఏం? చిరాగ్గా వుందా?” అని ప్రశ్నించింది. దానికి అతడు “నో.నో.నో……. నాకు ఇలా వుంటేనే ఇష్టం. ఇంటర్నెట్ లో హెయిరి గర్ల్స్ అని చూపిస్తారు. అవి చూసిన దగ్గరనుండి అనుకుంటున్నాను, నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి పుస్సీని చూస్తానా అని” అంటు అసక్తిగా దాన్ని తడుముతూ, దాన్నే పట్టి పట్టి చూస్తువున్నాడు. ఎప్పుడైతే అతను ఆ మాట అన్నాడో, ఆప్పుడు బెరుకు పోయిన రమ తన తొడలను మరింత విశాలం చేసింది.
వెచ్చటి ఆవిర్లు వస్తున్న అమె అడతనం మీద అతని చేతివేళ్ళు కదులుతూ, అమెలోని వాంఛను ఇంక్కాస్త పెంచినాయి. ఆ అడివిలో, దారి చూసుకుని లోపలకి ప్రవేశించబోతున్న అతని చేతిని పట్టుకుని ఆపి ” ఇప్పుడొద్దు! ముందు నువ్వు ఆ ఫాంటు తీసేయ్! నేనేమో సిగ్గు లేకుండా గుడ్డలూడదీసుకుని వున్నాను.. నువ్వు మాత్రం దాచుకోవచ్చా?? ముందు నీది బయటకు తీయ్! నేను చూస్తాను….” అంది ముద్దు ముద్దుగా. అతను వెనువెంటనే తన ఫాంటు, దానితో పాటు అండర్ వేర్ తీసిపారేసాడు. శుభ్రంగా వుంచుకున్నాడక్కడ. అప్పటికే, ఓ నైపుణ్యం కల విలుకాడు ఎక్క పెట్టిన బాణంలా నిల్చునివుంది అతని జూనియర్. రమాదేవి గుటకలు మింగుతూ దాని వంక చూస్తుంది. వంశి ఎలావుందనట్టు కళ్ళెగరేసాడు.
దానికి సమాధానంగా, వెచ్చగా కాలిపోతున్న ఆ ఆయుధాన్ని గుప్పిట నిండా బిగించి పట్టుకుని, ఓ వెచ్చటి ముద్దు ప్రసాదించింది. దానితో రెచ్చిపోయిన వంశి, ఆమెను క్రిందకు పడదోసి, ఆమెని ఆదిరోహించాడు. రమాదేవి వెంటనే తన తొడల వీలయినంత తెరిచి పెట్టి, ఆత్రంగా అతని మగతనాన్ని తన రెమ్మల మద్య సర్దుకుని “ఇక తో సేయ్!!” అంది కసిగా. అతను కూడా అంతే కసిగా అమెలోకి దిగబడ్డాడు. సర్వీసు బండి కాబట్టి, బాగా లూజుగుంటుందని వూహించిన అతను, తనవాడు వెచ్చటి ఆ గుహలోకి బిర్రుగా దిగబడుతుంటే, అశ్చర్యంతో ” ఇంత టైటుగా వుందేంటి?!” అన్నాడు రమాదేవితో. ఆమె ముసిముసిగా నవ్వుతూ “ఇందాకే చెప్పానుగా, దాన్ని పట్టించుకునేవారే కరువయ్యారని. ఆందుకే దారి కొంచెం ఇరుకయ్యింది. అయినా నీది మామూలు లావా?చిరిగిపోయేదట్టుంటేనూ!! లోపల నిండుగా అమరింది. ఇక కానిచ్చేయ్. నా కరువు తీరిపోవాలి ఈ పూట” అంటూ, హుషారుగా నడుం పైకి ఎగరేసింది. ఇక వాళ్ళిద్దరి మద్య మాటలు కరువయ్యాయి. సెగలు కక్కుతున్న ఇద్దరి తనువులు పెనవేసుకుపోతున్నాయి. ఒకరిలో ఇంకొకరు కలిసిపోవాలని ఆరాటపడుతూ చెల రేగిపోతున్నారు ఇద్దరు. అమె అనుభవజ్ఞరాలు, పైగా ‘ఆ’ రుచి చూసి చాలా రోజులయ్యిందేమో, మాంచి కసి మీదుంది. ఇక