ఈ డబ్బుకి మొడ్డ చీకటం వరకు అయితే ఒకే

రాగిణి, వెంకడు ల ఆర్ధిక పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. చాలా ఆలోచిస్తే వెంకడు కో ఉపాయం తట్టింది. తమ కష్టాలు తీరేదాకా రాగిణిని లంజ లాగ వాడిదగ్గర వీడి దగ్గర పడుకోమన్నాడు. ఆమె ఉబికిన సల్లు, వెనక నుంచి బలసిన గుద్ద చూసి చాలామంది కస్టమర్లు వస్తారని అతని నమ్మకం. రాగిణి అయిష్టంగానే ఒప్పుకుంది ఇందుకంటే కనీసం తినడానికైన డబ్బు కావలి. అయితే కస్టమర్లని ఎలా సంపాదించాలో ఆమెకి అర్ధం కాలేదు. దానికే వెంకడు ఓ ఉపాయం చెప్పాడు, ‘రాత్రి తొమ్మిదింటప్పుడు సెక్సీగా తయారయ్యి సగం సల్లు జాకెట్ లో నుంచి బయటికి చూపిస్తూ సెంటర్లో బూతు సినిమాలాడే ధియేటర్ దగ్గర నిలబడుండు. కస్టమర్లు వాళ్లే వస్తారు. అయితే కార్లో వచ్చిన ఖరీదైన కస్టమర్లనే ఒప్పుకో. ఎవరుబడితే వాళ్లొద్దు’ అన్నాడు.

‘నాక్కొత్త కదా. మీరు కూడా తోడు రండి ధియేటర్ దగ్గరికి’ అంది రాగిణి. సరేనన్నాడు వెంకడు.

ఇద్దరూ ఆ రాత్రికి సినిమా హాల్ పక్కన కాపేశారు. రాగిణికి పదడుగుల అవతల చీకట్లో నిలబడ్డాడు వెంకడు.

మొదటాట అయిపోయాక ధియేటర్లోంచి వెళ్లిపోయే కార్లలో ఒకటి రాగిణిని చూసి వెనక్కొచ్చి ఆగింది. ఓ కుర్రాడు తల బయట పెట్టి ఎంత అన్నాడు ఆమెకేసి చూస్తూ.

రాగిణి కంగారుగా వెంకడు కేసి చూసింది. రేటు సంగతి వాళ్లు ఇంట్లోనే మాట్లాడుకోవటం మర్చిపోయారు. వెయ్యి రూపాయలన్నట్లు సైగ చేశాడు వెంకడు.

‘వెయ్యి’ అనింది రాగిణి ఆ కుర్రాడికేసి చూస్తూ.

‘నా దగ్గర మూడొందలే ఉన్నాయి మరి. మూడొందలకేమొస్తుంది?’ అన్నాడతను.

‘ఉండు చెబుతా’ అంటూ వెంకడు కేసి పరిగెత్తింది రాగిణి. ‘మూడొందలే ఉన్నాయంట అతని దగ్గర. ఏం చెయ్యమంటారు?’ అనడిగింది.

‘మూడొందలకయితే అతనిది మొడ్డ చీకొచ్చు’ అన్నాడు వెంకడు.

వెంటనే కారు దగ్గరకు పరుగెత్తుకెళ్లి ‘మూడొందలకి కేవలం మొడ్డ చీకుతా ‘ అంది రాగిణి.

‘సరే కానీ. లోపలకు రా’ అంటూ కారు తలుపు తీశాడతను. లోపలకెళ్లి అతని పక్కన కూర్చుంది రాగిణి. అతను ప్యాంట్ జిప్ తీసి లోపల్నుండి తన మొడ్డని బయటకు లాగాడు. ‘మొదలెట్టు’ అంటూ ఆమెకేసి చూశాడు.

దాని సైజు చూసి మతిపోయింది రాగిణికి. ‘అమ్మో ఎంత పొడుగో’ అనుకుంటుంటే ఆమెకి నోరూరింది. వెంటనే ‘ఇప్పుడే వస్తా ఉండు’ అంటు కారు దిగి వెంకడు దగ్గరికి పరిగెత్తింది.

‘డార్లింగ్. మొన్న నా గాజులమ్మితే వచ్చిన వాటిలో మిగిలిన ఏడొందలూ నీ దగ్గరే ఉన్నాయి కదా. వాటిని ఆ కుర్రాడికి అప్పిస్తావా?’ అంది ఆశగా మొగుడి కళ్లలోకి చూస్తూ.