అత్తని పనిమనిషిని సమానంగా దెంగాను

ఏంటి ఇంత సేపు ఫోన్ తీయలేదు.. స్నానం చేస్తున్నాను రా. ఫోన్ రింగ్ వినపడలేదు. అంత సేపు బాత్రూం లో ఎం చేస్తున్నావ్ ఏం చేస్తాం స్నానమే కదా , వేడి నీళ్ళు రాక పొతే వెయిట్ చేస్తూ వున్నా.. అంతేనా లేక పొతే అంటూ నవ్వాడు కుమార్ . ఏంటి అర్థం కాలేదు అంటూ . ఇంతకూ ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్ అడిగింది అత్త .. పొద్దున నుండి నీ గురుంచే ఆలోచిస్తున్నా .. నువ్వు బాగా గురుతుకు వచ్చి ఫోన్ చేశా ..ఎందుకు రా నా గురించి ఆలోచన నేను బానే వున్నా కదా , అయిన ఈ మద్య నువ్వు అర్థం కావటం లేదు నాకు అంది అత్తా . . నువ్వు వొంటరిగాఉన్నావ్ కదా మావయ్య పోయిన తరువాత నీ మంచి చెడ్డ నేనే చూడాలి కదా .

అన్నాడుకుమార్ .. ఇంతకిస్నానం చేసి ఎం కట్టుకున్నావ్ అత్త అంటూనవ్వుతు అడిగాడు ..

ఏం కట్టుకుంటా చీరె కదా అంటూ అయిన నీకెందుకురాఏం కట్టుకుంటే . అంది అత్త .. నువ్వు ఎర్ర చీర కట్టుకోవ్వచు కదా అత్తఅన్నాడు . కుమార్.. ఈ మద్య నీ వరసేం బాగోలేదు . ఎర్ర చీరకట్టుకో ,పులు పెట్టుకో అని అంటున్నావ్ ,, మీ మావయ్య లేకుండా ఎలా కట్టుకోను . ఎం మావయ్య లేకపోతె నేను లేనా . నా కోసంకట్టుకోవచ్చు కదా . చెప్పత్తా అని అడిగాడు అదెలా రా .మావయ్యఅంటే నా బర్త కాబట్టి. కట్టుకుంటా ,నువ్వు నా అల్లుడుకదా ,,,అంది అత్త . అత్తా ఆ రోజు నీపక్కన రాత్రి పడుకున్నాను కదా గుర్తు ఉందా అని అడిగాడు . ఎప్పుడు ఆ.. అ..రోజు కదా అంది సిగ్గుపడుతూ అత్తఆ రోజు చాల బాగుంది కదమ్మా , నీ వెనుకపడుకుని నిన్ను దగ్గరికి తీసుకుని , ఎలా ఉందమ్మఅప్పుడు అని అడిగాడు .. అత్త సిగ్గుపడుతూ ఏంట్రా ఆ మాటలు ఏమో నాకుగుర్తుకు లేదు ఐన నేను నిద్ర పోయాను కదా అంది . అత్త ఎందుకమ్మా అబద్దాలు చెప్పుతావు ఆ మాత్రంతెలుసుకోలేన , దూరం జరుగు జరుగు అని ఎందుకన్న్నావ్ మరి. అని అడిగాడు . కుమార్ చోటు లేదని అన్నానేమోఅవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావ్ ఇప్పుడు రా అంది అత్త . మరి తరువాత ఏమి అనలేదు కదా దగ్గరికి వచ్చినకూడా.చెప్పమ్మా అని అడిగాడు .

ఏమోతెలియదు , ఇదిగో ఏంట్రా ఆ మాటలు వావి వరుస లేకుండా ఛీ పో . అంది అత్త .అత్తా .ప్లీజ్ అత్త ఒక్కసారి చెప్పవ ప్లీజ్అని అడిగాడు . కుమార్ ఇలా మాట్లాడితే ఫోన్ పెట్టేస్తా అంటూ. పోయి పని చేసుకో పో అంటూ అత్త ఫోన్ పెట్టేసింది .