చెప్పేదేముంది. ఆమె రకరకాలుగా. కొసరి కొసరి, అతనికి సుఖాన్ని పంచిస్తుంది. అతను యౌవ్వనంలో వున్నాడు, గొప్ప హుషారు గల ఓ అందమైన ఆడది దొరికింది. ఇక ఆకాశమే హద్దుగా చెల రేగిపోతున్నాడు. అమె రొమ్ముల్ని వూతంగా పట్టుకుని అమె బలమైన తొడల మద్య తన నడుంని చక చకా కదిలిస్తున్నాడు. అతని వొరవడిని ఎదుర్కోవాటానికనట్టూ, ఆమె తన తొడలను మరింత ఎడం చేసి, ఎదురొత్తులిస్తూ వుంది. అక్కడ శృంగారయుద్ధంలో ఇద్దరు సమవుజ్జీలు పోటీ పడుతున్నారు. ఇక ఆ గదిలో వాళ్ళిద్దరి శరీరాలు గుద్దుకునేటప్పుడు వచ్చే శబ్దాలు, అమె వెచ్చటి నిట్టూర్పులతో నిండిపోయింది. ఓ పది నిమషాలు గడిచాయి……ఆమె పెద్దగా మూల్గతూ, తన చేతి వేలిగోళ్ళు అతని వీపులో దిగబడుతుండగా, అతన్ని గట్టిగా బల్లిలా కరుచుకుపోయింది. ఆ తరువాత రెండు, మూడు వూపులూపి అతను కూడా ఆమెపై వాలిపోయాడు.

తన వాలిపోయిన వంశితో ” నా పెళ్ళిరోజులు గుర్తుకు తెచ్చావు. ఈ మద్య కాలంలో ఇలాంటి సుఖాన్ని నేను అనుభవించలేదు. సెక్సులో ఇంత అనుభూతిని నేనెప్పుడు పొందలేదు. నిన్ను ఈ జన్మలో మర్చిపోను” అంటు అతని నుదిటి మీద ఓ చిరు ముద్దు అద్దింది.
అతడు, అమెను చూట్టేసి, తన పెదాలతో ఆమె నోటిని బంధించాడు. అలా రెండు నిమిషాలు ఆగిన తరువాత అతను ” నేను కూడా నిన్ను మర్చిపోలేను. ఈ అనుభవాన్ని కలకాలం గుర్తుకుంచుకుంటాను…. నిన్ను వదిలివెళ్ళాలంటే మనస్సు రావటం లేదు. ఎలాగో అలా నీతోనే వుండిపోవాలని వుంది” అన్నాడు. దానికి రమాదేవి పక్కున నవ్వి “అప్పుడు గాని మా ఆయన రాడు. నిన్ను, నన్ను కలిపి వుతికి ఆరేస్తాడు” అంది.
“నేను నవ్వులాటకి అనటం లేదు. నిజంగానే నేను నీతోనే వుంటాను. నువ్వే ఏదోకటి దారి చూడాలి. లేకపోతే నేను పిచ్చివాణ్ణి అయ్యిపోతాను”
అతను సరదాకి అనటం లేదని తెల్సి రమాదేవి అలోచనల్లో పడిపోయింది. తనకి అతన్ని వదులుకోవాలని లేదు. అలా అని చెప్పి నలుగురిలో అల్లరవ్వాలని లేదు. దీనికి పరిష్కారానికి అమె మనస్సు పరిపరి విధములగా పోతుంది. హఠాత్తుగా ఆమె “నీకు పెళ్ళయ్యిందా?”అని అడిగింది. ఎందుకు ఆడిగిందో అర్ధం కాక అయోమయంగా చూస్తూ లేదని బదులిచ్చాడు. “నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే, మా బేబిని చేసుకో. అప్పుడు మన మద్య అడ్డేమి వుండదు”
దానికి అతడు “మరి కులం…, గోత్రం …” అంటూ నసిగాడు. “ఆఁ…… ఈ రోజుల్లో అవన్ని ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు..నీకు ఇష్టమా కాదా చెప్పు. ఆవన్ని నేను చూసుకుంటాను.” దానికి అతను అంగీకారంగా తలూపాడు.