ఇదేంటి అత్తఫోన్ పెట్టేసింది, నేనేమైన తొందర పడ్డాన , అత్తను ట్రాప్ చెయ్యాలని లేక అత్త కు ఇష్టం ఉండి కూడాతను బయట పడటం లేదా .. చ ఫోన్ పెట్టేసింది మరల ఫోన్చెయ్యాల వద్దా.అని ఆలొచించి . ఊహు నేను చెయ్యను తను ఒకవేళ ఆ రోజు గురుంచిఅలోచించి గుల ఎక్కితే తనే చేస్తుంది . అనుకున్నాడు . కుమార్ అత్తకు గుల ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు , మావయ్య పోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది తనకు జిల ఉండ కుండా ఎందుకుంటుంది అందులో అల్లుడుతో దెబ్బవేయించుకుంటే అబ్బ ఆహ్హ ఓహో

మొడ్డ విపరీతంగా గోల పెడుతుంది అనుకుంటూ పని లో మునిగిపోయాడు కుమార్ . సాయంత్రంకుమార్ పని చేసుకుని గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు తిరిగి అత్త ఆలోచనలుముసురుకుంటున్నాయి అత్తకు ఫోన్ చెద్దామా వద్దా అని అల్లొచిస్తు సిగరేట్వెలిగించాడు ,ఆఫీసు బయటికి వచ్చి ,ఐన నేనేచేయకూడదు తనకు ఇష్టమైతే తనే చేస్తుంది అనుకుంటూ దమ్ము లాగుతున్నాడు ,సరిగ్గాఅప్పుడే అత్త నుండి ఫోన్ వచ్చింది ,ఒక పక్క సంతోషం మరో పక్క ఆత్రుత తో ఫోన్ఎత్తాడు కుమార్ . ఏంటి ఫోన్ పెట్టేసి, మల్లి ఎందుకుచేసావ్ అని అడిగాడు కోపం నటిస్తూ. అత్త ఒక్క నిమిషం మౌనం గా ఉండి, ఒక్కనిమిషం తలుపు వేసి వస్తాను అని వెళ్లితలుపు వేసి వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పు అంటూ.. నేనేం చెప్పేది నేను అడిగిన దానికిసమాదానం చెప్పలేదు కదా అన్నాడు ఉక్క్రొశమ్ నటిస్తూఒక వైపు ఆత్రంగా వుంది మనసులో. నేను ఫోన్ పెట్టేస్తే నువ్వు మల్లిచెయవచ్చుకదా అని అడిగింది అత్త. నేను చేయనునీకిష్టం లేకపోతె ఎందుకు చేయాలి, అత్త మౌనం గా ఉంది కొద్దిసేపు .అయిన ఎం సమాదానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అంది చిన్నగా. ఎందుకు నటిస్తావ్ అత్త, ఆ రోజు నిన్నువెనుకనుండి కౌగిలించుకున్నాను కదా . అని అంటుండగా.. అత్త అడ్డుపడి ఒరేయ్ పక్కనఎవరైనా వుంటారు చూసి మాట్లాడు అంది. ఇక్కడ ఎవరు లేరు లే ఆ మాత్రంజాగ్రత్తలు చెప్పటం తెలుసు కానీ అడిగింది మాత్రం చెప్పవు అన్నాడు కుమార్ అసహనంగా. అత్త అటువైపు మౌనం గా ఉంది . అత్తచెప్పమ్మా మద్యాన్నం నుండి మనసు మనసులో లేదు నీ గురించే ఆలోచన తట్టుకోలేక పోతున్నఅన్నాడు కుమార్. అత్త ఊఅంటూ మల్లి కొద్దిసేపు మౌనం . తరువాత ఎందుకు అంది చిన్నగాస్వరం వనుకుతుండగా . అత్త ఆ రోజు ఎలా ఉందొ చెప్పు అన్నాడు.. అత్త చిన్నగా . ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేవ . అంటు తరువాతనేనేం అనలేదుగా అంది . అదికాదమ్మ నీకు నచ్చిందా . ఆ విధంగాఉండటం అన్నాడు చిన్నగా ఏమంటుందో అన్న బయం కొద్ది . ఆమ్మ తిరిగి కొద్దిసేపు మౌనం . అత్తచెప్పవ ప్లీజ్ అన్నాడు . అత్త . అయిన అదేమి బుద్దిరా నీకు అత్త అని కూడా చూడవ . అంది విసుగు నటిస్తూ .. అత్త .చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కుమార్ .. అప్పుడు అత్త .. అబ్బా వదలవు కదరా అంటూ. బావుంది. చాలా అంటూ సిగ్గుపడింది .
కుమార్ మనసులో ఆనందం . గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం .. అత్త కు ఇష్టమే అని అనుకుంటూ థాంక్స్ అత్త అన్నాడు . ఆమ్మా అన్నాడు . అత్త మౌనం .. అత్త అని తిరిగి పిలిచాడు .. ఊ ఏంటో చెప్పు అంది సరిత అత్త నీ కోసం నీ శారీస్ మద్య కొన్ని బుక్స్ పెట్టాను చూసావా అన్నాడు కుమార్ . ఎం బుక్స్ . నేను చూడలేదే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ . అదిగొ అబద్దం చెప్పకు చదివావ లేదా చెప్పు అన్నాడు కుమార్ . మనసులో ఆనందం .. ఈ సారి ఇంటికి వెళితే దీని పని పట్టాలి అనుకుంటూ . ప్లీజ్ అత్త చెప్పూ అని మల్లి అడిగాడు

అత్తని . అయిన ఏంట్రా ఆ పుస్తకాలూ ఎక్కడినుండి తెచ్చావ్ ,,ఛీ ఆ బొమ్మలు వాటితో పాటు కథలు ..
అవి కధలు కావత్త నిజం గ జరిగిన స్టోరీస్ . ఐన నువ్వు చదివావ లేదా చెప్పు . నిజం చెపు చదివావు కదా అత్త. ప్లీజ్ చెప్పు అన్నాడు ..అయిన అలాంటి కధలు అదికూడా నా బట్టల మద్యలో ఎందుకు పెట్టావ్ రా .. బట్టల మద్య కాదు నీ గులాబీ లంగా మడతల మద్య పెట్టాను నువ్వు చదవాలనే .. ఛీ అయిన ఆ కధలు ఏంట్రా అసహ్యం గా అసలు నీకు బుద్దిలేదు ఎం ఆలోచలనలు రా. బాబు నీవి .. అత్త నీకు నచ్చాయా లేదా చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కుమార్ . అత్త కొద్ది సేపు మౌనం . తిరిగి రెట్టించి అడిగాడు కుమార్ .ఎవరైన ఉంటారు పక్కన చూసుకొని మాట్లాడు అంది అత్త .. ఎవరు లేరు లే ఇక్కడ .నువ్వు చూసుకో ముందు అన్నాడు కుమార్ . నేనెప్పుడో డోర్ లాక్ చేసి బెడ్ రూం డోర్ కూడా వేసి మాట్లాడుతున్న అంది అత్త . కుమార్ మనసులో ఆనంద పడుతున్నాడు .. అంటే అత్త కూడా సీక్రెట్ గా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతునట్లు ఉంది అంటే తను తప్పకుండ అల్లుడుతో కుమ్మిన్చుకుంటుంది అని అనుకుంటూ .. అత్త ఎవరు లేరు కదా చెప్పు ప్లీజ్ ఆన్నాడు . అబ్బ చంపేస్తున్నవ్ కదరా . సరే బాబు నాకు నచ్చాయి అంటూ సిగ్గుపడుతూ అంది అత్త ..
ఒహ్హ్ ఒక వేడి నిట్టురుపు . మనసులో ఆనందం . బాబు ఎవరైనా ఉంటారు పక్కన నాకు బయంగా ఉంది. అంది అత్త . నా ముద్దుల అత్త ఎవరు లేరు లే అన్నాడు నవ్వుతు . కుమార్ కు మొడ్డ కంచు కాగడలా కాలిపోతుంది . మొడ్డ బాగా లేచి కట్ డ్రాయర్ చినిగి పోయేలా ఉంది ఇంకా మాట్లాడి అత్తను లోబరుచుకోవాలని ఆలోచిస్తూ . అత్త అందులో ఏ కథ నచ్చింది చెప్పవా ప్లీజ్ అన్నాడు కుమార్ . ఏంటి అని అడిగింది అత్త సరిత . అదేనమ్మ ఏ కథ నచ్చింది అందులో చెప్పమ్మా అన్నాడు . ఓ అంటూ అత్త. ఏమో తెలియదు అంటూ . ఏంట్రా ఆ ప్రశ్న .నేను చెప్పను . అయిన ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నావ్ బిల్ ఎక్కువస్తుంది పెట్టేయ్ అంది . బిల్ వచ్చిన నీ కోసమే కదా అన్నాడు కుమార్ . అబ్బో మాటలకేం తక్కువ లేదు . డబ్బు వేస్ట్ చేయకు రా అంది అత్త . నీకో విషయం తెలుసా అంది అత్త . ఎంటమ్మ చెప్పు . మన పనిమనిషి పరణితి మొగుడు చనిపోయాడు తెలుసా . అంది సరిత పీడా వదిలింది ఆ లంజ అల్లుడు రోజు తాగి దాన్ని తన్నేవాడు .. వాడు పోయిందే మంచిది అన్నాడు . అత్త.. చా . ఆ బూతులెంట్రా . నేను నీ అత్తను నా ముందే అలా మాట్లాడుతున్నావ్ .. అంది అత్త .. నాకు బూతులు

మాట్లాడటం అంటే ఇష్టం అత్త . నీకు ఇష్టమా అని అడిగాడు . అత్త నవ్వి ఊరుకుంది . పాపం పరణితి మొగుడు పోయాడు .. తనకు మొగుడు లేని లోటు తీర్చాలిని ఉంది అని నసిగాడు కుమార్ . అత్త నవ్వుతూ .ఐతే తనను మనింటి పైన రూం లో ఉండమనన . అంది కొంటెగా . నీ తర్వాతే అత్త ఎవరైనా అన్నాడు కుమార్ . ప్రేమగా . సరే రా ఉంటాను పరణితి వచ్చినట్లు ఉంది మరల చేస్తా అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది .
కుమార్ మనసులో కోరికలు సెగలు అయి పోరు పెడుతున్నాయి .. మనసు అత్త మీద తరువాత పరణితి మీద పోతుంది ,అత్తది పరణితిది ఇంచుమించు ఒకటే వయసు .. అత్త మాట్లాడే విధానం చూస్తే . పరణితి ను లైన్లో పెట్టటానికి తను కూడా హెల్ప్ చేసేలా ఉంది . దానికి ముందు అత్త లంగ ఎలాగైన ఎత్తాలి అనుకుంటూ . గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు కుమార్ . మధ్యలో ఆగి సిగరెట్ తాగుతూ అత్త గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు ,అత్త కు ఫోన్ లో జిల పుట్టించి ఇంటికి వెళ్లి తనివితీరా దెంగలి అనుకుంటూ .త్వరగా గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్లి మొడ్డకు పని చెప్పాలి అని అనుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్ళాడు . స్నానం చేసి భోజనం మెస్ లో చేసాడు ,తరువాత మెస్ నుండి బయటకు వచ్చి సిగరెట్ తాగుతుండగా అత్త తిరిగి ఫోన్ చేసింది ,కుమార్ కు ఆశ్చర్యం ,మనసులో ఆనందం ,ఈ లంజకు గుల మొదలైనట్లు ఉంది అనుకుంటూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసాడు .. ఏరా ఏం చేస్తున్నావ్ అంది అత్త .. ఏముంది ఇప్పుడే భోజనం చేశా ,నీ భోజనం అయిందా అత్త అని అడిగాడు ప్రేమగా . ఇప్పుడే అయింది . ఇదిగో నిద్ర పోడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంది అత్త . నన్ను ఇలా వదిలేసి నీకు నిద్ర ఎలా పడుతుందమ్మ అన్నాడు కొంటెగా .అత్త ,తేరుకుని . ఏమయిందో అబ్బాయిగారికి అంది చిలిపిగా . ఏమయిందో తెలియదా ,అత్త గారికి అన్నాడు కుమార్ కొంటెగా .. నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్పలేదుగా నీతో మాట్లాడను పో అన్నాడు కోపం నటిస్తూ కుమార్ .. ఎమడిగావు ఇంతకు . అంది నవ్వుతూ . ఏంటో తెలియద చిన్న పిల్ల ఇప్పుడే పుట్టింది అన్నాడు కుమార్ నవ్వుతూ . పిల్ల కాదు.. అత్తను .. చెప్పు అంటూ అంది కొంటెగా . అత్త . అదేనమ్మా . ఆ కథలో ఏది బాగా నచ్చింది . ప్లీజ్ చెప్పవా అన్నాడు ..ఎంత సేపు అదేనా వేరే ధ్యాస లేదా నీకు . విసుకున్నట్లు కోప్పడింది అత్త .. ప్లీజ్ అత్త చెప్పు . అన్నాడు . ఏమో పోరా ఐన ఎం కధలు . అవి . బాబోయి .. అంది అత్త . అయిన అవి పోయి పోయి . నా లంగాల మధ్యలోనే పెట్టాలా అంది చిన్నగా . అత్త నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం .

ఎప్పటినుండో నీకు చూపించాలనుకున్నాను అవి . అన్నాడు కుమార్ . ఒహ్హ్ . అత్త ఒక వేడి నిట్టురుపు . ఎప్పటినుంచో . అంది ప్రశ్నార్ధ్కంగా .మావయ్య చనిపోవక ముందు నుండే .. నీ మీద మనసు ఉంది నాకు .. అన్నాడు మెల్లగా కుమార్ ఏమంటుందో అన్న టెన్షన్ తో . అత్త కొద్దిసేపు మౌనం .. తరువాత .. దైర్యం తెచ్చుకుని మావయ్య చనిపోయినప్పుడు నాకు చాల సంతోషం అనిపించింది అన్నాడు మెల్లగా . కుమార్ . ఏంట్రా ఆ మాటలు .. బాధ వేస్తుంది . ఎంతైనా నీ తండ్రి కదా అంది అత్త . చచ్చాడు కదా వాడి గురించి ఎందుకు అన్నాడు మౌనంగా .. అయిన నీకు అప్పుడు బాధ అనిపించి ఉండవచ్చు . కానీ ఇప్పుడు ఎలా వుంది మనసులో .. సంతోషంగా ఉంది కదా నిజం చెప్పు అత్త అన్నాడు .అత్త తిరిగి మౌనం . అత్త ప్లీజ్ చెప్పూ అన్నాడు కుమార్ .
ఎం చెప్పాలి అంది అత్త వణుకుతున్న గొంతుతో .. సరిత ఏ కథబావుందమ్మ అని అడిగాడు .’ప్లీజ్ చెప్పావ . అంటూ గోముగా .. ఉ ఉహ్ చెప్పను ,,, ఇంటికి రా చెప్తా అంది అత్త కొంటెగా .నాకూ రావాలని ఉంది కానీ ఇప్పుడే కాదు ,వస్తే ఒక కార్యక్రమం జరగాలి అప్పుడు వస్తాను అన్నాడు కుమార్ . ఏంటది అంది అత్త .