ఆ తరువాత సంఘటనలన్ని చక చకా సాగిపోయాయి. వంశి వాళ్ళ నాన్నగారికి అభ్యంతరమేమి లేక పోవటంతో ఆయనీ పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నాడు. రమా దేవి ఆయన మాత్రం “అదేంటే? నీకు కులాంతర వివాహం అంటే ఇష్టం లేదు కదా? మరి ఇదేంటి?” అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా. “రోజులుతో పాటు మనమూనూ” అంటు తేలిగ్గా కొట్టిపారేసింది రమాదేవి. ఆ తరువాత అన్నీ త్వరత్వరగా జరిగిపోయాయి.
వంశి మూడు నిద్రలకి వచ్చాడు. రమాదేవి, అతను చూపులుతోనే వూసులాడుకున్నారు.
కాని వారికి ఏకాంతం చిక్కలేదు. ఓ రోజు పగటిపూట రమాదేవి తన కూతురు గదిలోకి వెళ్ళబోతూ, ఏవో మాటలు వినిపించి, గుమ్మం వద్దే అగిపోయి, లోపలకి తొంగి చూసింది. అల్లుడు కుర్చిలో కూర్చునివున్నాడు. అతని పై కాళ్ళు ఆటూ, ఇటూ వేసి కూర్చుని వుంది కూతురు. ఇద్దరి వొంటిపై నూలుపోగు కూడా లేదు. బేబి అతని బుజాలు పట్టుకుని వూగుతూ ఏదో ఆంటుంది. “ఏంటి! అయ్యగారికి పక్కచూపులు ఎక్కువయ్యాయి. ఏమన్నా వెదవ్వేషాలు వేస్తే,, కోసి చేతిలో పెడ్తా! జాగ్రత్తా!”
“నేనేం చేసాను” అన్నాడు అమాయకంగా వంశి. “నేను చూడలేదనుకోమాకండి. అంతా చూస్తూనే వున్నా. మా అమ్మ వయ్యారాలు, మీ పైత్యపు చేష్టలు అన్ని చూసాను. మనం పెళ్ళికి ముందు ఏమనుకున్నాం? ఆవిడ్ని లైన్లో పెట్టటానికే నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చాను.అదీ మన పెళ్ళికి వొప్పుకోదని. ఆ తరువాత ఆవిడ వైపు చూడనని నాకు మాటిచ్చావు. ఇప్పుడు మాట తప్పుతున్నావ్!! అయినా బన్నురోట్టెలా నెనుండగా, ఆ లూజు చపాతి

పిండి కేసి ఏంటా పరుగులు…..” ఇక వినలేకపోయింది రమాదేవి.
అమ్మ బేబి ఇదంతా నీ ప్లాన్ అన్నమాట. మన కులంకానివాడితో పెళ్ళికి వొప్పుకోనని, ప్రేమించినవాడిని నామీదకు తోలి, తెలివిగా పెళ్ళికి వొప్పించావు. ఇప్పుడు అవసరం తీరాక నన్ను చపాతి పిండి, గిండి అంటున్నావా.. నువ్వు ఎప్పుడూ బన్ను రొట్టెలా వుండవే… ఎప్పటికయినా నాలా చపాతి పిండి అవ్వాల్సిందే…. అనుకుంటూ మనస్సులోనే కూతుర్ని రకరకాలుగా తిట్టుకుంది…..పాపం రమాదేవి.