చెప్తాలే అంటూ . అత్త అసలు విషయం చెప్పలేదు .అన్నాడు కుమార్ ,

కొద్దిసేపు అత్త మౌనం,.. చెప్పాలా వద్దా అన్నట్లు , చెప్పూ అన్నాడు కుమార్ . అత్త ఛీ నాకు సిగ్గు బాబు అంది .. అల్లుడు ముందు సిగ్గేమిటి చెప్పు ముద్దుల అత్త అన్నాడు నవ్వుతూ . అబ్బాయిగారికి అన్ని విడమరిచి చెప్పాల .. అర్ధం చేసుకోలేవ.. చదివానని చెప్పా కదా అంది అత్త . టైం 11 అయింది పడుకోవ అంది అత్త .. ఇదిగో టాపిక్ మార్చకు ,,, చెప్తావా లేదా అన్నాడు . అబ్బబ్బా వదలవ్ కదా . ఉమ్మ్మ్ . అదే ఆ మూడో కధ , రమేష్ వాళ్ళ అత్త గురించి . అంది అత్త .. సిగ్గుపడుతూ
కుమార్ మనసులో ఆనందం . తనకు నచ్చిందే అత్తకు కూడా నచ్చింది అంటే . అత్త లైన్ లో పడుతుంది అనుకుంటూ . అత్త . అందులో రమేష్ వాళ్ళ అత్తను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటాడు కదా అన్నాడు . ఆ . చూసుకుంటాడు . చూసేవాన్ని చూసేసాడు కదా . అంది అత్త . చిన్నగా నవ్వుతూ . అందులో రమేష్ వాళ్ళ మావయ్య చనిపోయినందుకు ఆనంద పడుతారు కదా ఆ సెన్సు నాకు బాగా నచ్చింది . మరి నీకు అన్నాడు కుమార్ .అత్త కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉంది. అదేనమ్మ ఆ లంజ అల్లుడు చనిపోయాడు కదా నీకు ఆనందం గా ఉందా .. అని అడిగాడు దైర్యం చేసి . అత్త .. రేయ్ ఎవరైనా వింటారు . ఏంట్రా ఆ మాటలు అంటూ. నాకు థ్రిల్లింగానే ఉంది .. అంది చిన్నగా . మనం స్వేచ్చగా మాటలాడుకోవచ్చు ఎవరికీ అనుమానం రాదు . మనిష్టం . అంటూ నసిగాడు . కుమార్ . అంటే అంది అత్త అర్థం కాక . అదేనమ్మ . మనిద్దరి మద్య . ఈ మాటలు . అత్తా అల్లుడుల అనుబంధంలో . చాటు వ్యవహారం తీసుకువస్తే . అందులో ఉండే ఆనందం . అన్నాడు కుమార్ .చెప్పమ్మా ఆ లంజ అల్లుడు చచ్చాడు కదా .. నువ్వూ ఈ క్షణం లో ఆనంద పడుతున్నావ్ కదా . మనిద్దరి మద్య ఇక ఎవరు ఉండరు కదా అన్నాడు .. అత్త . ఒహ్హ్హ్ . అంటూ. ఒరేయ్ నువ్వు నా తో ఏమేమో చెప్పిస్తున్నావ్ అంటూ . అవును కరెక్టే వాడు ఉన్నప్పుడు ఏం సుఖపెట్టలేదు అంది చిన్నగా. అందుకే..కదమ్మాకొడుక్కు వదెలిపెట్టి పోయాడు ఈ ముద్దుల అత్తని.. నిన్ను ప్రేమగా చుసుకుంటా అన్నాడు కవ్వింపుగా .. అబ్బాయిగారి ప్రేమ ఎంతో . ఆ కధలు చదివితే తెలుస్తుంది అంది అత్త నవ్వుతూ . అందులో ఉండే బూతు మాటలు అంతే నాకు చాల ఇష్టం ఆన్నాడు కుమార్.. అత్త ఆ కధలో అత్త బాగా బూతులు మాట్లాడుతూ . అల్లుడుతో అన్ని

చేయించుకుంటుంది . కదా అన్నాడు .. అత్త సిగ్గుపడుతూ . అయిన విధవ కదా.. మల్లెపూలు కూడా తెస్తాడు . అది నచ్చింది నాకు అంది.. సిగ్గుపడుతూ .అత్త చాల థాంక్స్ నీ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసినందుకు .. నాకు వాడు వాళ్ళ అత్తను పూజ గదిలో దెంగేది . బాగా నచ్చింది అన్నాడు . ఒరేయ్ ఏంట్రా ఆ బూతు మాటలు . అంది సిగ్గుపడుతూ . అత్త నీకు బూతులు మాట్లాడటం ఇష్టమేనా అన్నాడు . అత్త ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనం గా ఉంది . నాకు చాలా ఇష్టం . అన్నాడు కుమార్. నీకు ఇష్టమైతే మనము కూడా బూతులు మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు కుమార్ . వాడు చనిపోయే మంచిపని జరిగింది .. అల్లుడుతో కాపురం చేసుకో అని విడిచి వెళ్ళాడు లంజ అల్లుడు అంది అత్త . కొద్దిగా జీరపోయిన గొంతుతో ..
కుమార్ ఆశ్చర్య పోయాడు . మొడ్డ విపరీతంగా లేచి పోయింది ఇప్పుడే ఊరికి వెళ్లి అత్తను కుమ్మాలి అనిపించింది కానీ.. తను కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయింది అని తెలిసేదాకా వెయిట్ చేయాలి అనుకుంటూ.. అత్తా, నిన్ను నాన్నా బతికుండగానే గమనించేవాడిని, నిన్ను తలచుకుని ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నానో తెలుసా అన్నాడు కుమార్. అత్త సిగ్గుపడుతూ . ఏంట్రా ఆఅ మాటలు అత్తతో మాట్లాడుతున్నావ్ అని కుడా లేకుండా.. నాకు సిగ్గేస్తుంది బాబు.. పాడు పిల్లో.. అత్తను ఏమేమో చేస్తున్నాడు అంది. చిన్నగా నవ్వుతూ. ఇక ఏమయితే అది అయింది అనుకుని కుమార్ ధైర్యం తెచ్చుకుని, అత్త నా కోరిక తీరుస్తావా అన్నాడు . ఏంట్రా అది అంది అత్త.. నీ పూకు నాకాలనిఉందమ్మ . అన్నాడు లో గొంతుతో .. అత్త ఒక్కసారి .. ఛీ ఏంట్రా అ మాటలు ఎవరైనా వింటారేమో చూడు పక్కన .. అంది ఎవరు లేరులే ఇక్కడ .. అన్నాడు కుమార్ . మీ మావయ్య చచ్చి నన్ను నీ లంజ ను చేసాడురా అంది అత్త .. అత్త వేడి నిట్టురుపులు ఫోన్ లో వినిపిస్తున్నాయి . అత్త నీ ముద్దుల అల్లుడు లంజగా ఉండటం నీకు ఇష్టమేనా .. అన్నాడు కుమార్ .. ఒక వైపు మనసులో ఆనందం
ఉమ్మ్ . ఇష్టమనే కదరా ఇంత సేపు మాట్లాడుతున్న . లంజ కొడకా .. అంది అత్త నవ్వుతూ..
అత్తా ఇప్పుడు ఎం చేస్తున్నావ్ . అన్నాడు కుమార్.. ఎం చేస్తున్నాను బెడ్రూం లో పడుకుని నీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా అంది అత్త. ఏం చీర కట్టుకున్నావు అని అడిగాడు కుమార్,,, హ్మ్మ్ . అంటూ విధవని కదా తెల్ల చీర తప్ప వేరేవి కట్టుకొలేను కదా అంది సరిత .ప్లీజ్ అత్త అల అనకు నేను ఉన్నంతవరకు . నువ్వు విధవవు కాదు .. అన్నాడు కుమార్ నువ్వు ఇప్పుడు చీర మార్చుకుని .. ఆరంజ్ కలర్ కాటన్ చీర కట్టుకుని నాటో మాట్లాడు అన్నాడు కుమార్ .. ఏయ్ ఏంటి అది ఎలా కుదురుతుంది .. విదవనికదా.. తప్పురా. అంది అత్త.. నాకోసం కట్టుకోలేవ కొద్దిసేపు అన్నాడు కుమార్ .. అత్త నవ్వుతు ఏంటో అబ్బాయి గారికి అంత కోరిక .. అంది ప్లీజ్ అత్త

నాకోసం. అన్నాడు కుమార్అబ్బ వినవు కదా అంటూ ఒక్క నిమిషం ఉండు అంది. సరిత మనసులో ఒకరకమైన ఆనందం ,ఏంటి తను ఎం చేస్తుంది , స్వంత అల్లుడుతో ఇంత సేపు ఫోన్ లో మాటలు ,అయిన అల్లుడుతో ఆలా మాట్లాడటం ఏదో ఆనందం అనుకుంది .. సరితకు వొల్లంత పులకరింత ,వొంటిమీద రోమాలు నిక్క బోడుచుకున్నాయి ,వొళ్ళు కోరికతో కాగుతుంది ఏంటి ఈ తపన .. అల్లుడుతో సరసం ఇంత అద్బుతంగా ఉంటుందా . అని ఆలోచిస్తుండగా .. అత్త ఎం ఆలోచిస్తున్నావ్ అడిగాడు కుమార్ .. చీర వెదుకుతున్న ఉండు .. అంది మెల్లగా ఫోన్ లో .. అత్త నీ పెళ్ళినాటి చీర ఉందా అని అడిగాడు .. అదెందుకు ఇప్పుడు అంది అత్త ఆశ్చర్యం గా .. అది కట్టుకో అన్నాడు కుమార్ .. అత్త ఒక్కసారి సిగ్గుపడి .. ఇప్పుడు కాదు కావాలంటే నువ్వు వచ్చినప్పుడు కట్టుకుంటాలే అంది నవ్వుతూ .. సరే ఆ ఆరంజ్ కలర్ చీర ఉంది కదా అది కట్టుకో అన్నాడు కుమార్ కొంటెగా . ఏంటో అబ్బాయి గారి అధికారం నా మీద అంది అత్త .. తాను కూడా ఎం తీసి పోలేదన్నట్లు .. ఇప్పుడు నీ మీద అధికారం నాదే కదా , నేను చెప్పినట్లు నువ్వు వినాలి అన్నాడు కుమార్ కొంటెగా .. సరిత మనసులో ఏదో ఒకరకమైన పులకరింత ఏదో కావాలని తపన .. వొల్లంతా సలపరమ్ తో కోరికతో వేగిపోతుంది .. అత్తా చీర కట్టుకున్నావా అన్నాడు కుమార్ .కట్టుకోవడానికే వొంటి మీద ఉన్న చీర విప్పుతున్నాను రా బాబు అంది అత్త . ఎవరి కోసం విప్పుతున్నావ్ అన్నాడు కుమార్ . ఇంకెవరికోసం .. నా ముద్దుల అల్లుడు ఆర్డర్ వేసాడు కదా . అంది సరిత అత్త నువ్వు లంగా జాకెట్ లో చాల అందం గా ఉంటావ్ అన్నాడు కుమార్ . సరిత సిగ్గుపడుతూ .. నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు రా అంది .. చాల సార్లు .. అందుకే కదా .. ఈ తపన అంతా అన్నాడు .. లంగా లో నీ తొడలు ఎలా వుంటాయో ఊహించుకుంటూ .. జాకెట్ లో ఎత్తులు చూస్తే మతిపోతుంది నాకు అన్నాడు కుమార్ . సరితకు కొద్దిగ గర్వం గా అనిపించింది అల్లుడు అలా పొగుడుతుంటే .. తొడల మద్యలో జిల మొదలయింది .. అల్లుడుతో ఈ చిలిపి పనులు ఏదో తెలియని ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి .. అల ఆలోచిస్తూ తన తెల్ల చీర తీసి దండెం మీద వేసి అద్దం లో తన్ను తను ఒక్కసారి చూసుకుని వొల్లువిరుచుకుంది సరిత .. ఒకరకమైన ఎక్సైట్మెంట్ తో కింది పెదవి మునిపంటితో కొరుక్కుంది కుమార్ ను తలచుకుంటూ .. ఆరంజ్ చీర కట్టుకుని .. లోపల ఎర్రటి లంగా వేసుకుంది సరిత .. చీర కట్టుకున్నాక . కట్టుకున్నాను రా అంది అత్త కుమార్

తో ఫోన్ లో .. కుమార్ మనసులో .. నా కోసం అత్త ఆరంజ్ కలర్ చీర కట్టుకుంది అన్న . అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ .. ఇక అత్త ముగ్గులోకి దిగింది . తొందరలోనే అత్తను కుమ్మలి అనుకుంటూ .. థాంక్స్ అంటూ .. అద్దం లో నిన్ను నువ్వు ఒకసారి చూసుకో అత్తా అన్నాడు నవ్వుతూ ..
ఎందుకురా .. అంది అత్త .. అల్లుడు కోసం చీర కట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నావో ఒక్కసారి చూసుకో .. అన్నాడు కుమార్ ..
సిగ్గుపడుతూ ఈ లంజ అల్లుడు ఎలా అడుగుతున్నాడమ్మా అంటూ . చాల బావుంది కన్నా ఎప్పుడు ఇంతగా అనిపించలేదు .. అంది అత్త . ఏ లంజకొడుకమ్మా అన్నాడు . కుమార్ నా తో మాట్లాడుతున్న లంజ కొడుకే ,,,నా పూకు లో నుంచి పుట్టి. నా పూకులోనే రసాలు ఊరిస్తున్నాడు.అంది అత్త.. అత్తా . బొట్టు పెట్టుకున్నావా .. అన్నాడు కుమార్ .. ఛీ బొట్టు ఎలా పెట్టుకొను .. విదవని కదా .. తప్పురా.అంది అత్త .. నాకోసం .. అన్నాడు కుమార్ .. ఊహు వద్దురా అంది సరిత .. నేనొచ్చి పెట్టన బొట్టు అన్నాడు కుమార్ .. చిలిపిగా . నీ ఇష్టం .. అంది అత్త లో గొంతుతో .. ఎప్పుడు రాను . అన్నాడు కుమార్ . అత్త కొద్దిసేపు మౌనం ఏమి మాట్లాడలేదు . మల్లెపూలు కూడా తెస్తానమ్మ . అన్నాడు కుమార్ మెల్లిగా .. ఒక్కసారి కుమార్ కు ఫోన్ లో అత్త వేడి నిట్టూరూపు వినపడింది .. అంటే తను కసిగా ఉన్నట్లుంది అనుకుంటూ .. చెప్పు ఎప్పుడు రమ్మంటావ్ అన్నాడు కుమార్ ..
ఏమో నాకు తెలియదు,అని సరిత నసిగింది .. తరువాత చిన్నగా నీకు ఆఫీసు సెలవు లేదు కదా .. అంది అత్త ..నీ కోసం ఆఫీసు సెలవు పెట్టేస్తాను ..నాకు నువ్వే ముక్యం కదా అన్నాడు .. కుమార్ . ఏమో బాబు నాకు టెన్షన్ గా ఉంది అంటూ. నీ ఇష్టం అంది అత్త .. వచ్చి నా పూకు నాకరా అంటే . లగేత్తుకు రానా అన్నాడు కుమార్ పచ్చిగా . చీ పాడు పిల్లాడా . ఏంట్రా ఆ మాటలు సిగ్గులేకుండా అత్తతో అంది . తమకేదో ఇష్టం లేనట్లు బెడ్ రూమ్ లోకి వస్తే .. లంగ ఎత్తి ఎక్కమనవా ఏంటి .. అన్నాడు కుమార్ కసిగా నవ్వుతూ . సరిత కు వొక్కసారి మొహం లో ఆవిర్లు .. ఒక్కసారి వొల్లంత ఏదో జలదరింపు .. ఏమిటి వీడు మరి బరితెగించి స్వంత అత్తతో . అయిన అందులో ఏదో తెలియని కసి . తను కూడా ఎం తక్కువ తిందా అన్నట్లు .. ఆ .. ఎత్తుతాను .. వచ్చాడు పెద్ద పోటుగాడు అని . అంది అత్త . మెల్లగాఅత్త నీ కోసం షాపింగ్ చేస్తాను రేపు అన్నాడు కుమార్ .. నాకోసమ ఎం కొంటావ్ అంది అత్త నవ్వుతూ . అత్త నువ్వు నైటీలు వేసుకోవాలి,చిలకాకు పచ్చ లంగా, ఇంకా బ్లాక్ కలర్ లంగా ,లేటెస్ట్ బ్రా & ప్యాంటీలు .. ఇంకా ఏవేవో

కొంటాను అన్నాడు కుమార్ .. అత్త ఒక్కసారిగా సిగ్గుపడుతూ , పాడు పిల్లోడ నువ్వు బలే అల్లరి వాడివి , అవన్నీ అత్త తో తోడిగిస్తావా సిగ్గులేదు అంది అత్త . తనకు కూడా వేసుకోవాలని ఉండి . అత్తా నేను తెచ్చే వెరైటి బట్టలు నా కోసం వేసుకోవాలమ్మ .. లోపల ఏమి వేసుకోకుండా పల్చటి నైటి వేసుకుని నువ్వూ నా కళ్ళ ముందు తిరుగుతుంటే . పల్చని నైటీలో నీ అందాలూ చూడగానే కైపెక్కిన నేను నిన్ను అక్కడే వొంగొ బెట్టి కుక్కలా దెంగుతాను . అన్నాడు కుమార్ పచ్చి .. పచ్చి గా . నువ్వు రంగు రంగుల చీరలు కట్టుకొని .. స్లీవ్లెస్ జాకెట్ వేస్కుని . వొంటినిండా నగలు పెట్టుకుని ,తలనిండా పువ్వులూ పెట్టుకొని ప్రతి రోజు శోబనం పెళ్లికూతురు లా తయారయ్యి నా ముందు తిరగాలమ్మా అన్నాడు కుమార్ . మొడ్డ నలుపుకుంటూ . ఈ ముండా కొడుక్కు చాల ఆశలు ఉన్నాయ్ .. నామీద అనుకుంటూ .
ఈ విధవకు తెల్ల చీర తప్ప వేరే గతిలేదనుకున్నా ఇంతవరకు.. కానీ నువ్వూ ఏవేవో కొత్త కొత్త ఆశలుపుట్టిస్తున్నావురా.అంది సరిత . మెల్లగా అత్తా . ఇంకా .ఎం చేస్తున్నావ్ ఇప్పుడు అన్నాడు కుమార్ . బెడ్ పైన పడుకొని . నాక్కబొయే రంకు మొగుడుతో మాట్లడుతున్నాను . అంది సరిత .. నీ చేతులు ఏం చేస్తున్నాయి . అన్నాడు కుమార్ .. ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని .. రెండో చెయ్యీ . అంటూ .. ఆపింది అత్త .. ఆ .. రెండో చెయ్యీ .చెప్పమ్మా ప్లీజ్ అన్నాడు కుమార్ . ఛీ . పొరా . నేను చెప్పను అంది సరిత .. ప్లీజ్ చెప్పమ్మా . నా బంగారం కదూ . నా ముద్దుల లంజ అత్తవి కదూ . చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కుమార్. సరిత సిగ్గుపడుతూ . ఛీ . పోరా . అన్ని చెప్పాలంటావు.. నాకు సిగ్గు అంది అత్త. అల్లుడుతో పడుకోవటానికి సిద్దపడి .ఇప్పుడుసిగ్గు అంటా వేంటి అత్త . నేను నీతో మాట్లాడుతూ .నిన్ను తలుచుకుంటూ. నా మొడ్డను పిసుక్కుంటున్నాను . నువ్వేమి చేస్తున్నావో చెపమ్మ.. అన్నాడు కుమార్ . మొడ్డనలుపు కుంటూ. సరిత మెల్లగ సిగ్గుపడుతూ.. నా చేతిని. ఆ.చెప్పమ్మా .. నీ చేతిని . అన్నాడు ఆత్రంగా. నా చేతిని చీర లోనుంచి. నా కుత్త పైన పెట్టుకుని రాసుకుంటున్నాను అంది మత్తుగా.. సరిత.. అబ్బా అత్తా. మ్మ్ . చంపేస్తున్నావే.. లంజ .అమ్మ్.. ఇంకా ఎలా ఉందొ చెప్పూ అన్నాడు కుమార్ మొడ్డను గట్టిగా కొట్టుకుంటూ..
స్స్ . మ్మ్మ్ . మ్మ్మ్. సమ్మగా ఉందిరా . నీతో మాట్లాడుతూ .